Przejdź do treści

Przepisy dotyczące studiów doktoranckich oraz wszczynania postępowania ws. nadania stopnia doktora

Z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0. Wraz z nią weszła w życie także ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której zawarto kluczowe informacje dotyczące dalszego funkcjonowania studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 i procedury nadawania stopni doktorskich doktorantom.

Zmiany istotne dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020:

1) Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2) Po 30 kwietnia 2019 r. nadanie stopnia doktora następuje zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, przyjętą w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

3) Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce przewodów doktorskich będą wszczynane postępowania ws. nadania stopnia doktora.

4) W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora zgodnie z nową procedurą postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora będzie wszczynało złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów skierowanego do Rady Dyscypliny Artystycznej ASP.

5) Postępowania ws. nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. otwiera się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z nową procedurą. Szczegółowy sposób postępowania ws. nadania stopnia doktora określił Senat ASP w uchwale określającej procedurę postepowań o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego przeprowadzonych z ASP we Wrocławiu.

Do pobrania

Procedura postępowania o nadanie stopnia doktora
pdf, 6.64 MB
Procedura postępowania o nadanie stopnia doktora