Przejdź do treści

Erasmus+ przewodnik pracownika

Zapraszamy wszystkich pracowników, zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych do korzystania z możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Korzyści płynące z wyjazdów: 

 • poznawanie systemów nauczania innej uczelni partnerskiej;
 • zawieranie znajomości wśród przedstawicieli tej samej dziedziny; 
 • możliwość zaplanowania wspólnych projektów, warsztatów, wystaw;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; 
 • świadome wysyłanie studentów na wymianę;
 • promowanie ASP we Wrocławiu;
 • wzbogacanie swojego CV;
 • ćwiczenie znajomości języka angielskiego i innych języków obcych;
 • poznawanie innych miast i kultur.

Specjalistka ds. współpracy z zagranicą

mgr Joanna Rumianowska

e-mail: international@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 232

Ludzie podczas pracy na komputerach

Rodzaje wyjazdów

W celu prowadzenia zajęć (STA)

Jednym z komponentów programu Erasmus+ są wyjazdy kadry dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć. Celem wyjazdu pracownika jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Podczas jednego wyjazdu, trwającego od 2 do 5 dni, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. Jeśli wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jest połączony ze szkoleniem – jako jedna mobilność – to minimalna wymagana ilość godzin dydaktycznych jest zmniejszona do 4 tygodniowo. Wyjazdy mogą być realizowane tylko do uczelni, z którą ASP we Wrocławiu podpisała umowę przewidującą wymianę w celu prowadzenia zajęć. Pracownik otrzymuje stypendium ze środków Unii Europejskiej jako ryczałt na koszty utrzymania oraz ryczałt na koszty podróży.

W celach szkoleniowych (STT)

Istnieje również możliwość wyjazdu do uczelni zagranicznej lub innej instytucji w celach szkoleniowych zarówno dla kadry dydaktycznej, jak i dla pracowników administracyjnych. Podczas wyjazdu pracownik ma szansę zapoznania się z działaniem konkretnej jednostki organizacyjnej oraz systemem całej uczelni. Wyjazdy mogą być realizowane tylko do uczelni, z którą ASP we Wrocławiu podpisała umowę przewidującą wymianę w celach szkoleniowych lub do każdej innej instytucji (oprócz placówek dyplomatycznych i instytucji UE), która zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zbliżonym do wykonywanych przez pracownika obowiązków na ASP. Pracownik otrzymuje stypendium ze środków Unii Europejskiej jako ryczałt na koszty utrzymania oraz ryczałt na koszty podróży.

Zobacz także

Propozycje szkoleń zagranicznych

Oficjalna strona programu Erasmus+ ze szkoleniami zagranicznymi

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Imotion, na której ogłaszają się różne instutycje organizujące szkolenia, nierzadko w ramach Międzynarodowego Tygodnia Szkoleniowego (International Staff Week). Na szkolenia takie można wyjechać w ramach programu Erasmus+, pod warunkiem złożenia odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych w terminie.

Oficjalna strona Salto-Youth

Zachęcamy do przeglądania oferty międzynarodowych seminariów dostępnych tutaj.

Szkolenia zagraniczne - oferty poszczególnych instytucji

 • HISZPANIA, SpainBcn-Programs Barcelona: kursy języka hiszpańskiego i angielskiego;
 • MALTA, International House Malta: kurs języka angielskiego;
 • MALTA, Maltalingua School of English: kurs języka angielskiego;
 • MALTA, English Language Academy: kurs języka angielskiego;
 • GRECJA, IDEC Training Centre: różne;
Uśmiechająca się dziewczyna

Lista uczelni oraz dodatkowe informacje

Czytaj więcej o Lista uczelni oraz dodatkowe informacje

Regulaminy

Regulamin rekrutacji pracowników w roku akademickim 2022/2023

REGULAMIN REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE I SZKOLENIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (KA131 2022 i KA171 2022)

1. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z WYJAZDU ZAGRANICZNEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+?

1.1 Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w programie Erasmus+ jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem (tj. przeczytanie ze zrozumieniem całego dokumentu). Pracownik potwierdza znajomość regulaminu swoim podpisem na formularzu zgłoszeniowym.

1.2 O wyjazd mogą ubiegać się pracownicy uczelni, którzy w momencie realizowania wyjazdu posiadają aktualną umowę z ASP we Wrocławiu (o pracę, o dzieło lub umowę zlecenie) i w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych mają przepracowane min. 12 miesięcy w ASP we Wrocławiu.

1.3 O wyjazd mogą ubiegać się pracownicy dydaktyczni w celu prowadzenia zajęć i/lub warsztatów (STA) na uczelni partnerskiej lub odbycia szkolenia (STT) w wybranej instytucji oraz pracownicy administracyjni w celu odbycia szkolenia (STT) w pokrewnej komórce organizacyjnej na uczelni partnerskiej lub w każdej innej instytucji, która zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zbliżonym do wykonywanych obowiązków w ASP.

2.  DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ?

2.1 Pracownicy dydaktyczni, którzy starają się o wyjazd w celu prowadzenia zajęć, mogą wyjechać tylko do uczelni, z którą ASP podpisało umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+ na dany rok akademicki w zakresie kierunku, na którym pracuje kandydat. W przypadku wyjazdów szkoleniowych można starać się o wyjazd do jednej z uczelni partnerskich, z którą ASP podpisało umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+ na dany rok akademicki lub do każdej innej instytucji (oprócz placówek dyplomatycznych i instytucji UE), która zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie specjalizacji wykonywanej na ASP.

2.2 Pracownicy administracyjni mogą starać się o wyjazd do jednej z uczelni partnerskich, z którą ASP podpisało umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+ na dany rok akademicki lub do każdej innej instytucji (oprócz placówek dyplomatycznych i instytucji UE), która zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zbliżonym do obowiązków wykonywanych przez pracownika na ASP.

2.3. Nie są uprawnione wyjazdy na targi, konferencje, wystawy, czy sympozja.

2.4 Lista dostępnych uczelni znajduje się na stronie internetowej ASP.

2.5 Do każdej uczelni zagranicznej z kraju programu (KA131 – Unia Europejska), z którą ASP podpisało umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+, może wyjechać dwóch pracowników dydaktycznych i dwóch pracowników administracyjnych. Liczba ta może być większa pod warunkiem, że uczelnia zagraniczna wyrazi na to zgodę.

W przypadku uczelni z krajów partnerskich (KA171 – poza Unią Europejską) ASP we Wrocławiu może wysłać następującą liczbę pracowników:

 1. Brazylia – 1.
 2. Chiny – 1.
 3. Gruzja – 2.
 4. Mongolia – 1.
 5. Stany Zjednoczone (College of Creative Studies, Detroit) – 1.

 

2.6 Istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy kategoriami STA i STT. W przypadku większego zainteresowania daną kategorią środki zostaną przesunięte do tej drugiej.

2.7 W przypadku odwołania wyjazdu zagranicznego z przyczyn niezależnych od pracownika, mobilność może zostać zrealizowana na innej uczelni i/lub w innym terminie w trakcie trwania projektu. O możliwości wprowadzenia zmian
w realizacji mobilności decyduje Komisja Rekrutacyjna. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

3. NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ?

3.1 Przy wyjazdach do krajów programu (KA131) czas trwania wyjazdu wynosi minimum 2 dni i maksymalnie 5 dni roboczych (przy zachowaniu ciągłości czasowej). W przypadku wyjazdów w celu prowadzenia zajęć minimalny czas programu dydaktycznego to 8 godzin.

3.2 Przy wyjazdach do krajów partnerskich (KA171) czas trwania wyjazdów wynosi dokładnie 5 dni roboczych (przy zachowaniu ciągłości czasowej). Mobilność krótsza lub dłuższa nie jest dopuszczalna. W przypadku wyjazdów w celu prowadzenia zajęć minimalny czas programu dydaktycznego to 8 godzin.

3.3 Do każdego z wyjazdów Komisja Rekrutacyjna ASP może doliczyć 1 lub 2 dodatkowe dni na podróż. W przypadku przekroczenia ustalonej liczby dni uczelnia nie finansuje dodatkowych dni pobytu.

3.4 Wyjazd do kraju programu (KA131) może zostać zrealizowany w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. Wyjazd do kraju partnerskiego (KA171) może zostać zrealizowany w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2025 r.

4.  JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

4.1 Wsparcie indywidualne: Wsparcie indywidualne jest częściowym dofinansowaniem kosztów związanych z pobytem za granicą. Dofinansowanie wypłacane jest w formie ryczałtu w walucie euro na konto walutowe pracownika. Przyznane dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania. Dzienne stawki wsparcia indywidualnego zostały ustalone przez Polską Narodową Agencję w zależności od kraju wyjazdu:

KRAJE PROGRAMU (EUROPEJSKIE) – KA131

I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania: 180 euro/dzień

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy: 160 euro/dzień

III grupa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry: 140 euro/dzień

KRAJE PARTNERSKIE (POZAEUROPEJSKIE) – KA171

Australia, Brazylia, Chiny, Gruzja, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Mongolia, Stany Zjednoczone, Ukraina: 180 euro/dzień

4.2 Podróż: Dodatkowo pracownik otrzymuje:

4.2.1 dofinansowanie na podróż samolotem LUB

- od 10 do 99 km: 23 EUR na uczestnika;

- od 100 do 499 km: 180 EUR na uczestnika;

- od 500 do 1 999 km: 275 EUR na uczestnika;

- od 2000 do 2 999 km: 360 EUR na uczestnika;

- od 3 000 do 3 999 km: 530 EUR na uczestnika;

- od 4000 do 7 999 km: 820 EUR na uczestnika;

- 8 000 km lub więcej: 1 500 EUR na uczestnika.

4.2.2 na podstawie oświadczenia woli oraz okazania biletu do wglądu w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Promocji dofinasowanie na podróż ekologicznymi środkami transportu:

a) dodatek „green travel” - patrz tabela poniżej oraz
b) wsparcie indywidualne
- na 1 dzień na podróż w obie strony w przypadku wyjazdów do krajów oddalonych o mniej niż 2000 km* - od 140 do 180 euro wg tabeli z punktu 4.1;
- na 2 dni na podróż w obie strony w przypadku wyjazdów do krajów oddalonych o więcej niż 2000 km* - od 280 do 360 euro wg tabeli z punktu 4.1.
- Dodatkowy dzień/ dodatkowe dni na podróż nie wliczają się do czasu trwania wyjazdu (2-5 dni).

Odległość: od 100 do 499 km - 210 euro

Odległość: od 500 do 1999 km - 320 euro

Odległość: od 2000 do 2999 km - 410 euro

Odległość: od 3000 do 3999 km - 610 euro
 

*- Kwota dofinansowania na podróż zależy od odległości, którą pracownik musi pokonać licząc z Wrocławia do miasta docelowego. Odległość naliczana jest zgodnie z kalkulatorem opracowanym przez Komisję Europejską, znajdującym się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

4.3 Pracownicy, którzy nie zostali zakwalifikowani na wyjazd, mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ bez dofinansowania z tzw. stypendium zerowym. Pozostałe zasady rekrutacji, wyjazdu oraz rozliczenia się z wyjazdu pozostają bez zmian.

5. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W I ETAPIE REKRUTACJI NA ASP?

5.1 Rekrutacja odbywa się na podstawie dokumentów rekrutacyjnych złożonych w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Promocji. Dokumenty należy składać od 21.11.2022 r. do 16.12.2022 r.

W przypadku, gdy po ogłoszeniu wyników pozostaną jeszcze wolne środki na wyjazdy, od 02.01.2023r. ruszy kolejna rekrutacja, która  będzie mieć charakter ciągły – tzn. dokumenty na wyjazdy będzie można składać przez cały rok akademicki do wyczerpania środków. Dokumenty niekompletne, bez wymaganych podpisów oraz złożone po ustalonym terminie nie będą przyjmowane.

5.2 Kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem mobilności.

5.3 Dokumenty rekrutacyjne:

 1. formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę bezpośredniego przełożonego na wyjazd;
 2. Mobility Agreement:
  - pracownicy dydaktyczni: zaakceptowany (podpisany i opieczętowany) przez uczelnię partnerską Mobility Agreement for Teaching (zawierający opis oraz harmonogram proponowanych zajęć/ warsztatów/ wykładów, które dydaktycy chcą zrealizować podczas pobytu w uczelni partnerskiej) lub zaakceptowany (podpisany i opieczętowany) przez uczelnię partnerską lub inną instytucję przyjmującą Mobility Agreement for Training (zawierający opis oraz harmonogram szkolenia);
  pracownicy administracyjni: zaakceptowany (podpisany i opieczętowany) przez uczelnię partnerską lub inną instytucję przyjmującą Mobility Agreement for Training (zawierający opis oraz harmonogram szkolenia);
  - Dokument Mobility Agreement for Teaching/ Mobility Agreement for Training powinien w sposób wyczerpujący prezentować cele i działania założone w realizowaniu mobilności. Dokument należy wypełnić i samodzielnie przesłać do wybranej przez siebie uczelni/instytucji. Dane kontaktowe wszystkich uczelni znajdują się na stronie internetowej ASP.
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

WAŻNE: Na formularzu zgłoszeniowym i Mobility Agreement należy wpisać konkretny termin wyjazdu, gdyż na tej podstawie obliczane będzie dokładne dofinansowanie.

5.4 Kody ISCED/ Field of education niezbędne przy uzupełnianiu Mobility Agreement for Teaching należy wpisać odpowiednio dla kierunku:

 • Architektura wnętrz: 0212
 • Grafika: Grafika artystyczna: 0213
 • Grafika: Projektowanie graficzne: 0211
 • Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w zakresie Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła: 0219
 • Malarstwo: 0213
 • Mediacja sztuki: 0288
 • Rzeźba: 0213
 • Scenografia: 0219
 • Sztuka i wzornictwo ceramiki: 0214
 • Sztuka i wzornictwo szkła: 0214
 • Sztuka mediów: 0211
 • Wzornictwo: 0212

5.5 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce Pracownik à Erasmus+ przewodnik pracownika.

5.6 Obrady Komisji Rekrutacyjnej odbędą się 19.12.2022 r. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą Kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej i Promocji, Specjalistka ds. Współpracy z Zagranicą, Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+ oraz Specjalistka ds. Umiędzynarodowienia Kształcenia. Kworum dla zebrania się Komisji Rekrutacyjnej stanowią 2 z 4 wymienionych powyżej osób. Obrady komisji w rekrutacji ciągłej odbywać się będą na bieżąco.

5.7 Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 22.12.2022 r. i rozesłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do kandydatów.

6. JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY PRACOWNIKÓW?

6.1 O przyznaniu środków decyduje kolejność składania kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

6.2 W przypadku, gdy kandydatów na wyjazd jest więcej, niż dostępnych środków, pierwszeństwo w kwalifikacji mają (według kolejności punktów):

a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o dzieło lub umowę zlecenie;
b) pracownicy DWMiP, Koordynatorzy Wydziałowi, Rektor, Prorektorzy;
c) pracownicy starający się o wyjazd zagraniczny po raz pierwszy, ale pracujący w ASP dłużej niż 1 rok na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych;
d) pracownicy dydaktyczni, którzy przyjmują do swoich pracowni studentów z zagranicy;
e) pracownicy, którzy aktywnie przyczynili się do nawiązania współpracy z daną uczelnią w ramach programu Erasmus+;
f) pracownicy wyjeżdżający w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych lub cyfrowych;
g) pracownicy, którzy w poprzednim roku/ poprzednich latach nie skorzystali z wyjazdu;
h) pracownicy, którzy rozliczyli się z poprzedniego wyjazdu w wyznaczonym terminie.

6.3 Pracownicy, którzy w poprzednim roku akademickim wyjechali na kurs językowy nie mogą ponownie wyjechać na ten sam lub inny kurs językowy w bieżącej rekrutacji.

6.4 W jednym roku akademickim można starać się jeden raz o wyjazd. W przypadku, gdy środki nie zostaną wykorzystane, o drugi wyjazd można starać się w rekrutacji dodatkowej, o ile taka zostanie ogłoszona.

7. JAK MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ?

7.1 W przypadku odrzucenia aplikacji kandydata przez Komisję kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników. Decyzja w sprawie odwołania zostanie ogłoszona w ciągu tygodnia od otrzymania odwołania.

8. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W II ETAPIE REKRUTACJI NA ASP?

8.1   W II etapie rekrutacji należy dostarczyć do DWMiP:

a) delegację w ramach programu Erasmus+;
b) kopię polisy ubezpieczeniowej
ważnej w kraju odbywania stypendium przez cały okres wyjazdu:
- ubezpieczenie zdrowotne oraz
- ubezpieczenie odpowiedzialności oraz
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;

UWAGA: Pracownik ubezpiecza się na wyjazd we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

c) wniosek wyjazdowy;

d) oświadczenie woli (GreenTravel) (jeśli dotyczy).

8.2 Po wypełnieniu formalności z pkt 8.1 należy podpisać umowę wyjazdową osobiście w DWMiP. Umowa może być podpisana najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem mobilności. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów umowa nie zostanie podpisana, wyjazd nie zostanie zrealizowany, a przyznane stypendium zostanie anulowane.

8.3 Wszelkie płatności związane z realizacją podróży (bilety podróżne, zakwaterowanie, itp.) można realizować najwcześniej po podpisaniu umowy oraz po otrzymaniu przelewu na wskazane konto bankowe, w związku z tym zaleca się, aby powyższe formalności zostały dopełnione jak najszybciej po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na wyjazd.

8.4 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce Pracownik à Erasmus+ przewodnik pracownika.

9. JAK NALEŻY ROZLICZYĆ SIĘ Z WYJAZDU?

9.1   Aby rozliczyć się z wyjazdu po powrocie należy:

a)      dostarczyć do DWMiP zaświadczenie o pobycie (Confirmation of Exchange - NAUCZANIE lub SZKOLENIE) na papierze firmowym instytucji zagranicznej;

b)      dostarczyć do DWMiP pisemne sprawozdanie z wyjazdu;

c)       dostarczyć do Działu Księgowości dokument Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej zrealizowanej na podstawie polecenia służbowego za granicę w ramach programu Erasmus+;

d)      wypełnić ankietę internetową (EU Survey), która wysyłana jest automatycznie na konto e-mailowe uczestnika po zakończeniu mobilności

10. DO KIEDY MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z WYJAZDU?

10.1 Pracownik ma prawo zrezygnować z wyjazdu. Pisemne oświadczenie o rezygnacji, którego wzór znajduje się na stronie internetowej ASP, należy jak najszybciej złożyć w DWMiP. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w podanym terminie, wyjazd zostaje automatycznie anulowany.

11. W JAKI SPOSÓB MOBILNOŚĆ ZOSTAJE UZNANA?

 Wszystkie wyjazdy pracowników są uznawane na podstawie zaświadczenia o długości pobytu (Confirmation of Exchange) i pisemnego sprawozdania. Mobilność pracowników zostaje doceniona jako część ich pracy, element okresowej oceny i/lub nieformalne uznanie przez przełożonych. Dodatkowo, w przypadku dydaktyków liczba godzin zrealizowanych za granicą jest w miarę możliwości zaliczana do pensum. Aktywność pracowników na polu międzynarodowym jest również brana pod uwagę przez Komisję ds. Nagród i Odznaczeń przy przyznawaniu corocznych Nagród Rektora oraz przy zgłaszaniu pracowników do nagród przyznawanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Regulamin został zatwierdzony przez prawnego przedstawiciela uczelni dnia 17 listopada 2022 r.

Informujemy, że w trakcie pierwszego naboru w rekrutacji pracowników w programie Erasmus KA131 (Unia Europejska), wyczerpana została pula dostępnych środków. Nabór ten zakończył się 16 grudnia 2022.

W programie KA 171 (kraje partnerskie) od 2 stycznia 2023 uruchomiona została rekrutacja ciągła, w której środki także zostały już wyczerpane. 

Załączniki

Regulamin rekrutacji pracowników w roku akademickim 2022/2023
pdf, 2.79 MB
Regulamin rekrutacji pracowników w roku akademickim 2022/2023
Mobility Agreement for teaching 2022/23
docx, 61.53 KB
Mobility Agreement for teaching 2022/23
Nauczanie - wskazówki do Mobility Agreement
docx, 33.35 KB
Nauczanie - wskazówki do Mobility Agreement
Nauczanie - Confirmation of Exchange
doc, 26 KB
Nauczanie - Confirmation of Exchange
Mobilty Agreement for Training 2022/23
docx, 60.24 KB
Mobilty Agreement for Training 2022/23
Szkolenie - wskazówki do Mobility Agreement
docx, 33.72 KB
Szkolenie - wskazówki do Mobility Agreement
Szkolenie - Confirmation of Exchange
doc, 26 KB
Szkolenie - Confirmation of Exchange
Formularz zgłoszeniowy
doc, 59.5 KB
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie woli
doc, 66 KB
Oświadczenie woli
Delegacja
pdf, 1.7 MB
Delegacja
Rozliczenie delegacji
pdf, 2.5 MB
Rozliczenie delegacji
Rezygnacja z wyjazdu
doc, 31 KB
Rezygnacja z wyjazdu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
doc, 60.5 KB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wniosek wyjazdowy
doc, 50.5 KB
Wniosek wyjazdowy