Pracownia Komunikacji Twórczej

PROWADZĄCY:


Prof. Eugeniusz Józefowski

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, II stopnia, rok I, semestr 2, 30 godzin w semestrze

RODZAJ ZAJĘĆ:

Projekty indywidualne i zespołowe, warsztaty, konwersatoria

CELE KSZTAŁCENIA:


Nabycie umiejętności opisywania, nazywania, objaśniania i  rozpoznawania działań plastycznych w kreacji artystycznej.

Nabycie umiejętności projektowania i animowania działań plastycznych o charakterze efemerycznym i periodycznym odbywających się w przestrzeniach zamkniętych i otwartych.

Nabycie umiejętności przeprowadzenia działania plastycznego zgodnie z koncepcją artystyczną przyjętą przez autora.

Rozwój umiejętności organizowania warsztatu pracy i posługiwania się narzędziami związanymi z warsztatem twórcy wizualnego.

Rozwój umiejętności współdziałania i współpracy międzyludzkiej  przy realizacji zadań ćwiczeniowych.

Wspieranie nabywania umiejętności swobodnych wypowiedzi na temat swoich prac ćwiczeniowych.

Wspomaganie wzrostu kompetencji zmierzających do łączenia zdolności osobistych, podmiotowej wiedzy i umiejętności celem zastosowania ich przy animowaniu działań plastycznych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Prezentacje dokumentacji filmowej i fotograficznej z działań plastycznych skierowanych do różnorodnych adresatów.

Omawianie i dyskusje na temat prezentowanych działań plastycznych różnych twórców.

Warsztaty tworzenia scenariuszy działań plastycznych ( pretest i posttest).

Tworzenie autorskich koncepcji działań plastycznych.

Warsztaty praktycznego animowania działań plastycznych o charakterze komunikacji interpersonalnej.

Warsztaty tworzenia dokumentacji po działaniach plastycznych adekwatnej do ich specyfiki.


KRYTERIA OCENY:

Ocena opisowa podczas  pracy warsztatowej na zajęciach 20%,
Ocena opisowa podczas korekty pracy ćwiczeniowej wykonywanej poza zajęciami 20%,
Ocena podmiotowa podczas końcowo-semestralnego przeglądu koncepcji działań plastycznych i ich dokumentacji 40%,
Ocena  porównawcza rozwoju indywidualnego na tle grupy ćwiczeniowej 20%

Prowadzący: prof. Eugeniusz Józefowski