Pracownia Słowa i Obrazu

PROWADZĄCA:

Prof. nadzw. Daria Milecka

Pracownia Słowa i Obrazu to poznanie historii współistnienia obrazu i słowa,
ich wzajemnych relacji i problematyki. Historii zaczętej od wizualizmu pierwszych aktów twórczych, które nie znały rozróżnienia pomiędzy pismem a obrazem, integralnie wtapiając ślady swoich działań w rytuały życia. Pojawienie się znaków fonicznych radykalnie zmieniało sytuację wszelkich zapisów wizualnych. Koegzystencja obrazu i tekstu pokazana jest poprzez burzliwe i radykalne przemiany: od greckich technopaegii, czy horacjańskich unifikacji, poprzez lessingowską autonomizację, do współczesnej liberatury
i hipertekstu.

Pracownia Słowa i Obrazu otwiera szeroką przestrzeń możliwych doświadczeń i badań twórczych dla studentów, umożliwia transgresję reguł, środków i metod pracy. Wymusza wręcz podejście interdyscyplinarne, uwzględniające zarówno autonomiczność danego zagadnienia, jak i jego rozliczne heteronomie. Uczy przekładalności różnych środków komunikacji. Wprowadza również elementy estetyki transwersalnej pokazując możliwości przechodzenia pomiędzy różnymi kodami percepcji rzeczywistości.

FORMA I WYMIAR ZAJĘĆ:

Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy. I część zajęć to wykłady, pokazy wizualne, jak również konwersatoria. II część to działania praktyczne wykonywane
w oparciu o scenariusze uwzględniające różny stopień złożoności zagadnień,
jak i indywidualne zainteresowania studentów. Medium użyte do działań uwarunkowane jest charakterem danej pracy.

Zajęcia odbywają się w pracowni artystycznej. Semestr pracy studentów kończy się  pokazem prac.

CELE KSZTAŁCENIA:

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu historii współistnienia obrazu i słowa. Zapoznanie z wybranymi teoriami dotyczącymi koegzystencji obrazu i słowa oraz historią przemian w ich wzajemnej relacji. Uwrażliwienie studentów na różne perspektywy interpretacyjne, redefiniowanie kluczowych pojęć. Prezentacja sposobów tworzenia wypowiedzi artystycznych w oparciu o różne możliwości znaków językowych i ikonicznych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Struktura znaków językowych i ikonicznych – zagadnienia wybrane.
Antropologia obrazu wg Beltinga.
Antropologia słowa – badania współczesne.
Literatura i plastyka wobec tradycji oralnych.
Dekoherencja sematyczna poezji konkretnej.
Liberatura jako dzieło totalne. Od Joyce’a do liberatury.
Nowe kody językowo - ikoniczne
Od papirusu do hipertekstu.
Tekst ergodyczny, cybertekst – wielopoziomowość wypowiedzi.

KRYTERIA OCENY:
Ocena końcowa jest sumą ocen za przeglady wewnętrzne, aktywność twórczą oraz  końcowy przeglad egzaminacyjny.

Pracownia przeznaczona jest dla studentów II roku
oraz jako pracownia wolnego wyboru dla I i II stopnia studiów.

Zobacz także