Przejdź do treści

Jako instytucja publiczna chętnie sięgamy po możliwości, jakie oferują nam programy instytucjonalne przygotowywane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Dzięki zaangażowaniu w realizację poszczególnych projektów nieustannie pracujemy nad poprawą i rozwojem jakości świadczonych przez nas usług we współpracy ze środowiskiem międzynarodowym.

Specjalistka ds. umiędzynarodowienia kształcenia

mgr Paulina Zaweracz

e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 311

Specjalistka ds. współpracy z zagranicą

mgr Joanna Rumianowska

e-mail: international@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 232

 

Ludzie siedzą przy stole podczas szkolenia

STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich
Projekt realizowany jest w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.
Koordynator projektu: mgr Paulina Zaweracz

Celem projektu ‘Comprehensive internationalization of the Doctoral School at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław’, realizowanego w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „STER- Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich” jest wypracowanie systemowego wsparcia umiędzynarodowienia procesu edukacji doktorantów.

W ramach implementacji projektu, przewidziano realizację 15 zadań, w tym: wypłatę stypendiów dla doktorantów zagranicznych, zagraniczne staże artystyczno-badawcze dla doktorantów, udział zagranicznych promotorów, ewaluatorów i recenzentów w procesie kształcenia doktorantów, wizyty zagraniczne wykładowców i profesorów wizytujących, kursy dla kadry i doktorantów z zakresu Virtual Exchange, wizyty studyjne w wiodących ośrodkach artystyczno-badawczych, czy organizację międzynarodowej konferencji w zakresie badań artystycznych. Dyrektor  Agencji  na  realizację  Projektu przyznał Uczelni środki w wysokości 1 069 690,16 zł.

Opiekę dydaktyczną oraz nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje dziekan Szkoły doktorskiej - dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

 

Projekty dotowane-belka logotypowa

SPINAKER
Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Koordynator projektu: mgr Paulina Zaweracz

Celem projektu „Spinaker 2021-23- Artistic spinning” jest stworzenie i realizacja 4 Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia z zakresu: szkła artystycznego, szkła zabytkowego, grafiki artystycznej i teorii sztuki w formie kursów specjalistycznych, w formule zdalnej.

Kursy adresowane są do zagranicznych studentów i doktorantów z całego świata, przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Proces kształcenia w ramach IMPK zostanie wzbogacony o wiedzę uzyskaną przez dydaktyków w ramach specjalistycznych szkoleń z obszaru metodyki nauczania osób niepełnosprawnych oraz z zakresu obsługi infrastruktury do nauki zdalnej. Na potrzeby realizacji projektu zaplanowano zakup m.in. mikroskopu cyfrowego, tablicy interaktywnej, czy wizualizera.

 

Projekty dotowane-belka logotypowa

WELCOME TO POLAND
Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.
Koordynator projektu: mgr Kinga Bacewicz

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (ASP).

W ramach Projektu zrealizowane będą cele szczegółowe, wynikające z celu głównego, tj.:

1) wzmocnienie potencjału kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej przez podniesienie jej kompetencji językowych i międzykulturowych poprzez:
a. szkolenie, dotyczące różnic kulturowych dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych (w języku angielskim),
b. sfinansowanie wyjazdu na szkolenie PIE – Platform for Internationalisation ELIA dla 4 pracowników administracyjnych (głównie pracowników Biura Współpracy z Zagranicą);

2) wzmocnienie organizacyjne ASP w obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz zwiększenie ich komfortu i ułatwienie aklimatyzacji, poprzez:
a. zaprojektowanie i wdrożenie anglojęzycznego systemu oznakowania budynków i pomieszczeń,
b. dostosowanie systemu bibliotecznego dla studentów z zagranicy,
c. uruchomienie 24/7 Emergency Contact Number, czyli całodobowej telefonicznej linii bezpieczeństwa, służącej do odbierania awaryjnych telefonów od studentów.

3) Rozwój aktywności ASP związany z internacjonalizacją „w domu” oraz budowanie relacji pomiędzy studentami i kadrą z zagranicy, a studentami i kadrą z Polski. Zostanie to zrealizowane poprzez:
a. organizację Welcome Week (4 x razy w trakcie trwania Projektu) dla studentów przyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ oraz dla studentów zagranicznych rozpoczynających studia w języku angielskim,
b. umożliwienie zakupu zagranicznych publikacji do Biblioteki ASP, zgodnie z potrzebami studentów i wykładowców,
c. organizację międzynarodowych spotkań artystycznych przez studentów i dla studentów (8 spotkań w trakcie trwania Projektu).

 

Projekty dotowane-belka logotypowa

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.
Koordynator projektu: mgr Kinga Bacewicz

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Projekt zakłada:

1) udział doktorantów i członków kadry akademickiej (11+6) z ASP we Wrocławiu w międzynarodowych konferencjach.

2) udział doktorantów i członków kadry akademickiej (6+2) ASP we Wrocławiu w wyjazdach szkołach letnich.

3) dział doktorantów (20) z zagranicy w krótkiej wymianie stypendialnej (7-dniowy wyjazd) w ramach wydarzeń organizowanych przez ASP we:
a. udział w międzynarodowej wystawie dla doktorantów z zagranicy na ASP we Wrocławiu;
b. wizyta studyjna na ASP we Wrocławiu dająca możliwość skorzystania z unikatowej infrastruktury ASP we Wrocławiu.

 

Projekty dotowane-belka logotypowa

STER
Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 grudnia 2022 r.
Koordynator projektu: mgr Paulina Zaweracz

Założeniem projektu jest umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do Szkoły doktorskiej w ASP we Wrocławiu.

Program zakłada w szczególności: wzrost liczby doktorantów zagranicznych kształcących się w Polsce, zwiększenie atrakcyjności oferty polskich instytucji wśród kandydatów na doktorantów z zagranicy, pozyskanie doktorantów zagranicznych dzięki ofercie stypendialnej.

Środki projektowe przeznaczone są na realizację działań mających na celu pozyskanie doktorantów zagranicznych (promocja rekrutacji do Szkoły doktorskiej w ASP we Wrocławiu) oraz wypłatę stypendiów za najlepsze wyniki/ osiągnięcia naukowe/artystyczne dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych, rozpoczynających kształcenie w ramach Szkoły doktorskiej w ASP od 1 października 2019 r.

 

Ludzie słuchają wykładu odbywającego się w auli

Załączniki

PROM - wyjazdy stypendialne krok po kroku.pdf
pdf, 453.34 KB
PROM - wyjazdy stypendialne krok po kroku.pdf
PROM - regulamin naboru do programu na ASP we Wroclawiu.pdf
pdf, 568.88 KB
PROM - regulamin naboru do programu na ASP we Wroclawiu.pdf
PROM Formularz zgloszeniowy dla nauczyciela akademickiego.docx
docx, 91.63 KB
PROM Formularz zgloszeniowy dla nauczyciela akademickiego.docx
PROM Formularz zgłoszeniowy dla doktorantów.docx
docx, 117.81 KB
PROM Formularz zgłoszeniowy dla doktorantów.docx