Przejdź do treści

Dla doktorantów

Zdjęcia do szkoły doktorskiej

Środki na rozwój naukowy doktorantów

Wniosek
doc, 39.5 KB
Wniosek
Regulamin
pdf, 222.43 KB
Regulamin

Doktoranci wszystkich lat mogą składać wnioski o dofinansowanie swojej działalności w ramach programu „Środki na rozwój naukowy doktorantów Szkoły Doktorskiej”. Zasady działania programu, w szczególności maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych roczników oraz wykaz kosztów kwalifikowanych na dany rok akademicki określa Regulamin.

 

NAWA STER II stypendia i staże

scholarship_rules-and-regulations.pdf
pdf, 462.58 KB
scholarship_rules-and-regulations.pdf
scholarships_appendix-no.-2.pdf
pdf, 239.89 KB
scholarships_appendix-no.-2.pdf
scholarships_appendix-no.-3.pdf
pdf, 306.09 KB
scholarships_appendix-no.-3.pdf
scholarships_appendix-no.-4.docx
docx, 118.51 KB
scholarships_appendix-no.-4.docx
scholarships_appendix-no.-5.pdf
pdf, 309.21 KB
scholarships_appendix-no.-5.pdf
scholarships_appendix-no.-6.doc
doc, 133.5 KB
scholarships_appendix-no.-6.doc
scholarships_appendix-no.-6.pdf
pdf, 192.68 KB
scholarships_appendix-no.-6.pdf
scholarships_appendix-no.1.pdf
pdf, 319.46 KB
scholarships_appendix-no.1.pdf
internships_appendix-no.-2.pdf
pdf, 240.9 KB
internships_appendix-no.-2.pdf
internships_appendix-no.-3.pdf
pdf, 307.45 KB
internships_appendix-no.-3.pdf
internships_appendix-no.-4.docx
docx, 120.19 KB
internships_appendix-no.-4.docx
internships_appendix-no.1.pdf
pdf, 309.66 KB
internships_appendix-no.1.pdf
internships_appendix-no.5.pdf
pdf, 309.28 KB
internships_appendix-no.5.pdf
internships_rules-and-regulations.pdf
pdf, 387.57 KB
internships_rules-and-regulations.pdf
1.73.2022-1.pdf
pdf, 303.62 KB
1.73.2022-1.pdf
1.72.2022-1_0.pdf
pdf, 299.78 KB
1.72.2022-1_0.pdf

W ramach realizacji programu „Comprehensive internationalization of the Doctoral School at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław” (NAWA STER II) w latach akademickich 2022/2023 oraz 2023/2024 sfinansowane zostaną wyjazdy na staże naukowe dla najlepszych doktorantów oraz przyznane będą stypendia dla najlepszych doktorantów z zagranicy. We wrześniu 2022 oraz 2023 zbiorą się komisje oceniające dorobek doktorantów Szkoły Doktorskiej w celu wyłonienia beneficjentów projektu. Podstawę do oceny komisji stanowić będzie formularz oraz dokumentacja dorobku doktoranta.

Sprawozdania semestralne doktorantów

Sprawozdanie semestralne
docx, 33.84 KB
Sprawozdanie semestralne
Opinia promotora
docx, 13.97 KB
Opinia promotora
Raport z praktyki dydaktycznej
docx, 13.61 KB
Raport z praktyki dydaktycznej

Zgodnie z Programem kształcenia, w celu uzyskania zaliczenia kolejnych semestrów, doktoranci zobowiązani są do złożenia dziekanowi Szkoły Doktorskiej, w terminie do 15 lutego oraz 15 września każdego roku, następujących dokumentów:

  • sprawozdania dotyczącego postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego, w tym stopnia zaawansowania przygotowywanej rozprawy doktorskiej
  • opinii promotora dotyczącej postępów w pracy badawczej doktoranta
  • potwierdzonej przez promotora informacji o odbytej przez doktoranta praktyce dydaktycznej.

Indywidualny Plan Badawczy

Individual Research Plan
docx, 26.62 KB
Individual Research Plan

W trakcie drugiego semestru kształcenia w Szkole Doktorskiej doktoranci opracowują pod opieką swoich promotorów indywidualne plany badawcze. Dokumenty te zatwierdzane są przez Radę Dyscypliny Artystycznej ASP we Wrocławiu przed przerwą wakacyjną po pierwszym roku kształcenia (druga połowa czerwca).

Wszelkie zmiany w indywidualnym planie badawczym również muszą być zatwierdzone przez Radę Dyscypliny Artystycznej.

Ocena śródokresowa

Szczegółowe zasady przeprowadzania oceny śródokresowej 2023
pdf, 282.19 KB
Szczegółowe zasady przeprowadzania oceny śródokresowej 2023
Raport z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego
docx, 25.81 KB
Raport z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej, która przeprowadzana jest w trakcie czwartego semestru kształcenia przez komisję ewaluacyjną, powołaną oddzielnie dla każdego doktoranta.
Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej w danym roku akademickim określane są odrębnym zarządzeniem dziekana Szkoły Doktorskiej.

Wyniki ocen śródokresowych w roku akademickim 2022/2023

Imię i nazwisko

Skład komisji ewaluacyjnej

Wynik oceny

Marta Siemińska

prof. Andris Teikmanis

(Art Academy of Latvia)

dr hab. Dominika Sobolewska (ASP Wrocław) 

dr Patrycja Mastej

(ASP Wrocław)

pozytywny


Weronika Trojańska

prof. Andris Teikmanis

(Art Academy of Latvia)

dr hab. Małgorzata Kaczmarska (ASP Wrocław) 

dr Roland Grabkowski

(ASP Wrocław)

pozytywny

Ali Alperen Sahin

prof. Andris Teikmanis

(Art Academy of Latvia)

dr Robert Sochacki

(ASP Wrocław) 

dr Roland Grabkowski

(ASP Wrocław)

pozytywny

Krystian Czaplicki

prof. Andris Teikmanis

(Art Academy of Latvia)

prof. Łukasz Huculak

(ASP Wrocław) 

dr hab. Joanna Teper

(ASP Wrocław)

pozytywny

Jack Williams

prof. Andris Teikmanis

(Art Academy of Latvia)

dr hab. Maja Wolińska

(ASP Wrocław) 

dr hab. Joanna Teper

(ASP Wrocław)

pozytywny

Ngan Wa Ao

prof. Andris Teikmanis

(Art Academy of Latvia)

dr Anastazja Jarodzka

(ASP Wrocław) 

dr hab. Anna Kołodziejczyk

(ASP Wrocław)

pozytywny

Dawid Żynda

prof. Andris Teikmanis

(Art Academy of Latvia)

dr Joanna Opalska - Brzecka (ASP Wrocław) 

dr hab. Anna Kołodziejczyk 

(ASP Wrocław)

pozytywny

Jakościowe opisy przeprowadzonej oceny oraz rekomendacje komisji ewaluacyjnych przekazane zostały bezpośrednio do wiadomości doktorantów.

Postępowanie o nadanie stopnia doktora

Procedura postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego
pdf, 6.64 MB
Procedura postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego

Uchwała Senatu 2021

A guide to the doctoral degree conffering procedure
odt, 18.95 KB
A guide to the doctoral degree conffering procedure

Kształcenie w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem przez doktoranta rozprawy doktorskiej. Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia doktora określone są odrębną uchwałą Senatu ASP.

Pozostałe dokumenty

Zarządzenie rektora w sprawie zasad wypłacania i zwrotu studendium
pdf, 915.15 KB
Zarządzenie rektora w sprawie zasad wypłacania i zwrotu studendium
Formularz do wypłaty stypendium
docx, 24.11 KB
Formularz do wypłaty stypendium
Deklaracja wyboru pracowni uzupełniajacej
docx, 13.6 KB
Deklaracja wyboru pracowni uzupełniajacej
Ubezpieczenie zdrowotne. Oświadczenie doktoranta
docx, 28.36 KB
Ubezpieczenie zdrowotne. Oświadczenie doktoranta