Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Michał Puszczyński

Wydział Ceramiki i Szkła, Katedra Ceramiki, Alternatywne Techniki Wypałów Ceramicznych

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki, Pracownia Technik Rzeźbiarskich - Ceramika

Charakterystyka działalności twórczej

Dr hab. Michał Puszczyński  ( ur. 1976 ) pracuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła oraz na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki, wziął udział w wielu wystawach, sympozjach i projektach i rezydencjach artystycznych w Europie, USA oraz Azji. Jest pionierem  dalekowschodnich technik wypalania ceramiki drewnem, w 1999 roku zbudował pierwszy w Polsce piec typu anagama , a od 2006 roku realizuje unikany program w tej dziedzinie, w Ośrodku Plenerowym ASP Wrocław.  Jest laureatem m.in. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla Młodych Twórców, Nagrody Rektora ASP, stypendystą MKiDN „Młoda Polska” oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 roku otrzymał stypendium Polsko Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta, Jest członkiem  International Academy of Ceramics (IAC)w Szwajcarii. W latach 2020-2021 był doradcą w European Ceramic Work Center (EKWC) w Holandii.

Najważniejsze osiągnięcia

  1. Doradca w procesach technologicznych European Ceramic Work Center (EKWC) , Oisterwijk, Netherlands ( 2020-2021)
  2. Laureat stypendium Fulbright Senior Award 2019- 2020, Northern Arizona University, Flagstaff, USA
  3. członek International Academy of Ceramics (IAC) , Switzerland.
  4. Wystawa indywidualna Z ziemi i ognia Michał Puszczynski , Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 02.02-24.04.2024, Oronsko,
  5. The Matter of Space - Polish Contemporary Ceramics, Mark Rothko Art Centre, 29.07- 10.09. 2022 , Daugavpils, Łotwa
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium: polski, angielski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Doktorant zaangażowany w projekty i badania w szeroko pojętej dziedzinie ceramiki i rzeźby powinien posiadać szerokie kompetencje praktyczne i teoretyczne, wspierane doświadczeniem w pracy grupowej i dydaktycznej. Oczekuje się, że doktorant będzie aktywnie uczestniczył w innowacyjnych projektach badawczych, tworzył unikalne dzieła sztuki oraz wspierał rozwój edukacyjny studentów, przyczyniając się tym samym do rozwoju tych dziedzin. Doktorant będzie zaangażowany w badania dotyczące innowacyjnych technik wypalania ceramiki, w tym technik wypalania drewnem, takich jak anagama oraz inne alternatywne metody. Projekty te mogą obejmować np:

  • Budowę i testowanie różnych typów pieców ceramicznych.
  • Eksperymenty z różnymi rodzajami gliny i szkliw.
  • Analizę wpływu temperatury i czasu wypalania na właściwości ceramiki.
     

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Efektywna współpraca dydaktyczna doktoranta z promotorem wymaga zaangażowania obu stron, jasnej komunikacji oraz wspólnego dążenia do osiągnięcia celów naukowych i dydaktycznych. Doktorant powinien być dobrze przygotowany merytorycznie, posiadać doświadczenie dydaktyczne i umiejętności pracy zespołowej, a rolą promotora jest wspieranie go w rozwijaniu tych kompetencji oraz w budowaniu kariery naukowej.

Doktorant powinien posiadać zaawansowaną wiedzę w swojej specjalizacji, w tym znajomość aktualnych badań, teorii i praktyk w dziedzinie ceramiki oraz rzeźby. Powinien być zdolny do prowadzenia samodzielnych projektów artystycznych, w tym planowania eksperymentów, zbierania i analizowania danych oraz wyciągania wniosków. Doktorant powinien posiadać umiejętności dydaktyczne, takie jak planowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie materiałów edukacyjnych oraz ocena postępów studentów. Umiejętność jasnego i skutecznego komunikowania się, zarówno w mowie, jak i w piśmie, w tym zdolność do prowadzenia wykładów, prezentacji oraz pisania artykułów naukowych.Doktorant powinien mieć doświadczenie w pracy zespołowej, w tym zdolność do współpracy z innymi artystami studentami i personelem uczelni. Powinien być w stanie efektywnie pracować w interdyscyplinarnych zespołach badawczych i projektowych.Doktorant powinien być zaangażowany w proces dydaktyczny, co oznacza nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także inspirowanie studentów do samodzielnego myślenia i prowadzenia działań artystycznych.