Przejdź do treści

Rekrutacja 2024

Rekrutacja 2024

Droga Kandydatko, drogi Kandydacie, w tym miejscu znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2024/25.

Harmonogram rekrutacji 2024/25

Sprawdź szczegóły!

Etapy rekrutacji

Etap I | Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszej Uczelni
Etap II | Skorzystaj z pomocy Akademii

Sprawdź nas! Zobacz strony wydziałów, kierunków, zapoznaj się z programem kształcenia, zobacz co u nas słychać (przyjdź i zobacz wystawy)

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji portfolio (od 11 maja)

Sprawdź naszą ofertę kursów przygotowujących na studia

Kursy dla kandydatów na kierunek Rzeźba – SPRAWDŹ

Kursy dla kandydatów na kierunek Malarstwo / Rysunek – SPRAWDŹ

Etap III | Elektroniczna rejestracja kandydata

Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów — https://e-rekrutacja.asp.wroc.pl

podając adres e-mail oraz hasło.

Etap IV | Wybór kierunku studiów

Teraz czas na dokonanie wyboru! Wybierz kierunek, na który chcesz kandydować. Przejdź do zakładki Moje kierunki. Trzymaj się terminów wyboru

Etap V | Uzupełnij swoje dane osobowe

 

 • podaj swoje imię/imiona i nazwisko w zgodnie z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • podaj numer PESEL (obowiązkowo)
 • podaj nr paszportu jeśli jesteś kandydatem cudzoziemcem
 • podaj numer telefonu (najlepiej komórkowy), do komunikacji z Sekretarzami egzaminów,
 • dodaj swoje zdjęcie (obowiązkowo). Pamiętaj, że jest to zdjęcie do dokumentu. Nie możesz mieć nakrycia głowy
 • podaj informacje o swoim wykształceniu oraz informację o ukończonej szkole średniej lub uczelni wyższej.
   

Uwaga! Maturzyści 2024 uzupełnią nr świadectwa po otrzymaniu dokumentu

Etap VI | Opłata rekrutacyjna

Opłać egzamin wstępny na podane przez Uczelnię konto. Poczekaj na zaksięgowanie kwoty przez Akademię. Z chwilą zaksięgowania opłaty i wgrania zdjęcia otrzymasz status KANDYDAT.

Uwaga! Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Etap VII | Wgranie portfolio

Zapoznaj się z wymogami dot. portfolio na stronie internetowej Uczelni przy wybranym kierunku 

Etap VIII | Harmonogram egzaminów/ogłaszanie wyników

Sprawdź termin egzaminu na stronie Uczelni – szczegółowy harmonogram pojawi się w maju!

Uczelnia nie wysyła do kandydata e-maila informującego o wyznaczonym terminie egzaminu wstępnego.

Etap IX | Sprawdź wyniki

Wszystkie wyniki po kolejnych etapach egzaminów oraz wyniki końcowe znajdziesz na swoim indywidualnym koncie

Wraz z wynikiem otrzymasz również w systemie informację o aktualnym statusie (Zainteresowany/Kandydat/Zakwalifikowany/Niezakwalifikowany/Zdał/Nie zdał/Lista rezerwowa/Przyjęty).

Etap X | Dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny będą zobligowane do dostarczenia (załączenia w systemie) wymaganych dokumentów.

XI | Przyjęcie na studia

Po spełnieniu wszystkich wymagań i zdaniu egzaminu sprawdź ostateczny status Przyjęty/Nieprzyjęty.

Zasady rekrutacji

Etapy egzaminów na poszczególne kierunki

Sprawdź informacje dla intersującego Cię kierunku i stopnia studiów. Pamiętaj, aby przeczytać wszystko dokładnie, ponieważ wytyczne mogą być różne w zależności od kierunku, który wybierzesz.

Architektura Wnętrz, Studia pierwszego stopnia

I etap

Egzamin online

Dopuszczenie do egzaminu - sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów
w oparciu o nadesłane w formie elektronicznej portfolio  (min. 10 prac, max. 20), w tym:

 • niezbędne studium postaci
 • perspektywy konstrukcyjne mebli lub architektury
 • można również dołączyć do 10 innych wybranych przez kandydata prac.
 • maksymalnie dwuminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym; film wskazujący, co jest motywacją do podjęcia studiów na naszej uczelni i wybranym kierunku). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1028 x 720. Nazwa pliku powinna także rozpoczynać się nazwiskiem i imieniem kandydata.

 

Portfolio jest punktowane od 0 do 10. Otrzymanie 0 do 5 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

II etap
 • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna.

 

Tematy zadań będą odczytywane w dniu egzaminu. Kandydaci realizują na terenie uczelni egzamin praktyczny z następujących zadań:

 1. Rysunek,
 2. Malarstwo,
 3. Zadanie specjalistyczne 2D - kompozycja kolorystyczna,
 4. Zadanie specjalistyczne 3D - kompozycja przestrzenna biała,
 5. Rozmowa kwalifikacyjna oraz prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.
III etap

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarnie

Rozmowa kwalifikacyjna oraz prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.

Punktacja:

Portfolio nie wlicza się do całościowej punktacji (0 – 10 pkt. min. 5)

 • Rysunek,  0 – 10 pkt.
 • Malarstwo, Punkty 0 - 10 pkt.
 • Zadanie specjalistyczne 2D - kompozycja kolorystyczna, Punkty 0 - 10 pkt.
 • Zadanie specjalistyczne 3D - kompozycja przestrzenna biała, Punkty 0 - 10 pkt.
 • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt.

 

Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu jest maksymalnie 50 punktów.

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 25 punktów.

Co przynieść na egzamin

Szczegóły podane przed egzaminem.

Architektura Wnętrz, Studia drugiego stopnia

Wymagania wstępne

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera

 1. Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań projektowych w obszarze architektury wnętrz, mebli i wystawiennictwa w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, materiałoznawstwa, konstrukcji, urbanistyki, ergonomii, wystawiennictwa oraz wiedzę ogólną z historii sztuki, historii projektowania architektury, architektury wnętrz, mebli i designu.
 2. Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.
 3. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 4. Umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych w procesie projektowym oraz analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
 5. Umiejętności posługiwania się programami komputerowymi 2D (CAD) i 3D
 6. Umiejętności i kompetencji w przygotowaniu do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie pozyskiwania informacji, selekcji, analizy problemowej i oceny złożonych zagadnień projektowych, popartych znajomością właściwych przepisów i norm prawa autorskiego.
I etap

Portfolio

Przegląd i ocena portfolio dokumentującego dokonania projektowo-artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie oraz filmu przedstawiającego motywację kandydata do podjęcia studiów na kierunku Architektura Wnętrz.

W zamieszczonych w systemie rekrutacji elektronicznej materiałach należy uwzględnić:

 • prace dokumentujące predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku Architektura Wnętrz
 • Dokumentację techniczną minimum trzech projektów
 • maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat. Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1028 x 720. Nazwa pliku powinna rozpoczynać się nazwiskiem i imieniem kandydata.
II etap

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. Rozmowa odbywa się w formie:

 • stacjonarnie
 • lub online na platformie wskazanej przez uczelnię,

Kandydat wybiera formę odbycia rozmowy poprzez system rekrutacji elektronicznej.

Punktacja:

 • Portfolio 0 – 30 pkt. Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji po I etapie wynosi 15 punktów.
 • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt

 

Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu jest maksymalnie 40 punktów.

Minimalna ilość do przyjęcia na studia wynosi 20 punktów.

Architektura wnętrz, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Portfolio

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów weryfikowanych przez komisję egzaminacyjną oraz cyfrowego portfolio, składającego się ze zdjęć 5 prac rysunkowych lub malarskich.

Minimum dla uruchomienia I roku studiów - 12 osób.

Punktacja: 0 - 10 pkt za prace przedstawione w portfolio Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 5 punktów

Architektura wnętrz, studia niestacjonarne drugiego stopnia

Portfolio

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów weryfikowanych przez komisję egzaminacyjną, a także cyfrowego portfolio, składającego się z 5 prac projektowych.

Minimum dla uruchomienia I roku studiów - 10 osób.

Punktacja: 0 - 10 pkt za prace przedstawione w portfolio Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 5 punktów.

Grafika, Studia jednolite magisterskie

I etap (Online)

Portfolio - sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata wskazanego kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO, złożone z prac dokumentujących dotychczasowe dokonania plastyczne, przesłanych elektronicznie poprzez elektroniczny system rekrutacyjny. Portfolio musi składać się z maksimum 15 prac:

 • 5 prac rysunkowych przedstawiających studium postaci.
 • 5 prac z użyciem koloru (rysunek, malarstwo)
 • 5 prac o tematyce dowolnej wskazującej na zainteresowania kandydata/kandydatki grafiką

 

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • numeracja 1-15 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:

rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest)

(np. 2020, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Do etapu II kwalifikuje się maksymalnie 70 kandydatów z najwyższą punktacją. Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia mniejszej liczby osób do kolejnego etapu egzaminu. Decyzja Komisji o liczbie kandydatów nie podlega odwołaniu.

 

II etap (stacjonarnie)

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

- umiejętności kandydata w rysunkowym interpretowaniu rzeczywistości,

- zdolności kandydata w graficznym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych,

- umiejętności w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień graficznych,

 

Dzień I

 • Egzamin ogólnoplastyczny – rysunek studyjny i egzamin specjalistyczny.

Dzień II

 • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o prace zrealizowane w trakcie egzaminu praktycznego.

 

 

Punktacja

poszczególnych elementów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego:

 

I etap:

Portfolio 0 - 30 pkt.

Do etapu II kwalifikuje się 70 kandydatów z najwyższą punktacją.

Punktacja za portfolio (I etap) nie wlicza się do końcowego wyniku egzaminu.

 

II etap:

 • Rysunek studyjny 0 - 10 pkt.
 • Egzamin specjalistyczny 0 – 10 pkt.
 • Rozmowa/prezentacja z omówieniem zadania przez kandydata 0 – 10 pkt

 

Maksymalna liczba punktów przyznawana przez każdego z członków Komisji jest równa 30 (10 pkt za rysunek studyjny, 10 pkt. za egzamin specjalistyczny, 10 pkt. za rozmowę). Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji na studia wynosi 50% możliwych do uzyskania punktów (suma punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji, np. w przypadku 5-osobowej Komisji do zdobycia będzie łącznie 150 punktów). Kwalifikacja nie jest jednoznaczna z przyjęciem na studia. Kandydaci z liczbą punktów wystarczającą do kwalifikacji muszą zmieścić się w limicie programowym osób przyjmowanych na studia. Osoby znajdujące się poza limitem,  jednak z sumą wszystkich punktów wynoszącą przynajmniej 50%, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Co przynieść na egzamin

Informacja dla kandydatów na studia - materiały niezbędne do realizacji zadań na egzaminach praktycznych (II etap) na kierunku Grafika

 1. Rysunek studyjny
 • Papier do rysowania:

Format B1 (100 x 70 cm), do wyboru: brystol, karton, papier kredowy - białej lub innej jasnej barwy

 • Narzędzia rysunkowe (do wyboru): ołówki o rożnym stopniu twardości, grafit, węgiel, tusz, itp., w kolorze czarnym lub innym, ciemnym. W przypadku technik wodorozcieńczalnych pędzle i pojemnik na wodę
 • Inne: klipsy do mocowania papieru (ew. papierowa taśma klejąca), gumki do wymazywania, temperówka, nożyk, fiksatywa lub werniks (opcjonalnie)
 •  
 1. Egzamin specjalistyczny
 • Papier do wykonania prac: format A3 (42 x 29,7 cm)
 • Narzędzia rysunkowe: ołówki, kredki, farby, tusz, piórko, cienkopisy, markery, pędzle itp.
 • Klipsy, taśma do mocowania kartki
 • Pojemnik na wodę
 • Wszelkie inne materiały stosowane przez kandydata w jego praktyce rysunkowej (np. nożyczki, nożyk, linijka, gumka, temperówka, taśma klejąca, klej itp.)

 

Grafika w zakresie Projektowania Graficznego, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

I Etap

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzanym w trybie online. Jest jednoetapowy i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac projektowych w liczbie nie przekraczającej 15 oraz rozmowy z kandydatem przeprowadzonej przez komisję egzaminacyjną.
Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji kandydata, jego umiejętności, wrażliwości, zaangażowania oraz trafności wyboru kierunku studiów.

Zakres przedstawianych prac:
reprodukcje obrazów, rysunki w tym studium postaci i martwej natury, kompozycje, ilustracje zarówno analogowe jak i cyfrowe, fotografie, prace projektowe, szkicowniki

 

Punktacja:
0-10 pkt. minimum kwalifikacyjne: 6 pkt.
O przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu.

Grafika w zakresie Projektowania Graficznego, studia niestacjonarne drugiego stopnia

I Etap

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzanym w trybie online. Jest
jednoetapowy i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, fotografii, prac projektowych lub elementów dyplomu licencjackiego w liczbie nie przekraczającej 20 oraz rozmowy z kandydatem przeprowadzonej przez komisję egzaminacyjną. Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji kandydata, jego umiejętności, wrażliwości, zaangażowania, oraz trafności wyboru kierunku studiów.
Zakres przedstawianych prac: wybrane elementy dyplomu licencjackiego, reprodukcje obrazów, rysunki w tym studiumpostaci i martwej natury, kompozycje, ilustracje zarówno analogowe jak
i cyfrowe, fotografie, prace projektowe, multimedialne, filmy, animacje, szkicowniki

Punktacja:
0-10 pkt. minimum kwalifikacyjne: 6 pkt.

O przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu.

 

Absolwenci Studiów Niestacjonarnych I Stopnia Projektowania Graficznego ASP we Wrocławiu z bardzo dobrą oceną za dyplom licencjacki mogą być zakwalifikowani bez egzaminu wstępnego.

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki (w zakresie Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła), Studia jednolite magisterskie – 6 letnie

I Etap

amieszczenie w procesie rekrutacji On-line - PORTFOLIO

 • 10 prac z rysunku format minimum B2 - studium postaci, wykonanych ołówkiem- 5 punktów
 • 10 prac malarskich format minimum B2 - studium martwej natury (technika dowolna)- 5 punktów

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

 • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

 

Przystąpienie do 2 części dla kandydatów którzy uzyskali minimum 6 punktów.

II Etap

Egzamin praktyczny w siedzibie uczelni. Kandydaci wykonują prace na zadany przez komisję temat.

 • zadanie 1: rysunek
 • zadanie 2: malarstwo
 • zadanie 3: zadanie specjalistyczne, składające się z trzech części
III Etap

Rozmowa z kandydatem w siedzibie uczelni - omówienie portfolio, zadań oraz prezentacja zainteresowań kandydata, szczególnie związanych z wybranym kierunkiem studiów- 5 punktów

Punktacja:

 • Portfolio 0 – 10 pkt minimum do dalszej kwalifikacji 6 pkt
 • Etap praktyczny

zadanie 1 rysunek: 0 – 5 pkt.

zadanie 2 malarstwo: 0 - 5 pkt.

zadanie 3 (zadania specjalistyczne):  0 - 12 pkt.

minimum do dalszej kwalifikacji 14 pkt

 • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 5 pkt. min, 3 pkt

 

Maksymalna liczba punktów 37 pkt

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 23 punktów

Co przynieść na egzamin

Szczegóły podane przed egzaminem.

Malarstwo, Studia jednolite magisterskie

I etap

Przegląd prac domowych (portfolio) nadesłanych drogą elektroniczną. Przeglądu dokonuje komisja egzaminacyjna w trybie on-line, po uprzednim zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami.

Członkowie komisji przyznają punkty za nadesłane portfolio. Dopuszczenie do II etapu nastąpi po ocenie prac kandydata w oparciu o nadesłane PORTFOLIO.

Portfolio powinno zawierać:

 1. prace malarskie (od 10 do 20 prac), wymagane są realizacje przedstawiające martwe natury (obowiązkowo), oraz np. pejzaże, postać, prace z wyobraźni, itp.
 2. szkice malarskie na małych formatach (ok. A3, A4) – min. 10
 3. prace rysunkowe (od 10 do 20 prac), wymagane są realizacje przedstawiające studium całej postaci (obowiązkowo), oraz np. detale anatomiczne, martwą naturę, pejzaż, prace z
  wyobraźni, itp.
 4. szkice rysunkowe na małych formatach (ok. A3, A4) – min. 10

Kandydat może zaprezentować w portfolio także inne realizacje artystyczne: fotografia, kolaże, prace multimedialne, filmowe, itp. Jest to nieobowiązkowe. Maksymalna ilość: 10 prac.

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

 1. Malarstwo
 2. Rysunek
 3. Zadanie specjalistyczne (jest poszerzeniem sprawdzianu kandydata o nieskrępowaną, samodzielną wypowiedź artystyczną opartą o wyobraźnię, pomysłowość i inwencję interpretacyjną tematu środkami malarskimi).
Co przynieść na egzamin

Szczegóły podane przed egzaminem.

Malarstwo / studia niestacjonarne pierwszego stopnia

I etap

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. O wyniku egzaminu decyduje ilość uzyskanych punktów.

Egzamin składa się z 1 etapu przeprowadzanego stacjonarnie:

Przeglądu prac domowych (dowolne prace malarskie i rysunkowe prezentujące potencjał kandydata) oraz rozmowy kwalifikacyjnej prezentującej potencjał i zainteresowania osoby kandydującej.

Obowiązkowo należy zaprezentować:

 • prace malarskie (min. 8 prac, max. 20 prac) – mogą to być martwe natury, studia postaci, portrety, pejzaże, prace z wyobraźni i inne; format dowolny, nie mniejszy niż A3
 • prace rysunkowe (min. 8 prac, max. 20 prac) – mogą to być studia postaci, portrety, pejzaże, martwe natury, prace z wyobraźni; format dowolny, nie mniejszy niż A3

Dodatkowo nieobowiązkowo można zaprezentować: szkice malarskie i rysunkowe (max.20 szkiców łącznie) oraz inne prace plastyczne ukazujące zainteresowania osoby kandydującej (max. 10 prac lub dokumentacja max. 10 prac).

Punktacja:

0-10 pkt.  minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.

Malarstwo / studia niestacjonarne drugiego stopnia

I etap

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. O wyniku egzaminu decyduje ilość uzyskanych punktów.

Jednoetapowy egzamin przeprowadzany stacjonarnie składa się z dwóch części:

 1. Przegląd prac domowych

Obowiązkowo należy zaprezentować:

 • od 8 do 15 prac malarskich, o formacie nie mniejszym niż 50x70 cm, wykonanych w dowolnych technikach malarskich,
 • od 8 do 15 prac rysunkowych, o formacie nie mniejszym niż 50x70 cm, wykonanych w dowolnych technikach rysunkowych,
 • prace wykonane w innych wybranych technikach; np.: prace graficzne, fotograficzne, prace filmowe oraz animacje o łącznej długości nie przekraczającej 10 minut, prace przestrzenne, prace wykonane w technikach własnych oraz mieszanych, itp. (nie więcej niż 12 prac, mogą być prezentowane cyfrowo); prezentacja dokumentacji cyfrowej odbywa się na sprzęcie zapewnionym przez kandydata (tablet, laptop, itp.)

Nieobowiązkowo można zaprezentować: szkice malarskie i rysunkowe na formatach nie większych niż A3 (max.20 szkiców łącznie)

 1. Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydat powinien wykazać i potwierdzić trafność wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz o zaprezentowane podczas przeglądu dokonania plastyczne.

Kandydat powinien wykazać kompetencje w zakresie:

  • Umiejętności świadomego wykorzystania narzędzi i języka klasycznych mediów (malarstwo i rysunek) oraz nowych mediów (fotografia, multimedia, film, techniki cyfrowe i inne).
  • Rozumienia i prawidłowego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu malarstwa, rysunku i multimediów.
  • Umiejętności werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień wizualnych na podstawie omówienia zaprezentowanych prac.
  • Posiadania wiedzy ogólnej z zakresu malarstwa współczesnego i historycznego, sztuki i kultury współczesnej.

 

Punktacja:

0-10 pkt.  minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.

Mediacja Sztuki, Studia pierwszego stopnia

I etap

Portfolio ma na celu sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata wskazanego kierunku studiów
w oparciu o złożenie prac dokumentujących dotychczasowe dokonania. Prace mają być przesłane drogą elektroniczną poprzez system internetowej rekrutacji. Portfolio musi się składać z minimum 12 prac, w tym:

 • 3 prace rysunkowe przedstawiające studium postaci,
 • 3 prace z użyciem koloru (rysunek, malarstwo),
 • 10 prac (maksymalnie) o tematyce dowolnej wykonanych w dowolnej technice np. fotografia, film (w formacie *.mp4), kolaż, malarstwo, rysunek, etc. Maksymalny czas trwania wszystkich prac filmowych (jeśli zostaną dołączone) wynosi 15 minut,
 • Życiorys/biogram zapisany w pliku *.pdf.

 

Wymagania formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików: *.jpg

Wymiar: dłuższy bok max. 1920 px

Rozdzielczość: 72 dpi

Pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

LiczbaporządkowaNazwiskoImię.jpg (np. 01KowalskiJan.jpg)

 

Kandydat jest zobowiązany do podpisania cyfrowych reprodukcji prac. Podpis powinien znaleźć się w prawym dolnym rogu cyfrowej reprodukcji pracy. Prace powinny być podpisane wg wzoru:

Tytuł (jeśli jest), technika wykonania, wymiary (wysokość, szerokość), rok powstania.

Np.: Bez tytułu, akryl na płótnie, 50 x 150, 2024 r.

Do drugiego etapu egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej – zostaną dopuszczeni kandydaci z najwyższą liczbą punktów. Komisja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu egzaminu. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie.

Komisja nie będzie oceniała plików umieszonych na serwerze innym niż system internetowej rekrutacji np. jako linki do źródeł zewnętrznych.   

Punktacja: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca dopuszczenie kandydata do II etapu egzaminu: 8 pkt.

II etap

 

II etap (stacjonarny): rozmowa z kandydatem

Drugim etapem egzaminu jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w trybie stacjonarnym. Celem egzaminu jest weryfikacja świadomości twórczej kandydata oraz umiejętności werbalizacji idei własnych realizacji artystycznych w oparciu o prace przesłane w portfolio.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani po ogłoszeniu wyników pierwszego etapu – oceny portfolio.

Punktacja: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów konieczna do zdania egzaminu II etapu: 8 pkt.

 

Punktacja

 • Portfolio: 0 –15 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca dopuszczenie kandydata do II etapu: 8 pkt.
 • Rozmowa kwalifikacyjna: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów: 8 pkt.

 

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji wynosi: 16 pkt.

Maksymalna liczba punktów 30

Mediacja Sztuki, Studia drugiego stopnia

I etap

Portfolio ma na celu sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata wskazanego kierunku studiów w oparciu o złożenie prac dokumentujących dotychczasowe dokonania artystyczne. Prace mają być przesłane drogą elektroniczną poprzez system internetowej rekrutacji. Portfolio musi składać się z minimum 15 prac, w tym:

 

 • Nagranie wideo o charakterze wypowiedzi „dokamerowej”, będące prezentacją kompetencji kandydata. W nagraniu należy ująć następujące kwestie:
 • uzasadnienie wyboru kierunku studiów,
 • prezentację zainteresowań artystycznych i kuratorskich lub związanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami mediacji sztuki (np. własne doświadczenia w kwestii sposobów upowszechniania aktywności twórczych).
 • można przedstawić również inne zagadnienia, nie jest to jednak obowiązkowe.

Maksymalny czas trwania nagrania: 2 minuty. Format pliku: *.mp4.

 

Ponadto należy złożyć:

 • 3 prace z użyciem koloru (rysunek, malarstwo),
 • 20 prac wizualnych (maksymalnie) o tematyce dowolnej, wykonanych w dowolnej technice (np. fotografia, film, kolaż, malarstwo, rysunek, etc.). Prace multimedialne należy umieszczać w formacie *.mp4. Maksymalny czas trwania wszystkich prac filmowych (jeśli zostaną złożone) wynosi 15 minut,
 • Życiorys/biogram zapisany w pliku *.pdf.

 

Wymagania formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików: *.jpg

Wymiar: dłuższy bok max. 1920 px

Rozdzielczość: 72 dpi

Pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

LiczbaporządkowaNazwiskoImię.jpg (np. 01KowalskiJan.jpg)

 

Kandydat jest zobowiązany do podpisania cyfrowych reprodukcji prac. Podpis powinien znaleźć się w prawym dolnym rogu cyfrowej reprodukcji pracy. Prace powinny być podpisane wg wzoru:

 

Tytuł (jeśli jest), technika wykonania, wymiary (wysokość, szerokość), rok powstania.

Np.: Bez tytułu, akryl na płótnie, 50 x 150, 2024 r.

II etap

Do drugiego etapu egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej – zostaną dopuszczeni kandydaci z najwyższą liczbą punktów. Komisja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu egzaminu. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie.

Komisja nie będzie oceniała plików umieszonych na serwerze innym niż system internetowej rekrutacji np. jako linki do źródeł zewnętrznych.   

 

Punktacja: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca dopuszczenie kandydata do II etapu egzaminu: 8 pkt.

 

II etap (stacjonarny): rozmowa z kandydatem

Drugim etapem egzaminu jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w trybie stacjonarnym. Celem egzaminu jest weryfikacja świadomości twórczej kandydata oraz umiejętności werbalizacji idei własnych realizacji artystycznych w oparciu o prace przesłane w portfolio.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani po ogłoszeniu wyników pierwszego etapu – oceny portfolio.

 

Punktacja: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów konieczna do zdania egzaminu II etapu: 8 pkt.

 

Punktacja

 • Portfolio: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca dopuszczenie kandydata do II etapu: 8 pkt.
 • Rozmowa kwalifikacyjna: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów: 8 pkt.

 

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji wynosi: 16 pkt.

Maksymalna liczba punktów 30

Rzeźba, Studia jednolite magisterskie

I etap

Egzamin praktyczny. Stacjonarnie w siedzibie uczelni.

 • zadanie praktyczne z rzeźby
 • zadanie specjalistyczne z rzeźby
 • rysunek

 

Punktacja

zadanie 1 praktyczne z rzeźby 0 – 15 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.)

zadanie 2 praktyczne z rzeźby 0 – 15 pkt.  (minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.)

rysunek 0 – 15 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.)

II etap

Egzamin teoretyczny

 • rozmowa kwalifikacyjna

 

Punktacja:

Maksymalna łączna liczba punktów wynosi: 55 pkt

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji 18

2 etap rozmowa kwalifikacyjna 0-10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)

Co przynieść na egzamin

Materiały niezbędne w procesie rekrutacyjnym kierunku Rzeźba.

Egzamin praktyczny, zadanie 1 i 2:

Materiały do modelowania w glinie np.  szpachelki, szpatułki itp.

Szkicownik.

Rysunek:

Ołówki różnej twardości, grafit, gumka, klamry/taśma do mocowania kartki itp.

Brystol biały formatu B1(100x70),

Szkicownik.

Rysunek studia jednolite magisterskie

I etap

Przegląd prac domowych (portfolio) nadesłanych drogą elektroniczną.

Przeglądu dokonuje komisja egzaminacyjna w trybie on-line, po uprzednim zapoznaniu się
z nadesłanymi materiałami. Członkowie komisji przyznają punkty za nadesłane portfolio. Dopuszczenie do II etapu nastąpi po ocenie prac kandydata w oparciu o nadesłane PORTFOLIO.

Portfolio powinno zawierać:

 1. prace rysunkowe studyjne (od 8 do 20 prac), wymagane są realizacje przedstawiające studium całej postaci oraz np. detale anatomiczne, martwą naturę, pejzaż, prace z wyobraźni, itp.
 2. szkice rysunkowe na małych formatach (ok. A3, A4) – min. 10
 3. inne realizacje artystyczne: malarstwo, techniki mieszane, fotografia, kolaże, prace multimedialne, filmowe, itp.; maksymalna ilość: 15 prac.
II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny:

 1. praca nr 1: rysunek studyjny (studium postaci, szkice)
 2. praca nr 2
 3. praca nr 3: dwa zadania specjalistyczne (będące poszerzeniem sprawdzianu kandydata
  o nieskrępowaną, samodzielną wypowiedź artystyczną - opartą o wyobraźnię, pomysłowość
  i inwencję interpretacyjną tematu).
III etap

Rozmowa kwalifikacyjna (obejmuje zapoznanie się z sylwetką kandydata, zainteresowaniami, doświadczeniem artystycznym, ogólnymi predyspozycjami).

Punktacja:

Łączna maksymalna ocena za egzamin wynosi 50 pkt.; minimalna liczba konieczna do kwalifikacji - 17 pkt.

1 etap:

 • Portfolio: 0-10 pkt. minimum kwalifikacyjne do II etapu: 5 pkt.

 

2 etap zadania specjalistyczne:

 • praca nr 1: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)
 • praca nr 2: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)
 • praca nr 3: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)

3 etap rozmowa kwalifikacyjna:

 • 0-10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)
Co przynieść na egzamin

Szczegóły podane przed egzaminem.

Scenografia studia jednolite magisterskie

Wymagania wstępne
 1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku plus znajomość podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 2. Kandydat wykazuje się zainteresowaniem teatrem, filmem, telewizją oraz orientacją z tego zakresu i jej najwybitniejszych przedstawicieli.
I etap

Portfolio online

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione w formie elektronicznej portfolio prac dotychczasowych dokonań plastycznych, w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

Portfolio należy umieścić jako załącznik w procesie rekrutacji online i przesłać na wskazany przez Uczelnię serwer.

Punkty 0 - 1

Portfolio jest punktowane od 0 do 1. Otrzymanie 0 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

II etap

zadania stacjonarnie

Etap ten realizowany jest w salach Katedry Scenografii i składa się z:

 1. zadanie praktyczne:  rysunek z natury, czas wykonania zadania - 3 godziny. Punkty 0 - 10
 2. zadanie specjalistyczne przestrzenne nr 1czas wykonania zadania - 3 godziny. Punkty 0 - 15
 3. zadanie specjalistyczne przestrzenne nr 2 czas wykonania zadania - 3 godziny. Punkty 0 - 15
III etap

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarnie

Rozmowa kwalifikacyjna oraz prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach.

Punktacja:

Portfolio jest punktowane od 0 do 1. Otrzymanie 0 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

 1. zadanie praktyczne:  rysunek z natury, 0 – 10 pkt.
 2. zadanie specjalistyczne przestrzenne nr 1 0 - 15 pkt.
 3. zadanie specjalistyczne przestrzenne nr 2 0 - 15 pkt.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów 50 pkt

Minimalna ilość do przyjęcia na studia wynosi 25 punktów.

Co przynieść na egzaminy

Szczegóły podane przed egzaminem.

 

Sztuka Mediów, Studia pierwszego stopnia. Rekrutacja zawieszona

Sztuka Mediów, Jednolite magisterskie

I etap

Sprawdzenie umiejętności kandydata i trafności wyboru kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO złożone z prac dokumentujących dotychczasowe dokonania plastyczne oraz dopuszczenie do II etapu egzaminu. Prace plastyczne (PORTFOLIO) wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

W PORTFOLIO powinny się znajdować poniższe realizacje:

 • rysunkowe studium postaci i prace z użyciem koloru (min. 5, max. 10);
 • z zakresu filmu i animacji (max. 5 o łącznej długości do 5 min, może być w formie showreel),
 • fotografie, fotoobiekty lub fotoinstalacje (max. 15, możliwa aranżacja zestawów na planszach);
 • filmik z prezentacją własnej osoby - może być nakręcony kamerą lub komórką (max. 90 sek.);
 • opcjonalnie: strony internetowe (zrzuty ekranu), rendery 3D, inne działania multimedialne (max. 5 plansz z projektami); w przypadku prezentacji interaktywnych nagranie ekranu (max. 3 o łącznej długości do 90s).

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac - dokumentacja prac artystycznych/projektowych w następujących formatach:

 1. Prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne, dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.):
 • pliki JPEG lub PDF, przestrzeń kolorystyczna sRGB, dłuższy bok 1920 px
 • (w uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000px).

  2. Animacje i filmy:

 • format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4,
 • standard video: HD (1280×720) lub FullHD (1920×1080px),

3. Interaktywne prezentacje i strony internetowe:

 • zrzuty ekranu (max. 5),
 • nagranie ekranu (max. 3 o łącznej długości max 90 s).

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej. Opisy powinny zawierać: tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku), rok powstania, wymiary oryginału, opis techniki wykonania. Nazwa pliku musi zawierać nazwisko, imię, tytuł pracy i dwucyfrowy numer porządkujący oraz powinna być zgodna z poniższym schematem: Nazwisko-Imię_Tytuł-pracy_01 (np. Jan-Kowalski_Autoportret_01).

Do etapu II kwalifikuje się maksymalnie 70 kandydatów z najwyższą punktacją. Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia mniejszej liczby osób do kolejnego etapu egzaminu. Decyzja Komisji o liczbie kandydatów nie podlega odwołaniu.

  II etap (stacjonarnie)

  Dzień 1  - egzamin specjalistyczny (0-30 pkt - dla każdego z członków Komisji)

  • weryfikacja rysunkowych umiejętności kandydata, szybkie szkice tzw. “kroki”, ocena dynamiki ruchu, kompozycji, zaobserwowanego światła i realizmu - 0-10 pkt;
  • zadanie fotograficzne w studio - 0-10 pkt;
  • zadanie specjalistyczne ze sztuki mediów - 0-10 pkt.

  Egzamin specjalistyczny – zadania praktyczne z podstawowych obszarów sztuki mediów (weryfikacja potencjału kreatywnego kandydata oraz predyspozycji i umiejętności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obrazowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem).

  Co przynieść na egzaminy?

  • Preferowane przez siebie materiały/narzędzia do rysunku: ołówki, kredki, flamastry, węgiel, pastele, gumki, temperówki, cienkopisy - według preferencji kandydata;
  • blok kartek A3 - papier biały lub ekologiczny / z recyclingu (brązowy), gramatura dowolna;
  • klipsy lub taśmę papierową do przypięcia kartki do sztalugi;
  • wodę do picia.
  III etap (stacjonarnie)

  Dzień 2 - rozmowa kwalifikacyjna

  Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu, werbalizowaniu własnych koncepcji i realizacji wizualnych - 0-10 pkt.

   

  Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 50% możliwej do uzyskania punktacji. Każdy z członków Komisji może przyznać Kandydatowi maksymalnie 40 punktów (w przypadku 5-osobowej Komisji do uzyskania będzie maksymalnie 200 punktów). Przy kwalifikacji brana jest pod uwagę suma punktów z drugiego etapu rekrutacji. Punktacja za portfolio (I etap) nie wlicza się do końcowego wyniku egzaminu.

  Kwalifikacja nie jest jednoznaczna z przyjęciem na studia. Kandydaci z liczbą punktów wystarczającą do kwalifikacji muszą zmieścić się w limicie programowym osób przyjmowanych na studia. Osoby znajdujące się poza limitem, jednak z sumą wszystkich punktów wynoszącą przynajmniej 50%, zostaną wpisane na listę rezerwową.

  Co przynieść na egzaminy?

  Preferowane przez siebie materiały/narzędzia do rysunku: ołówki, kredki, flamastry, węgiel, pastele, gumki, temperówki, cienkopisy - według preferencji kandydata;

  blok kartek A3 - papier biały lub ekologiczny / z recyclingu (brązowy), gramatura dowolna;

  klipsy lub taśmę papierową do przypięcia kartki do sztalugi;

  wodę do picia.

  Sztuka Mediów, Studia drugiego stopnia

  I etap

  Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie stacjonarnym, który polega na prezentacji i omówieniu przez kandydata własnych koncepcji artystycznych i realizacji wizualnych zawartych w elektronicznym portfolio.

  O przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia o umiejętnościach zbliżonych do absolwentów studiów kierunkowych pierwszego stopnia. Nabór przeprowadzany jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną. Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

  • trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania plastyczne;
  • umiejętności kandydata w świadomym wykorzystaniu narzędzi i języka nowych mediów (multimedia, fotografia, film, komputer, internet, audio) oraz klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne)
  • zdolność kandydata w obrazowym kojarzeniu i przedstawianiu pojęć i idei;
  • umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.

   

  PORTFOLIO (0-10 pkt - dla każdego z członków Komisji).

  Prace plastyczne wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej. Wymogi:

  1. Prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne, dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.):

  • pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB;
  • dłuższy bok 1920 px;
  • w uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000px).
  • 2.Animacje i filmy:
  • format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4;
  • standard video: HD (1280×720) lub FullHD (1920×1080px);
  • animacje wektorowe: format .SWF.
  • 3.Interaktywne prezentacje i strony internetowe:
  • zrzuty ekranu (max. 5);
  • nagranie ekranu (max. 3 o łącznej długości max 90 s).

  Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej. Opisy powinny zawierać: tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku), rok powstania, wymiary oryginału, opis techniki wykonania. Nazwa pliku musi zawierać nazwisko, imię, tytuł pracy i dwucyfrowy numer porządkujący oraz powinna być zgodna z poniższym schematem: Nazwisko-Imię_Tytuł-pracy_01 (np. Jan-Kowalski_Autoportret_01).

  Do etapu II kwalifikuje się maksymalnie 40 kandydatów z najwyższą punktacją. Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia mniejszej liczby osób do kolejnego etapu egzaminu. Decyzja Komisji o liczbie kandydatów nie podlega odwołaniu.

  II etap

  Dzień 2 - rozmowa kwalifikacyjna (0-10 pkt - dla każdego z członków Komisji).

  --------

  Maksymalna liczba punktów przyznawana przez każdego z członków Komisji jest równa 20 (10 pkt za portfolio oraz 10 pkt za rozmowę). Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji na studia wynosi 50% możliwych do uzyskania punktów (suma przyznanych przez każdego z członków Komisji, np. w przypadku 5-osobowego jury do zdobycia będzie łącznie 100 punktów).

  Kwalifikacja nie jest jednoznaczna z przyjęciem na studia. Kandydaci z liczbą punktów wystarczającą do kwalifikacji muszą zmieścić się w limicie programowym osób przyjmowanych na studia. Osoby znajdujące się poza limitem, jednak z sumą wszystkich punktów wynoszącą przynajmniej 50%, zostaną wpisane na listę rezerwową.

  Sztuka Mediów w zakresie Fotografia i Multimedia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

  Egzamin online

  Egzamin jest jednoetapowy (online) i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac – fotograficznych i/lub multimedialnych (np. wideo, animacje, różne realizacje komputerowe) – oraz ich omówienie przed komisją rekrutacyjną. Dodatkowo można przedstawić prace rysunkowe, graficzne lub malarskie.

  Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie, na podstawie przedstawionych prac i rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętności i predyspozycji kandydata oraz trafności wyboru kierunku studiów. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Komisja ocenia kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10.

  Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów. Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 13 osób.

  W przedstawionym PORTFOLIO oczekiwane są prace z zakresu:

  • fotografii ( minimum 20, max 40 ),
  • multimediów (np. wideo, animacje, koncepty gier, strony internetowe – max. 10 minut prezentacji).
  • Można również dołączyć wybrane adresy własnej aktywności w tych obszarach na platformach internetowych (instagram, youtube, vimeo, www itp.) oraz prace rysunkowe, graficzne lub malarskie ( max 20)
  • W PORTFOLIO prosimy zamieścić również syntetyczny list motywacyjny – czyli pisemne, autorskie uzasadnienie wyboru kierunku i przedstawienie indywidualnych zainteresowań.
  • Prace do PORTFOLIO najlepiej przygotować w następujących parametrach technicznych:
  • fotografie – RGB, jpg, 2000 pikseli na dłuższy bok;
  • filmy wideo – format mp4 / kodek h.264. Wielkość pojedynczego pliku wideo max. 5 MB.

  W przypadku większych plików można udostępnić w PORTFOLIO adres/link do filmów umieszczonych w internecie.

  Termin rekrutacji 5 lipca 2023

  Sztuka Mediów w zakresie Fotografia i Multimedia, studia niestacjonarne drugiego stopnia

  Egzamin online

  O przyjęciu na niestacjonarne studia drugiego stopnia Fotografia i Multimedia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia tej specjalizacji lub pokrewnych oraz absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków z autorskim dorobkiem w tym obszarze. Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym (online). O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję rekrutacyjną.

  Forma egzaminu:

  • egzamin jest jednoetapowy

  • egzamin ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac plastycznych (fotograficznych i multimedialnych) który powinien zawierać najlepsze i wyselekcjonowane prace w obu tych kategoriach - lub ich dokumentacji (portfolio) - oraz ich omówienie i merytoryczna obrona przed komisją rekrutacyjną. Zestaw może być uzupełniony o prace w technikach klasycznych (grafika, rysunek).

  Absolwenci pierwszego stopnia ASP we Wrocławiu mogą przedstawić dyplom licencjata. Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności kandydata w świadomym wykorzystywaniu narzędzi i języka nowych mediów (fotografia, film, komputer, internet, multimedia).

  Egzamin ma charakter konkursowy. Komisja ocenia kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów. Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 8 osób.

  W przedstawionym PORTFOLIO oczekiwane są prace z zakresu:

  • fotografii ( minimum 20, max 40 ),
  • multimediów (np. wideo, animacje, koncepty gier, strony internetowe – max. 10 minut prezentacji).
  • Można również dołączyć wybrane adresy własnej aktywności w tych obszarach na platformach internetowych (instagram, youtube, vimeo, www itp.) oraz prace rysunkowe, graficzne lub malarskie ( max 20)
  • W PORTFOLIO prosimy zamieścić również syntetyczny list motywacyjny – czyli pisemne, autorskie uzasadnienie wyboru kierunku i przedstawienie indywidualnych zainteresowań.
  • Prace do PORTFOLIO najlepiej przygotować w następujących parametrach technicznych:
  • fotografie – RGB, jpg, 2000 pikseli na dłuższy bok;
  • filmy wideo – format mp4 / kodek h.264. Wielkość pojedynczego pliku wideo max. 5 MB.

  W przypadku większych plików można udostępnić w PORTFOLIO adres/link do filmów umieszczonych w internecie.

  Absolwenci studiów I stopnia na kierunku sztuka mediów ASP we Wrocławiu mogą przedstawić dyplom licencjata.

  Termin: 12 lipca 2023

  Sztuka i Wzornictwo Szkła, Studia pierwszego stopnia

  I Etap

  Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym - odbytym w formie On-line. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.

  Wymagania wstępne:

  1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
  2. Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie autorskich rozwiązań.

   

  I Etap

  Komisyjna ocena przysłanego elektronicznie portfolio, dokumentującego dokonania z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie; w ilości 15 przykładów realizacji.

  Określa się jako minimum:

  • 6 prac z rysunku format minimum B2 (np. pejzaż, portret, martwa natura - w tym minimum 3 prace przedstawiające studium postaci)
  • 5 prac z malarstwa format minimum B2 (np. pejzaż, martwa natura, postać, portret)
  • 4 dowolne realizacje (np. realizacje przestrzenne takie jak rzeźba, płaskorzeźba itp. / grafika, fotografia, animacja)

   

  II Etap

  Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła. Omówienie prac zawartych w portfolio.

  Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac

  Format plików:

  • *.jpg
  • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
  • rozdzielczość 72 dpi
  • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

  NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

  • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
  • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł) 

   

  Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

  Lista z opisem prac:

  • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
  • numeracja 1-15(kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
  • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)
  •  

  Punktacja:

  • Portfolio 0 – 10 pkt
  • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt

  Maksymalna liczba punktów 20 pkt

  Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 11

  Sztuka i Wzornictwo Szkła, Studia drugiego stopnia

  Wymagania wstępne

  Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym w trybie on-line. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.

   

  Egzamin ma na celu sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o nadesłane  elektroniczne PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych i projektowych w ilości 20 prac.

   

  W PORTFOLIO wymagana jest obecność prac rysunkowych, malarskich, autorskich realizacji artystyczno-projektowych oraz przynajmniej pięciu realizacji przestrzennych (najlepiej z zakresu szkła i/lub rzeźby).

   

  Wymagania wstępne na studia drugiego stopnia

  • Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
  • Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań artystycznych i projektowych w obszarze szkła, w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, wiedzę ogólną z historii sztuki, historii szkła i  designu.
  • Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.

   

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:

  1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;
  2. Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest szkło, nowych mediów (multimedia, fotografia, komputer) oraz klasycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba);
  3. Wykazać chęć działania w obszarze szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.
  I Etap

  Przegląd portfolio, dokumentujący   dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie, uzupełnione o kopie dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp. oraz wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej sztuki.

  II Etap

  Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na II stopniu kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła.

  Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac

  Format plików:

  • jpg
  • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
  • rozdzielczość 72 dpi
  • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

   

  NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

  opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:

  rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

  Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

  Lista z opisem prac:

  • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
  • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:

  rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji (pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł).

  Punktacja:

  • Portfolio 0 – 10 pkt
  • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt

  Maksymalna liczba punktów 20 pkt

  Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 11

  Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, Studia pierwszego stopnia

  I etap

  Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione portfolio dotychczasowych prac plastycznych oraz dopuszczenie do II etapu egzaminu.

  Komisyjna ocena przysłanego za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej portfolio, dokumentującego dokonania z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie; w ilości do 15 przykładów realizacji. Określa się jako minimum:

  • 6 prac z rysunku format B1 i/lub B2 (np. pejzaż, portret, martwa natura - w tym minimum 3 prace przedstawiające studium postaci).
  • 5 prac z malarstwa format B1 i/lub B2 (np. pejzaż, martwa natura, postać, portret).
  • 4 dowolne realizacje (np. realizacje przestrzenne takie jak rzeźba, płaskorzeźba itp. / grafika, fotografia, animacja)
  •  

  Lista z opisem prac:

  dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem

  numeracja 1-15 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:

  rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

  II etap

  Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

  Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

  Praca 1: Rysunek

  Praca2: Malarstwo

  Praca3: Zadanie specjalistyczne (jest poszerzeniem sprawdzianu kandydata o nieskrępowaną, samodzielną wypowiedź artystyczną opartą o wyobraźnię, pomysłowość i inwencję interpretacyjną zadanego tematu).

  III etap

  Rozmowa kwalifikacyjna (obejmuje zapoznanie się z sylwetką kandydata, zainteresowaniami, doświadczeniem artystycznym, ogólnymi predyspozycjami oraz krótkie omówienie zadania specjalistycznego - ETAPII).

  Punktacja:

  Łączna maksymalna ocena za egzamin wynosi 43 pkt.; minimalna liczba konieczna do kwalifikacji 21 pkt.

  1. etap:

  • Portfolio: 0-3 pkt.  minimum kwalifikacyjne do 2. etapu: 1 pkt.

   

  2. etap Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.:

  • praca nr 1: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.)
  • praca nr 2: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.)
  • praca nr 3: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.)

   

  przejście do kolejnego etapu po uzyskaniu zarówno minimum kwalifikacyjnego każdego z zadań jak i sumy min. 15 pkt

  3. etap rozmowa kwalifikacyjna:

  0-10 pkt. minimum kwalifikacyjne: 5 pkt

  Co przynieść na egzamin

  Szczegóły podane przed egzaminem.

   

  Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, Studia drugiego stopnia

  Wymagania wstępne

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego konkursowego, jedno etapowego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

   

  O przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki oraz absolwenci studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich kierunków artystycznych i projektowych

  Kandydat musi posiadać umiejętności:

  • świadomego wykorzystania narzędzi i języka klasycznych oraz nowych mediów
  • formułowania i rozwiazywania zadań artystycznych i projektowych w obszarze sztuki i projektowania, w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, wiedzę ogólną z historii sztuki, historii ceramiki i designu
  • obrazowego kojarzenia i przedstawiania zagadnień pojęciowych
  • przekazywania informacji językiem szkiców koncepcyjnych, plansz ofertowych i rysunku technicznego w zakresie technik prezentacyjnych
  • werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień wizualnych
  • posługiwania się komputerowymi programami projektowymi 2D i 3D
  I Etap

  Przegląd portfolio odbywa się przy kandydacie wraz z rozmowa kwalifikacyjną

  Portfolio powinno zawierać materiały dokumentujące dokonania projektowo – artystyczne
  w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie, uzupełnione o kopie dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp. oraz wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej. Portfolio przesłane i zamieszczone w systemie rekrutacji elektronicznej. Ilość zamieszczonych prac 20

  Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

  Format plików:

  • *.jpg, pdf
  • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
  • rozdzielczość 72 dpi
  • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

  NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

  • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
  • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

   

  Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

  Lista z opisem prac:

  • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
  • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
  • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

   

  Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na II stopniu kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki.

   

  Punktacja:

  • Portfolio 0 – 10 pkt (minimum kwalifikacyjne 6 pkt)
  • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt

  Maksymalna liczba punktów 20 pkt

  Minimalny limit punktów do klasyfikacji na studia 11

  Wzornictwo, Studia pierwszego stopnia ( Rekrutacja zawieszona)

  Wzornictwo, Studia jednolite magisterskie

  I etap

  Portfolio /„teczka” online

  W nadesłanym w formie elektronicznej portfolio mają się znaleźć:

   

  • po dwa rysunki, w dwóch różnych ujęciach, każdego z podanych przedmiotów :
  1. Żarówka
  2. Plecak
  3. Dłoń trzymająca obcinaczkę do paznokci
  4. Samochód dostawczy
  5. Rower
  6. Szczotka do włosów
  7. Odkurzacz
  8. Lalka
  9. Wnętrze pralki
  10. Butelka Pet 5 litrów
  • Rysunki należy wykonać z natury. Jeden z tych rysunków ma być monochromatyczny, a drugi kolorowy. Techniki rysunkowe dowolne.
  • Wszystkie rysunki mają zostać wykonane na formacie A4, a następnie sfotografowane lub zeskanowane w całości (cały format A4) i przesłane do systemu rekrutacyjnego w formacie jpg w rozdzielczości 150 DPI (1240 x 1754).
  • Do zestawu rysunków należy dołączyć też zdjęcia tych konkretnych przedmiotów, które są rysowane. Żadne ze zdjęć w formacie jpg nie powinno przekraczać rozmiaru 800 KB.
  • Każda praca powinna być czytelnie podpisana nazwiskiem i imieniem kandydata. Nazwa każdego pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_czajnik_0l.jpg -przykład tytułowania pliku).

   

  • Do portfolio można dołączyć do 10 innych wybranych przez kandydata prac. Mogą to być prace rysunkowe, malarskie, fotografie, projekty, modele, makiety itp. Zdjęcia w formacie jpg, żadne ze zdjęć nie powinno przekraczać rozmiaru 800 KB.
  • Portfolio musi zawierać maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1280 x 720. Nazwa pliku powinna się rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata.

   

  Portfolio jest punktowane od 0 do 10. Otrzymanie 0 do 3 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu.

  Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

  II etap

  Egzamin praktyczny stacjonarnie

  Egzamin odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta 19/21 w budynku CSU. Tematy zadań będą odczytywane w dniu egzaminu.

  • Egzamin z rysunku - 2 godziny
  • Egzamin z przygotowania szkiców kolorystycznych - 2 godziny
  • Testy - 20 minut
  • Egzamin praktyczny - 4 godziny
  III etap

  III etap Rozmowa z kandydatem

  Rozmowa odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta 19/21 w budynku CSU. Pretekstem do rozmowy będzie jeden z wylosowanych przez kandydata przedmiotów.

  Punkty 0 - 10

  Punktacja:

  Portfolio jest punktowane od 0 do 10. Otrzymanie 0 do 3 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

  • Egzamin z rysunku 0 – 8 pkt.
  • Egzamin z przygotowania szkiców kolorystycznych 0 - 8 pkt.
  • Testy 0 - 4 pkt.
  • Egzamin praktyczny 0 - 20 pkt.

   

  Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu jest maksymalnie 40 punktów.

  Minimalna ilość do przyjęcia na studia wynosi  20 punktów.

  Co przynieść na egzamin

  Szczegóły podane przed egzaminem.

  Wzornictwo, Studia drugiego stopnia Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2025 na semestr letni

  Wymagania wstępne
  1. Umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych w obszarze wzornictwa, w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, konstrukcji, technologii i materiałoznawstwa.
  2. Umiejętności przekazywania informacji językiem szkiców koncepcyjnych, plansz ofertowych i rysunku technicznego w zakresie technik prezentacyjnych.
  3. Umiejętności wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych.
  4. Umiejętności analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
  5. Pogłębione umiejętności z zakresu sztuki: malarstwa, rysunku odręcznego oraz kompozycji płaskiej i przestrzennej.
  6. Umiejętności posługiwania się komputerowymi programami projektowymi 2D i 3D.

   

  I etap

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera uzupełnione o suplement i wymagane dokumenty.

  Portfolio online

  Portfolio ma zawierać do 20 wybranych przez kandydata prac. Mogą to być:

  • projekty, modele, makiety, wizualizacje, prace rysunkowe, malarskie, fotografie, itp. Pliki w formacie jpg, żaden z pojedynczych plików nie może przekraczać rozmiaru 1000 KB. Nazwa każdego pliku musi się rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_projekt_x_0l.jpg-przykład tytułowania pliku).
  • Portfolio musi zostać przesłane do systemu rekrutacyjnego.
  • Portfolio musi też zawierać maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1280 x 720. Nazwa pliku powinna się rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata.

  Portfolio i film powinny zostać przesłane do systemu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami.

  Punkty 0 – 15.

  Portfolio jest punktowane od 0 do 15. Otrzymanie 0 do 5 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

  II etap

  Egzamin praktyczny stacjonarnie

  Etap ten składa się z zadania praktycznego realizowanego w salach Katedry Wzornictwa przy
  ul. Traugutta 19/21 w budynku CSU. Czas na realizację zadania wynosi 4 godziny.

  Punkty 0 - 15

  III etap

  Rozmowa z kandydatem stacjonarnie

  Rozmowa odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta 19/21 w budynku CSU. Kandydat podczas rozmowy ma mieć dostępne, swoje prace z portfolio oraz egzaminu praktycznego.

  Punkty 0 – 15

  Punktacja:

  Przyznawanie, przez komisję egzaminacyjną, punktów za egzamin specjalistyczny i rozmowę z kandydatem odbywa się po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Portfolio 0 – 15 pkt. Otrzymanie 0 do 5 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

  • Egzamin specjalistyczny 0 – 15 pkt
  • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 15 pkt

  Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu, maksymalnie 30 punktów.

  Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 15 punktów.

  Co przynieść na egzamin

  Szczegóły podane przed egzaminem.

  Badania lekarskie

  Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, studentów i doktorantów

  Czytaj więcej o Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, studentów i doktorantów