Przejdź do treści

Informacje dla kandydatów niepełnosprawnych

 EGZAMIN WSTĘPNY

 1. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu nie przewiduje ulg lub zwolnień z egzaminów wstępnych dla kandydatów niepełnosprawnych, ale dopuszcza pomoc osób ułatwiającą niepełnosprawnym odbycie egzaminu. Niepełnosprawni, podobnie jak pozostali kandydaci na studia, realizują zadania w zakresie i formie określonej w warunkach egzaminu wstępnego. Wszystkie kierunki studiów prowadzone w Akademii posiadają warunki do przeprowadzenia egzaminów wstępnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Kandydaci niesłyszący i niepełnosprawni ruchowo lub przewlekle chorzy przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego winni zwrócić się do Działu Organizacji Studiów o informacje dotyczące formy egzaminu wstępnego oraz warunków studiowania na kierunkach prowadzonych w ASP we Wrocławiu.
 3. Informacji kandydatom niepełnosprawnym udzielają pracownicy Działu Nauczania, a w razie potrzeby szczegółowych wyjaśnień, przedstawiciele kierunków studiów.
 4. Wyznaczeni przez dziekanów przedstawiciele kierunków studiów udzielają kandydatom wyczerpującej informacji o egzaminach wstępnych, specyfice studiów w uczelni plastycznej oraz o możliwych trudnościach, jakie mogą napotkać niepełnosprawni różnych kategorii podczas studiów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.
 5. Kandydaci niepełnosprawni po indywidualnym uzgodnieniu z przedstawicielem komisji egzaminacyjnej mogą skorzystać podczas egzaminu wstępnego z pomocy opiekuna wyznaczonego przez ASP lub osoby zaproponowanej przez zdającego. Pomoc może dotyczyć porozumiewania się lub przemieszczania na terenie uczelni. Egzaminy dla kandydatów poruszających się na wózkach inwalidzkich odbywają się w przygotowanych pomieszczeniach.
 6. Aby kandydat mógł skorzystać z pomocy w czasie egzaminów wstępnych, musi pisemnie poinformować o swoich potrzebach na miesiąc przed terminem egzaminów.

 STUDIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stwarza studentom niepełnosprawnym możliwość odbywania studiów wg indywidualnego toku studiów, tj. według indywidualnego harmonogramu i uzgodnionej formy realizacji programu dydaktycznego. Indywidualny tok studiów może dotyczyć jedynie organizacji zajęć, nie może dotyczyć treści określonych w programie dydaktycznym kierunku studiów.
 2. W zajęciach oraz egzaminach osób niepełnosprawnych mogą uczestniczyć osoby pomagające studentom /tłumacze języka migowego, a także asystenci osób ruchowo niepełnosprawnych/. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Dziekana Wydziału na uczestniczenie w zajęciach i egzaminach.
 3. Uczelnia w miarę możliwości stara się zapewnić odpowiednie warunki odbywania i zaliczania zajęć studentom niepełnosprawnym, a także korzystania z urządzeń, pomieszczeń oraz infrastruktury Akademii. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą studiować na wszystkich kierunkach prowadzonych w Akademii.
 4. Na prośbę niepełnosprawnego Dziekan może przydzielić studentowi opiekuna, wyznaczonego spośród pedagogów.
 5. Osoby niepełnosprawne mogą zwracać się do uczelni o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
 6. Obsługę kandydatów niepełnosprawnych organizuje podczas egzaminów wstępnych i koordynuje działania pomocowe na rzecz niepełnosprawnych podczas studiów Pełnomocnik Rektora ds. niepełnosprawnych.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY STUDENTOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

1. O pomoc i wsparcie mogą ubiegać się wszyscy studenci niepełnosprawni, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne czasowo (np. z powodu wypadków), które nie posiadają takiego orzeczenia, jednak ich stan zdrowia nie pozwala im w pełni wywiązywać się ze swoich obowiązków na uczelni.


2. Aby uzyskać pomoc należy przedstawić dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną:
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- aktualną dokumentację lekarską zawierającą rozpoznanie choroby, jej przebieg, objawy oraz leczenie (w szczególności konsekwencje choroby i stosowanego leczenia dla realizacji programu studiów).


3. Dokumenty powinny być dostarczane w oryginałach.

4.Organizacje i instytucje o zasięgu ogólnopolskim działające na rzecz niepełnosprawnych:

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl
- Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych: http://www.popon.pl
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: http://www.pfron.org.pl
- Portal dla osób niepełnosprawnych: http://www.niepełnosprawni.info/ledge
- Polski Związek Głuchych: http://www.pzg.org.pl/
- Centrum Edukacyjne Języka Migowego: http://www.pzg.org.pl/cejm/
- Fundacja Aktywnej Rehabilitacji: http://www.far.org.pl
- Fundacja "Tacy sami": http://www.tacysami.org.pl
- Niepełnosprawni w Unii Europejskiej: http://portal.idn.org.pl/isic2
- Polska Bez Barier www.polskabezbarier.pl

Organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych we Wrocławiu:

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Dolnośląski
50-053 Wrocław
ul. Szewska 6/7
tel. (71) 346-74-40
fax (71) 342-12-60
e-mail: wroclaw@pfron.org.pl