Przejdź do treści

Pracownia Fotografii Intermedialnej

Pracownia Dyplomująca

Zasadniczym celem cyklu całorocznych wykładów i ćwiczeń dla studentów kierunku Sztuka Mediów jest dokonanie analizy wybranych zagadnień wchodzących w zakres zjawiska intermedialności w sztuce (ze szczególnym uwzględnieniem jej nurtu fotomedialnego).Celem przedmiotu jest rozpoznanie zjawisk medialnych w sztuce w jej perspektywie teoretycznej (filozoficznej, kulturoznawczej i medioznawczej) ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnego wykorzystania umiejętności warsztatowych, umożliwiających swobodną wypowiedź artystyczną, świadomie uwzględniającą specyficzne, przynależne jedynie fotografii wartości formalne i estetyczne w korelacji z innymi mediami, jak: rysunek, malarstwo, instalacja przestrzenna, video, obiekt oraz działania ekranowe i multimedialne.

Dydaktyka w Pracowni Fotografii Intermedialnej ukierunkowana jest na wykształcenie zdolności kreacyjnych studentów poprzez świadome zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie twórczego wykorzystania nowych i klasycznych mediów, kształtowanie zrozumienia i świadomego wykorzystania narzędzi do rejestrowania i przetwarzania obrazu, przeniesienie doświadczenia z tradycyjnych obszarów plastycznej działalności w nową płaszczyznę cyfrowej, wirtualnej przestrzeni, otwarcie nowych możliwości kontaktu z odbiorcą przez wprowadzanie elementów interaktywnych, performatywnych i działań dokamerowych. Intermedialność obecnie nie jest wyłącznie konwencją artystyczną, w której artefakt funkcjonuje w medialnej między-przestrzeni (w rozumieniu definicji Higginsa – fuzji mediów czy Youngblooda – mind/general case i brain/special case), której cechą jest wielomedialność i polisnesoryczność, ale i również jest odsyłaniem jednego medium do drugiego, wykorzystywaniem ich synergicznej relacji w budowaniu siły narracji, ekspresji i poszerzenia obszaru artefaktu; staje się gestem artystycznym, który cechuje równorzędność artystyczna i społeczna.

Przedmioty

Fotografia Intermedialna
Postawy Fotografii Intermedialnej i Performensu
Podstawy Teoretyczne Fotografii Intermedialnej i Performensu

  Zapisy

  Brak wymagań wstępnych.

  Lektury

  1. S. Sontag, O fotografii
  2. V. Flusser. Ku filozofii fotografii
  3. M. Hopfinger, Doświadczenia audiowizualne
  4. André Rouillé, Fotografia.
  5. Artykuły w czasopismach poświęconych fotografii, kulturze i estetyce (Format, Kw. Fotografia, Dyskurs) Publikacje z sesji naukowych