Przejdź do treści

Jako instytucja publiczna chętnie sięgamy po możliwości, jakie oferują nam programy instytucjonalne przygotowywane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Dzięki zaangażowaniu w realizację poszczególnych projektów nieustannie pracujemy nad poprawą i rozwojem jakości świadczonych przez nas usług we współpracy ze środowiskiem międzynarodowym.

Specjalistka ds. umiędzynarodowienia kształcenia

Edyta Linek

e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 311

Specjalistka ds. współpracy z zagranicą

mgr Joanna Rumianowska

e-mail: international@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 232

 

Ludzie siedzą przy stole podczas szkolenia

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Projekt realizowany w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.
Koordynator projektu: Edyta Linek, Marta Włodarczyk 

Celem projektu ‘Comprehensive internationalization of the Doctoral School at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław’, realizowanego w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „STER- Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich” jest wypracowanie systemowego wsparcia umiędzynarodowienia procesu edukacji doktorantów.

W ramach implementacji projektu, przewidziano realizację 15 zadań, w tym: wypłatę stypendiów dla doktorantów zagranicznych, zagraniczne staże artystyczno-badawcze dla doktorantów, udział zagranicznych promotorów, ewaluatorów i recenzentów w procesie kształcenia doktorantów, wizyty zagraniczne wykładowców i profesorów wizytujących, kursy dla kadry i doktorantów z zakresu Virtual Exchange, wizyty studyjne w wiodących ośrodkach artystyczno-badawczych, czy organizację międzynarodowej konferencji w zakresie badań artystycznych. Dyrektor  Agencji  na  realizację  Projektu przyznał Uczelni środki w wysokości 1 069 690,16 zł.

Opiekę dydaktyczną oraz nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje dziekan Szkoły doktorskiej - dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

 

Projekty dotowane-belka logotypowa

SPINAKER

Projekt realizowany w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Koordynator projektu: Aleksandra Zaczek

Celem projektu „Spinaker 2021-23- Artistic spinning” jest stworzenie i realizacja 4 Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia z zakresu: szkła artystycznego, szkła zabytkowego, grafiki artystycznej i teorii sztuki w formie kursów specjalistycznych, w formule zdalnej.

Kursy adresowane są do zagranicznych studentów i doktorantów z całego świata, przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Proces kształcenia w ramach IMPK zostanie wzbogacony o wiedzę uzyskaną przez dydaktyków w ramach specjalistycznych szkoleń z obszaru metodyki nauczania osób niepełnosprawnych oraz z zakresu obsługi infrastruktury do nauki zdalnej. Na potrzeby realizacji projektu zaplanowano zakup m.in. mikroskopu cyfrowego, tablicy interaktywnej, czy wizualizera.

 

Projekty dotowane-belka logotypowa

WELCOME TO POLAND

Projekt realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.
Koordynator projektu: Kinga Bacewicz, Joanna Rumianowska

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (ASP).

W ramach Projektu zrealizowane będą cele szczegółowe, wynikające z celu głównego, tj.:

1) wzmocnienie potencjału kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej przez podniesienie jej kompetencji językowych i międzykulturowych poprzez:
a. szkolenie, dotyczące różnic kulturowych dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych (w języku angielskim),
b. sfinansowanie wyjazdu na szkolenie PIE – Platform for Internationalisation ELIA dla 4 pracowników administracyjnych (głównie pracowników Biura Współpracy z Zagranicą);

2) wzmocnienie organizacyjne ASP w obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz zwiększenie ich komfortu i ułatwienie aklimatyzacji, poprzez:
a. zaprojektowanie i wdrożenie anglojęzycznego systemu oznakowania budynków i pomieszczeń,
b. dostosowanie systemu bibliotecznego dla studentów z zagranicy,
c. uruchomienie 24/7 Emergency Contact Number, czyli całodobowej telefonicznej linii bezpieczeństwa, służącej do odbierania awaryjnych telefonów od studentów.

3) Rozwój aktywności ASP związany z internacjonalizacją „w domu” oraz budowanie relacji pomiędzy studentami i kadrą z zagranicy, a studentami i kadrą z Polski. Zostanie to zrealizowane poprzez:
a. organizację Welcome Week (4 x razy w trakcie trwania Projektu) dla studentów przyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ oraz dla studentów zagranicznych rozpoczynających studia w języku angielskim,
b. umożliwienie zakupu zagranicznych publikacji do Biblioteki ASP, zgodnie z potrzebami studentów i wykładowców,
c. organizację międzynarodowych spotkań artystycznych przez studentów i dla studentów (8 spotkań w trakcie trwania Projektu).

 

Projekty dotowane-belka logotypowa

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Projekt realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 31 marca 2023 r.
Koordynator projektu: Kinga Bacewicz, Joanna Rumianowska

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Projekt zakłada:

1) udział doktorantów i członków kadry akademickiej (11+6) z ASP we Wrocławiu w międzynarodowych konferencjach.

2) udział doktorantów i członków kadry akademickiej (6+2) ASP we Wrocławiu w wyjazdach szkołach letnich.

3) dział doktorantów (20) z zagranicy w krótkiej wymianie stypendialnej (7-dniowy wyjazd) w ramach wydarzeń organizowanych przez ASP we:
a. udział w międzynarodowej wystawie dla doktorantów z zagranicy na ASP we Wrocławiu;
b. wizyta studyjna na ASP we Wrocławiu dająca możliwość skorzystania z unikatowej infrastruktury ASP we Wrocławiu.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, NAWA umożliwiła dodanie dodatkowego działania w programie – wypłatę stypendium dla studentów z Ukrainy. W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023, 17 studentów ukraińskich uczelni przebywających na ASP w ramach umowy dwustronnej, korzysta z pomocy oferowanej przez Program PROM.

 

Projekty dotowane-belka logotypowa

STER

Projekt realizowany w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 grudnia 2022 r.
Koordynator projektu: Paulina Zaweracz, Aleksandra Zaczek 

Założeniem projektu jest umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do Szkoły doktorskiej w ASP we Wrocławiu.

Program zakłada w szczególności: wzrost liczby doktorantów zagranicznych kształcących się w Polsce, zwiększenie atrakcyjności oferty polskich instytucji wśród kandydatów na doktorantów z zagranicy, pozyskanie doktorantów zagranicznych dzięki ofercie stypendialnej.

Środki projektowe przeznaczone są na realizację działań mających na celu pozyskanie doktorantów zagranicznych (promocja rekrutacji do Szkoły doktorskiej w ASP we Wrocławiu) oraz wypłatę stypendiów za najlepsze wyniki/ osiągnięcia naukowe/artystyczne dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych, rozpoczynających kształcenie w ramach Szkoły doktorskiej w ASP od 1 października 2019 r.

 

NAWA_ster I

NOWOCZESNA PROMOCJA ZAGRANICZNA
Międzynarodowa promocja oferty dydaktycznej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Projekt realizowany w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.
Koordynator projektu: Aleksandra Zaczek 

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału międzynarodowego i konkurencyjności Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, ugruntowanie jej pozycji wśród światowych uczelni artystycznych oraz poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia i studiów w języku angielskim dla Polaków i cudzoziemców poprzez kompleksową, międzynarodową promocję oferty dydaktycznej.

W ramach projektu stworzyliśmy narzędzia i wykorzystaliśmy istniejące internetowe platformy komunikacyjne do ugruntowania pozycji ASP jako prestiżowej uczelni kształcącej w obszarze sztuki. Korzystając z międzynarodowych platform informacyjnych mieliśmy możliwość promocji nowej, anglojęzycznej oferty studiów oraz programów Visitng Professor/Visiting Artist Program. Opracowaliśmy także i wdrożyliśmy anglojęzyczne materiały promocyjne (filmy promocyjne i informacyjne, jak również publikacje i zestawy promocyjne) dedykowane międzynarodowym kandydatom na studia.

Nawa stopka NPZ
Ludzie słuchają wykładu odbywającego się w auli