Przejdź do treści

Rekrutacja cudzoziemców

Informacja dla cudzoziemców

Jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa a chciałbyś studiować na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, obowiązuje Cię egzamin wstępny, tj. przegląd prac domowych oraz egzamin praktyczny zgodnie z warunkami rekrutacji ustalonymi przez Uczelnię.

Cudzoziemcy mogą podejmować studia prowadzone przez ASP we Wrocławiu w języku polskim, jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub
 • posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Osoby, które posiadają jednocześnie polski pasz port (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Cudzoziemców obowiązuje egzamin wstępny tj. przegląd prac domowych oraz egzamin praktyczny.

Tryb rekrutacji

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli
 • posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki – w przypadku studiów, albo na okres szkolenia lub uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych lub
 • są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn.zm.3)), lub
 • posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemiec może podjąć studia na podstawie
 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra;
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 • decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego
Dokumenty rekrutacyjne na studia I stopnia
 • dokument (świadectwo/dyplom) dotyczący uzyskania wykształcenia średniego (maturalnego) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości wraz z apostille w przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938)),w formie osobnego dokumentu (pieczęci), przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego ( zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej ) na język polski, lub legalizacją -  która potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Legalizacji dokonuje się w państwie / kraju, który wydał dokument a nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej.
 • udokumentowane oświadczenie o stopniu znajomości języka umożliwiającym podjęcie studiów na poziomie B1,
 • zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaświadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski;
 • 2 zdjęcia
 • ksero paszportu
Dokumenty rekrutacyjne na studia II stopnia
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów II stopnia, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia zgodnie z art. 326 ustawy
 • udokumentowane oświadczenie o stopniu znajomości języka umożliwiającym podjęcie studiów, minimum B1
 • zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaświadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski;
 • 2 zdjęcia
 • ksero paszportu

      W wyjątkowych przypadkach kandydat może być dopuszczony do egzaminu na podstawie nadesłanych prac portfolio. Decyzję o przyjęciu portfolio podejmuje dziekan. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna decyduje o dopuszczeniu kandydata do egzaminu praktycznego.

Opłaty

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 163ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź. zmian – dalej ustawa), na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej.

Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:

 • decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;
 • decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy, nie pobiera się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

     Cudzoziemcy są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w informatorze (zastępując ksero dowodu kserokopią paszportu). Podanie Kandydata może być złożone na formularzu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla cudzoziemców (w dyspozycji polskich placówek dyplomatycznych poza Polską).

Cudzoziemcy zdają egzamin praktyczny w terminie obowiązującym wszystkich kandydatów

Uzyskane odpowiednie ilości punktów za poszczególne etapy (zgodnie z obowiązującymi ustaleniami wydziału) kwalifikuje kandydata do przyjęcia na studia w ASP.

Cudzoziemcy otrzymujący stypendium Rządu RP i cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności dewizowej zostają przyjęci poza limitem miejsc ustalonym dla studentów polskich.

Cudzoziemcy mogą stanowić nie więcej niż 20% limitu przyjęć na I rok studiów w ASP obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz obywateli polskich mieszkających na stałe poza Polską obowiązują zasady rekrutacji ustalone dla absolwentów szkół średnich w kraju.

Cudzoziemcy oraz Polacy mieszkający poza Polską mogą być dopuszczeni do konkursowego egzaminu wstępnego na podstawie zaświadczenia szkoły średniej za granicą stwierdzającego, że świadectwo dojrzałości zostanie im wydane w terminie późniejszym, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem roku akademickiego.