Przejdź do treści

Dla doktorantów

Zdjęcia do szkoły doktorskiej
Środki na rozwój naukowy doktorantów

Doktoranci wszystkich lat mogą składać wnioski o dofinansowanie swojej działalności w ramach programu „Środki na rozwój naukowy doktorantów Szkoły Doktorskiej”. Zasady działania programu, w szczególności maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych roczników oraz wykaz kosztów kwalifikowanych na dany rok akademicki określa Regulamin (do pobrania poniżej)

Stypendia i staże NAWA STER II

W ramach realizacji programu „Comprehensive internationalization of the Doctoral School at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław” (NAWA STER II) w latach akademickich 2022/2023 oraz 2023/2024 sfinansowane zostaną wyjazdy na staże naukowe dla najlepszych doktorantów oraz przyznane będą stypendia dla najlepszych doktorantów z zagranicy. We wrześniu 2022 oraz 2023 zbiorą się komisje oceniające dorobek doktorantów Szkoły Doktorskiej w celu wyłonienia beneficjentów projektu. Podstawę do oceny komisji stanowić będzie formularz oraz dokumentacja dorobku doktoranta.

Sprawozdania semestralne doktorantów

Zgodnie z Programem kształcenia, w celu uzyskania zaliczenia kolejnych semestrów, doktoranci zobowiązani są do złożenia dziekanowi Szkoły Doktorskiej, w terminie do 15 lutego oraz 15 września każdego roku, następujących dokumentów:

  1. sprawozdania dotyczącego postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego, w tym stopnia zaawansowania przygotowywanej rozprawy doktorskiej,
  2. opinii promotora dotyczącej postępów w pracy badawczej doktoranta,
  3. potwierdzonej przez promotora informacji o odbytej przez doktoranta praktyce dydaktycznej. 
Indywidualny Plan Badawczy

W trakcie drugiego semestru kształcenia w Szkole Doktorskiej doktoranci opracowują pod opieką swoich promotorów indywidualne plany badawcze. Dokumenty te zatwierdzane są przez Radę Dyscypliny Artystycznej ASP we Wrocławiu przed przerwą wakacyjną po pierwszym roku kształcenia (druga połowa czerwca).

Wszelkie zmiany w indywidualnym planie badawczym również muszą być zatwierdzone przez Radę Dyscypliny Artystycznej.

Ocena śródokresowa

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej, która przeprowadzana jest w trakcie czwartego semestru kształcenia przez komisję ewaluacyjną, powołaną oddzielnie dla każdego doktoranta.

Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej w danym roku akademickim określane są odrębnym zarządzeniem dziekana Szkoły Doktorskiej.

Postępowanie o nadanie stopnia doktora

Kształcenie w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem przez doktoranta rozprawy doktorskiej. Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia doktora określone są odrębną uchwałą Senatu ASP.

Do pobrania

Semestralne sprawozdanie.docx
docx, 33.92 KB
Semestralne sprawozdanie.docx
Opinia promotora.docx
docx, 13.99 KB
Opinia promotora.docx
Praktyki.docx
docx, 13.64 KB
Praktyki.docx
Deklaracja pracowni uzupełniającej.docx
docx, 13.61 KB
Deklaracja pracowni uzupełniającej.docx