Przejdź do treści

Stypendia pozauczelniane

Stypendium MKiDN

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium MKiDN za wybitne osiągnięcia na nowy rok akademicki, proszeni są o składanie wniosków według wzoru określonego w rozporządzeniu MKiDN z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. poz. 704).

Wniosek, wypełniony prawidłowo i zgodnie z wymaganym wzorem, należy złożyć w Dziale Organizacji Studiów (DOS) – Pomoc Materialna dla studentów/doktorantów (p. 117/118M) 

w terminie od 4 września do 22 września danego roku.

Informacja i wzór wniosku znajdują się na stronie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-dla-studentow-2

Stypendium solidarnościowe

Rusza nabór do nowego stypendium solidarnościowego - w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego. Stypendium to przeznaczone jest dla studentów i doktorantów studiujących na wrocławskich uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy angażują się w działania na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie.

Więcej informacji na stronie: https://wca.wroc.pl/pierwsza-edycja-nowego-stypendium-solidarnosciowego

Stypendium Młoda Polska

Nazwa programu stypendialnego: „MŁODA POLSKA” - Program stypendialny MKiDN

Rodzaj programu stypendialnego: stypendium jednorazowe w ramach konkursu ogłaszanego raz w roku

Instytucja nadzorująca: Narodowe Centrum Kultury

Adresaci programu stypendialnego: - artyści do 35. roku życia, mający w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki (muzyka, film, fotografia, sztuki wizualne, teatr, taniec, literatura, krytyka artystyczna)

Warunki: - projekt o istotnej wartości artystycznej/merytorycznej - pisemne, oryginalne rekomendacje przynajmniej dwóch wybitnych w danej dziedzinie twórców ( na obowiązującym formularzu!) - stypendium nie jest przyznawane na opłacenie studiów w Polsce - laureaci Programu „Młoda Polska” z latach poprzednich mogą starać się o stypendium ponownie po upływie minimum dwóch lat

Kwota stypendium: maksymalna kwota stypendium 50.000 zł minimalna kwota stypendium 30.000 

Miejsce składania wniosków: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa.

Szczegóły dotyczące programu na www.nck.pl

Stypendium artystyczne Prezydenta Wrocławia

Rodzaj programu stypendialnego: stypendium jednorazowe na konkretny projekt artystyczny lub całoroczne (wypłacane co miesiąc)

Instytucja nadzorująca program: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

Adresaci programu stypendialnego: młodzi twórcy do 30. roku życia wyróżniający się talentem, osiągnięciami oraz aktywnością artystyczną

Warunki ubiegania się o stypendium:  pisemna opinia pedagoga prowadzącego lub dziekana - szczegółowy kosztorys projektu ( dot. stypendium jednorazowego) – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów konkursowych i zaświadczeń dot. kursów, konkursów itp. – potwierdzenie przyjęcia na studia przez uczelnię zagraniczną, program studiów, kosztorys i harmonogram studiów (dot. stypendium na opłacenie studiów zagranicą)

Kwota stypendium: kwoty stypendium zależne od aktualnego budżetu UM 

Termin składnia wniosków: 21 czerwca 2024 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro prorektorów pl. Polski 3/4, pokój 118 P

>> Szczegóły dotyczące programu <<

Studencki program stypendialny Urzędu Miejskiego Wrocławia dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę

Instytucja nadzorująca program:

Urząd Miejski Wrocławia – Departament Edukacji

 

Adresaci programu stypendialnego: 

studenci III roku lub lat wyższych, którzy:

 1. studiują na studiach jednolitych magisterskich, I oraz II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych we Wrocławiu;
 2. uzyskali prawo do studiowania na uczelni zagranicznej;
 3. nie otrzymali stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę.

 

Warunki:

 1. uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej;
 2. osiągnięcia w dziedzinie nauki. 

 

Okres pobierania stypendium:

Stypendium przyznawane jest studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres maksymalnie 9 miesięcy

 

Wniosek on-line winien zawierać w formie pliku pdf następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie potwierdzające status studenta z podaniem nazwy i kierunku studiów, etapu, roku i semestru;
 2. zaświadczenie o średniej ocen za ostatni ukończony semestr (na dzień składania wniosku on-line);
 3. zaświadczenie potwierdzające prawo do studiowania na uczelni zagranicznej z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia nauki na uczelni zagranicznej;
 4. prezentację (forma dowolna. Prezentacja jest narzędziem pomocniczym dla Komisji Stypendialnej, które ma w założeniu pomóc lepiej poznać kandydata. Można w niej zawrzeć informacje na temat osiągnięć naukowych, dalszych planów rozwoju lub istotnych osiągnięć "pozauczelnianych". Zasadniczym kryterium pozostaje jednak średnia ocen za ostatni ukończony semestr.)

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Składanie wniosków on-line przez studentów odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego w dwóch terminach:

 1. na semestr zimowy – od 1 czerwca do 31 lipca danego roku akademickiego;
 2. na semestr letni – od 1 października do 30 listopada danego roku akademickiego.

 

Szczegóły dotyczące programu:

https://www.wroclaw.pl/akademicki-wroclaw/stypendium-dla-studentow-wyjezdzajacych-za-granice

CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich

Nazwa stypendium: CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich

Rodzaj programu stypendialnego: stypendium jednorazowe na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki, seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne Instytucja nadzorująca program: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Adresaci programu stypendialnego: studenci i pracownicy naukowi Uwagi: W programie biorą udział następujące państwa: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry Kwota stypendium: kwoty stypendium zależne od wybranej formy programu stypendialnego Termin składnia wniosków: 30 czerwca oraz 30 listopada każdego roku Miejsce składania wniosków: aplikacja online

Szczegóły dotyczące programu na https://www.eurodesk.pl/granty/ceepus-srodkowoeuropejski-program-studiow-uniwersyteckich

Program Moje stypendium

W ramach Programu prowadzony jest pierwszy ogólnopolski serwis non-profit o stypendiach: www.mojestypendium.pl, gdzie młodzi ludzie mogą znaleźć wszelkie dostępne stypendia, a także konkursy, oferty staży, praktyk krajowych lub zagranicznych. Proste wyszukiwarki pomagają wynaleźć informacje na temat wsparcia oferowanego przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, firmy oraz niepaństwowe szkoły wyższe.

Serwis www.mojestypendium.pl jest dla tych, którzy pragną rozwijać swoje talenty oraz poszukują sposobu sfinansowania dalszej edukacji. Za sprawą forum serwis stanowi również miejsce dyskusji, gdzie młodzież, rodzice i nauczyciele mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i wymiany spostrzeżeń na temat systemu stypendialnego w Polsce. Serwis zawiera wszelkie aktualności dotyczące rynku stypendiów i regulacji prawnych oraz oferuje elektroniczny przewodnik "Studencka kieszeń" mówiący o tym, jak starać się o stypendia, staże krajowe i zagraniczne, kredyty studenckie oraz jak założyć młodzieżowe konto bankowe.
Serwis skierowany jest przede wszystkim do studentów i uczniów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów, sportowców, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z małych miast i wsi.

Stypendia: https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium

Studencki Program Stypendialny dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych

Instytucja nadzorująca program:

Urząd Miejski Wrocławia – Departament Edukacji

 

Adresaci programu stypendialnego: 

studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia systemu studiów stacjonarnych studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych – laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów

Warunki:

posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu oraz zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego

Kwota stypendium:

stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres 9 miesięcy

Wniosek on-line winien zawierać w formie pliku pdf następujące dokumenty:

- zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta z podaniem nazwy kierunku studiów, etapu, roku i semestru;

- zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;

- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu;

- prezentację (forma dowolna. Prezentacja jest narzędziem pomocniczym dla Komisji Stypendialnej, które ma w założeniu pomóc lepiej poznać kandydata. Można w niej zawrzeć informacje na temat osiągnięć naukowych, dalszych planów rozwoju lub istotnych osiągnięć "pozanaukowych")

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 

wnioski należy składać on-line za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego od 1 do 31 października danego roku akademickiego. 

 

Szczegóły dotyczące programu:

https://www.wroclaw.pl/akademicki-wroclaw/stypendium-dla-laureatow-olim…