Przejdź do treści

Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DOKTORANTÓW

przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 podlegają powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu realizowanemu i finansowanemu na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta, który ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej (nie może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego poprzez „dopisanie” do ubezpieczenia jednego z rodziców) ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu gdy:

 • pozostaje w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzi działalność gospodarczą objętą ubezpieczeniem zdrowotnym,

 • jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia,

 • pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,

 • pobiera rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,

 • jest zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,

 • jest rolnikiem lub pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • jest ubezpieczony jako student innego kierunku studiów na innej uczelni. 

Doktorant zgłaszający się do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełnienia:

 • druk ZUS ZZA (w załączeniu)

 • oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (w załączeniu).

Doktorant ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie do ubezpieczenia powinno nastąpić w ciągu 7 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny studenta ubezpieczonego przez ASP (druk ZUS ZCNA – w załączeniu),

 • dowód osobisty współmałżonka,

 • odpis aktu małżeństwa w przypadku zgłaszania małżonka,

 • odpis aktu urodzenia w przypadku zgłaszania dziecka,

 • PESEL dziecka.

Prawo do skorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy doktorantów. Wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego podlegają również osoby, które:

 • utraciły status doktoranta na skutek pisemnej rezygnacji ze studiów,

 • podjęły pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia),

 • współmałżonek podjął pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia).

Na mocy przepisów art. 67 ust.5 pkt 2 o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych „Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. W praktyce oznacza to, że jeszcze przez 4 miesiące od daty ukończenia studiów można korzystać ze świadczeń przyznanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

Doktorant, który uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek złożyć w odpowiedniej jednostce ASP niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia tego faktu, pisemne oświadczenie o rezygnacji z kontynuowania ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania za niego składek przez ASP.

Niezgłoszenie faktu objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu skutkuje koniecznością pokrycia przez doktoranta kosztów składek odprowadzonych przez uczelnię, począwszy od dnia objęcia innym tytułem ubezpieczenia.

Doktorant, który zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jest obowiązany poinformować uczelnię o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności. Doktorant składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z dalszego objęcia członków rodziny ubezpieczeniem zdrowotnym studenta.

Dokumenty zgłoszeniowe można przesłać drogą mailową na adres: m.lukasik@asp.wroc.pl

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w sekretariacie Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich, pl. Polski ¾, pok. 117/118 M

Do pobrania

Zgłoszenie członka rodziny
pdf, 989.93 KB
Zgłoszenie członka rodziny
Zgłoszenie do ubezpieczenia
pdf, 874.2 KB
Zgłoszenie do ubezpieczenia
Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
pdf, 262.5 KB
Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego