Przejdź do treści

Postępowania naukowe

Aktualne informacje dotyczące przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz o uzyskanie tytułu profesora sztuk plastycznych na uprawnionych wydziałach  Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Postępowania doktorskie na stronie BIP🠖

Postępowania habilitacyjne na stronie BIP🠖

Postępowania profesorskie na stronie BIP🠖

Postępowania zakończone

Rok 2022. Stopień doktora oraz doktora habilitowanego
docx, 25.72 KB
Rok 2022. Stopień doktora oraz doktora habilitowanego

Do pobrania

Kwestionariusz osobowy
doc, 34.5 KB
Kwestionariusz osobowy
RODO-zgoda na przetwarzanie danych
docx, 13.42 KB
RODO-zgoda na przetwarzanie danych
Regulamin Rady Dyscypliny Artystycznej
pdf, 73.17 KB
Regulamin Rady Dyscypliny Artystycznej
zał. nr 2 Procedura postępowań doktorskich i habilitacyjnych
pdf, 566.16 KB
zał. nr 2 Procedura postępowań doktorskich i habilitacyjnych
Procedura postępowań doktorskich i habilitacyjnych English
pdf, 181.37 KB
Procedura postępowań doktorskich i habilitacyjnych English
Klauzula Informacyjna
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, z siedzibą pl. Polski 3/4 , 51-161 Wrocław, tel. 71 3438031 (dalej zwana Uczelnią).
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@asp.wroc.pl
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedur związanych z nadawaniem stopni doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.
 4.  Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: recenzenci, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów  w zakresie niezbędnym do realizowania w.w procedur.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do realizowania wskazanych celów.
 8.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
  -sprostowania danych,
  -cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  - usunięcia danych,
  - ograniczenia przetwarzania danych,
  - wniesienia sprzeciwu,
  - przenoszenia danych.
  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 10.  Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w systemie zautomatyzowanym i nie poddaje ich profilowaniu.