Przejdź do treści

Rekrutacja 2024

Zdjęcia do szkoły doktorskiej

Ogólne zasady rekrutacji

Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu prowadzi kształcenie w dwóch trybach językowych – w języku polskim oraz w języku angielskim.

Dla kandydatów chcących podjąć kształcenie w języku angielskim, wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Osoby zainteresowane kształceniem w języku polskim, powinny przedstawić dokument potwierdzający znajomość dowolnego języka obcego na poziomie B2 oraz wykazywać się znajomością języka polskiego w stopniu umożliwiającym płynną komunikację.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpocznie się 03.06.2024 r.
Limit przyjęć na rok akademicki 2024/2025:
- 3 osoby dla trybu kształcenia w języku angielskim
- 2 osoby dla trybu kształcenia w języku polskim

Opłaty rekrutacyjna wynosi 250 PLN lub 55 EUR

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i przebiegu procesu rekrutacyjnego zawarte są w dokumencie: „Warunki i zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu”.

Poniższe zakładki opisują kolejne etapy rekrutacji wraz ze wskazaniem szczegółowych dat.

1. Wybór promotora

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej powinny skontaktować się z promotorem wybranym z listy opublikowanej na stronie ASP i uzgodnić z nim swój projekt rozprawy doktorskiej. Wskazanie konkretnego promotora i załączenie jego opinii będzie konieczne do uzupełnienia elektronicznego formularza aplikacyjnego i wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

2. Uzupełnienie formularza w systemie

W dniach 03.06 – 24.06.2023 (do godziny 14:00) kandydaci będą mogli zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji i uzupełnić formularz aplikacyjny.

Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Formularz aplikacyjny zawiera

 • wybór trybu językowego, w którym będzie prowadzone kształcenie
 • życiorys zawierający informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz dorobku artystyczno-badawczego i/lub projektowo- badawczego (max. 3000 znaków bez spacji)
 • portfolio stanowiące dokumentację dorobku artystycznego i/lub projektowego - zestaw obrazów i/lub plików wideo minimalnie 10, maksymalnie 20 sztuk (w przypadku obrazów statycznych: pliki JPEG lub PNG, RGB, 72 dpi, dłuższy bok 1920 px, od 10 do 20 sztuk; w przypadku obrazów ruchomych: plik mp4, format kodowania H.264, standard video: HD 1280x720 lub FullHD 1920x1080px, czas trwania do 5 minut, maksymalnie 5 sztuk; uwaga: nie jest dozwolone stosowanie plików PDF lub innych formatów wielostronicowych),
 • propozycję tematu i zakresu rozprawy doktorskiej, zawierającą opis projektu, w tym: zakładane cele projektu, stawiane hipotezy, przewidywane metody badawcze oraz wstępną bibliografię (max. 3000 znaków bez spacji)
 • nazwisko potencjalnego promotora wybranego z listy promotorów opublikowanej na stronie ASP,
 • opinię wybranego promotora dotyczącą proponowanego projektu rozprawy doktorskiej,
 • dane kontaktowe do dwóch osób referencyjnych, u których komisja rekrutacyjna może zasięgnąć opinii o kandydacie i zweryfikować jego dokonania,
 • skan dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich lub dyplomu doktorskiego,
 • skan certyfikatu językowego poświadczającego znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Warunków i zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu), lub dyplom ukończenia studiów w języku obcym
 • dane osobowe i kontaktowe kandydata wraz ze zdjęciem portretowym (tzw. ID photo),
 • skan dowodu osobistego lub paszportu,
 • elektroniczne potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • potwierdzenie, że kandydat zapoznał się z Regulaminem Szkoły Doktorskiej oraz Programem Kształcenia i akceptuje treść tych dokumentów   

 

Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille. W przypadku dyplomów, suplementów i certyfikatów wydanych w języku  innym niż polski lub angielski wymagane są tłumaczenia ww. dokumentów dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

3. Ocena dokumentacji

Do 28.06.2024 r. komisja rekrutacyjna zapozna się z materiałami załączonymi w systemie elektronicznym i oceni:

 • dorobek i portfolio kandydata (punktacja: 0-10 pkt)
 • propozycję tematu i zakresu rozprawy doktorskiej (punktacja: 0-12 pkt)
 • potencjał we współpracy naukowo-dydaktycznej z promotorem (punktacja: 0-4 pkt)

 

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż:

 • 20 osób, w przypadku Szkoły Doktorskiej w języku angielskim
 • 10 osób w przypadku Szkoły Doktorskiej w języku polskim
4. Rozmowa kwalifikacyjna

W dniach 02-03.07.2024 komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim lub polskim (w zależności od wybranego trybu kształcenia) sprawdzające poziom kompetencji artystycznych i teoretycznych kandydata (przyznając maksymalnie 20 pkt).

Kandydaci będą oceniani m.in. pod kątem pogłębionej znajomości wybranego obszaru działalności artystycznej lub projektowej, motywów podjęcia pracy twórczej oraz zaprezentowania własnych zainteresowań badawczych. Istotna będzie również ranga osiągnięć kandydata, a także oryginalność i innowacyjność proponowanej rozprawy doktorskiej.
Istotnym elementem jest również komunikatywność kandydata w kontekście przyszłej pracy dydaktycznej ze studentami.
Rozmowa może zostać przeprowadzona online.
W obydwu etapach rekrutacji można zdobyć maksymalnie 46 punktów. Minimalny wynik punktowy wymagany do zakwalifikowania kandydata na listę doktorantów wynosi 23 pkt. 

5. Ogłoszenie wyników

W dniu 05.07.2024, za pośrednictwem systemu online, kandydaci otrzymają informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

6. Dostarczenie oryginałów dokumentów

Do 30.09.2024r. kandydat zakwalifikowany do wpisu na listę doktorantów dostarcza do dziekanatu Szkoły Doktorskiej:

 • wypełnione oświadczenie dotyczące zatrudnienia, pobieranego stypendium doktoranckiego oraz nadanych tytułów naukowych (Załącznik nr 2 do Warunków i zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
 • oryginał dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, a w przypadku osób z tytułem doktora oryginał lub odpis dyplomu doktorskiego,
 • w przypadku absolwentów uczelni wyższych, którzy zdali egzamin dyplomowy w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego  – zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz dyplom lub odpis dyplomu w ciągu 14 dni od dnia wydania go przez uczelnię
 • certyfikat (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Warunków i zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) poświadczający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2,  lub dyplom ukończenia studiów w języku obcym,
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (o ile dotyczy)
 • w przypadku cudzoziemców, których pobyt w Polsce wymaga wizy – skan wizy lub innego dokumentu umożliwiającego legalny pobyt w Polsce
   

Do pobrania

Warunki i zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych na rok akademicki 2024/225
pdf, 626.08 KB
Warunki i zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych na rok akademicki 2024/225

Kontakt

Marta Włodarczyk
e-mail: m.wlodarczyk@asp.wroc.pl
tel.: 71 343 80 31 wew. 315