Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Marlena Promna-Pietrek

Wydział Malarstwa, Katedra Rysunku


 

Charakterystyka działalności twórczej

Malarka, rysowniczka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2007 r. (pracownia prof. A. Klimczaka-Dobrzanieckiego) oraz Akademii Jana Długosza w Częstochowie w 2004 r. (dzisiejszy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy). Doktor habilitowany w dziedzinie sztuki. Od 2010 r. zatrudniona na Wydziale Malarstwa w VI Pracowni Rysunku prof. Piotra Kielana. Autorka ponad dwudziestu wystaw indywidualnych i uczestniczka około dwustu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Kierowniczka międzynarodowych projektów artystycznych. Laureatka nagrody Wystawa Roku 2020 ZPAP Wrocław za ekspozycję  „Ogród naturalny” w Muzeum Architektury we Wrocławiu. 
Permanentną cechę mojej twórczości stanowi synteza i materia malarska. Łączy ona różnorodne, często skrajne obszary moich malarskich eksploracji. Istotne dla mnie jest poruszanie się między odmiennymi sposobami obrazowania, co podyktowane jest chęcią stworzenia jak najlepszego zapisu interesującej mnie treści. Swoje wypowiedzi lokuję w obszarze „pomiędzy” geometrią a bioformą, abstrakcją i figuracją, metaforą a dosłownością.

Najważniejsze osiągnięcia

1. 2021 Nagroda Roku 2020 ZPAP Wrocław za wystawę Ogród naturalny zrealizowaną w Muzeum Architektury we Wrocławiu 
2. 2012-2023 realizacja dziesięciu edycji projektu artystyczno-naukowego (2012-2023) Międzynarodowy Przegląd Figuratywnego Rysunku Studenckiego Figurama
3. „Drawing Connections” realizacja projektu artystyczno-naukowego z Department of Art & Art History, CoA+A, UNC Charlotte, USA;
4. „Labirynt” realizacja projektu artystyczno-naukowego  i wymiany studenckiej zrealizowany z Accademią Di Belle Arte Di Roma, Włochy
5. Publikacja „Dziesięć edycji Międzynarodowego Triennale Współczesnego Rysunku Polskiego –  podsumowanie”, tekst do katalogu X edycji Triennale Współczesnego Rysunku Polskiego, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2020, ISBN 978-83-948958-4-6

Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski, angielski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Projekty badawcze dotyczą szeroko pojętego obrazu i różnych sposobów jego definiowania
i redefiniowania w kontekście sztuki współczesnej
. Metody pracy dobierane są adekwatnie do obszaru działań (możliwe są wszystkie techniki artystyczne).

do obszaru działań (możliwe są wszystkie techniki artystyczne, również multimedialne).

Oczekiwane kompetencje doktoranta:

- znajomość światowego dorobku sztuk wizualnych

- umiejętność wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki i sztuki do twórczego formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów

- umiejętność komunikowania się i współdziałania z innymi

- umiejętność formułowania zadań artystycznych i osiągania założonych wyników

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Doktorant powinien posiadać w znacznym stopniu i stale rozwijać następujących kompetencje
w pracy grupowej, dydaktycznej i edukacyjnej:

  • myślenia dialogicznego uwzględniającego wielość punktów widzenia i perspektyw
  • zdolności komunikacyjnych, w tym argumentacji, w formie pisemnej i ustnej
  • rozumienia i poszanowanie zasad etycznych
  • rozumienia i poszanowanie zasad ochrony własności intelektualnej
  • umiejętności negocjowania rozwiązań umiejętności rozwiązywania konfliktów