Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Agata Szuba

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Katedra Sztuki Mediów, Pracownia Fotografii Intermedialnej i Działań Dokamerowych

Charakterystyka działalności twórczej

Dr hab. Agata Szuba, urodzona w 1985, w Olsztynie. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Od 2014 pracownik naukowo-artystyczny Katedry Sztuki Mediów wrocławskiej ASP, w której od roku akademickiego 2020/2021 prowadzi Pracownię Fotografii Intermedialnej i Działań Dokamerowych. Autorka tekstów teoretycznych o sztuce najnowszej, wystaw indywidualnych oraz uczestniczka pokazów zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.: Korea Południowa, USA, Niemcy, Gruzja, Japonia, Francja, Wielka Brytania. Członek Naukowego Towarzystwa Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Związku Polskich Artystów Fotografików.

Najważniejsze osiągnięcia

 1. Katalog czynności uroczystych, Galeria FF, Łódź [wystawa indywidualna]
 2. Femine Flash Collection vol 3, Muzeum Fotografii, Görlitz [wystawa indywidualna]
 3. Gesty polemiczne, Galeria Foto-Gen, Wrocław [wystawa indywidualna]
 4. NIE!/NO!/NEIN!/NON!, FASS Art Gallery, Istambuł, Turcja [wystawa indywidualna]
 5. Inside/Outside, Wyróżnienie honorowe, International Photography awards, Paryż, Francja
Opieka promotorska

Język, w jakim prowadzone będzie seminarium

polski, angielski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Projekty badawcze w ramach grupowych i indywidualnych projektów artystycznych odnoszą się do fenomenu relacji podmiot – przedmiot (zagadnień zwrotnych odniesień w aspekcie personalizacji mediów cyfrowych); problematyki języka, sensu, treści; zagadnień antropologicznych oraz interpretacji obrazu; problematyki zmieniającej się za sprawą postępu teleinformatycznego, generowania widoku, transmisji i ontologicznych uwarunkowań współczesnej formy artefaktu oraz funkcji sztuki jako instrumentu poszerzającego sferę publicznej dyskusji.

Oczekiwane kompetencje doktoranta

 • Umiejętności warsztatowe (studio: foto/video; obsługa programów graficznych: foto/video), umożliwiające swobodną wypowiedź artystyczną, świadomie uwzględniającą specyficzne wartości formalne i estetyczne.
 • Poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki.
 • Wiedza z obszaru sztuki mediów w zakresie teorii i praktyki fotografii, integrującej różnorodne obszary percepcji i kreacji medialnej w sztuce oraz ich konotacji we współczesnej kulturze.
 • Umiejętność krytycznej analizy artefaktu w celu określenia intencji nadawcy, zawartych w nim znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie komunikacji społeczno-kulturowej.
 • Zapał do czynnego udziału w wydarzeniach inicjowanych przez Pracownię, tworzenie własnych działań artystycznych.
 • Potrzeba ciągłego wzbogacania wiedzy i kompetencji badawczych. Podstawowe kompetencje związane z prowadzeniem badań, ich rozwiązywanie oraz samodzielne wyprowadzanie naukowego wnioskowania.
 • Umiejętność zaprezentowania wyników na piśmie w formie mającej znamiona pisarstwa naukowego.
 • Dorobek artystyczny i naukowy, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zróżnicowane działania twórcze.

 

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

 • Współpraca obejmuje działania w obszarze sztuki mediów w zakresie fotografii, performensu, integrowania różnych obszarów percepcji i kreacji medialnej w sztuce oraz ich konotacji we współczesnej kulturze ukierunkowanej na świadome i aktywne w niej uczestnictwo.
 • Praktyczne zastosowanie w twórczości artystycznej teoretycznych uzasadnień paradygmatu inter-medialności, warunkującej możliwość przeniesienia doświadczeń tradycyjnych obszarów plasty-cznej działalności w nową płaszczyznę estetycznej przestrzeni interdyscyplinarnej, korzystającej z mediów tradycyjnych i cyfrowych, jak również stwarzających możliwość kreatywnego wykorzystania nowych możliwości kontaktu z odbiorcą przez wprowadzanie elementów interaktywnych.
 • Samodzielna praca artystyczna i badawcza doktoranta prowadzona pod kierunkiem promotora. Uzupełnianie wiedzy dziedzinowej i interdyscyplinarnej. Korekty, omówienia i dyskusje na każdym etapie powstawania realizacji: od ogólnej koncepcji ideowej i formalnej poprzez projekt i realizację zamierzenia twórczego. Doświadczenie sztuki w jej różnych aspektach i materiach, działania intermedialne, poszerzając obszary eksploracji artystycznej. Wspieranie samorządności i własnych inicjatyw twórczych.
 • Stworzenie przestrzeni do rozwijania kompetencji społecznych związanych z upublicznieniem twórczości artystycznej i werbalizowaniem swojego stanowiska teoretycznego.
 • Zajęcia w laboratoriach, udział w procesie dydaktycznym: wykłady, projekty i prace terenowe, konsultacje, korekty, udział i współorganizacja warsztatów, plenerów, sympozjów, konkursów, festiwali i wystaw.
 • Dostęp do laboratorium fotograficznego/filmowego – nowoczesnej aparatury badawczej (Broncolor, Sinar).

 

Oczekiwane umiejętności

Komunikatywność, erudycyja, oryginalność twórcza, umiejętność pracy w grupie, umiejętność porozumiewania się – budowania relacji i angażowanie się studentów do aktywnego udziału w pracy artystycznej, aktywne tworzenie, słuchanie zespołu, konsultacje indywidualne; rozpoznanie i prowadzenie projektów jednostkowych, wykorzystywanie wiedzy w praktyce: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, sprawne przekazywanie informacji, tworzenie i przeprowadzanie prezentacji, przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych.

Kontakt