Przejdź do treści

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

.

Kierownik Katedry Architektury Wnętrz: dr Agata Wojtyła-Młynarczyk
Kierownik Katedry Mebla: dr hab. Szymon Hanczar
Kierownik Katedry Wzornictwa: prof. Piotr Jędrzejewski
Kierownik Katedry Scenografii: dr Bartosz Zamarek
Kierownik studiów niestacjonarnych: prof. Bartosz Jakubicki
Kierownik studiów podyplomowych: prof. Urszula Smaza-Gralak

Wydział kształci wszechstronnie przygotowanych projektantów. Wartości jakie wnieśli w proces dydaktyczny tacy profesorowie jak Władysław Wincze czy Michał Jędrzejewski są kontynuowane i stale rozwijane. Programy studiów są różnorodne i odpowiadają na współczesne wyzwania projektowe. Wydział prowadzi kształcenie na kierunku Architektura Wnętrz obejmującym Katedrę Architektury Wnętrz i Katedrę Mebla, na kierunku Wzornictwo - Katedrę Wzornictwa oraz na kierunku Scenografia - Katedrę Scenografii. Katedry te skupiają pracownie, przedmioty oraz właściwe im warsztaty.

Kierunek Architektura Wnętrz

Proces kształcenia studentów Katedry Architektury Wnętrz jest oparty na wieloletnich doświadczeniach, podlega jednakże ciągłej dyskusji i modyfikacjom pozwalającym na zapewnieniu absolwentom możliwości sprawnego poruszania się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Realizowany poprzez ćwiczenia i zadania semestralne program prowadzi poprzez coraz to bardziej złożone problemy projektowe aż do wieńczącej kształcenie pracy dyplomowej. Podczas realizacji procesu dydaktycznego studenci nie tylko rozwiązują podstawowe problemy projektowe związane z formą, funkcją i ergonomią, ale także, w miarę możliwości, zaznajamiają się z konstrukcją i technologią. Studenci Architektury Wnętrz po drugi roku studiów mają możliwość wyboru jednej spośród czterech kierunkowych pracowni projektowych. Na wzrost indywidualizacji kształcenia mają wpływ kontakty z innymi uczelniami oraz stypendia zagraniczne.

W zależności od koncepcji prowadzącego zajęcia wzbogacone są o wykłady i spotkania za specjalistami z różnych dziedzin, pokazy nowych technologii, pokazy filmów, czy uczestnictwo w imprezach wystawienniczych i targowych. Studenci biorą udział w konkursach, warsztatach projektowych. Do prezentacji prac wykorzystywane są zarówno najnowsze metody wizualizacji komputerowej 2D i 3D, jak i tradycyjne metody budowania modeli i makiet. Do tego celu do dyspozycji kierunku jest stale rozbudowywana pracownia realizacyjna, wyposażona w narzędzia i elektronarzędzia ręczne oraz stolarnia i pracownia metalu z fachową obsługą. Duże znaczenie przywiązuje się do kształcenia ogólnoplastycznego. Jest ono czynnikiem wzbogacającym świadomość i kulturę artystyczną przyszłych projektantów.

Na pierwszym stopniu studiów kształcenie skupione jest na wiedzy ogólnoplastycznej, rozumieniu kompozycji przestrzennej, podstawowych wiadomościach o zasadach projektowania architektonicznego i meblarskiego, prowadzone są zajęcia w zakresie projektowania architektury wnętrz mieszkalnych, biurowych i usługowych, ale zapewniona jest również solidna podstawa wiedzy: architektoniczno-budowlanej, wystawienniczej, meblarskiej, graficznej i malarskiej, a także komputerowego opracowywania projektów.

Studia magisterskie pogłębiają powyższą wiedzę i mają kształcić artystów sztuki architektury wnętrz, projektantów wnętrz publicznych o złożonym programie funkcjonalnym, osobowości twórcze o unikatowych zdolnościach plastycznych. Pośród kierunkowych treści tj.: projektowania wnętrz i mebli, studenci mają do wyboru również pracownie dyplomujące w zakresie projektowania wystaw, multimediów i architektury wirtualnej oraz szereg wspomagających kursów ogólnoplastycznych i teoretycznych. Na obu stopniach realizowane jest poszerzenie wiedzy o zagadnienia z obszaru humanistycznego tj. historię sztuki, filozofię, spory blok przedmiotów do wyboru oraz możliwość indywidualizacji kształcenia poprzez uczestnictwo w pracowniach innych wydziałów czy przedmiotów ogólnoplastycznych.

Kierunek Wzornictwo

Na studiach licencjackich studenci przygotowywani są do projektowania form przemysłowych w oparciu o szeroki zakres wiedzy o charakterze humanistycznym oraz zdobywanych umiejętności specjalistycznych, a także wykształcenia ogólnoplastycznego. Kształcenie kierunkowe realizowane jest według programów dydaktycznych w pracowniach projektowych kierunku Wzornictwo. Podejmowane są tematy z zakresu projektowania produktów o zróżnicowanej konstrukcji i funkcji, projektowania środków transportu, projektowania kinetycznego, projektowania komunikatów wizualnych i złożonych struktur informacyjnych, projektowania opakowań, projektowania pro-społecznego. Podczas trwania studiów istnieje możliwość zmiany pracowni dyplomującej. Ponadto studenci nabywają umiejętności z zakresu grafiki użytkowej, technik poligraficznych, modelowania, a także prezentacji projektów.

Na studiach licencjackich dominuje praktyczne podejście do projektowania, uzupełniane kreacją plastyczną, niezbędną wiedzą o projektowaniu i wiedzą ogólną, między innymi z zakresu historii sztuki, etyki, estetyki i języków obcych. Nauczane są także przedmioty poszerzające wiedzę techniczną, jak materiałoznawstwo, technologie wytwarzania czy podstawy sterowania. Podczas trwania studiów odbywają się dwa plenery projektowe o charakterze warsztatowym. Jeden na początku studiów, a drugi na roku trzecim. Podczas trwania studiów studenci mają także obowiązek odbycia czterotygodniowej praktyki zawodowej.

Studia magisterskie mają szczególnie charakter fakultatywny. Studenci mogą wybrać konkretnego prowadzącego, z którym chcieliby ściśle współpracować na pierwszym roku, a także pod opieką którego chcieliby realizować pracę dyplomową. W drugim semestrze pierwszego roku realizują zadanie projektowe w ścisłej współpracy z jednym z kilku wybranych podmiotów zewnętrznych (zakładów przemysłowych).

Zestaw przedmiotów obowiązkowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a studenci dokonują wyboru 17 spośród 34 trzydziestogodzinnych kursów. Kursy te mają bardzo różny charakter. Od czysto teoretycznych do takich, które opierają się o konkretne praktyczne umiejętności. Idea kursów opiera się o najlepsze doświadczenia zawodowe naszych pedagogów.

Studenci mają także do wyboru pracownie malarstwa, rzeźby, sztuki mediów i inne.

Na studiach magisterskich ważna jest kreacja projektowo – artystyczna i praca badawcza, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów projektowych, samokształcenia i poszerzania wiedzy kierunkowej oraz wiedzy o charakterze humanistycznym.

Program dydaktyczny jest zgodny z obowiązującymi standardami w zakresie kształcenia projektantów w uczelniach europejskich. Wielu studentów i absolwentów bierze udział w wystawach młodego wzornictwa osiągając sukcesy. Stale poszerzana jest możliwość odbywania praktyk zawodowych w kraju i zagranicą. Absolwenci Katedry są poszukiwanymi specjalistami i znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu zarówno w kraju jak i poza granicami.

Kierunek Scenografia

Program kształcenia dla studiów stacjonarnych magisterskich oparty jest o dwa podstawowe bloki przedmiotów - grupę przedmiotów podstawowych i grupę przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne oraz nauczanie uzupełniające. Jako jedyni w Polsce otworzyliśmy studia jednolite magisterskie 5-letnie. Prowadzimy nauczanie wszystkich form scenografii - teatralnej, filmowej, lalkowej, wizualnej. Zapraszamy do prowadzenia warsztatów wybitnych twórców - scenografów, kostiumologów, operatorów filmowych, reżyserów.
W wyniku porozumienia Rektorów trzech uczelni artystycznych Wrocławia: Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Filia we Wrocławiu i Akademii Muzycznej, nawiązano współpracę w zakresie realizacji spektakli produkowanych przez Akademię Sztuk Teatralnych, co stwarza studentom okazję do wielopłaszczyznowego wykorzystania oferowanego spectrum możliwości realizacyjnych.
Dostrzegając potrzebę rozszerzenia wspólnie podejmowanych działań o możliwość realizacji form filmowych, trzy uczelnie artystyczne Wrocławia wyraziły wolę współpracy z Wrocławską Szkołą Filmową Mastershot. Porozumienie otwiera przed studentami Katedry Scenografii nowe możliwości poznawania kolejnej specyfiki zawodu - scenografii filmowej. Pracownia Scenografii Filmowej w Katedrze Scenografii stwarza szansę na realizacje studenckie w dziedzinie filmu fabularnego, krótkometrażowego, telewizyjnego i dokumentalnego.
Posiadamy własną  przestrzeń studyjną, TEATR 313, gdzie możemy realizować  miniatury teatralne i własne spektakle.
Studenci tworzą scenografie do dyplomów aktorskich i lalkarskich AST, także etiud semestralnych na Wydziale Reżyserii AST. Uczestniczyliśmy dwukrotnie w Międzynarodowym Quadriennale Scenografii w Pradze, studenci prezentują swoje prace podczas ogólnopolskich wystaw i festiwali teatralnych, m.in. w Opolu, Poznaniu, Krakowie i innych. Współpracujemy również z teatrami zawodowymi w Polsce.

Od roku akademickiego 2021/2022 uruchamiamy coroczny Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Dyplomy Scenografii, którego jesteśmy organizatorami, we współpracy z Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Studia podyplomowe

Celem programowym „Podyplomowego Studium Dyscypliny Plastyczne w Architekturze” jest podkreślenie znaczenia dyscyplin projektowych, opartych na przebiegającym równolegle kształceniu ogólnoplastycznym. Decydujące o świadomości plastycznej, zajęcia z zakresu rysunku i malarstwa są prowadzone w ciągu całego podstawowego cyklu kształcenia, od początku I do końca IV semestru. W pierwszych dwóch semestrach trwają również wykłady z zakresu historii sztuki i historii kultury oraz prezentacje pracowni kierunkowych. Malarstwo i rysunek są przedmiotami obowiązkowymi dla wszystkich słuchaczy. Inne przedmioty artystyczne, zawarte w programie takie jak: ceramika, grafika warsztatowa i projektowa, witraż, szkło artystyczne, architektura wnętrz, mebel, wzornictwo przemysłowe, rzeźba, tkanina artystyczna, fotografia, scenografia i inne są na roku II przedmiotami do wyboru. Podstawowym założeniem programowym jest swoboda wyboru pracowni kierunkowej oraz prowadzącego zajęcia. Słuchacze mogą również wybrać wykładowcę, który nie prowadził aktualnie wykładów prezentacyjnych i jeśli dany pedagog wyrazi zgodę, mogą uczęszczać na zajęcia do jego pracowni.

 

Oferta kształcenia

Studia stacjonarne

  • kierunek Architektura Wnętrz, studia pierwszego stopnia (3-letnie)
  • kierunek Architektura Wnętrz, studia drugiego stopnia (2-letnie)
  • kierunek Wzornictwo, studia jednolite magisterskie (5 -letnie)
  • kierunek Wzornictwo, studia drugiego stopnia (2-letnie)
  • kierunku Scenografia, studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Studia niestacjonarne

  • kierunek Architektura Wnętrz, studia pierwszego stopnia (3-letnie)
  • kierunek Architektura Wnętrz, studia drugiego stopnia (2,5-letnie)

Studia podyplomowe

 Dyscypliny Plastyczne w Architekturze, 2-letnia specjalizacja kierunkowa

Aktualności wydziału