Przejdź do treści

Pracownia Słowa i Obrazu

Pracownia Słowa i Obrazu

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu historii współistnienia obrazu i słowa. Zapoznanie studentów z wybranymi teoriami dotyczącymi koegzystencji obrazu i słowa oraz historią przemian ich wzajemnych relacji. Uwrażliwienie studentów na różne perspektywy interpretacyjne oraz na redefiniowanie kluczowych pojęć. Prezentacja sposobów tworzenia wypowiedzi artystycznych w oparciu o różne możliwości znaków językowych i ikonicznych.

Pracownia Słowa i Obrazu otwiera szeroką przestrzeń możliwych doświadczeń i badań twórczych dla studentów, umożliwia transgresję reguł, środków i metod pracy. Pracownia mocno akcentuje podejście interdyscyplinarne, uwzględniające zarówno autonomiczność danego zagadnienia, jak i jego rozliczne heteronomie, ukazując tym samym możliwość wymiany różnych środków komunikacji. Wprowadza również elementy estetyki transgresyjnej pokazując możliwości przechodzenia pomiędzy różnymi kodami percepcji rzeczywistości.

Zapisy

Pracownia przeznaczona jest obowiązkowo dla studentów kierunku Mediacja Sztuki II roku I stopnia oraz I roku II stopnia.

Lektury

G. Godlewski, Słowo-pismo-sztuka słowa. M. Dawidek-Gryglicka, Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne C. Vandendorpe, Od papirusu do hipertekstu B. Śniecikowska, Słowo-obraz-dźwięk P. Rypson, Obraz słowa C. Ripa, Ikonologia J. Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych D. Higgins, Pattern poetry. Guide to an unknown literature