Przejdź do treści

X Pracownia Rysunku

Pracownia Dyplomująca

Program i cel

Program Pracowni Rysunku przeznaczony jest dla studentów od I do V roku. Poziom zagadnień dostosowany jest do etapów kształcenia oraz zainteresowań studenta. Pierwsze lata studiów poświęcone są rozwiązywaniu zadań rysunkowych poprzez analizę obiektów i postaci o różnym stopniu złożoności, a także poszerzaniu wiadomości o środkach stylistycznych języka rysunkowego oraz poznawaniu sposobów analizy formalnej i ideowej dzieła. Studenci uczą się autoprezentacji wizualnej. Kolejne lata służą do analizy rysunkowej wybranych przez studenta zagadnień. Studenci realizują projekty autorskie, doskonalą własne techniki pracy, uczą się odczytywania rysunku jako wielopoziomowej struktury semantycznej.

Rysunek w naszej Pracowni traktowany jest jako autonomiczny język wizualny, posiadający swoje kody prymarne, analogicznie do języków etnicznych, składający się z elementów podstawowych (punkt, linia, plama, płaszczyzna), które służą do budowania złożonych relacji i struktur rysunkowych. Przy pomocy kodów pierwotnych konstruowany jest język wtórny, tworzący nowy porządek konotacyjny, będący samodzielną wypowiedzią wizualną, rysunkową narracją czy metanarracją. W Pracowni uwzględniamy najnowsze wydarzenia świata sztuki, jak i współczesne narzędzia adekwatne do zbudowania wypowiedzi artystycznej.

Warunki zapisu

Pracownia przeznaczona jest dla studentów od I do V roku oraz jest pracownią dyplomującą. Warunki zapisu: przegląd prac.

Materiały dydaktyczne

  1. W. Kandyński, Punkt, linia a płaszczyzna
  2. K. Teissig, Techniki rysunku
  3. A. Kępińska, Energie sztuki
  4. H. Beltting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie
  5. M. Poprzędzka, Inne obrazy
  6. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu
  7. M. Ostrowiecki (red.), Estetyka wirtualności 
  8. A. Kostołowski, Wykresy i sztuka (wybór zagadnień) 
  9. aktualne czasopisma branżowe np. Contemporary Lynx The Art Magazine