Przejdź do treści

Stypendia uczelniane

Pomoc materialna dla studentów

Studenci mogą składać wnioski o świadczenia w terminach

stypendium socjalne i dla osób z niepełnosprawnością
 1. studenci powyżej I roku studiów zobowiązani są do wypełnienia wniosków online od 1 września godz. 9:00 do 29 września godz. 12:00, a następnie do złożenia wniosku w wersji papierowej do dnia 30 września od godz. 9:00 do 14:00 danego roku, na nowy rok akademicki;
 2. osoby przyjęte na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich zobowiązane są do wypełnienia wniosków online od 1 października godz. 9:00 do 9 października godz. 12:00, a następnie do złożenia wniosku w wersji papierowej do dnia 10 października od godz. 9:00 do 14:00 danego roku akademickiego, na który stypendium ma być przyznane.
stypendium rektora (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia)
 1. studenci zobowiązani są do wypełnienia wniosków online od 1 października godz. 9:00 do 9 października godz. 12:00, a następnie do złożenia wniosku w wersji papierowej do dnia 10 października od godz. 9:00 do godz. 14:00 danego roku akademickiego, na który stypendium ma być przyznane.

Powyższy termin jest ostateczny, zarówno w sprawie złożenia wniosku jak i dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe. Uzupełnianie wniosku w sprawie stypendium rektora w jakiejkolwiek postaci po wyznaczonym terminie nie będzie uwzględniane.

zapomoga
 1. w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania tego świadczenia, określonymi w §10 Regulaminu studenci zobowiązani są do wypełnienia wniosków online od 1 października godz. 9:00 danego roku do 29 września godz. 12:00 następnego roku, a następnie do złożenia wniosku w wersji papierowej do dnia 30 września od godz. 9:00 do 14:00 następnego roku.

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym.

UWAGA: Obowiązkiem studenta jest śledzenie ogłoszeń na stronie ASP odnośnie terminów składania wniosków o świadczenia na dany rok akademicki.

Szczegółowe informacje

Ogólne zasady

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora i stypendium ministra) mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcących się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Wprowadzono dodatkowo rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku jednolitych studiów magisterskich, które zgodnie z przepisami prawa trwają 12 semestrów (np. Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki), łączny okres przysługiwania świadczeń jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Ustawa nowelizująca uregulowała ponadto sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń wskazując, że do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora od 1 stycznia 2023 r. nie może przekroczyć kwoty 2.739,8 zł.

Kwestie dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów regulują przepisy:

 • art. 86–95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r.  poz. 574, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • Regulamin świadczeń dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.
Miejsce składania wniosków o stypendia

Studenci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej są zobowiązani w pierwszej kolejności zalogować się do systemu wirtualnego dziekanatu (dostępnego na stronie internetowej Uczelni), a następnie do wypełnienia wniosku online i załączenia do niego skanów wymaganych dokumentów.

Wniosek wypełniony online, dopiero po zatwierdzeniu przez pracownika Działu stypendialnego i uzyskaniu statusu „do wydruku”, należy wydrukować i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi dokumentami, zgodnie z terminami wymienionymi w § 11 ust. 5 Regulaminu świadczeń dla studentów, w Dziale Organizacji Studiów (DOS) – Pomoc Materialna dla studentów (p. 117/118M) bądź wysłać na adres:

ASP Pl. Polski 3/4 50-156 Wrocław.
DOS Pomoc materialna dla studentów p. 117/118M Pl. Polski ¾.

Szczegółowa instrukcja do pobrania poniżej.

Stypendium socjalne

O stypendium mogą ubiegać się studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć kwoty 1294,40 zł netto.

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdzi ten fakt w oświadczeniu, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 930,35 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości według szczegółowych kryteriów określonych w regulaminie świadczeń dla studentów. Przy tym, aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej: 

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów KPA. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium.

Do wniosku dołączyć należy odpowiednie zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane, przez studenta i członków jego rodziny.

Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.

Wykaz dokumentów stwierdzających sytuację materialną studentów, wymaganych do wniosku o pomoc materialną (w zależności od źródeł dochodu):

 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego US, zawierające informacje o: dochodzie, składkach na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, należnym podatku Oświadczenia o dochodzie uzyskanym w ubiegłym roku kalendarzowym nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub zwolnionym z podatku w przypadku wszystkich osób które ukończyły 18 rok życia. 
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za wymagany rok albo decyzje ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wraz z oświadczeniami członków rodziny studenta o wysokości dochodów uzyskanych w wymaganym roku, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) 
 • Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS-u.
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego prowadzonego w wymaganym roku wyrażonej w hektarach przeliczeniowych. Dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).
 • Zaświadczenie z KRUS-u o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 • Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej. W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 • Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki pełnoletniego rodzeństwa (lub dziecka) do ukończenia 26 roku życia.
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku/stypendium.
 • W przypadku zaistnienia konieczności udowodnienia przez studenta samodzielności finansowej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu oraz o wysokości osiąganego dochodu, umowy cywilnoprawne, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie stałego źródła dochodu studenta. 
 • Dokument potwierdzający utratę / uzyskanie dochodu oraz wysokość utraconego /uzyskanego dochodu, jeżeli dochód rodziny na dzień składania wniosku uległ obniżeniu / zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego na skutek utraty /uzyskania dochodu przez członka rodziny. 
 • Kopię aktu zgonu rodzica lub małżonka w przypadku rodziny niekompletnej.
 • Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku akademickim poprzedzającym okres zasiłkowy.
Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Przejściowo trudna sytuacja życiowa spowodowana jest w szczególności zdarzeniami powodującym krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w tym śmiercią najbliższego członka rodziny studenta, urodzeniem dziecka przez studentkę lub narodzinami dziecka, którego ojcem jest student, kradzieżą, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę i innymi zdarzeniami.

Studenci składają wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą trudną sytuację życiową.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający wydane przez właściwy polski organ orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty orzekające o niepełnosprawności w innych krajach niż Polska nie stanowią podstawy przyznania stypendium.

Stypendium rektora

Studenci mogą ubiegać się o stypendium rektora na podstawie średniej ocen wyliczonej z ostatniego roku studiów i wykazanych osiągnięć za okres od 1 października do 30 września danego roku.

Do wniosku o stypendium student załącza dokumenty potwierdzające wszystkie uzyskane za ten okres osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Student I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego może ubiegać się o stypendium rektora, tylko z jednego tytułu, gdy jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Regulamin świadczeń dla studentów

Regulamin świadczeń dla studentów
pdf, 12.39 MB
Regulamin świadczeń dla studentów
Instrukcja składania wniosków online
pdf, 2.76 MB
Instrukcja składania wniosków online
Etapy składania wniosków o świadczenia dla studentów
pdf, 96.33 KB
Etapy składania wniosków o świadczenia dla studentów

Kontakt

DOS
Pomoc materialna dla studentów
p. 117/118M Pl. Polski ¾

tel.: 71 34 380 31 (wew. 215)
e-mail:  ada@asp.wroc.pl
e-mail:  a.malinovska@asp.wroc.pl
e-mail:  m.lukasik@asp.wroc.pl