Przejdź do treści

Warsztat Sztuki Performance

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia; II rok/sem III i IV

Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy. I część to krótkie wykłady, pokazy videodokumentacji, czytanie tekstów źródłowych, komentowanie i analizowanie.Praca nad tworzeniem opisu i zapisu. Próby werbalizowania własnych doświadczeń. Wspólne wyjścia do galerii na wystawy, pokazy, wykłady. Spotkania z artystami i ludźmu sztuki. Odnoszenie sie do tych spotkań i w/w wydarzeń.II część to ćwiczenia praktyczne wykonywane na bazie własnych założeń teoretycznych.
Zajęcia te „wymuszają" działania własne studentów. Poprzez próby własnej kreacji oswajają z użyciem różnych środków ekspresji.
Podczas zajęć dozwolone sa wszelkie formy wypowiadania się i ekspresji własnej w tym równiez działania typu performance.
Zajęcia odbywają sie głównie w pracowni artystycznej, ale równiez w galeriach I innych miejscach sztuki. Odbywają się w blokach po 4 godziny lekcyjne. Maja charakter krótkich wykładów, prezentacji wizual-nej, konsultacji/korekt

Przekazanie studentom przekonania o tym jak ważne jest rozwijanie świadomości. Świadomości, która ma się stać ich podstawowym narzędziem umożliwiającym wszechstronny rozwój.
Zapoznanie studentów z róznymi fazami procesu tworzenia, znaczenia tego procesu .
Wprowadzenie podstaw recepcji problemów sztuki performance.
Zapoznanie studentów z wyobrażeniami na temat konieczność two-rzenia własnego alfabetu i języka, a następnie wypowiadania się w tym języku.
Uwrażliwienie na rolę inwencji, ekspresji i odwagi twórczej.
Zapoznanie z sensem umowności języka sztuki.
Wprowadzenie wiedzy na temat różnych modeli formułowania wy-powiedzi werbalnych na tematy sztuki.

Punktem wyjścia do pracy jest elementarny problem człowiek miejsce i czas rozpatrywany w różnych wymiarach, aspektach I perspektywach "zawarty" w ćwiczeniach o różnego rodzaju trudności i stopniu skomplikowania.


-człowiek/mózg/rozum/intelekt – świadomość
-człowiek/emocje/psychika/skojarzenia
-człowiek/wyobraźnia/myśl/idea
-człowiek/ciało/postać/figura
-człowiek/gest/znak/ruch
-człowiek/komunikat/przekaz/wypowiedź
-człowiek/skojarzenia/cytaty/odniesienia
-człowiek/ekspresja/informacja/język
-człowiek/otoczenie/przedmioty/urządzenia
-człowiek/przedmioty wokól niego/ich miejsce/kontekst
-człowiek/w akcji/ w środku wydarzenia/dystans
-człowiek/wobec otoczenia/( zagadnienia skali,proporcji, rytmu )
-człowiek/komun ikacja/interakcja/
-człowiek/czas/rzeczywisty/skompresowany/rozciągnięty
 Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć „wymuszają" własną aktywność studenta,

Kryteria oceny
Przegląd egzaminacyjny