Przejdź do treści

Programy studiów, efekty uczenia się i sylabusy

Folder programowy zawiera 11 kierunków studiów prowadzonych w Uczelni: studiów jednolitych, stacjonarnych I i II stopnia, niestacjonarnych I i II stopnia, wraz z efektami kształcenia (KRK), efektami uczenia się (PRK) i sylabusami przedmiotów.

Opis programu studiów i efektów uczenia się zawiera informacje obejmujące: charakterystykę prowadzonego kierunku; przypisanie kierunku do dziedziny i dyscypliny, koncepcję kształcenia, opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia; warunków prowadzenia studiów i sposobów realizacji kształcenia; kierunki badań artystycznych i naukowych prowadzonych przez jednostkę prowadzącą wraz ze sposobem wdrażania studentów w działalność artystyczną; związek efektów uczenia się z potrzebami społeczno - gospodarczymi; opis form weryfikacji efektów; sylwetkę absolwenta. Udostępnione są również sylabusy przedmiotów.

Folder Programowy dla poszczególnych kierunków