Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

prof. Daria Milecka

Wydział Malarstwa, katedra Rysunku, Pracownia Malarstwa i Rysunku 111

Charakterystyka działalności twórczej

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu: Wydz. Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego oraz Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (1991-1996). Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej. Studia na Uniwersytecie Wrocławskim (1985 -1990), dyplom z kulturoznawstwa pod kier. prof. Stanisława Pietraszko. Obecnie profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zatrudniona w Katedrze Rysunku na Wydziale Malarstwa.

Udział w ponad 200 wystawach krajowych i zagranicznych, sympozjach, plenerach malarskich, konferencjach. Współtwórca grupy artystycznej „Kontynuacja i Sprzeciw” działającej od 1996 r. pod patronatem prof. Wandy Gołkowskie i Jana Chwałczyka. Prace w kolekcjach, m.in., Gerarda Bluma w Muzeum Modern Art w Hünfeld, Forum Konkrete Kunst w Erfurcie, Musée du Petit Format w Nismes (Belgia).

Zajmuje się malarstwem oraz badaniem relacji pomiędzy obrazem a słowem (zarówno aspektem historycznym, jak i współczesną koegzystencją tych dwóch mediów w sztukach wizualnych).

„Sztuka jest dla mnie obszarem, w którym przejawiają się zjawiska czystych jakości - obcowanie z nimi otwiera nowe poziomy naszego wglądu. Interesują mnie fenomeny poza czasem i przestrzenią, nieposiadające jeszcze semantycznych odniesień w istniejącym świecie znaków, afunkcjonalne w świecie rzeczy, niemające nazw w żadnym języku.”

Najważniejsze osiągnięcia

 1. Muzeum Modern Art,  „Kontynuacja i Sprzeciw” ["Widerspruch und Fortsetzung"], Hunfeld 2023
 2. Gra edukacyjna: „Historia powinowactwa słowa i obrazu. Gra edukacyjna. Pracownia Słowa i Obrazu”, red. D. Milecka; artykuł pt. „Historia koegzystencji obrazu i słowa”, Wrocław 2019
 3. Artykuł do książki naukowej pt. „Poezja unaoczniona” [w:] „Kwadratowe obłoki. Konstruktywizm i awangarda: teoria, rekonstrukcja, wpływ”, Wrocław 2019
 4. Artykuł do książki naukowej pt. pt. „Literacje obrazów. Możliwości związków między słowem i obrazem w ramach nauk o mediacji sztuki” [w:] „Mediacja Sztuki”, red. D. Milecka, Wrocław 2019
 5. Wystawa konferencyjna „Słowo i Obraz”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zakład Edytorstwa Filologii Polskiej, „Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu”, Wrocław 2019
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Projekty badawcze dotyczą szeroko pojętego obrazu i różnych sposobów jego definiowania
i redefiniowania w kontekście sztuki współczesnej. Metody pracy dobierane są adekwatnie do obszaru działań (możliwe są wszystkie techniki artystyczne, również multimedialne).

Preferowany obszar poszukiwań: koegzystencja słowa i obrazu, powinowactwo literatury i sztuk wizualnych.

Oczekiwane kompetencje doktoranta:

- zna i rozumie światowy dorobek sztuk wizualnych, jest otwarty na jego dalsze poznawanie
i rozwijanie w praktyce

- potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki i sztuki do twórczego formułowania
i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów oraz wykonywania zadań o charakterze interdyscyplinarnym

- posiada umiejętność komunikowania się i współdziałania z innymi, kreatywność, niezależność
i integralność, postępuje zgodne z zasadami etycznymi i moralnymi

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Doktorant powinien posiadać w znacznym stopniu i stale rozwijać następujących kompetencje
w pracy grupowej, dydaktycznej i edukacyjnej:

 • myślenia dialogicznego uwzględniającego wielość punktów widzenia i perspektyw
 • zdolności komunikacyjnych, w tym argumentacji, w formie pisemnej i ustnej
 • rozumienia i poszanowanie zasad etycznych
 • rozumienia i poszanowanie zasad ochrony własności intelektualnej
 • umiejętności negocjowania rozwiązań
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów