Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Michał Matuszczyk

Wydział Ceramiki i Szkła, Katedra konserwacji i restauracji ceramiki i szkła, Pracownia metodyki konserwacji i restauracji ceramiki

Charakterystyka działalności twórczej

Michał Matuszczyk zajmuje się konserwacją i restauracją dzieł sztuki (malarstwo sztalugowe oraz ścienne, rzeźba polichromowana i ceramika). Prowadzi badania starzeniowe farb wykorzystując do tego celu komory klimatyczne ze zmienną temperaturą i wilgotnościa oraz z lampą ksenonową. Wyniki samodzielnie wykonanych badań analizuje kolorymetrem i połyskomierzem zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami. Wynki prezentuje w monografiach, artykułach oraz na konferencjach krajowych
i zagranicznych. Zajmuje się także działalnością kuratorską i badaniami mniej znanych technik ceramicznych: (ceramika czarna i siwa) tworzonych głównie na terenie wschodniej Polski i w krajach ościennych.

Najważniejsze osiągnięcia

1. „Konserwacja i restauracja ceramicznego kominka z rezydencji Hermanna Fränkla w Prudniku z uwzględnieniem badań farb do punktowania ceramiki metodą „na zimno”. Rozprawa habilitacyjna, ASP Warszawa, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 2013, wydanie drugie- poprawione.

2. „Badania farb stosowanych do barwnych uzupełnień ubytków szkliw ceramicznych w ekspozycji zewnętrznej. Część II”, ASP Wrocław, 2019.

3. Matuszczyk M., Oborska-Oracz A., Wowak J., „Ceramika siwa i czarna- przyczyny powstania określonej barwy na podstawie stanu badań oraz analizy procesu wypału”, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, UMK Toruń, 50/2019 (wydane w 2021 r.), s. 165-190.

4. Konserwacja i restauracja rzeźby ceramicznej Zdzisława Szyszki „Klucz” z 1977 r. ze zbiorów ASP wraz z projektem posadowienia- koordynacja i prowadzenie wszystkich prac koncepcyjnych, projektowych, a także związanych z pozyskaniem środków finansowych na zakup rzeźby na rzecz ASP i organizacją konkursu na projekt posadowienia obiektu dla studentów ASP. Prowadzenie prac częściowo zrealizowanych w ramach zajęć studenckich, ASP Wrocław, 2018. Współpraca z firmą Baumit o/Wrocław.

5. Pomysłodawca, kurator główny, przewodniczący Jury Konkursowego pierwszej w Polsce Wystawy 
i Konkursu, Redaktor Katalogu Wystawy „Najlepsze dyplomy na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki na uczelniach ASP Kraków, UMK Toruń, ASP Warszawa, ASP Wrocław”, Galeria „Neon”, 16.12.2021-07.01.2022, wernisaż wystawy 16.12.2021 r., ASP Wrocław.

Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Projekt badawczy polega na przeprowadzeniu porównawczych badań starzeniowych zapraw mineralnych i opartych na żywicach sztucznych, wykorzystywanych do uzupełnień ubytków ceramiki
w ekspozycji zewnętrznej. Przygotowane próbki na bazie żywic epoksydowych, polietrowych, poliuretanowych i spoiw mineralnych (na bazie cementu portlandzkiego, wapna, gipsu) z różnymi wypełniaczami poddane zostaną starzeniu w komorze klimatycznej ze zmienną temperaturą
i wilgotnością, w której imitowane są warunki jakie panują na zewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo zostaną przygotowane próbki wzorcowe wykonane z ceramiki o różnej temperaturze wypału i różnego rodzajów gliny. Po starzeniu próbki zostaną poddane łamaniu w maszynie wytrzymałościowej i poddane analizie porównawczej i wytypowaniu najlepszych materiałów wykorzystanych w pracach restauratorskich przy ceramice zabytkowej i współczesnej.

 Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Kandydat powinien być absolwentem kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub pokrewnym. Musi wykazać się doświadczeniem w pracy w terenie, w ramach prowadzenia prac
w zakresie konserwacji i restauracji rzeżby albo ceramiki (indywidualnie lub w zespole). Wymagane jest przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w tej dyscyplinie sztuki.

Kontakt

Próbka farby na bazie żywicy poliuretanowej po starzeniu w komorze klimatycznej z lampą ksenonową. Obok próbka wzorcowa (Fot. Czesław Chwiszczuk).
<p><span><span>Próbka farby na bazie żywicy poliuretanowej po starzeniu w komorze klimatycznej z lampą ksenonową. Obok próbka wzorcowa (Fot. Czesław Chwiszczuk).</span></span></p>
Rzeźba ceramiczna autorstwa art. ceramika Zdzisława Szyszki „Klucz” (1977 r.) znajdująca się na terenie ASP we Wrocławiu. Stan po konserwacji i restauracji (Fot. Michał Matuszczyk)
<p><span><span><span>Rzeźba ceramiczna autorstwa art. ceramika Zdzisława Szyszki „Klucz” (1977 r.) znajdująca się na terenie ASP we Wrocławiu. Stan po konserwacji i restauracji (Fot. Michał Matuszczyk)</span></span></span></p>
Rzeźba ceramiczna z cyklu „Kwiaty- Impresja” autorstwa art. plastyka Zdzisława Szyszki (1978 r.). Stan przed oraz po konserwacji i restauracji (Fot. Michał Matuszczyk, Kamila Żurawska- Chwiszczuk).
<p><span><span><span>&nbsp;Rzeźba ceramiczna z cyklu „Kwiaty- Impresja” autorstwa art. plastyka Zdzisława Szyszki (1978 r.). Stan przed oraz po konserwacji i restauracji (Fot. Michał Matuszczyk, Kamila Żurawska- Chwiszczuk).</span></span></span></p>
Górna część rzeźby ceramicznej autorstwa art. ceramika Zdzisława Szyszki „Klucz” (1977 r.)  po oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków czerepu oraz pęknięcia zaprawą na bazie żywicy epoksydowej  z wypełniaczami. Stan w trakcie konserwacji i restauracji (Fot. Maciej Gawlinski-Bryla).
<p><span><span>Górna część rzeźby ceramicznej autorstwa art. ceramika Zdzisława Szyszki „Klucz” (1977 r.)&nbsp; po oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków czerepu oraz pęknięcia zaprawą na bazie żywicy epoksydowej<br /> z wypełniaczami. Stan w trakcie konserwacji i restauracji (Fot. Maciej Gawlinski-Bryla).</span></span></p>