Przejdź do treści

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW

Studenci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 2008 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

1) jest obywatelem RP oraz ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej (nie może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego poprzez „dopisanie” do ubezpieczenia jednego z rodziców) ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu gdy:

 • pozostaje w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzi działalność gospodarczą objętą ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia,
 • pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 • pobiera rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
 • jest zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • jest rolnikiem lub pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • jest ubezpieczony jako student innego kierunku studiów na innej uczelni. 

Student zgłaszający się do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełnienia:

 • druk ZUS ZZA (w załączeniu)
 • oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (w załączeniu).

2) jest obywatelem RP oraz nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiada rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego)

Student zgłaszający się do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełnienia:

 • druk ZUS ZZA (w załączeniu)
 • oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (w załączeniu).

3) jest obcokrajowcem oraz studiuje lub podejmuje studia w Polsce i jest uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiada ważną Kartę Polaka oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Student może dobrowolnie ubezpieczyć się poprzez zawarcie właściwej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia a następnie  powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty do ASP:

wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu,

 • aktualny paszport,
 • Kartę Polaka,
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie województwa dolnośląskiego

4) student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) jak również nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może dobrowolnie ubezpieczyć się poprzez zawarcie właściwej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jedyną przesłanką w tym zakresie jest posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz po przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego status studenta  i paszportu. Student, który zawrze umowę  obowiązany jest opłacać składki na podstawie których ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski we wszystkich placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając tzw. druk ZUS ZZA. Zarejestrowanie niezbędne jest do ważności umowy.

Student będący obywatelem RP ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie do ubezpieczenia powinno nastąpić w ciągu 7 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny studenta ubezpieczonego przez ASP (druk ZUS ZCNA),
 • dowód osobisty współmałżonka,
 • odpis aktu małżeństwa w przypadku zgłaszania małżonka,
 • odpis aktu urodzenia w przypadku zgłaszania dziecka,
 • PESEL dziecka.

 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z chwilą uzyskania praw studenta tj. z dniem immatrykulacji na studia i po złożeniu ślubowania. Niezbędne jest złożenie oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Prawo do skorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego podlegają również osoby, które:

 • utraciły status studenta na skutek pisemnej rezygnacji ze studiów,
 • podjęły pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia),
 • współmałżonek podjął pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia).

Na mocy przepisów art. 67 ust.5 pkt 2 o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych „Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. W praktyce oznacza to, że jeszcze przez 4 miesiące od daty ukończenia studiów można korzystać ze świadczeń przyznanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z przepisem art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów (obrona egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów.

Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się do właściwej jednostki ASP z chwilą uzyskania praw studenta.

Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Niezgłoszenie się studenta w ciągu 7 dni od dnia ukończenia 26 lat, o ile student nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta i obciążenie finansowe studenta za świadczenia medyczne, z których skorzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

Student, który uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek złożyć w odpowiedniej jednostce ASP niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia tego faktu, pisemne oświadczenie o rezygnacji z kontynuowania ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania za niego składek przez ASP.

Niezgłoszenie faktu objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu skutkuje koniecznością pokrycia przez studenta kosztów składek odprowadzonych przez uczelnię, począwszy od dnia objęcia innym tytułem ubezpieczenia.

Student, który zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jest obowiązany poinformować uczelnię o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności. Student składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z dalszego objęcia członków rodziny ubezpieczeniem zdrowotnym studenta.

Dane kontaktowe

Dokumenty zgłoszeniowe można przesłać droga mailową na adres:

ada@asp.wroc.pl

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w gabinecie DOS

pl. Polski 3/4
pok. 117/118 M

Centrum Obsługi Ubezpieczonych
ul. Dawida 2 , 50-527 Wrocław

tel.: 71 79 79 100 infolinia: 800 804 001
DOW NFZ pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Joannitów 6 , 50-525 Wrocław

Załączniki

Formularz zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS ZZA.pdf
pdf, 400.48 KB
Formularz zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS ZZA.pdf

Formularz zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS ZZA

Formularz zgłoszenie członka rodziny ZUS ZCNA.pdf
pdf, 500.51 KB
Formularz zgłoszenie członka rodziny ZUS ZCNA.pdf

Formularz zgłoszenie członka rodziny ZUS ZCNA

Zgloszenie czlonkow rodziny studenta do ubezpieczenia_0.docx
docx, 13.73 KB
Zgloszenie czlonkow rodziny studenta do ubezpieczenia_0.docx

Zgłoszenie członków rodziny doktoranta do ubezpieczenia

Oswiadczenie studenta o niepodleganiu zza.docx
docx, 17.56 KB
Oswiadczenie studenta o niepodleganiu zza.docx

Oświadczenie studenta o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (30.04.2021)