Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://asp.wroc.pl/

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oficjalna strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-17.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • (kalendarz w widokach - aktualności/wydarzenia) - jest tylko częściowo dostępny z poziomu klawiatury.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, DOCX, XLS, które powstały na podstawie niepoprawnie sformatowanych dokumentów word, excel lub skanów bez użycia OCR (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Liczba dokumentów zgromadzonych na stronie od początku jej istnienia przekracza 10 000. Uniemożliwia ona zatem ich ręczne, wsteczne przetworzenia bez poniesienia nadmiernych kosztów.
 • Dokumenty w postaci załączników lub filmy zostały sporządzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-12.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2020-10-30.
Dodanie trybu wysokiego kontrastu.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2022-02-14.
Frontend strony spełnia standardy użyteczności i dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://asp.wroc.pl/deklaracja-dostepnosci

 • Przycisk TAB zaznacza kolejny element.
 • Jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element.
 • Przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści.
 • W niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr hab. Grzegorz Niemyjski - Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych, g.niemyjski@asp.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 343 80 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich