Przejdź do treści

Erasmus+ studia

Regulaminy

2022/2023 - rekrutacja marzec i wrzesień 2022

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (KA131 2021) ORAZ UMÓW DWUSTRONNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

1. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ I UMÓW DWUSTRONNYCH?

1.1 Z wyjazdu zagranicznego na studia w ramach programu Erasmus+ mogą skorzystać studenci ASP dowolnego poziomu (licencjacki, magisterski, doktorancki) i formy (stacjonarna, niestacjonarna) studiów, którzy nie wykorzystali całego kapitału mobilnościowego (credit mobility) przyznanego przez Komisję Europejską na wyjazdy stypendialne na danym poziomie studiów (patrz punkt 2).

1.2 Z wyjazdu zagranicznego na studia w ramach umów dwustronnych mogą skorzystać studenci ASP dowolnego poziomu (licencjacki, magisterski, doktorancki) i formy (stacjonarna, niestacjonarna) studiów. Okres spędzony na tej wymianie nie wlicza się do kapitału mobilnościowego.

1.3 W momencie wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta czynnego, tj. nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zdrowotnym ani być absolwentem.

2. TYLKO PROGRAM ERASMUS+: CZYM JEST KAPITAŁ MOBILNOŚCIOWY (CREDIT MOBILITY)?

2.1 Na każdy poziom studiów studentowi przysługuje pula 12 miesięcy, którą można wykorzystać na wyjazd na studia i/ lub praktykę. W przypadku studiów jednolitych magisterskich pula wynosi 24 miesiące. Pobyt na stypendium w ramach poprzedniego programu LLP/ Erasmus/ PO WER oraz wyjazdy ze stypendium zerowym również wliczają się do puli.

2.2 Student może zrealizować jeden lub więcej wyjazdów na studia w ramach jednego poziomu studiów, o ile kapitał mobilnościowy nie został jeszcze wykorzystany na inne wyjazdy, a okres planowanego wyjazdu nie przekracza kapitału, który studentowi pozostał do wykorzystania. Przykładowo, jeśli student studiów licencjackich wykorzystał już 8 miesięcy na wyjazdy w ramach programu Erasmus+, pozostają mu tylko 4 miesiące do wykorzystania na kolejny wyjazd (studia lub praktyki). Mając do dyspozycji 4 miesiące, student może wyjechać tylko do uczelni, na której okres trwania semestru niezbędny do uzyskania zaliczenia nie przekracza 4 miesięcy. W przypadku, gdy semestr trwa dłużej, student nie może przedłużyć stypendium o jeden dodatkowy miesiąc „na własną rękę” w celu zaliczenia semestru.

2.3 W ciągu jednego roku akademickiego student może jednorazowo wyjechać na studia i jednorazowo na praktyki. Pierwszeństwo wyjazdu mają studenci, którzy starają się o wyjazd po raz pierwszy.

3. KIEDY I NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ?

3.1 Wyjazd można realizować tylko w semestrze określonym przez Dziekana danego wydziału (patrz „Tabela wyjazdowa” -  Załącznik nr 1 do regulaminu).

3.2 Student w momencie wyjazdu musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia.

3.3 Czas trwania wyjazdu na studia to minimum 2 miesiące (60 dni).

3.4 Wyjazd może trwać jeden semestr (zimowy lub letni) lub dwa semestry – w tym drugim przypadku tylko w ramach tego samego roku akademickiego (patrz punkt 11).

3.5 Przed złożeniem dokumentów student zobowiązany jest sprawdzić, kiedy zaczyna się semestr w danej uczelni zagranicznej. Zasada ta dotyczy również studentów, którzy w momencie składania dokumentów przebywają na urlopie dziekańskim czy zdrowotnym - nie mogą oni starać się o wyjazd do uczelni, w której semestr rozpoczyna się wcześniej niż oficjalny koniec urlopu studenta na ASP.

4. DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ?

4.1 Student może starać się o wyjazd do jednej z ponad 100 uczelni, które podpisały umowę o współpracy z ASP. Uczelnia zagraniczna musi oferować pokrewny kierunek oraz poziom studiowany przez kandydata na ASP. ASP nie podpisuje nowych umów z uczelniami na indywidualną prośbę studenta. Lista dostępnych uczelni znajduje się na stronie internetowej ASP w zakładce Erasmus+

5. JAKIE SĄ STAWKI STYPENDIUM?

Program Erasmus+

5.1 Wsparcie indywidualne: Wsparcie indywidualne jest częściowym dofinansowaniem kosztów związanych z pobytem za granicą. Kwota dofinansowania zależy od kraju docelowego oraz liczby dni pobytu za granicą i naliczana jest z dokładnością co do jednego dnia spędzonego w instytucji zagranicznej według kalkulatora przygotowanego przez Komisję Europejską. Pełen miesiąc liczony jest jako 30 dni kalendarzowych, a niepełny ostatni miesiąc pobytu według rzeczywistej liczby dni.

5.2 Dofinansowanie wypłacane jest w formie ryczałtu w walucie euro na konto walutowe studenta. Przyznane stypendium jest zwolnione z opodatkowania. Miesięczne stawki wsparcia indywidualnego zostały ustalone przez Polską Narodową Agencję w zależności od kraju wyjazdu:

I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
Kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Wielka Brytania
Miesięczna stawka w EURO: 520

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
Kraje regionu 5: Andora, Monako, San Marino, Watykan
Miesięczna stawka w EURO: 500

III grupa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Miesięczna stawka w EURO: 450

5.3   Podróż: Dodatkowo na podstawie oświadczenia woli oraz okazania biletu do wglądu w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Promocji student może otrzymać:

a)      jednorazowe dofinansowanie na podróż ekologicznymi środkami transportu („green travel”) - patrz tabela poniżej oraz
b)      wsparcie indywidualne:

 • na 1 dzień na podróż w obie strony w przypadku wyjazdów do krajów oddalonych o mniej niż 2000 km* – ok. 20 euro;
 • na 2 dni na podróż w obie strony w przypadku wyjazdów do krajów oddalonych o więcej niż 2000 km* – ok. 40 euro.
 • Dodatkowy dzień/ dodatkowe dni na podróż nie wliczają się do minimalnego okresu trwania wyjazdu (60 dni).

Green travel – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, rower, carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów). Podróż samolotem, statkiem (łodzią, promem), samochodem, czy motocyklem NIE jest ekologiczna.

* Kwota dofinansowania na podróż zależy od odległości, którą student musi pokonać licząc z Wrocławia do miasta docelowego. Odległość naliczana jest zgodnie z kalkulatorem opracowanym przez Komisję Europejską, znajdującym się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

5.4 Studenci będący w trudnej sytuacji materialnej i posiadający aktualne zaświadczenie o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego na ASP i/ lub studenci posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 euro na każdy miesiąc pobytu. W tym celu należy udać się po podpis na formularzu zgłoszeniowym do Działu Organizacji Studiów: Pomoc materialna dla studentów.

5.5 Całość stypendium tworzy dofinansowanie na wsparcie indywidualne oraz opcjonalne dofinansowanie na podróż, oraz opcjonalna dodatkowa kwota wsparcia dla studentów ze stypendium socjalnym/ z orzeczeniem o niepełnosprawności. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: I rata to 90% całej kwoty, wypłacana na początku mobilności po przesłaniu do Działu Współpracy Międzynarodowej i Promocji skanu potwierdzenia przyjazdu (Confirmation of Arrival). II rata wypłacana jest po ostatecznym rozliczeniu się z wyjazdu (patrz punkty 12 i 13).

Umowa dwustronna:

5.6 W przypadku wyjazdu na podstawie umowy dwustronnej studentowi przysługuje dofinansowanie za bilet lotniczy maksymalnie do kwoty 2000 PLN oraz zwrot kosztów za wizę na podstawie dokumentu potwierdzającego płatność przedstawionego w Dziale Księgowości. Pozostałe koszty takie jak zakwaterowanie czy utrzymanie student pokrywa z własnych środków. Studenci pobierający stypendium socjalne oraz studenci niepełnosprawni nie otrzymują dodatkowego dofinansowania.

Inne:

5.7 Podczas wyjazdu stypendia uczelniane takie jak socjalne, rektorskie, itp. są nadal wypłacane studentowi.

5.8 Studenci płatnych form studiów przed wyjazdem zobowiązani są uiścić opłatę za studia za semestr, na którym będą przebywać na wymianie.

6. KIEDY I JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W I ETAPIE REKRUTACJI NA ASP?

6.1 Rekrutacja odbywa się na podstawie dokumentów rekrutacyjnych złożonych w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Promocji (p. 217) do dnia:

a)      rekrutacja marcowa: 08.03.2022 r. do godz. 14:00.
b)      rekrutacja wrześniowa dla studentów studiów magisterskich uzupełniających oraz doktoranckich, którzy realizowali poprzedni cykl studiów w innej uczelni, niż ASP we Wrocławiu: 15.09.2022 r. do godz. 14:00.

6.2 Dokumenty rekrutacyjne:

a)      formularz zgłoszeniowy z podpisami profesora z pracowni kierunkowej i Koordynatora Wydziałowego oraz ze średnią ocen za rok akademicki 2020/2021 (lub za semestr zimowy 2021/2022 w przypadku studentów I roku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających i doktoranckich) potwierdzoną pieczątką z dziekanatu. Najniższa akceptowana średnia ocen to 4,3;
b)      zaświadczenie z Zakładu Języków Obcych o zdanym egzaminie językowym lub kopia certyfikatu zwalniającego z egzaminu językowego. Minimalna akceptowalna ocena z języka obcego to 4,0. Egzaminy będą odbywały się w dniach 28.02-04.03.2022 r. Dokładne informacje (certyfikaty zwalniające z egzaminu, teksty, na których będzie się opierał oraz dane osób kontaktowych ZJO) są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce Zakład Języków Obcych:

 • W celu zapisania się na egzamin z wybranego języka (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego) student powinien wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej: https://forms.gle/o8fEuBPwnowNu6zd7;
 • Studenci, którzy będą studiować w swoim ojczystym języku, są zwolnieni z egzaminów językowych;
 • Studenci studiów w języku angielskim są zwolnieni z egzaminów językowych pod warunkiem okazania certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego. Jeżeli studia będą realizowane w języku francuskim, hiszpańskim lub niemieckim, studenci muszą podejść do egzaminu z tego języka.
 • list motywacyjny – uczelnia nie proponuje wzoru, list powinien mieć charakter podania do Komisji Rekrutacyjnej i zawierać rzeczowe umotywowanie przyczyn starania się o wyjazd. Wytyczne techniczne: ½ strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5;
 • portfolio – do 20 prac w formacie PDF/JPG w pliku ZIP należy wysłać na adres erasmus.portfolio@asp.wroc.pl;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • studenci studiów doktoranckich: potwierdzenie z uczelni partnerskiej o opiece mentorskiej przewodu doktorskiego. Doktoranci przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych muszą we własnym zakresie znaleźć profesora w danej uczelni partnerskiej, który obejmie opiekę nad pracą związaną z doktoratem w trakcie wymiany. W tym celu należy samodzielnie skontaktować się z koordynatorem Biura Współpracy z Zagranicą danej uczelni partnerskiej i przesłać abstrakt pracy doktorskiej w języku angielskim.

6.3 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce „Współpraca z Zagranicą” --> „Informacje dla studentów”.

6.4 Oryginały dokumentów należy zostawić na portierni w koszulce/ kopercie/ teczce z informacją, że są one dla DWMiP lub wysłać listownie na adres ASP, lub dostarczyć osobiście do DWMiP. Dokumenty niekompletne, bez wymaganych podpisów oraz złożone po ustalonym terminie nie będą przyjmowane.

6.5 Obrady Komisji Rekrutacyjnej odbędą się:

a)      rekrutacja marcowa: 10.03.2022 r. o godz. 9:00;
b)      rekrutacja wrześniowa: 20.09.2022 r. o godz. 9:00.

W skład Komisji wchodzą Koordynatorzy Wydziałowi, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, Kierowniczka DWMiP, Kierownik Studiów Doktoranckich, Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+ oraz przedstawiciel samorządu studenckiego. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia zakończenia obrad Komisji Rekrutacyjnej oraz rozesłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do studentów.

7. JAK WYGLĄDA PUNKTACJA?

7.1 Punkty za średnią ocen:

 • 4,30 – 4,60 – 1 pkt
 • 4,61 – 4,90 – 2 pkt
 • 4,91 – 5,20 – 3 pkt
 • 5,21 – 5,50 – 4 pkt

7.2 Punkty za ocenę z języka obcego:

 • 4,0 – 1 pkt
 • 4,5 – 2 pkt
 • 5,0 – 3 pkt
 • 5,5 – 4 pkt

7.3 Punkty za udział w programie Buddy:

 • TAK – 1 pkt
 • NIE – 0 pkt

7.4 Punkty za bycie prelegentem w spotkaniu „Podziel się doświadczeniem!”:

 • TAK – 1 pkt
 • NIE – 0 pkt

7.5 Punkty za portfolio (przyznawane przez każdego członka Komisji osobno i dzielone przez liczbę członków):

 • Niesatysfakcjonujące – 1pkt
 • Dopuszczające – 2 pkt
 • Dostateczne – 3 pkt
 • Dobre – 4 pkt
 • Bardzo dobre – 5 pkt
 • Celujące – 6 pkt

7.6 Maksymalnie można zdobyć 16 punktów.

8. JAK MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ?

8.1 W przypadku odrzucenia wniosku przez Komisję kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników. Decyzja w sprawie odwołania zostanie ogłoszona w ciągu tygodnia od dnia otrzymania odwołania.

9. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W II ETAPIE REKRUTACJI NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ I NA ASP?

9.1 Po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej następuje II etap rekrutacji, który polega na mailowym zgłoszeniu studenta przez Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji ASP do uczelni zagranicznej. Student zobowiązany jest samodzielnie zapoznać się z procedurą rekrutacyjną danej uczelni zagranicznej i wysłać niezbędne dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio do uczelni zagranicznej. Wyjazd może zostać zrealizowany pod warunkiem, że student zostanie zaakceptowany przez uczelnię zagraniczną.

9.2 W przypadku, gdy student nie zostanie przyjęty na daną uczelnię, może starać się o wyjazd w inne miejsce, pod warunkiem, że miejsce nie zostało zajęte przez innego studenta i że termin składania dokumentów nie został przekroczony.

9.3 Po pisemnej akceptacji z uczelni zagranicznej o przyjęciu na studia na 2-3 tygodnie przed wyjazdem student powinien wypełnić i/ lub dostarczyć do DWMiP:

Program Erasmus+: a, b, c, d, e, f, g, h, j
Umowa dwustronna: a, b, c, d, f, h, i, j

a)      zaświadczenie z uczelni zagranicznej o przyjęciu na studia (list akceptacyjny/ e-mail);
b)      wniosek wyjazdowy (formularz z danymi bankowymi niezbędny do przelania stypendium; wymagane konto walutowe (euro) w banku z siedzibą w Polsce);
c)       podanie o zgodę na wyjazd;
d)      kopię polisy ubezpieczeniowej ważnej w kraju odbywania stypendium przez cały okres wyjazdu:

 • ubezpieczenie zdrowotne oraz
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obejmujące szkody spowodowane przez studenta w miejscu realizacji studiów) oraz
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące zadań wykonywanych przez studenta (obejmujące co najmniej szkody poniesione przez studenta w miejscu realizacji studiów).
 • UWAGA: Karta EKUZ uwzględnia tylko podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Można ją wyrobić w placówkach NFZ, a zaświadczenie potrzebne do jej wyrobienia wydaje DWMiP;

e)      oświadczenie woli (jeżeli dotyczy);
f)       Learning Agreement for Studies Before the Mobility podpisany przez studenta, Koordynatora Wydziałowego ASP oraz uczelnię zagraniczną;
g)      internetowy test językowy na platformie OLSdo którego link zostanie wysłany na e-maila w języku, którego znajomość jest wymagana w danej instytucji. Dostępne języki to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. Test trwa ok. 40 min i w żaden sposób nie wpływa na kwalifikację studenta na wyjazd, a służy jedynie określeniu poziomu językowego, na podstawie którego student otrzyma licencję na internetowy kurs językowy. Testu nie wypełniają studenci, dla których dany język obcy jest ojczystym;
h)     studenci posiadający polskie obywatelstwo: zaleca się rejestrację w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: https://odyseusz.msz.gov.pl/;
i)      polecenie wyjazdu służbowego za granicę;
j)      podpisać umowę wyjazdową osobiście w DWMiP. Umowa może być podpisana najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem mobilności. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów umowa nie zostanie podpisana, wyjazd nie zostanie zrealizowany, a przyznane stypendium zostanie anulowane.

UWAGA: Wszelkie płatności związane z wyjazdem (np. opłata za mieszkanie lub bilet lotniczy) dokonywane przed podpisaniem umowy wyjazdowej są dokonywane na wyłączną odpowiedzialność studenta. W przypadku, gdy umowa nie będzie mogła zostać podpisana (np. brak ostatecznej zgody Dziekana, brak zaliczenia semestru przed wyjazdem, nieterminowe złożenie dokumentów), uczelnia nie zwraca studentowi wcześniej poniesionych przez niego kosztów.

9.4 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP na stronie Erasmus+ studia.

10. W JAKI SPOSÓB NALEŻY WYBRAĆ PRZEDMIOTY LUB JE ZMIENIĆ I JAK ZALICZYĆ SEMESTR NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ?

10.1 Student jest zobowiązany do studiowania przedmiotów jak najbardziej zbliżonych do kierunku studiowanego na ASP we Wrocławiu. Lista przedmiotów musi być skonsultowana z Koordynatorem Wydziałowym na podstawie programu studiów obowiązującego na danym semestrze. Ponadto, w ramach programu Erasmus+ na jeden semestr student musi uzyskać co najmniej 30 pkt ECTS, a w przypadku wyjazdów na podstawie umów dwustronnych student musi uzyskać minimalną liczbę lokalnych punktów, wymaganych do zaliczenia semestru w uczelni partnerskiej. W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów, semestr nie zostanie zaliczony, o ile Dziekan nie zadecyduje inaczej. 

10.2 Lista przedmiotów, tzw. Learning Agreement for Studies Before the Mobility wraz z wyszczególnioną liczbą punktów ECTS musi zostać wypełniona i podpisana przez studenta, Koordynatora Wydziałowego ASP oraz uczelnię zagraniczną przed wyjazdem studenta.

10.3 Ewentualne zmiany przedmiotów powinny zostać zgłoszone DWMiP w terminie najpóźniej do pięciu tygodni od rozpoczęcia mobilności przez studenta na odpowiednim formularzu tzw. Learning Agreement for Studies During the Mobility. Wprowadzenie zmian po terminie lub bez konsultacji z Koordynatorem Wydziałowym ASP może skutkować niezaliczeniem semestru oraz zwrotem stypendium.

10.4 Na podstawie wykazu przedmiotów określonych w Learning Agreement for Studies After the Mobility lub Transcript of Records Dziekan ASP zalicza studentowi semestr bez konieczności nadrabiania różnic programowych. W tym celu DWMiP wystawia studentowi dokument zwany Zaliczenie semestru z przedmiotami studiowanymi na uczelni zagranicznej, wypełniony w języku angielskim i polskim.

10.5 W przypadku nie zaliczenia semestru na uczelni zagranicznej student ma obowiązek zaliczenia części lub wszystkich przedmiotów na ASP we Wrocławiu po powrocie z wymiany. W tym celu należy skontaktować się z Dziekanem danego wydziału.

10.6 Instrukcja wypełniania Learning Agreement for Studies Before the Mobility oraz Learning Agreement for Studies During the Mobility znajduje się na stronie internetowej ASP na stronie Erasmus+ studia.

11. JAK MOŻNA PRZEDŁUŻYĆ WYJAZD?

11.1 Studenci ubiegający się o przedłużenie pobytu w ramach programu Erasmus+ oraz umów dwustronnych na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 muszą spełnić następujące warunki:

a)  uzyskać pisemną zgodę uczelni zagranicznej (zaświadczenie wraz z datami rozpoczęcia i zakończenia semestru letniego – Exchange Extension Acceptance);
b)  uzyskać pisemną zgodę Dziekana odpowiedniego wydziału oraz Koordynatora Wydziałowego ASP (Podanie o zgodę na przedłużenie pobytu);
c)  przedstawić do wglądu i podpisu Koordynatorowi Wydziałowemu program studiów na semestr letni (Learning Agreement for Studies);
d)  ubezpieczyć się we własnym zakresie od KL, NNW, OC na cały okres trwania semestru letniego, w przypadku gdy ubezpieczenie wykupione na semestr zimowy wygasa przed datą zakończenia semestru letniego;
e)  przedłużyć w systemie OLS czas trwania pobytu za granicą.

11.2 Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do 15 grudnia 2022 r. do Działu Współpracy Międzynarodowej i Promocji. O ostatecznej decyzji dotyczącej przedłużenia pobytu student zostanie poinformowany do 22 grudnia 2022 r. drogą mailową przez DWMiP.

11.3 Pobyt może zostać przedłużony tylko z semestru zimowego na semestr letni w  ramach tego samego roku akademickiego pod warunkiem, że „Tabela wyjazdowa” przewiduje realizację stypendium w semestrze letnim na danym kierunku.

11.4 Przedłużenie pobytu nastąpi tylko pod warunkiem zaliczenia semestru zimowego.

11.5 W przypadku przedłużenia pobytu w ramach programu Erasmus+ student otrzyma dofinansowanie na cały okres trwania semestru letniego. natomiast za przedłużenie pobytu w ramach umowy dwustronnej nie przysługuje żadne dodatkowe dofinansowanie. W obu przypadkach DWMiP wystawi studentowi aneks do umowy.

11.6 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce „Współpraca z Zagranicą” --> „Informacje dla studentów”.

12. TYLKO PROGRAM ERASMUS+:  CZYM JEST ZASADA ELASTYCZNOŚCI +/- 5 DNI I SIŁA WYŻSZA?

12.1 Jeżeli przewidywany okres pobytu będzie dłuższy niż ten określony w umowie wyjazdowej, wtedy:

a)  ASP w porozumieniu ze studentem może zmienić umowę tylko i wyłącznie podczas trwania mobilności studenta tak, aby obejmowała ona dłuższy pobyt. W takim przypadku należy skontaktować się z DWMiP, który wystawi studentowi aneks do umowy;
b)  lub ASP może uzgodnić z uczestnikiem podczas mobilności, że dodatkowa liczba dni zostanie uznana za okres zerowego dofinansowania (okres pobytu nieobjęty dofinansowaniem, który wlicza się do kapitału mobilnościowego).
c)  UWAGA: Kwota dofinansowania nie może zostać zwiększona po zakończeniu mobilności.

12.2 Z poszanowaniem ustalonego minimalnego okresu trwania pobytu (60 dni), jeśli potwierdzony okres na zaświadczeniu z uczelni zagranicznej (Confirmation of Exchange) będzie krótszy niż ten wskazany w umowie wyjazdowej, wtedy:

a)   Jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej, stypendium nie zostanie zmniejszone;
b)  Jeżeli różnica będzie większa niż 5 dni, stypendium będzie proporcjonalnie niższe.

12.3 W przypadku rozwiązania umowy przez studenta z powodu działania „siły wyższej”, tj. nieprzewidywalnej, wyjątkowej sytuacji lub wydarzenia będącego poza kontrolą studenta, która nie jest skutkiem jego błędu lub zaniedbania, student będzie uprawniony do otrzymania kwoty stypendium odpowiadającej przynajmniej rzeczywistemu czasowi trwania okresu mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez uczelnię do Polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i wymagają jej zatwierdzenia.

13. JAK NALEŻY ROZLICZYĆ SIĘ Z WYJAZDU?

13.1 W celu rozliczenia się z wyjazdu student zobowiązany jest:

a)  dostarczyć do DWMiP zaświadczenie o długości pobytu wraz z dokładnymi datami trwania semestru na papierze firmowym uczelni zagranicznej (Confirmation of Exchange);
b)  dostarczyć do DWMiP wykaz ocen potwierdzający zaliczenie semestru na papierze firmowym uczelni zagranicznej (Learning Agreement for Studies After the Mobility lub Transcript of Records). Dokument stanowi integralną część Learning Agreement for Studies Before the Mobility oraz During the Mobility. Przedmioty tu wpisane muszą pokrywać się z przedmiotami uzgodnionymi w poprzednich wersjach Learning Agreement. Dziekan zastrzega sobie prawo do niezaliczenia semestru w przypadku, gdy zaliczone przedmioty lub ich punktacja różnią się od wcześniej uzgodnionych;
c)  program Erasmus+: wypełnić ankietę internetową (EU Survey) z pobytu za granicą. Ankieta wysyłana jest automatycznie na konto e-mailowe studenta po zakończeniu mobilności. Jeśli w momencie wypełniania ankiety student nie otrzymał jeszcze informacji o zaliczeniu semestru, powinien opuścić część o uznawalności i wypełnić ją po zakończeniu procesu decyzyjnego, ponownie logując się do ankiety;
d)  umowa dwustronna: należy udać się do Działu Księgowości i pobrać dokument Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej zrealizowanej na podstawie polecenia służbowego za granicę.

13.2 Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć/ wypełnić najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia mobilności. W przeciwnym wypadku uczelnia ma prawo wezwać studenta do zwrotu całości lub części stypendium.

14. DO KIEDY MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z WYJAZDU?

14.1 Student ma prawo zrezygnować z wyjazdu. Pisemne oświadczenie o rezygnacji, którego wzór znajduje się na stronie internetowej ASP, należy złożyć w DWMiP do 15 kwietnia 2022 r. w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym oraz do 15 września 2022 r. w przypadku wyjazdu w semestrze letnim. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w podanym terminie, wyjazd zostaje automatycznie anulowany. Dodatkowo student, który nie złoży oświadczenia o rezygnacji z wyjazdu, w kolejnym roku akademickim nie ma prawa starać się o wyjazd zagraniczny.

14.2 W przypadku rezygnacji studenta z powodu wzięcia urlopu dziekańskiego czy zdrowotnego w planowanym semestrze wyjazdu, wyjazd zostaje automatycznie anulowany, a student zobowiązany jest dostarczyć do DWMiP oświadczenie o rezygnacji. Student taki ma jednak prawo starać się o wyjazd w kolejnym roku akademickim i brać udział w rekrutacji przebywając na urlopie.

Regulamin został zatwierdzony przez prawnego przedstawiciela uczelni dnia 19 listopada 2021 r.

2021/2022 - rekrutacja luty i wrzesień 2021

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ORAZ UMÓW DWUSTRONNYCH NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

1. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ I UMÓW DWUSTRONNYCH?

1.1 Z wymiany na studia w ramach programu Erasmus+ mogą skorzystać studenci ASP dowolnego poziomu (licencjacki, magisterski, doktorancki) i formy (stacjonarna, niestacjonarna) studiów, którzy nie wykorzystali dotychczas kapitału mobilnościowego (credit mobility) przyznanego przez Komisję Europejską na wyjazdy stypendialne na danym poziomie studiów (patrz punkt 2).

1.2 Z wymiany na studia w ramach umów dwustronnych mogą skorzystać studenci ASP dowolnego poziomu (licencjacki, magisterski, doktorancki) i formy (stacjonarna, niestacjonarna) studiów. Okres spędzony na tej wymianie nie wlicza się do kapitału mobilnościowego.

1.3 W momencie realizowania stypendium uczestnik musi posiadać status studenta czynnego, tj. nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zdrowotnym ani być absolwentem.

1.4 Przed złożeniem dokumentów student zobowiązany jest sprawdzić, kiedy zaczyna się semestr w danej uczelni partnerskiej. Zasada ta dotyczy również studentów, którzy w momencie składania dokumentów przebywają na urlopie dziekańskim - nie mogą oni starać się o wyjazd do uczelni, w której semestr rozpoczyna się wcześniej niż oficjalny koniec urlopu studenta na ASP.

2. CZYM JEST KAPITAŁ MOBILNOŚCIOWY NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (CREDIT MOBILITY)?

2.1 Na każdy poziom studiów studentowi przysługuje pula 12 miesięcy, którą można wykorzystać na wyjazd na studia lub praktykę. W przypadku studiów jednolitych magisterskich pula wynosi 24 miesiące. Pobyt na stypendium w ramach poprzedniego programu LLP/Erasmus oraz wyjazdy ze stypendium zerowym również wliczają się do puli.

2.2 Student może zrealizować jeden lub więcej wyjazdów na studia w ramach jednego poziomu studiów, o ile kapitał mobilnościowy nie został jeszcze wykorzystany na inne wyjazdy, a okres planowanego wyjazdu nie przekracza kapitału, który studentowi pozostał do wykorzystania. Kolejny wyjazd na studia musi jednak zostać zatwierdzony przez Dziekana, a pierwszeństwo wyjazdu mają studenci, którzy starają się o wyjazd po raz pierwszy. Przykładowo, jeśli student studiów licencjackich wykorzystał już 8 miesięcy na wyjazdy w ramach programu Erasmus+, pozostają mu tylko 4 miesiące do wykorzystania na kolejny wyjazd (studia lub praktyki). Mając do dyspozycji 4 miesiące, student może wyjechać tylko do uczelni, na której okres trwania semestru niezbędny do uzyskania zaliczenia nie przekracza 4 miesięcy. W przypadku, gdy semestr trwa np. 5 miesięcy, student nie może przedłużyć stypendium o jeden dodatkowy miesiąc „na własną rękę” w celu zaliczenia semestru.

2.3 Student przed złożeniem dokumentów jest zobowiązany sprawdzić daty trwania semestru wybranej przez siebie uczelni, aby uniknąć konsekwencji ewentualnego braku zaliczenia semestru z powodu niewystarczającego okresu przebywania na uczelni lub zwrotu stypendium przyznanego mu na wyjazd.

2.4 W ciągu jednego roku akademickiego student może jednorazowo wyjechać na studia i jednorazowo na praktyki.

3. KIEDY I NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ?

3.1 Stypendium można realizować tylko w semestrze określonym przez Dziekana danego wydziału (patrz Tabela wyjazdowa poniżej w załączniku).

3.2 Student w momencie realizowania stypendium musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia.

3.3 Wyjazd stypendialny w jednej uczelni musi trwać minimum 3 miesiące (90 dni).

3.4 Wyjazd zagraniczny trwa jeden semestr (do wyboru zimowy lub letni) z możliwością przedłużenia do dwóch semestrów tylko w ramach tego samego roku akademickiego, pod warunkiem, że regulamin przewiduje realizację stypendium w semestrze letnim na danym kierunku.

4. DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ?

4.1 W programie Erasmus+ student może starać się o wyjazd do jednej z ponad 80 europejskich uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z ASP. Uczelnia partnerska musi oferować pokrewny kierunek oraz poziom studiowany przez kandydata na ASP. ASP nie podpisuje nowych umów partnerskich na indywidualną prośbę studenta. Lista dostępnych uczelni znajduje się na stronie internetowej ASP.

4.2 Uczelnia umożliwia również wyjazdy do krajów pozaeuropejskich na podstawie umowy dwustronnej. Zasady rekrutacji oraz realizacji wymiany są takie same, jak w przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Lista dostępnych uczelni znajduje się na stronie internetowej ASP.

5. JAKIE SĄ STAWKI STYPENDIUM?

5.1 W programie Erasmus+ student otrzymuje dofinansowanie na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem, zakwaterowaniem oraz podróżą. Dofinansowanie wypłacane jest w formie ryczałtu w walucie euro na konto walutowe Uczestnika. Przyznane stypendium jest zwolnione z opodatkowania. Miesięczna kwota stypendium została ustalona przez Polską Narodową Agencję programu Erasmus+ w zależności od kraju wyjazdu:

I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania: 520 euro/miesiąc

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy: 500 euro/miesiąc

III grupa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry: 450 euro/miesiąc

5.2 Stypendium naliczane jest z dokładnością co do jednego dnia spędzonego na uczelni zagranicznej według kalkulatora przygotowanego przez Komisję Europejską. Pełen miesiąc liczony jest jako 30 dni kalendarzowych, a niepełny ostatni miesiąc pobytu według rzeczywistej liczby dni.

5.3 Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: I rata to 85% całej kwoty, wypłacana na początku mobilności po przesłaniu do DWMiP skanu potwierdzenia przyjazdu (Confirmation of Arrival). II rata to 15% całej kwoty, wypłacana po ostatecznym rozliczeniu się z wyjazdu (patrz punkty 13 i 14).

5.4 Istnieje również możliwość wyjazdu bez dofinansowania, z tzw. stypendium zerowym. Wyjazd możliwy jest tylko w przypadku, gdy kandydat spełnił wszystkie warunki związane z procedurą rekrutacyjną, ale z uwagi na brak dostępnych środków został wpisany na listę rezerwową przez Komisję Rekrutacyjną.

5.5 Studenci będący w trudnej sytuacji materialnej i posiadający aktualne zaświadczenie o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego na ASP i/lub studenci posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (tylko wyjazdy w programie Erasmus+) mogą starać się o dofinansowanie wyjazdu z programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Więcej informacji w „Regulaminie wyjazdów na studia i praktyki w programie Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 dla studentów z dodatkiem socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych finansowanych z programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)”.

5.6 W każdym przypadku wyjazdu studenta (z stypendium lub bez i niezależnie od rodzaju stypendium) stypendia uczelniane takie jak naukowe, socjalne, itp. są nadal wypłacane studentowi.

5.7 W przypadku wyjazdu poza Europę na podstawie umowy dwustronnej studentowi przysługuje dofinansowanie za bilet lotniczy maksymalnie do kwoty 2000 PLN (w przypadku Ukrainy i Rosji maksymalne dofinansowanie wynosi 500 PLN). Pozostałe koszty takie jak zakwaterowanie, utrzymanie, czy wiza student pokrywa z własnych środków. Studenci pobierający stypendium socjalne oraz studenci niepełnosprawni nie otrzymują dodatkowego dofinansowania.

5.8 Studenci płatnych form studiów przed wyjazdem na stypendium zobowiązani są uiścić opłatę za studia za semestr, na którym będą przebywać na wymianie.

6. CO Z UBEZPIECZENIEM, ZAKWATEROWANIEM I PODRÓŻĄ?

6.1 Uczestnik mobilności jest zobowiązany ubezpieczyć się we własnym zakresie od kosztów leczenia (KL), odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na cały okres trwania semestru za granicą. Ubezpieczenie jest obowiązkowe.

6.2 Po zaakceptowaniu studenta przez uczelnię zagraniczną student samodzielnie organizuje wszelkie sprawy związane z wyjazdem, czyli zakwaterowanie oraz podróż. Wszelkie płatności związane z wyjazdem (opłata za akademik, zakup biletu lotniczego) dokonywane przed podpisaniem umowy wyjazdowej są dokonywane na wyłączną odpowiedzialność studenta. W przypadku, gdy umowa nie będzie mogła zostać podpisana, a wyjazd nie będzie mógł zostać zrealizowany (np. brak ostatecznej zgody Dziekana, brak zaliczenia semestru przed wyjazdem, nieterminowe złożenie dokumentów, itp.), uczelnia nie zwraca studentowi wcześniej poniesionych przez niego kosztów.

7. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W I ETAPIE REKRUTACJI NA ASP?

7.1 Rekrutacja odbywa się na podstawie dokumentów rekrutacyjnych złożonych w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Promocji (p. 217). Termin składania dokumentów dla studentów ASP to 22.02.2021 r. do godz. 14:00. Termin składania dokumentów w dodatkowej rekrutacji (wyjazdy na semestr letni 2021/2022) to 15.09.2021 r. do godz. 14:00. Dokumenty niekompletne, bez wymaganych podpisów oraz złożone po ustalonym terminie nie będą przyjmowane.

7.2 Dokumenty rekrutacyjne:

a)  formularz zgłoszeniowy z podpisami profesora z pracowni kierunkowej i Koordynatora Wydziałowego oraz ze średnią ocen za poprzedni rok akademicki 2019/2020 (lub za semestr zimowy 2020/2021 w przypadku studentów I roku studiów licencjackich) potwierdzoną pieczątką z dziekanatu. Najniższa akceptowana średnia ocen to 4,3;

b)  zaświadczenie z Zakładu Języków Obcych o zdanym egzaminie językowym lub kopia certyfikatu zwalniającego z egzaminu językowego. Egzaminy będą odbywały się zdalnie w dniach 15–19.02.2021 r. Minimalna akceptowalna ocena z języka obcego to 4,0. Dokładne informacje (certyfikaty zwalniające z egzaminu, teksty, na których będzie się opierał oraz dane osób kontaktowych ZJO) są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce Zakład Języków Obcych:

 • Student indywidualnie kontaktuje się z ZJO w celu zapisania się na egzamin z wybranego języka (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego);
 • Studenci, którzy będą studiować w swoim ojczystym języku, są zwolnieni z egzaminów językowych;
 • Studenci studiów w języku angielskim są zwolnieni z egzaminów językowych pod warunkiem okazania certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego. Jeżeli studia będą realizowane w języku francuskim, hiszpańskim lub niemieckim, studenci muszą podejść do egzaminu z tego języka.

c)  list motywacyjny – uczelnia nie proponuje wzoru, list powinien mieć charakter podania do Komisji Rekrutacyjnej i zawierać rzeczowe umotywowanie przyczyn starania się o wyjazd. Wytyczne techniczne: ½ strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5;
d)  portfolio – do 20 prac w formacie JPG w pliku ZIP należy wysłać na adres erasmus.portfolio@asp.wroc.pl;
e)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
f)  studenci studiów doktoranckich: potwierdzenie z uczelni partnerskiej o opiece mentorskiej przewodu doktorskiego – doktoranci przed złożeniem podania o wyjazd muszą we własnym zakresie znaleźć profesora w danej uczelni partnerskiej, który obejmie opiekę nad pracą związaną z doktoratem w trakcie wymiany. W tym celu należy samodzielnie skontaktować się z koordynatorem Biura Współpracy z Zagranicą danej uczelni partnerskiej i przesłać abstrakt pracy doktorskiej w języku angielskim.

7.3 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce Współpraca z Zagranicą à Informacje dla studentów.

7.4 Obrady Komisji na wyjazdy na rok akademicki 2021/2022 odbędą się 25.02.2021 r. o godz. 9:00 oraz 17.09.2021 r. o godz. 9:00. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą Koordynatorzy Wydziałowi, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, Kierowniczka DWMiP, Kierownik Studiów Doktoranckich, Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+ oraz przedstawiciel samorządu studenckiego.

7.5 Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia zakończenia obrad Komisji Rekrutacyjnej oraz rozesłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do kandydata.

8. JAK WYGLĄDA PUNKTACJA?

8.1 Punkty za średnią ocen:

 • 4,30 – 4,60 – 1 pkt
 • 4,61 – 4,90 – 2 pkt
 • 4,91 – 5,20 – 3 pkt
 • 5,21 – 5,50 – 4 pkt

8.2 Punkty za ocenę z języka obcego:

 • 4,0 – 1 pkt
 • 4,5 – 2 pkt
 • 5,0 – 3 pkt
 • 5,5 – 4 pkt

8.3 Punkty za udział w programie Buddy:

 • TAK – 1 pkt
 • NIE – 0 pkt

8.4 Punkty za portfolio (przyznawane przez każdego członka Komisji osobno i dzielone przez liczbę członków):

 • Niesatysfakcjonujące – 1pkt
 • Dopuszczające – 2 pkt
 • Dostateczne – 3 pkt
 • Dobre – 4 pkt
 • Bardzo dobre – 5 pkt
 • Celujące – 6 pkt

 

9. JAK MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ?

9.1 W przypadku odrzucenia aplikacji kandydata przez Komisję kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników. Decyzja w sprawie odwołania zostanie ogłoszona w ciągu tygodnia od otrzymania odwołania.

10. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W II ETAPIE REKRUTACJI NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ I NA ASP?

10.1 Po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej następuje II etap rekrutacji, który polega na mailowym zgłoszeniu studenta przez Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji ASP do uczelni zagranicznej. Student zobowiązany jest samodzielnie zapoznać się z procedurą rekrutacyjną danej uczelni zagranicznej i wysłać niezbędne dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio do uczelni zagranicznej. Wyjazd może zostać zrealizowany pod warunkiem, że student zostanie zaakceptowany przez uczelnię zagraniczną.

10.2 W przypadku, gdy student nie zostanie przyjęty na daną uczelnię, może starać się jednorazowo o wyjazd w inne miejsce, pod warunkiem, że miejsce nie zostało zajęte przez innego studenta i że termin składania dokumentów nie został przekroczony.

10.3 Po pisemnej akceptacji z uczelni zagranicznej o przyjęciu na studia na 2–3 tygodnie przed wyjazdem student powinien wypełnić i/lub dostarczyć do DWMiP:

a)  zaświadczenie z uczelni zagranicznej o przyjęciu na studia (Letter of Acceptance/ e-mail);
b)  wniosek wyjazdowy (formularz z danymi bankowymi niezbędny do przelania stypendium; wymagane konto walutowe w banku z siedzibą w Polsce lub złotówkowe w przypadku studentów finansowanych z programu PO WER) (program Erasmus+);
c)  podanie do Dziekana;
d)  kopię polisy ubezpieczeniowej ważnej w kraju odbywania stypendium przez cały okres wyjazdu:

 • ubezpieczenie zdrowotne oraz
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obejmujące szkody spowodowane przez studenta w miejscu realizacji studiów) oraz
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące zadań wykonywanych przez studenta (obejmujące co najmniej szkody poniesione przez studenta w miejscu realizacji studiów).

UWAGA: Karta EKUZ uwzględnia tylko podstawowe koszty leczenia. Można ją wyrobić w placówkach NFZ, a zaświadczenie potrzebne do jej wyrobienia wydaje DWMiP;

e)  Learning Agreement for Studies Before the Mobility podpisany przez studenta, Koordynatora Wydziałowego ASP oraz uczelnię zagraniczną;
f)  internetowy test językowy na platformie OLS, do którego link zostanie wysłany na e-maila w języku, którego znajomość jest wymagana w danej instytucji. Dostępne języki to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. Test trwa ok. 40 min i w żaden sposób nie wpływa na kwalifikację studenta na wyjazd, a służy jedynie określeniu poziomu językowego, na podstawie którego student otrzyma licencję na internetowy kurs językowy. Testu nie wypełniają studenci, dla których dany język obcy jest ojczystym (program Erasmus+);
g)  studenci posiadający polskie obywatelstwo: zaleca się rejestrację w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: https://odyseusz.msz.gov.pl/;
h)  polecenie wyjazdu służbowego za granicę (umowa dwustronna);
i)  podanie do Rektora;
j)  podpisać umowę wyjazdową osobiście w DWMiP. Umowa może być podpisana najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem mobilności. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów umowa nie zostanie podpisana, wyjazd nie zostanie zrealizowany, a przyznane stypendium anulowane.

10.4 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce Erasmus+ studia.

11. W JAKI SPOSÓB NALEŻY WYBRAĆ PRZEDMIOTY LUB JE ZMIENIĆ I JAK ZALICZYĆ SEMESTR NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ?

11.1 Student realizujący stypendium zagranicą jest zobowiązany do studiowania przedmiotów jak najbardziej zbliżonych do kierunku studiowanego na ASP we Wrocławiu. Lista przedmiotów musi być skonsultowana z Koordynatorem Wydziałowym na podstawie programu studiów obowiązującego na danym semestrze. Ponadto, w ramach programu Erasmus+ na jeden semestr student musi uzyskać co najmniej 30 pkt ECTS, a w przypadku wyjazdów na podstawie umów dwustronnych student musi uzyskać minimalną liczbę lokalnych punktów, wymaganych do zaliczenia semestru w uczelni partnerskiej. W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów, semestr nie zostanie zaliczony (o ile Dziekan nie zadecyduje inaczej). 

11.2 Lista przedmiotów, tzw. Learning Agreement for Studies Before the Mobility wraz z wyszczególnioną liczbą punktów ECTS musi zostać wypełniona i podpisana przez studenta i Koordynatora Wydziałowego ASP przed wyjazdem studenta do uczelni zagranicznej.

11.3 Ewentualne zmiany przedmiotów powinny zostać zgłoszone DWMiP w terminie najpóźniej do czterech tygodni od rozpoczęcia mobilności przez studenta na odpowiednim formularzu tzw. Learning Agreement for Studies During the Mobility. Wprowadzenie zmian po terminie lub bez konsultacji z Koordynatorem Wydziałowym ASP może skutkować niezaliczeniem semestru oraz zwrotem stypendium. Dokument ten należy wypełnić i przesłać skanem do DWMiP wraz ze wszystkimi podpisami (studenta, Koordynatora Wydziałowego ASP i uczelni zagranicznej).

11.4 Na podstawie wykazu przedmiotów określonych w Learning Agreement for Studies After the Mobility lub Transcript of Records Dziekan ASP zalicza studentowi semestr bez konieczności nadrabiania różnic programowych. W tym celu DWMiP wystawia studentowi dokument zwany Zaliczenie semestru z przedmiotami studiowanymi na uczelni zagranicznej, wypełniony w języku angielskim i polskim.

11.5 W przypadku wyjazdów na podstawie umów dwustronnych student musi uzyskać minimalną liczbę lokalnych punktów, wymaganych do zaliczenia semestru w uczelni partnerskiej. Na tej podstawie Dziekan ASP zalicza studentowi semestr bez konieczności nadrabiania różnic programowych.

11.6 W przypadku nie zaliczenia semestru na uczelni zagranicznej student ma obowiązek zaliczenia części lub wszystkich przedmiotów na ASP we Wrocławiu po powrocie z wymiany. W tym celu należy skontaktować się z Dziekanem danego wydziału.

12. JAK MOŻNA PRZEDŁUŻYĆ WYJAZD?

12.1 Studenci ubiegający się o przedłużenie pobytu w ramach programu Erasmus+ oraz umów dwustronnych na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 muszą spełnić następujące warunki:

a)  uzyskać pisemną zgodę uczelni zagranicznej (zaświadczenie wraz z datami rozpoczęcia i zakończenia semestru letniego – Exchange Extension Acceptance);
b)      uzyskać pisemną zgodę Dziekana odpowiedniego wydziału oraz Koordynatora Wydziałowego ASP (Podanie o zgodę na przedłużenie pobytu);
c)  przedstawić do wglądu i podpisu Koordynatorowi Wydziałowemu program studiów na drugi semestr (Learning Agreement for Studies Before the Mobility podpisany i opieczętowany przez uczelnię zagraniczną);
d)  ubezpieczyć się we własnym zakresie od KL, NNW, OC na cały okres trwania semestru letniego, w przypadku gdy ubezpieczenie wykupione na semestr zimowy wygasa przed datą zakończenia semestru letniego;
e)  przedłużyć w systemie OLS czas trwania pobytu na stypendium zagranicznym.

12.2 Komplet wyżej wspomnianych dokumentów należy dostarczyć do 15 grudnia 2021 r. do Działu Współpracy Międzynarodowej i Promocji.

12.3 Przedłużenie pobytu nastąpi tylko pod warunkiem zaliczenia semestru zimowego.

12.4 Pobyt może zostać przedłużony tylko z semestru zimowego na semestr letni w  ramach tego samego roku akademickiego.

12.5 W przypadku przedłużenia stypendium na podstawie umów dwustronnych nie przysługuje żadne dodatkowe dofinansowanie z tego tytułu.

12.6 Brak dofinansowania na semestr letni nie zwalnia studentów z procedury wymienionej w punkcie 12.1.

12.7 Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej ASP w zakładce Erasmus+ studia.

13. ZASADA ELASTYCZNOŚCI +/– 5 DNI I SIŁA WYŻSZA

13.1 Jeżeli przewidywany okres pobytu będzie dłuższy niż ten określony w umowie wyjazdowej, wtedy:

a)  ASP w porozumieniu ze studentem może zmienić umowę tylko i wyłącznie podczas trwania mobilności studenta, tak aby obejmowała ona dłuższy pobyt. W takim przypadku należy skontaktować się z DWMiP;
b)  lub ASP może uzgodnić z uczestnikiem podczas mobilności, że dodatkowa liczba dni zostanie uznana za okres zerowego dofinansowania (okres pobytu nieobjęty dofinansowaniem).
c)  UWAGA: Kwota dofinansowania nie może zostać zwiększona po zakończeniu mobilności.

13.2 Z poszanowaniem ustalonego minimalnego okresu trwania (90 dni), jeśli potwierdzony okres pobytu na zaświadczeniu z uczelni zagranicznej (Confirmation of Exchange) będzie krótszy niż ten wskazany w umowie wyjazdowej, wtedy:

a)  Jeżeli różnica będzie większa niż 5 dni, stypendium będzie proporcjonalnie niższe;
b)  Jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej, stypendium nie zostanie zmniejszone.

13.3 W przypadku rozwiązania umowy przez studenta z powodu działania „siły wyższej”, tj. nieprzewidywalnej, wyjątkowej sytuacji lub wydarzenia będącego poza kontrolą studenta, która nie jest skutkiem jego błędu lub zaniedbania, student będzie uprawniony do otrzymania kwoty stypendium odpowiadającej przynajmniej rzeczywistemu czasowi trwania okresu mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez uczelnię do Polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i wymagają jej zatwierdzenia.

14. JAK NALEŻY ROZLICZYĆ SIĘ Z WYJAZDU?

14.1 W celu rozliczenia się z wyjazdu student zobowiązany jest:

a)  dostarczyć do DWMiP zaświadczenie o długości pobytu wraz z dokładnymi datami trwania semestru na papierze firmowym uczelni zagranicznej (Confirmation of Exchange). W przypadku, gdy długość pobytu na zaświadczeniu jest krótsza, niż zostało to zapisane w umowie (program Erasmus+), przyznane stypendium zostanie pomniejszone o odpowiednią liczbę dni. W przypadku, gdy długość pobytu jest dłuższa na zaświadczeniu, niż w umowie, uczelnia nie wypłaca większej kwoty stypendium, niż zostało to ustalone w umowie;
b)  dostarczyć do DWMiP wykaz ocen potwierdzający zaliczenie semestru na papierze firmowym uczelni zagranicznej (Learning Agreement for Studies After the Mobility lub Transcript of Records). Dokument stanowi integralną część Learning Agreement for Studies Before the Mobility oraz During the Mobility. Przedmioty tu wpisane muszą pokrywać się z przedmiotami uzgodnionymi w poprzednich wersjach Learning Agreement. Dziekan zastrzega sobie prawo do niezaliczenia semestru w przypadku, gdy zaliczone przedmioty lub ich punktacja różnią się od wcześniej uzgodnionych;
c)  wypełnić ankietę internetową (EU Survey) z pobytu za granicą (program Erasmus+). Ankieta wysyłana jest automatycznie na konto e-mailowe studenta po zakończeniu mobilności. Jeśli w momencie)      wypełniania ankiety student nie otrzymał jeszcze informacji o zaliczeniu semestru, powinien opuścić część o uznawalności i wypełnić ją po zakończeniu procesu decyzyjnego, ponownie logując się do ankiety.

14.2 Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć/ wypełnić najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia mobilności. W przeciwnym wypadku uczelnia ma prawo wezwać uczestnika praktyki do zwrotu całości lub części przyznanego stypendium.

PO WER 2021/2022 - studenci socjalni i niepełnosprawni - rekrutacja luty 2021 r.

REGULAMIN WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKI W PROGRAMIE ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 DLA STUDENTÓW Z DODATKIEM SOCJALNYM ORAZ STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSOWANYCH Z PROGRAMU PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

1.         Studenci będący w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci niepełnosprawni, starający się o wyjazd na studia lub praktyki w programie Erasmus+, mogą skorzystać z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W tym przypadku stypendium jest wypłacane w złotówkach, a jego wysokość jest wyższa od tego w programie Erasmus+. Stawka dofinansowania zależy od grupy kraju, do którego wyjeżdża kandydat. Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu PO WER jest przedłożenie:

a.        studenci z dodatkiem socjalnym:

 • formularza zgłoszeniowego z podpisem Działu Organizacji Studiów: Pomoc materialna dla studentów, (p. 117/118M);
 • kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej;

b.       studenci niepełnosprawni:

 • formularza zgłoszeniowego z podpisem Działu Organizacji Studiów: Pomoc materialna dla studentów, (p. 117/118M);
 • kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej
 • karty rozliczenia (dostępna w załączniku pod regulaminem);
 • wniosku z kosztorysem (dostępny w załączniku pod regulaminem). Wniosek jest wypełniany przez studenta dopiero po otrzymaniu listu akceptacyjnego z instytucji partnerskiej, najpóźniej na dwa miesiące przed oficjalną datą rozpoczęcia mobilności. Dodatkowe fundusze do wykorzystania z racji niepełnosprawności zostaną przyznane pod warunkiem, iż przygotowany wniosek wraz z kosztorysem zostanie zatwierdzony przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+.

2.         Termin składania dokumentów to 22.02.2021 r. do godz. 14:00 (wyjazdy na studia) oraz cały rok akademicki (wyjazdy na praktyki). Dokumenty należy złożyć w DWMiP (p. 217). Dokumenty niekompletne, bez wymaganych podpisów oraz złożone po ustalonym terminie nie będą przyjmowane.

3.         Student otrzymuje dofinansowanie na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem, zakwaterowaniem oraz podróżą. Przyznane stypendium jest zwolnione z opodatkowania. Miesięczna kwota stypendium została ustalona przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+ w zależności od kraju wyjazdu:

WYJAZDY STUDENTÓW Z PRAWEM DO DODATKU SOCJALNEGO NA STUDIA I PRAKTYKĘ W PROGRAMIE PO WER

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”:

 • Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – kwota: 3 069 PLN
 • Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – kwota: 2 984 PLN
 • Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – kwota: 2 771 PLN

 

WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA STUDIA I PRAKTYKĘ W PROGRAMIE PO WER

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia oraz na praktykę:

 • Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – kwota: 2 217 PLN (studia), 2 643 PLN (praktyka)
 • Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – kwota: 2 131 PLN (studia), 2 558 PLN (praktyka)
 • Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – kwota: 1 918 PLN (studia), 2 345 PLN (praktyka)

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Agencja ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

UWAGA! Powyższe stawki obowiązują w roku akademickim 2020/2021. W związku z tym, że Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie podała jeszcze stawek na rok 2021/2022, mogą one nieznacznie ulec zmianie. Stawki na rok akademicki 2021/2022 zostaną podane prawdopodobnie z początkiem marca 2021 r.

4.         W przypadku, gdy liczba studentów z prawem do dodatku socjalnego będzie przewyższała budżet dofinansowania z programu PO WER, stypendium otrzymają w pierwszej kolejności studenci, których średnia ocen była najwyższa.

5.         Z programu PO WER nie mogą korzystać absolwenci wyjeżdżający na praktykę.

6.         Dofinansowanie z programu PO WER studenta z dodatkiem socjalnym nie wyklucza starania się studenta z orzeczeniem o niepełnosprawności o pokrycie kosztów rzeczywistych wynikających z jego niepełnosprawności poniesionych podczas trwania mobilności.

7.         Student finansowany z programu PO WER zachowuje prawo do otrzymywania innych stypendiów przyznanych przez ASP we Wrocławiu.

8.         Pozostałe kwestie związane z procedurą rekrutacyjną, w tym dokumenty rekrutacyjne, oraz realizacją mobilności pozostają takie same jak w przypadku wyjazdów finansowanych z programu Erasmus+. Uczestnik mobilności finansowany z programu PO WER zachowuje status studenta  Erasmus+ i jest zobowiązany przestrzegać Regulaminu rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ oraz umów dwustronnych na rok akademicki 2021/2022 oraz Regulaminu rekrutacji studentów i absolwentów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz w ramach umowy dwustronnej na rok akademicki 2020/2021 (dla studentów) i 2021/2022 (dla absolwentów).

Regulamin został zatwierdzony przez prawnego przedstawiciela uczelni dnia 8 grudnia 2020 r.             

Uśmiechająca się dziewczyna

Lista uczelni, koordynatorzy Wydziałowi oraz dodatkowe informacje

Czytaj więcej o Lista uczelni, koordynatorzy Wydziałowi oraz dodatkowe informacje

Egzaminy językowe na wyjazdy zagraniczne

Czytaj więcej o Egzaminy językowe na wyjazdy zagraniczne

Do pobrania

Confirmation of Arrival
doc, 75 KB
Confirmation of Arrival
Formularz zgłoszeniowy
doc, 75.5 KB
Formularz zgłoszeniowy
Learning Agreement Before - umowa dwustronna
doc, 72 KB
Learning Agreement Before - umowa dwustronna
Learning Agreement During - umowa dwustronna
doc, 73 KB
Learning Agreement During - umowa dwustronna
Oświadczenie woli
doc, 66 KB
Oświadczenie woli
Podanie o zgodę na przedłużenie pobytu
doc, 27 KB
Podanie o zgodę na przedłużenie pobytu
Podanie o zgodę na wyjazd
doc, 29 KB
Podanie o zgodę na wyjazd
Polecenie wyjazdu służbowego za granicę
pdf, 1.63 MB
Polecenie wyjazdu służbowego za granicę
PO WER wniosek
xlsx, 65.39 KB
PO WER wniosek
PO WER karta rozliczeniowa
xlsx, 163.86 KB
PO WER karta rozliczeniowa
Rezygnacja z wyjazdu
doc, 31.5 KB
Rezygnacja z wyjazdu
Tabela wyjazdowa
pdf, 623.72 KB
Tabela wyjazdowa
Wniosek wyjazdowy
doc, 53 KB
Wniosek wyjazdowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
doc, 60.5 KB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jak wypełnić Learning Agreement for Studies?

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami i wskazówkami do Learning Agreement for Studies pomagającymi w wypełnieniu dokumentów przed mobilnością, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu.

Do pobrania

Instrukcja do Learning Agreement for Studies
pdf, 872.26 KB
Instrukcja do Learning Agreement for Studies