Przejdź do treści

Wydawnictwo ASP we Wrocławiu

Redaktor naczelny Wydawnictwa ASP we Wrocławiu

dr Tomasz Mikołajczak

mail: t.mikolajczak@asp.wroc.pl

tel. 506 037 783

Wydawnictwo ASP we Wrocławiu koordynuje proces, którego efektem jest publikacja książek lub czasopism. Redakcja wydawnictwa przygotowuje i realizuje plan wydawniczy na podstawie zgłoszonych wniosków publikacyjnych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji poszczególnych etapów procesu, zajmuje się nadawaniem międzynarodowych, znormalizowanych numerów książek i czasopism (ISBN, ISSN), prowadzi dystrybucję egzemplarzy obowiązkowych, bibliotecznych i promocyjnych, wprowadza publikacje naukowe do baz indeksacyjnych oraz zajmuje się archiwizacją publikacji.

Etapy procesu wydawniczego

Prace redakcyjno-edytorskie przebiegają w następującej kolejności:

ustalenie zakresu merytorycznego planowanej publikacji utworzenie zespołu autorskiego, redakcyjnego i produkcyjnego oraz określenie źródeł finansowania projektu → przekazanie redakcji Wydawnictwa ASP Karty Projektu Wydawniczego pozyskanie tekstów i materiału ilustracyjnego → redakcja językowa → przekazanie tekstów do recenzji (w przypadku monografii) → przekazanie tekstów do tłumaczenia na języki obce → fotoedycja materiału ilustracyjnego → makieta redakcyjna → ostateczna redakcja i korekta językowa → nadanie nr ISBN/ISSN → przygotowanie do druku → druk → dystrybucja.

 

1. Pierwszym krokiem jest ustalenie zakresu merytorycznego planowanej publikacji oraz utworzenie zespołu autorskiego, redakcyjnego i produkcyjnego.

2. Następnym etapem jest opisanie pomysłu wydawniczego w Karcie Projektu Wydawniczego [druk do pobrania], uwzględniającego m.in. tytuł, typ i merytoryczną koncepcję publikacji, objętość, rok wydania, źródło finansowania, nazwiska kierownika/czki projektu, autorów/ek tekstów, zespołu redakcyjnego, zespołu produkcyjnego oraz recenzentów/tek tekstów (w przypadku monografii). Karta Projektu Wydawniczego dołączana jest także do wniosków o dofinansowanie planowanej publikacji w ramach systemu grantów ASP.

3. Kierownik/czka projektu wydawniczego odpowiada za koordynację i sprawny przebieg procesu wydawniczego. Kieruje pracami zespołu autorskiego, redakcyjnego i produkcyjnego. Odpowiada za terminową realizację projektu, współpracę z wykonawcami poszczególnych etapów procesu. Przygotowuje wnioski o zawarcie umów cywilno-prawnych, pozyskuje umowy licencyjne dotyczące praw autorskich publikowanych utworów wizualnych. Składa wniosek o druk publikacji. Jest odpowiedzialny/a za rozliczenie projektu zgodnie z przyznanymi środkami. 

4. Po zakończeniu prac redakcyjnych i edytorskich kierownik/czka projektu przesyła do redakcji Wydawnictwa ASP gotową makietę publikacji w formacie PDF, uwzględniającą obowiązującą wersję stopki redakcyjnej [druk do pobrania]. Redakcja nadaje publikacji międzynarodowy, znormalizowany numer książek lub czasopism (ISBN, ISSN).

5. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku o druk z zaznaczeniem numeru usługi zgodnego z aktualnym formularzem asortymentowo-cenowym i złożenie do Działu Zamówień Publicznych. 

6. Osoba odpowiedzialna za projekt graficzny przesyła przygotowany materiał do druku. 

7. Kierownik/czka projektu zobowiązany/a jest do przekazania redakcji Wydawnictwa ASP gotowej publikacji w formie elektronicznej [PDF] w rozmiarze przeznaczonym do druku (wraz z okładką, obwolutą) na potrzeby archiwum, a także abstraktu publikacji.

8. Egzemplarze gotowej publikacji zostają przekazane autorom/kom tekstów, archiwum ASP, bibliotekom i pozostałym instytucjom.

Pliki do pobrania

Karta Projektu Wydawniczego
docx, 24.41 KB
Karta Projektu Wydawniczego
Recenzja wydawnicza - wytyczne
docx, 20.9 KB
Recenzja wydawnicza - wytyczne
Stopka redakcyjna - album, katalog
docx, 38.4 KB
Stopka redakcyjna - album, katalog
Stopka redakcyjna - monografia
docx, 39.17 KB
Stopka redakcyjna - monografia