Przejdź do treści

Erasmus+ praktyki

Regulaminy

2023/2024 (studenci) oraz 2024/2025 (absolwenci)

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ORAZ UMOWY DWUSTRONNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 (STUDENCI) i 2024/2025 (ABSOLWENCI)

 

1. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ I UMOWY DWUSTRONNEJ?

1.1 Z wyjazdu zagranicznego na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą skorzystać studenci i absolwenci dowolnego poziomu (licencjacki, magisterski, doktorancki) i formy (stacjonarna, niestacjonarna) studiów, którzy nie wykorzystali całego kapitału mobilnościowego przyznanego przez Komisję Europejską na wyjazdy stypendialne na danym poziomie studiów (patrz punkt 2).

1.2 Z wyjazdu zagranicznego na praktyki w ramach umowy dwustronnej mogą skorzystać studenci studiów magisterskich studiujący na kierunku Grafika ze specjalizacją Grafika artystyczna (Printmaking). W jednym roku akademickim może wyjechać dwóch studentów ASP. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej: http://art.utk.edu/printmaking/. Okres spędzony na tej wymianie nie wlicza się do kapitału mobilnościowego

1.3 W momencie wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta czynnego, tj. nie może przebywać na urlopie dziekańskim, ani być absolwentem.

1.4 Absolwenci mogą realizować wyjazdy pod warunkiem, iż zostaną zakwalifikowani na praktykę podczas ostatniego roku studiów, posiadając jeszcze status studenta lub doktoranta.

2. TYLKO PROGRAM ERASMUS+: CZYM JEST KAPITAŁ MOBILNOŚCIOWY?

2.1 Na każdy poziom studiów studentowi przysługuje pula 12 miesięcy, którą można wykorzystać na wyjazd na studia i/ lub praktykę. W przypadku studiów jednolitych magisterskich pula wynosi 24 miesiące. Pobyt na stypendium w ramach poprzedniego programu LLP/Erasmus/ PO WER oraz stypendia zerowe również wliczają się do puli.

2.2 Student może zrealizować jeden lub więcej wyjazdów na praktyki w ramach jednego poziomu studiów, o ile kapitał mobilnościowy nie został jeszcze wykorzystany na inne wyjazdy, a okres planowanego wyjazdu nie przekracza kapitału, który studentowi pozostał do wykorzystania. Przykładowo, jeśli student studiów licencjackich wykorzystał już 10 miesięcy na wyjazdy w ramach programu Erasmus+, może wykorzystać 2 miesiące na praktykę, lecz jeśli wykorzystał już 11 miesięcy, nie może zrealizować praktyki, ponieważ minimalny okres trwania praktyki wynosi 2 miesiące.

2.3 W ciągu jednego roku akademickiego student może jednorazowo wyjechać na studia i jednorazowo na praktyki. Pierwszeństwo wyjazdu mają studenci, którzy starają się o wyjazd po raz pierwszy.

3. KIEDY I NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ?

3.1 Czas trwania praktyki studenckiej w ramach programu Erasmus+ to minimum 2 miesiące, a maksymalnie 3 miesiące. Praktykę można zrealizować tylko podczas wakacji 2024 r. i należy ją zakończyć najpóźniej do 30.09.2024 r.

3.2 Czas trwania praktyki absolwenckiej w ramach programu Erasmus+ to minimum 2 miesiące, a maksymalnie 12 miesięcy. Praktykę można zrealizować w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów (tj. od dnia obrony dyplomu – studia licencjackie i magisterskie; od dnia zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej – doktoranci) w okresie pomiędzy 01.07.2024 r. a 31.07.2025 r.

3.3 Czas trwania praktyki studenckiej w ramach umowy dwustronnej (warsztaty w Knoxville) to dokładnie 1 miesiąc, tj. wrzesień 2024 r.

3.4 Okresu wolnego od pracy w przedsiębiorstwie nie uznaje się za okres przerwy. Podczas takiego okresu wolnego od pracy utrzymuje się dofinansowanie. Okres wolny od pracy wlicza się do minimalnego okresu trwania praktyki.

4. DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ?

Program Erasmus+

4.1 Student może starać się o wyjazd do jednej z instytucji:

a) dostępnych w bazie praktyk opublikowanej na stronie internetowej ASP w zakładce „Student” --> „Erasmus+ przewodnik studenta”;

b) ogłaszających się na stronie internetowej www.erasmusintern.org;

c) wyszukanych przez siebie samodzielnie, pod warunkiem, że oferowany program praktyk pokrywa się z programem studiów realizowanego/ ukończonego kierunku.

Student samodzielnie nawiązuje kontakt z instytucją, w której chciałby zrealizować praktykę.

4.2 Praktykę można realizować tylko w jednym z krajów Unii Europejskiej, państwach EFTA/ EOG: Islandii, Lichtensteinie i Norwegii oraz krajach kandydujących do UE: Turcji, Macedonii Północnej i Serbii.

4.3 Praktykę można realizować tylko w przedsiębiorstwach, mających siedzibę w innym kraju, niż kraj uczelni macierzystej oraz w innym kraju, niż kraj zamieszkania uczestnika (niezależnie od obywatelstwa). Praktyka w kraju pochodzenia praktykanta będzie miała niższy priorytet.

4.4 Następujące rodzaje organizacji nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące w przypadku praktyk: instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en); organizacje zarządzające programami UE, np. agencje narodowe programu Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

Warsztaty w Knoxville

4.5 Wyjazd w ramach umowy dwustronnej odbywa się tylko i wyłącznie do uczelni The University of Tennessee w Knoxville w Stanach Zjednoczonych.

5. JAKIE SĄ STAWKI STYPENDIUM?

Program Erasmus+

5.1 Wsparcie indywidualne: Wsparcie indywidualne jest częściowym dofinansowaniem kosztów związanych z pobytem za granicą. Kwota dofinansowania zależy od kraju docelowego oraz liczby dni pobytu za granicą i naliczana jest z dokładnością co do jednego dnia spędzonego w instytucji zagranicznej według kalkulatora przygotowanego przez Komisję Europejską. Pełen miesiąc liczony jest jako 30 dni kalendarzowych, a niepełny ostatni miesiąc pobytu według rzeczywistej liczby dni.

5.2 Dofinansowanie wypłacane jest w formie ryczałtu w walucie euro na konto walutowe studenta/absolwenta. Przyznane stypendium jest zwolnione z opodatkowania. Miesięczne stawki wsparcia indywidualnego zostały ustalone przez Polską Narodową Agencję w zależności od kraju wyjazdu:

STUDENCI I ABSOLWENCI

Kraje należące do danej grupy

I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Wielka Brytania

Miesięczna stawka w EURO: 820

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Kraje regionu 13: Andora, Monako, San Marino, Watykan

Miesięczna stawka w EURO: 820

III grupa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Miesięczna stawka w EURO: 750

5.3 Podróż: Dodatkowo na podstawie oświadczenia woli oraz okazania biletu do wglądu w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Promocji student może otrzymać:

a) jednorazowe dofinansowanie na podróż ekologicznymi środkami transportu w obie strony („green travel”) - patrz tabela poniżej oraz

b) wsparcie indywidualne:

a. na 1 dzień na podróż w obie strony w przypadku wyjazdów do krajów oddalonych o mniej niż 1000 km* – ok. 20 euro;

b. na 2 dni na podróż w obie strony w przypadku wyjazdów do krajów oddalonych o więcej niż 1000 km* – ok. 40 euro.

c. Dodatkowy dzień/ dodatkowe dni na podróż nie wliczają się do minimalnego okresu trwania wyjazdu (60 dni).

 

Green travel – podróż w obie strony z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, rower, carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów).

Podróż samolotem, statkiem (łodzią, promem), samochodem, czy motocyklem NIE jest ekologiczna.

Odległość

Podróż do krajów z I, II i III grupy oprócz krajów regionu 14 i 13 - 50 euro

Podróż do krajów regionu 14 i 13

od 10 do 99 km - X

od 100 do 499 km - 210 euro

od 500 do 1999 km - 320 euro

od 2000 do 2999 km - 410 euro

od 3000 do 3999 km - 610 euro

od 4000 do 7999 km - X

8000 km lub więcej - X

*- Kwota dofinansowania na podróż zależy od odległości, którą student/ absolwent musi pokonać licząc z Wrocławia do miasta docelowego. Odległość naliczana jest zgodnie z kalkulatorem opracowanym przez Komisję Europejską, znajdującym się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

5.4 Studenci będący w trudnej sytuacji materialnej i posiadający aktualne zaświadczenie o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego na ASP i/ lub studenci posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 euro na każdy miesiąc pobytu. W tym celu należy udać się po podpis na formularzu zgłoszeniowym do Działu Organizacji Studiów: Pomoc materialna dla studentów.

5.5 Całość stypendium tworzy dofinansowanie na wsparcie indywidualne oraz opcjonalne dofinansowanie na podróż oraz opcjonalna dodatkowa kwota wsparcia dla studentów ze stypendium socjalnym/ z orzeczeniem o niepełnosprawności. Stypendium wypłacane jest w jednej racie na początku mobilności po przesłaniu do Działu Współpracy Międzynarodowej i Promocji skanu potwierdzenia przyjazdu (Confirmation of Arrival).

Warsztaty w Knoxville

5.6 W przypadku wyjazdu na podstawie umowy dwustronnej studentowi przysługuje dofinansowanie za bilet lotniczy maksymalnie do kwoty 2500 PLN oraz zwrot kosztów za wizę na podstawie dokumentu potwierdzającego płatność przedstawionego w Dziale Księgowości. Pozostałe koszty takie jak zakwaterowanie czy utrzymanie student pokrywa
z własnych środków. Studenci pobierający stypendium socjalne oraz studenci z niepełnosprawnościami nie otrzymują dodatkowego dofinansowania.

Inne

5.7 Podczas wyjazdu stypendia uczelniane takie jak socjalne, rektorskie, itp. są nadal wypłacane studentowi.

6. KIEDY I JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W I ETAPIE REKRUTACJI NA ASP?

6.1 Rekrutacja odbywa się na podstawie dokumentów złożonych w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Promocji (p. 217) do dnia:

a) Program Erasmus+: W roku akademickim 2023/2024 nie ma wyznaczonego terminu składania dokumentów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ - rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania miejsc;

b) Warsztaty w Knoxville: 08.03.2024 r. do godz. 14:00.

6.2 Dokumenty rekrutacyjne:

Program Erasmus+: a, b, c, e, f, g

Warsztaty w Knoxville: a, b, c, d, e

a) formularz zgłoszeniowy z podpisami profesora z pracowni kierunkowej i Koordynatora Wydziałowego oraz ze średnią ocen za poprzedni rok akademicki 2022/2023 (lub za semestr zimowy 2022/2023 w przypadku studentów I roku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających i doktoranckich) potwierdzoną pieczątką z dziekanatu. Najniższa akceptowana średnia ocen to 4,3, jednak w przypadku dużej ilości miejsc, niższa średnia też jest akceptowana;

b) zaświadczenie z Zakładu Języków Obcych o zdanym egzaminie językowym lub kopia certyfikatu zwalniającego z egzaminu językowego. Minimalna akceptowalna ocena z języka obcego to 4,0. Egzaminy będą odbywały się w dniach 26.02-01.03.2024 r. (wyjazdy na warsztaty w Knoxville) oraz w pierwszą środę każdego miesiąca, poza lipcem i sierpniem (wyjazdy w ramach programu Erasmus+). Dokładne informacje (certyfikaty zwalniające z egzaminu, teksty, na których będzie się opierał oraz dane osób kontaktowych ZJO) są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce „Zakład Języków Obcych”.

 • W celu zapisania się na egzamin z wybranego języka (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego) student powinien wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej: https://forms.gle/o8fEuBPwnowNu6zd7;
 • Studenci, którzy będą realizować praktykę w swoim ojczystym języku, są zwolnieni z egzaminów językowych;
 • Studenci studiów w języku angielskim są zwolnieni z egzaminów językowych pod warunkiem okazania certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego. Jeżeli praktyka będzie realizowana w języku francuskim, hiszpańskim lub niemieckim, studenci muszą podejść do egzaminu z tego języka.

c) list motywacyjny – uczelnia nie proponuje wzoru, list powinien mieć charakter podania do Komisji Rekrutacyjnej i zawierać rzeczowe umotywowanie przyczyn starania się o wyjazd. Wytyczne techniczne: ½ strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5;

d) portfolio – do 20 prac w formacie PDF należy wysłać na adres erasmus.portfolio@asp.wroc.pl;

e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

f) zaświadczenie z instytucji o przyjęciu kandydata na praktykę z dokładanymi datami jej trwania (może być e-mail);

g) program praktyk (Learning Agreement for Traineeships Before the Mobility) zatwierdzony przez Koordynatora Wydziałowego ASP oraz przedsiębiorstwo zagraniczne i zawierający jego pieczątkę firmową. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie posiada pieczątki, na zaświadczeniu wymienionym w podpunkcie f) pracodawca powinien umieścić taką informację.

6.3 Wszystkie formularze oraz instrukcja wypełniania Learning Agreement for Traineeships Before the Mobility są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce „Student” --> „Erasmus+ przewodnik studenta”.

6.4 Oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście do DWMiP. Dokumenty niekompletne, bez wymaganych podpisów oraz złożone po ustalonym terminie nie będą przyjmowane. Absolwenci powinni złożyć komplet dokumentów co najmniej 10 dni przed obroną pracy dyplomowej.

6.5 Obrady Komisji Rekrutacyjnej odbędą się:

a) Program Erasmus+: zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco, a stypendia przyznawane do wyczerpania środków. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą Kierowniczka DWMiP i Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia złożenia dokumentów do DWMiP i rozesłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do studentów;

b) Warsztaty w Knoxville: 13.03.2024 r. o godz. 9:00. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą Koordynatorzy Wydziałowi, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, Kierowniczka DWMiP, Kierownik Studiów Doktoranckich, Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+ oraz przedstawiciel samorządu studenckiego. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz rozesłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do studentów.

7. JAK WYGLĄDA PUNKTACJA?

7.1 Punkty za średnią ocen:

 • 4,30 – 4,60 – 1 pkt
 • 4,61 – 4,90 – 2 pkt
 • 4,91 – 5,20 – 3 pkt
 • 5,21 – 5,50 – 4 pkt

7.2 Punkty za ocenę z języka obcego:

 • 4,0 – 1 pkt
 • 4,5 – 2 pkt
 • 5,0 – 3 pkt
 • 5,5 – 4 pkt

7.3 Punkty za udział w programie Buddy:

 • TAK – 1 pkt
 • NIE – 0 pkt

7.4 Punkty za bycie prelegentem w spotkaniu „Podziel się doświadczeniem!”:

 • TAK – 1 pkt
 • NIE – 0 pkt

7.5 Punkty za portfolio (przyznawane przez każdego członka Komisji osobno i dzielone przez liczbę członków):

 • Niesatysfakcjonujące – 1pkt
 • Dopuszczające – 2 pkt
 • Dostateczne – 3 pkt
 • Dobre – 4 pkt
 • Bardzo dobre – 5 pkt
 • Celujące – 6 pkt

7.6 Maksymalnie można zdobyć 10 punktów (program Erasmus+) lub 16 punktów (warsztaty w Knoxville).

8. JAK MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ?

8.1 W przypadku odrzucenia wniosku przez Komisję kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników. Decyzja w sprawie odwołania zostanie ogłoszona w ciągu tygodnia od dnia otrzymania odwołania.

9. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W II ETAPIE REKRUTACJI NA ASP?

9.1 Po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej na 2-3 tygodnie przed wyjazdem student/absolwent powinien wypełnić i/lub dostarczyć do DWMiP:

Program Erasmus+: a, b, c, d, e, g

Warsztaty w Knoxville: a, b, c, e, f, g

a) wniosek wyjazdowy (formularz z danymi bankowymi niezbędny do przelania stypendium; wymagane konto
w banku z siedzibą w Polsce walutowe (euro);

b) podanie o zgodę na wyjazd;

c) kopię polisy ubezpieczeniowej ważnej w kraju odbywania stypendium przez cały okres wyjazdu:

a. ubezpieczenie zdrowotne oraz

b. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obejmujące szkody spowodowane przez praktykanta w miejscu pracy) oraz

c. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące zadań wykonywanych przez praktykanta (obejmujące co najmniej szkody poniesione przez praktykanta w miejscu pracy).

UWAGA: Karta EKUZ uwzględnia tylko podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Można ją wyrobić w placówkach NFZ, a zaświadczenie potrzebne do jej wyrobienia wydaje DWMiP;

d) oświadczenie woli dot. podróży ekologicznymi środkami transportu (jeżeli dotyczy);

e) studenci posiadający polskie obywatelstwo: zaleca się rejestrację w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: https://odyseusz.msz.gov.pl/;

f) polecenie wyjazdu służbowego za granicę;

g) podpisać umowę wyjazdową osobiście w DWMiP. Umowa może być podpisana najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem mobilności. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów umowa nie zostanie podpisana, wyjazd nie zostanie zrealizowany, a przyznane stypendium zostanie anulowane.

 

UWAGA: Wszelkie płatności związane z wyjazdem (np. opłata za mieszkanie lub bilet lotniczy) dokonywane przed podpisaniem umowy wyjazdowej są dokonywane na wyłączną odpowiedzialność studenta. W przypadku, gdy umowa nie będzie mogła zostać podpisana (np. brak ostatecznej zgody Dziekana, brak zaliczenia semestru przed wyjazdem, nieterminowe złożenie dokumentów), uczelnia nie zwraca studentowi wcześniej poniesionych przez niego kosztów.

9.2 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce „Student” --> „Erasmus+ przewodnik studenta”.

10. TYLKO PROGRAM ERASMUS+: JAK MOŻNA PRZEDŁUŻYĆ WYJAZD?

10.1 Wyjazd mogą przedłużyć tylko absolwenci, którzy:

a) nie wykorzystali całego kapitału mobilnościowego oraz

b) pierwotnie mieli wyjeżdżać na krócej niż 12 miesięcy oraz

c) zakończą praktykę w ciągu roku od daty obrony, ale nie później niż 31.07.2025 r.

10.2 Absolwenci ubiegający się o przedłużenie pobytu muszą spełnić następujące warunki:

a) uzyskać pisemną zgodę przedsiębiorstwa zagranicznego (zaświadczenie ze zmienionymi datami praktyki - może być e-mail);

b) przedstawić do wglądu i podpisu opiekunowi praktyk i Koordynatorowi Wydziałowemu program praktyk (Learning Agreement During the Mobility) ze zmienionymi datami (data rozpoczęcia pozostaje taka sama, data zakończenia ulega zmianie);

c) ubezpieczyć się we własnym zakresie od KL, NNW, OC na cały okres trwania praktyki w przypadku, gdy ubezpieczenie wykupione na pierwotny okres praktyki wygasa w trakcie jej przedłużenia.

10.3 Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu pobytu określonym w umowie wyjazdowej do Działu Współpracy Międzynarodowej i Promocji. O ostatecznej decyzji dotyczącej przedłużenia pobytu absolwent zostanie poinformowany w ciągu tygodnia od dnia złożenia kompletu dokumentów drogą mailową przez DWMiP.

10.4 W przypadku przedłużenia pobytu absolwent otrzyma dofinansowanie na cały okres trwania praktyk, a DWMiP wystawi mu aneks do umowy.

10.5 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce „Student” --> „Erasmus+ przewodnik studenta”.

11. TYLKO PROGRAM ERASMUS+:  CZYM JEST ZASADA ELASTYCZNOŚCI +/- 5 DNI I SIŁA WYŻSZA?

11.1 Jeżeli przewidywany okres pobytu będzie dłuższy niż ten określony w umowie wyjazdowej, wtedy:

a) ASP w porozumieniu ze studentem może zmienić umowę tylko i wyłącznie podczas trwania mobilności studenta, tak aby obejmowała ona dłuższy pobyt. W takim przypadku należy skontaktować się z DWMiP, który wystawi studentowi aneks do umowy;

b) lub ASP może uzgodnić z uczestnikiem podczas mobilności, że dodatkowa liczba dni zostanie uznana za okres zerowego dofinansowania (okres pobytu nieobjęty dofinansowaniem, który wlicza się do kapitału mobilnościowego).

c) UWAGA: Kwota dofinansowania nie może zostać zwiększona po zakończeniu mobilności.

11.2 Z poszanowaniem ustalonego minimalnego okresu trwania pobytu (60 dni), jeśli potwierdzony okres na zaświadczeniu z firmy zagranicznej (Learning Agreement) będzie krótszy niż ten wskazany w umowie wyjazdowej, wtedy:

a) Jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej, stypendium nie zostanie zmniejszone;

b) Jeżeli różnica będzie większa niż 5 dni, stypendium będzie proporcjonalnie niższe.

11.3 W przypadku rozwiązania umowy przez studenta z powodu działania „siły wyższej”, tj. nieprzewidywalnej, wyjątkowej sytuacji lub wydarzenia będącego poza kontrolą studenta, która nie jest skutkiem jego błędu lub zaniedbania, student będzie uprawniony do otrzymania kwoty stypendium odpowiadającej przynajmniej rzeczywistemu czasowi trwania okresu mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez uczelnię do Polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i wymagają jej zatwierdzenia.

12. JAK NALEŻY ROZLICZYĆ SIĘ Z WYJAZDU?

12.1 W celu rozliczenia się z wyjazdu student/ absolwent zobowiązany jest:

a) dostarczyć do DWMiP zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki z dokładnymi datami jej trwania oraz opinią pracodawcy o praktykancie:

 • program Erasmus+: Learning Agreement for Traineeships After the Mobility;
 • warsztaty w Knoxville: Memorandum;

b) program Erasmus+: wypełnić ankietę internetową (EU Survey) z pobytu za granicą. Ankieta wysyłana jest automatycznie na konto e-mailowe studenta po zakończeniu mobilności.

12.2 Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć/ wypełnić najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia mobilności. W przeciwnym wypadku uczelnia ma prawo wezwać uczestnika do zwrotu całości lub części stypendium.

13. DO KIEDY MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z WYJAZDU?

13.1 Student/ absolwent ma prawo zrezygnować z wyjazdu. Pisemne oświadczenie o rezygnacji, którego wzór znajduje się na stronie internetowej ASP, należy złożyć w DWMiP najpóźniej do 1 miesiąca przed zatwierdzoną przez instytucje przyjmującą datą rozpoczęcia mobilności. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w podanym terminie, wyjazd zostaje automatycznie anulowany. Dodatkowo student, który nie złoży oświadczenia o rezygnacji z wyjazdu, w kolejnym roku akademickim nie ma prawa starać się o wyjazd zagraniczny.

Regulamin został zatwierdzony przez prawnego przedstawiciela uczelni dnia 20 listopada 2023 r.

2022/2023 (studenci) oraz 2023/2024 (absolwenci)

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ORAZ UMOWY DWUSTRONNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 (STUDENCI) i 2023/2024 (ABSOLWENCI)

1. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ I UMOWY DWUSTRONNEJ?

1.1   Z wyjazdu zagranicznego na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą skorzystać studenci i absolwenci dowolnego poziomu (licencjacki, magisterski, doktorancki) i formy (stacjonarna, niestacjonarna) studiów, którzy nie wykorzystali całego kapitału mobilnościowego (credit mobility) przyznanego przez Komisję Europejską na wyjazdy stypendialne na danym poziomie studiów (patrz punkt 2).

1.2   Z wyjazdu zagranicznego na praktyki w ramach umowy dwustronnej mogą skorzystać studenci studiów magisterskich studiujący na kierunku Grafika ze specjalizacją Grafika artystyczna (Printmaking). W jednym roku akademickim może wyjechać dwóch studentów ASP. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej: http://art.utk.edu/printmaking/. Okres spędzony na tej wymianie nie wlicza się do kapitału mobilnościowego.

1.3   W momencie wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta czynnego (tj. nie może przebywać na urlopie dziekańskim czy zdrowotnym) lub absolwenta.

1.4   Absolwenci mogą realizować wyjazdy pod warunkiem, iż zostaną zakwalifikowani na praktykę podczas ostatniego roku studiów, posiadając jeszcze status studenta lub doktoranta.

2. TYLKO PROGRAM ERASMUS+: CZYM JEST KAPITAŁ MOBILNOŚCIOWY (CREDIT MOBILITY)?

2.1 Na każdy poziom studiów studentowi przysługuje pula 12 miesięcy, którą można wykorzystać na wyjazd na studia i/ lub praktykę. W przypadku studiów jednolitych magisterskich pula wynosi 24 miesiące. Pobyt na stypendium w ramach poprzedniego programu LLP/Erasmus/ PO WER oraz stypendia zerowe również wliczają się do puli.

2.2 Student może zrealizować jeden lub więcej wyjazdów na praktyki w ramach jednego poziomu studiów, o ile kapitał mobilnościowy nie został jeszcze wykorzystany na inne wyjazdy, a okres planowanego wyjazdu nie przekracza kapitału, który studentowi pozostał do wykorzystania. Przykładowo, jeśli student studiów licencjackich wykorzystał już 10 miesięcy na wyjazdy w ramach programu Erasmus+, może wykorzystać 2 miesiące na praktykę, lecz jeśli wykorzystał już 11 miesięcy, nie może zrealizować praktyki, ponieważ minimalny okres trwania praktyki wynosi 2 miesiące.

2.2 W ciągu jednego roku akademickiego student może jednorazowo wyjechać na studia i jednorazowo na praktyki. Pierwszeństwo wyjazdu mają studenci, którzy starają się o wyjazd po raz pierwszy.

3. KIEDY I NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ?

3.1 Czas trwania praktyki studenckiej w ramach programu Erasmus+ to minimum 2 miesiące, a maksymalnie 3 miesiące. Praktykę można zrealizować tylko podczas wakacji 2023 r. i należy ją zakończyć najpóźniej do 30.09.2023 r.

3.2 Czas trwania praktyki absolwenckiej w ramach programu Erasmus+ to minimum 2 miesiące, a maksymalnie 12 miesięcy. Praktykę można zrealizować w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów (tj. od dnia obrony dyplomu) w okresie pomiędzy 01.07.2023 r. a 31.07.2024 r.

3.3 Czas trwania praktyki studenckiej w ramach umowy dwustronnej (warsztaty w Knoxville) to dokładnie 1 miesiąc, tj. wrzesień 2023 r.

4. DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ?

Program Erasmus+

4.1 Student może starać się o wyjazd do jednej z instytucji:

a)  dostępnych w bazie praktyk opublikowanej na stronie internetowej ASP w zakładce „Współpraca z Zagranicą”;
b)  ogłaszających się na stronie internetowej www.erasmusintern.org;
c)  wyszukanych przez siebie samodzielnie, pod warunkiem, że oferowany program praktyk pokrywa się z programem studiów realizowanego/ ukończonego kierunku.

Student samodzielnie nawiązuje kontakt z instytucją, w której chciałby zrealizować praktykę.

4.2 Praktykę można realizować tylko w jednym z krajów Unii Europejskiej, państwach EFTA/ EOG: Islandii, Lichtensteinie i Norwegii oraz krajach kandydujących do UE: Turcji, Macedonii Północnej i Serbii.

4.3 Praktykę można realizować tylko w przedsiębiorstwach, mających siedzibę w innym kraju, niż kraj uczelni macierzystej oraz w innym kraju, niż kraj zamieszkania uczestnika (niezależnie od obywatelstwa). Praktyka w kraju pochodzenia praktykanta będzie miała niższy priorytet.

4.4 Następujące rodzaje organizacji nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące w przypadku praktyk: instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en); organizacje zarządzające programami UE, np. agencje narodowe programu Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

Warsztaty w Knoxville

4.5 Wyjazd w ramach umowy dwustronnej odbywa się tylko i wyłącznie do uczelni The University of Tennessee w Knoxville w Stanach Zjednoczonych.

5. JAKIE SĄ STAWKI STYPENDIUM?

Program Erasmus+

5.1 Wsparcie indywidualne: Wsparcie indywidualne jest częściowym dofinansowaniem kosztów związanych z pobytem za granicą. Kwota dofinansowania zależy od kraju docelowego oraz liczby dni pobytu za granicą i naliczana jest z dokładnością co do jednego dnia spędzonego w instytucji zagranicznej według kalkulatora przygotowanego przez Komisję Europejską. Pełen miesiąc liczony jest jako 30 dni kalendarzowych, a niepełny ostatni miesiąc pobytu według rzeczywistej liczby dni.

5.2 Dofinansowanie wypłacane jest w formie ryczałtu w walucie euro na konto walutowe studenta/absolwenta. Przyznane stypendium jest zwolnione z opodatkowania. Miesięczne stawki wsparcia indywidualnego zostały ustalone przez Polską Narodową Agencję w zależności od kraju wyjazdu:

STUDENCI I ABSOLWENCI
Miesięczna stawka w EURO

 • I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Wielka Brytania – kwota: 670
 • II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Kraje regionu 13: Andora, Monako, San Marino, Watykan – kwota: 670
 • III grupa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – kwota: 600

 

5.3   Podróż: Dodatkowo na podstawie oświadczenia woli oraz okazania biletu do wglądu w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Promocji student może otrzymać:

a)  jednorazowe dofinansowanie na podróż ekologicznymi środkami transportu („green travel”) - patrz tabela poniżej oraz
b)  wsparcie indywidualne:

 • na 1 dzień na podróż w obie strony w przypadku wyjazdów do krajów oddalonych o mniej niż 2000 km* – ok. 20 euro;
 • na 2 dni na podróż w obie strony w przypadku wyjazdów do krajów oddalonych o więcej niż 2000 km* – ok. 40 euro.
 • Dodatkowy dzień/ dodatkowe dni na podróż nie wliczają się do minimalnego okresu trwania wyjazdu (60 dni).

Green travel – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, rower, carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów). Podróż samolotem, statkiem (łodzią, promem), samochodem, czy motocyklem NIE jest ekologiczna.

 

 • Podróż do krajów z I, II i III grupy oprócz krajów regionu 14 i 5 - 50 euro 
 • Podróż do krajów regionu 14 i 5**:
  od 10 do 99 km - x

od 100 do 499 km - 210 euro
od 500 do 1999 km - 320 euro
od 2000 do 2999 km - 410 euro
od 3000 do 3999 km - 610 euro
od 4000 do 7999 km -x
8000 km lub więcej - x

* Kwota dofinansowania na podróż zależy od odległości, którą student/ absolwent musi pokonać licząc z Wrocławia do miasta docelowego. Odległość naliczana jest zgodnie z kalkulatorem opracowanym przez Komisję Europejską, znajdującym się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

5.4 Studenci i absolwenci będący w trudnej sytuacji materialnej i posiadający aktualne zaświadczenie o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego na ASP i/ lub studenci i absolwenci posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności będą otrzymywać dodatkowe dofinansowanie. W tym celu należy udać się po podpis na formularzu zgłoszeniowym do Działu Organizacji Studiów: Pomoc materialna dla studentów. Dofinasowanie dla  studentów i absolwentów: dodatkowe dofinansowanie z programu Erasmus+ w wysokości 250 euro na każdy miesiąc pobytu. W przypadku absolwentów pod uwagę brane są decyzje wydane na ostatnim roku studiów.

5.5 Całość stypendium tworzy dofinansowanie na wsparcie indywidualne oraz opcjonalne dofinansowanie na podróż oraz opcjonalna dodatkowa kwota wsparcia dla studentów ze stypendium socjalnym/ z orzeczeniem o niepełnosprawności. Stypendium wypłacane jest w jednej racie na początku mobilności po przesłaniu do Działu Współpracy Międzynarodowej i Promocji skanu potwierdzenia przyjazdu (Confirmation of Arrival).

Warsztaty w Knoxville

5.6 W przypadku wyjazdu na podstawie umowy dwustronnej studentowi przysługuje dofinansowanie za bilet lotniczy maksymalnie do kwoty 2000 PLN oraz zwrot kosztów za wizę na podstawie dokumentu potwierdzającego płatność przedstawionego w Dziale Księgowości. Pozostałe koszty takie jak zakwaterowanie czy utrzymanie student pokrywa z własnych środków. Studenci pobierający stypendium socjalne oraz studenci z niepełnosprawnościami nie otrzymują dodatkowego dofinansowania.

Inne

5.7 Podczas wyjazdu stypendia uczelniane takie jak socjalne, rektorskie, itp. są nadal wypłacane studentowi.

6. KIEDY I JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W I ETAPIE REKRUTACJI NA ASP?

6.1 Rekrutacja odbywa się na podstawie dokumentów złożonych w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Promocji (p. 217) do dnia:

a)  Program Erasmus+: W roku akademickim 2022/2023 nie ma wyznaczonego terminu składania dokumentów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ - rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania miejsc;
b)  Warsztaty w Knoxville: 08.03.2023 r. do godz. 14:00.

6.2 Dokumenty rekrutacyjne:

Program Erasmus+: a, b, c, e, f, g
Warsztaty w Knoxville: a, b, c, d, e

a)  formularz zgłoszeniowy z podpisami profesora z pracowni kierunkowej i Koordynatora Wydziałowego oraz ze średnią ocen za poprzedni rok akademicki 2021/2022 (lub za semestr zimowy 2022/2023 w przypadku studentów I roku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających i doktoranckich) potwierdzoną pieczątką z dziekanatu. Najniższa akceptowana średnia ocen to 4,3, jednak w przypadku dużej ilości miejsc, niższa średnia też jest akceptowana;
b)  zaświadczenie z Zakładu Języków Obcych o zdanym egzaminie językowym lub kopia certyfikatu zwalniającego z egzaminu językowego. Minimalna akceptowalna ocena z języka obcego to 4,0. Egzaminy będą odbywały się w dniach 27.02-3.03.2023 r. (wyjazdy na warsztaty w Knoxville) oraz w pierwszą środę każdego miesiąca, poza lipcem i sierpniem (wyjazdy w ramach programu Erasmus+). Dokładne informacje (certyfikaty zwalniające z egzaminu, teksty, na których będzie się opierał oraz dane osób kontaktowych ZJO) są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce Zakład Języków Obcych.

 • W celu zapisania się na egzamin z wybranego języka (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego) student powinien wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej: https://forms.gle/o8fEuBPwnowNu6zd7;
 • Studenci, którzy będą realizować praktykę w swoim ojczystym języku, są zwolnieni z egzaminów językowych;
 • Studenci studiów w języku angielskim są zwolnieni z egzaminów językowych pod warunkiem okazania certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego. Jeżeli praktyka będzie realizowana w języku francuskim, hiszpańskim lub niemieckim, studenci muszą podejść do egzaminu z tego języka.

c)  list motywacyjny – uczelnia nie proponuje wzoru, list powinien mieć charakter podania do Komisji Rekrutacyjnej i zawierać rzeczowe umotywowanie przyczyn starania się o wyjazd. Wytyczne techniczne: ½ strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5;
d)  portfolio – do 20 prac w formacie PDF/ JPG w pliku ZIP należy wysłać na adres erasmus.portfolio@asp.wroc.pl;
e)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
f)  zaświadczenie z instytucji o przyjęciu kandydata na praktykę z dokładanymi datami jej trwania (może być e-mail);
g)  program praktyk (Learning Agreement for Traineeships Before the Mobility) zatwierdzony przez Koordynatora Wydziałowego ASP oraz przedsiębiorstwo zagraniczne i zawierający jego pieczątkę firmową. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie posiada pieczątki, na zaświadczeniu wymienionym w podpunkcie f) pracodawca powinien umieścić taką informację.

6.3 Wszystkie formularze oraz instrukcja wypełniania Learning Agreement for Traineeships Before the Mobility są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce Erasmus+ praktyki.

6.4 Oryginały dokumentów należy zostawić na portierni w koszulce/ kopercie/ teczce z informacją, że są one dla DWMiP lub wysłać listownie na adres ASP, lub dostarczyć osobiście do DWMiP. Dokumenty niekompletne, bez wymaganych podpisów oraz złożone po ustalonym terminie nie będą przyjmowane. Absolwenci powinni złożyć komplet dokumentów co najmniej 10 dni przed obroną pracy dyplomowej.

6.5 Obrady Komisji Rekrutacyjnej odbędą się:

a)  Program Erasmus+: zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco, a stypendia przyznawane do wyczerpania środków. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą Kierowniczka DWMiP i Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia złożenia dokumentów do DWMiP i rozesłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do studentów;
b)  Warsztaty w Knoxville: 10.03.2023 r. o godz. 9:00. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą Koordynatorzy Wydziałowi, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, Kierowniczka DWMiP, Kierownik Studiów Doktoranckich, Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+ oraz przedstawiciel samorządu studenckiego. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz rozesłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do studentów.

 7. JAK WYGLĄDA PUNKTACJA?

7.1 Punkty za średnią ocen:

 • 4,30 – 4,60 – 1 pkt
 • 4,61 – 4,90 – 2 pkt
 • 4,91 – 5,20 – 3 pkt
 • 5,21 – 5,50 – 4 pkt

7.2 Punkty za ocenę z języka obcego:

 • 4,0 – 1 pkt
 • 4,5 – 2 pkt
 • 5,0 – 3 pkt
 • 5,5 – 4 pkt

7.3 Punkty za udział w programie Buddy:

 • TAK – 1 pkt
 • NIE – 0 pkt

7.4 Punkty za bycie prelegentem w spotkaniu „Podziel się doświadczeniem!”:

 • TAK – 1 pkt
 • NIE – 0 pkt

7.5 Punkty za portfolio (przyznawane przez każdego członka Komisji osobno i dzielone przez liczbę członków):

 • Niesatysfakcjonujące – 1pkt
 • Dopuszczające – 2 pkt
 • Dostateczne – 3 pkt
 • Dobre – 4 pkt
 • Bardzo dobre – 5 pkt
 • Celujące – 6 pkt

7.6 Maksymalnie można zdobyć 10 punktów (program Erasmus+) lub 16 punktów (warsztaty w Knoxville).

8. JAK MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ?

8.1 W przypadku odrzucenia wniosku przez Komisję kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników. Decyzja w sprawie odwołania zostanie ogłoszona w ciągu tygodnia od dnia otrzymania odwołania.

9. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W II ETAPIE REKRUTACJI NA ASP?

9.1 Po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej o kwalifikacji na praktyki na 2-3 tygodnie przed wyjazdem student/absolwent powinien wypełnić i/lub dostarczyć do DWMiP:

Program Erasmus+: a, b, c, d, e, f, h
Warsztaty w Knoxville: a, b, c, f, g, h

a)  wniosek wyjazdowy (formularz z danymi bankowymi niezbędny do przelania stypendium; wymagane konto w banku z siedzibą w Polsce walutowe (euro) lub złotówkowe w przypadku studentów finansowanych z programu PO WER);
b)  podanie o zgodę na wyjazd;
c)  kopię polisy ubezpieczeniowej ważnej w kraju odbywania stypendium przez cały okres wyjazdu:

 • ubezpieczenie zdrowotne oraz
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obejmujące szkody spowodowane przez praktykanta w miejscu pracy) oraz
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące zadań wykonywanych przez praktykanta (obejmujące co najmniej szkody poniesione przez praktykanta w miejscu pracy).
 • UWAGA: Karta EKUZ uwzględnia tylko podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Można ją wyrobić w placówkach NFZ, a zaświadczenie potrzebne do jej wyrobienia wydaje DWMiP;

d)  oświadczenie woli (jeżeli dotyczy);
e)  internetowy test językowy na platformie OLSdo którego link zostanie wysłany na e-maila w języku, którego znajomość jest wymagana w danej instytucji. Dostępne języki to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. Test trwa ok. 40 min i w żaden sposób nie wpływa na kwalifikację studenta na wyjazd, a służy jedynie określeniu poziomu językowego, na podstawie którego student otrzyma licencję na internetowy kurs językowy. Testu nie wypełniają studenci, dla których dany język obcy jest ojczystym;
f)  studenci posiadający polskie obywatelstwo: zaleca się rejestrację w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: https://odyseusz.msz.gov.pl/;
g)  Polecenie wyjazdu służbowego za granicę;
h)  podpisać umowę wyjazdową osobiście w DWMiP. Umowa może być podpisana najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem mobilności. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów umowa nie zostanie podpisana, wyjazd nie zostanie zrealizowany, a przyznane stypendium zostanie anulowane.

UWAGA: Wszelkie płatności związane z wyjazdem (np. opłata za mieszkanie lub bilet lotniczy) dokonywane przed podpisaniem umowy wyjazdowej są dokonywane na wyłączną odpowiedzialność studenta. W przypadku, gdy umowa nie będzie mogła zostać podpisana (np. brak ostatecznej zgody Dziekana, brak zaliczenia semestru przed wyjazdem, nieterminowe złożenie dokumentów), uczelnia nie zwraca studentowi wcześniej poniesionych przez niego kosztów.

9.2 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce „Współpraca z Zagranicą” --> „Informacje dla studentów”.

10. TYLKO PROGRAM ERASMUS+: JAK MOŻNA PRZEDŁUŻYĆ WYJAZD?

10.1 Wyjazd mogą przedłużyć tylko absolwenci, którzy:

 • nie wykorzystali całego kapitału mobilnościowego oraz
 • pierwotnie mieli wyjeżdżać na krócej niż 12 miesięcy oraz
 • zakończą praktykę w ciągu roku od daty obrony, ale nie później niż 31.07.2024 r.

10.2 Absolwenci ubiegający się o przedłużenie pobytu muszą spełnić następujące warunki:

a)  uzyskać pisemną zgodę przedsiębiorstwa zagranicznego (zaświadczenie ze zmienionymi datami praktyki – może być e-mail);
b)  przedstawić do wglądu i podpisu opiekunowi praktyk i Koordynatorowi Wydziałowemu program praktyk (Learning Agreement During the Mobility) ze zmienionymi datami (data rozpoczęcia pozostaje taka sama, data zakończenia ulega zmianie);
c)  ubezpieczyć się we własnym zakresie od KL, NNW, OC na cały okres trwania praktyki w przypadku, gdy ubezpieczenie wykupione na pierwotny okres praktyki wygasa w trakcie jej przedłużenia;
d)  przedłużyć w systemie OLS czas trwania pobytu za granicą;

10.3 Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu pobytu określonym w umowie wyjazdowej do Działu Współpracy Międzynarodowej i Promocji. O ostatecznej decyzji dotyczącej przedłużenia pobytu absolwent zostanie poinformowany w ciągu tygodnia od dnia złożenia kompletu dokumentów drogą mailową przez DWMiP.

10.4 W przypadku przedłużenia pobytu absolwent otrzyma dofinansowanie na cały okres trwania praktyk, a DWMiP wystawi mu aneks do umowy.

10.5 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce Erasmus+ praktyki.

11. TYLKO PROGRAM ERASMUS+:  CZYM JEST ZASADA ELASTYCZNOŚCI +/– 5 DNI I SIŁA WYŻSZA?

11.1 Jeżeli przewidywany okres pobytu będzie dłuższy niż ten określony w umowie wyjazdowej, wtedy:

a)  ASP w porozumieniu ze studentem może zmienić umowę tylko i wyłącznie podczas trwania mobilności studenta, tak aby obejmowała ona dłuższy pobyt. W takim przypadku należy skontaktować się z DWMiP, który wystawi studentowi aneks do umowy;
b)  lub ASP może uzgodnić z uczestnikiem podczas mobilności, że dodatkowa liczba dni zostanie uznana za okres zerowego dofinansowania (okres pobytu nieobjęty dofinansowaniem, który wlicza się do kapitału mobilnościowego).
c)  UWAGA: Kwota dofinansowania nie może zostać zwiększona po zakończeniu mobilności.

11.2 Z poszanowaniem ustalonego minimalnego okresu trwania pobytu (60 dni), jeśli potwierdzony okres na zaświadczeniu z firmy zagranicznej (Learning Agreement) będzie krótszy niż ten wskazany w umowie wyjazdowej, wtedy:

a)  Jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej, stypendium nie zostanie zmniejszone;
b)  Jeżeli różnica będzie większa niż 5 dni, stypendium będzie proporcjonalnie niższe.

11.3 W przypadku rozwiązania umowy przez studenta z powodu działania „siły wyższej”, tj. nieprzewidywalnej, wyjątkowej sytuacji lub wydarzenia będącego poza kontrolą studenta, która nie jest skutkiem jego błędu lub zaniedbania, student będzie uprawniony do otrzymania kwoty stypendium odpowiadającej przynajmniej rzeczywistemu czasowi trwania okresu mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez uczelnię do Polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i wymagają jej zatwierdzenia.

12. JAK NALEŻY ROZLICZYĆ SIĘ Z WYJAZDU?

12.1 W celu rozliczenia się z wyjazdu student/ absolwent zobowiązany jest:

a)  dostarczyć do DWMiP zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki z dokładnymi datami jej trwania oraz opinią pracodawcy o praktykancie:

 • program Erasmus+: Learning Agreement for Traineeships After the Mobility;
 • warsztaty w Knoxville: Memorandum;

b)  program Erasmus+: wypełnić ankietę internetową (EU Survey) z pobytu za granicą. Ankieta wysyłana jest automatycznie na konto e-mailowe studenta po zakończeniu mobilności.

12.2 Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć/ wypełnić najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia mobilności. W przeciwnym wypadku uczelnia ma prawo wezwać uczestnika do zwrotu całości lub części przyznanego stypendium.

13. DO KIEDY MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z WYJAZDU?

13.1 Student/ absolwent ma prawo zrezygnować z wyjazduPisemne oświadczenie o rezygnacji, którego wzór znajduje się na stronie internetowej ASP, należy złożyć w DWMiP najpóźniej do 1 miesiąca przed zatwierdzoną przez instytucje przyjmującą datą rozpoczęcia mobilności. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w podanym terminie, wyjazd zostaje automatycznie anulowany. Dodatkowo student, który nie złoży oświadczenia o rezygnacji z wyjazdu, w kolejnym roku akademickim nie ma prawa starać się o wyjazd zagraniczny.

Regulamin został zatwierdzony przez prawnego przedstawiciela uczelni dnia 16 listopada 2022 r.

 

Uśmiechająca się dziewczyna

Lista uczelni, Koordynatorzy Wydziałowi oraz dodatkowe informacje

Czytaj więcej o Lista uczelni, Koordynatorzy Wydziałowi oraz dodatkowe informacje
Ogłoszenie

Egzaminy językowe na wyjazdy zagraniczne

Czytaj więcej o Egzaminy językowe na wyjazdy zagraniczne

Do pobrania

Confirmation of Arrival
docx, 765.4 KB
Confirmation of Arrival
Formularz zgłoszeniowy na praktykę
doc, 75 KB
Formularz zgłoszeniowy na praktykę
Learning Agreement for Traineeships AFTER
docx, 61.32 KB
Learning Agreement for Traineeships AFTER
Learning Agreement for Traineeships BEFORE
docx, 42.81 KB
Learning Agreement for Traineeships BEFORE
Learning Agreement for Traineeships DURING
docx, 63.21 KB
Learning Agreement for Traineeships DURING
Oświadczenie woli
doc, 66 KB
Oświadczenie woli
Podanie o zgodę na wyjazd
doc, 29 KB
Podanie o zgodę na wyjazd
Polecenie wyjazdu służbowego za granicę
pdf, 1.63 MB
Polecenie wyjazdu służbowego za granicę
Rezygnacja z wyjazdu
doc, 31.5 KB
Rezygnacja z wyjazdu
Wniosek wyjazdowy
doc, 54.5 KB
Wniosek wyjazdowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
docx, 767.66 KB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jak wypełnić Learning Agreement for Traineeships?

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją do Learning Agreement for Traineeships, pomagającą w wypełnieniu dokumentów przed mobilnością, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu.

Do pobrania

Instrukcja do Learning Agreement for Traineeships
pdf, 1.92 MB
Instrukcja do Learning Agreement for Traineeships