Przejdź do treści

Erasmus+ przewodnik studenta

Erasmus+ otwarcie wystawy

Zapraszamy wszystkich studentów do zdobywania nowych doświadczeń oraz poszerzenia swoich umiejętności na partnerskich uczelniach, z którymi współpracujemy w ramach programu Erasmus+ oraz do odbywania kursów i praktyk zagranicznych.

Polecamy zapoznać się z poniższymi informacjami przed planowaniem wyjazdu. Wśród nich znajdują się m. in. regulaminy, wnioski oraz inne wskazówki niezbędne do zaaplikowania.

Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+

mgr Anna Kida

e-mail: erasmus@asp.wroc.pl
+48 71 34 380 31 wew. 232
+48 71 33 44 732

Masz do wyboru:

Sprawdź koniecznie

Podręcznik dla studentów studiujących za granicą

Zachęcamy do zapoznania się z „Podręcznikiem dla studentów studiujących za granicą” przygotowanym przez Centrum Edukacji Globalnej (Center for Global Education), które jest „międzynarodowym centrum badań i zasobów, które zapewnia wsparcie dla międzynarodowego uczenia się w szkołach wyższych i uniwersytetach wykładowcom, pracownikom, studentom i rodzicom oraz zapewnia informacje i zasoby dotyczące różnych zagadnień, w tym zintegrowanego uczenia się na poziomie międzynarodowym, zdrowia, bezpieczeństwa, różnorodności oraz wpływu studiów za granicą na utrzymanie i sukces studentów.” (http://globaled.us/). Podręcznik można znaleźć tutaj. Zawiera informacje na temat:

 • motywacji do studiowania za granicą,
 • finansowania studiów za granicą,
 • procesu rekrutacyjnego,
 • planowania wyjazdu,
 • przepisów zagranicznych,
 • komunikacji za granicą,
 • pakowania, oczekiwań,
 • zdrowia i bezpieczeństwa,
 • szoku kulturowego,
 • powrotu do domu i odwrotnego szoku kulturowego.

Podręcznik zawiera także pytania i listy kontrolne, które mogą być pomocne przy planowaniu podróży i pobytu za granicą.

Aplikacja Erasmus+

Posiadając konto na platformie PIONIER.Id for Erasmus+, oprócz dostępu do Online Learning Agreement (patrz: instrukcje) student ma możliwość również zalogowania się do bezpłatnej aplikacji programu Erasmus+, stworzonej przez Komisję Europejską. Aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play oraz App Store, a także na stronie: https://erasmusapp.eu/.

Użytkownicy aplikacji otrzymają informacje o możliwościach programu Erasmus+ oraz wskazówki dotyczące procesu mobilności - od etapu składania wniosku do powrotu do kraju. Funkcje aplikacji Erasmus+ to m.in.:

 • wskazówki dotyczące życia poza domem (ogólne, dotyczące poszczególnych krajów i miast);
 • interaktywne listy kontrolne z przewodnikiem krok po kroku przez cały okres mobilności;
 • informacje o lokalnych wydarzeniach i działaniach;
 • integracja z Platformą Wsparcia Językowego OLS.
Test językowy OLS

Test biegłości językowej jest obowiązkowy do wypełnienia przez studentów realizujących mobilność od dnia 1 stycznia 2015 r. Testy dostępne są w następujących językach obcych: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. W przypadku, gdy w danej uczelni oficjalnym językiem wykładowym jest inny język, niż wyżej wymieniony, językiem testu będzie język angielski.

Od 2020 roku student wypełnia tylko 1 test (przed podpisaniem umowy wyjazdowej; test po powrocie z wymiany nie jest już obowiązkowy). Ma on na celu określenie poziomu znajomości języka według ram określonych przez Komisję Europejską (CEFR - The Common European Framework of Reference for Languages). Poziomy językowe CEFR są następujące: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Aby wypełnić test, należy kliknąć na link aktywacyjny, który zostanie wysłany studentowi drogą elektroniczną, i utworzyć profil (proszę wpisać daty mobilności z zaświadczenia wydanego przez uczelnię zagraniczną). Link z testem zostanie wysłany przed rozpoczęciem mobilności.

Testu nie wypełniają studenci, dla których dany język obcy jest ojczystym.

Podręcznik użytkownika testu biegłości językowej.

Kurs językowy OLS

Przed wypełnieniem pierwszego testu językowego student jest pytany, czy chce brać udział w kursie językowym OLS. Jeśli zaznaczy „tak”, to otrzyma automatycznie zaproszenie na kurs. Jeśli zaznaczy „nie”, OLS zaproponuje udział w kursie językowym, o ile w pierwszym teście uzyska wynik A1, A2 lub B1 (uzyskanie wyniku B2 lub wyższego nie wywoła żadnej reakcji).

Platforma OLS umożliwia studentowi samodzielny wybór języka/-ów kursu/-ów. Proponowanymi językami są zawsze język studiów (np. angielski) i język lokalny (np. słowacki). Jeśli student nie wybrał wszystkich proponowanych języków (a tylko jeden), może to zrobić do czasu pierwszego zalogowania się do kursu językowego pierwszego języka; w przeciwnym wypadku traci możliwość wybrania kolejnego języka kursu.

Informacja o przyznanej licencji na kurs językowy zostaje uwzględniona w umowie wyjazdowej, co oznacza, że student jest zobowiązany z niej korzystać, tzn. zalogować się do kursu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyznaniu kursu i regularnego jej wykorzystywania. Kurs można rozpocząć od poziomu, na jakim został zaliczony test.

Podręcznik użytkownika kursu językowego.

Więcej informacji tutaj.

Buddy Programme

Na czym to polega?

Buddy Programme przewiduje ćwiczenie praktycznej znajomości języka obcego poprzez zaopiekowanie się studentem z wymiany zagr. podczas semestru. Taką aktywność i zaangażowanie premiujemy podwyższeniem oceny z języka obcego, którym posługuje się student zagr., o 0,5.

Opieka nad wybranym studentem z wymiany polega na:

 • zgłoszeniu swojej chęci zaopiekowania się jedną osobą z wymiany,
 • spotkanie się z tą osobą i podanie swoich namiarów, nr telefonu, maila, etc.,
 • pomoc przy zapoznaniu się z uczelnią i jej systemem pracy na początku semestru,
 • w ciągu semestru zadbanie o to, aby student z wymiany był włączony w życie poza-uczelniane, towarzyskie, studentów polskich (otrzęsiny, wystawy, imprezy klubowe, etc.),
 • pomoc w zdarzeniach życiowych (pójście do lekarza, zakupienie biletu miesięcznego, etc.).

Aby ocena z właściwego języka obcego została  podwyższona za udział w Buddy Programme należy:

 1. Zgłosić swojemu nauczycielowi języka obcego, że chcesz się kimś zaopiekować,
 2. Wybrać z listy studentów jedną osobę i zapisać jej nr tel, adres mailowy,
 3. Skontaktować się z Buddym,
 4. Zrealizować zasady wymiany podczas semestru (patrz wyżej),
 5. Pod koniec semestru poprosić Buddy’ego, aby wypełnił ankietę ewaluacyjną, która będzie potwierdzeniem twojej semestralnej aktywności,
 6. Ankietę student Erasmusa (student na wymianie) musi dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą (Anna Kida); student MFA Printmaking in English do Zuzanny Dyrdy.
Przyłącz się do programu!

Zapraszamy do udziału w programie Buddy polegającym na zaopiekowaniu się jednym z przyjeżdżających na naszą Uczelnię studentów zagranicznych.

Dzięki uczestnictwu uzyskają Państwo możliwość nawiązania interesujących znajomości, darmowych konwersacji w języku obcym i podwyższenia stopnia z języka obcego.

Pytania i zgłoszenia proszę kierować do p. Agaty Sikory-Jańskiej na e-mail: asikorajanska@asp.wroc.pl