Przejdź do treści

Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia

Ogłoszenie
Opublikowano 27 Maj 2024
and
uwaga studenci

Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na rok akademicki 2024/2025

Studenci zainteresowani ubieganiem się o ww. stypendium, są proszeni o składanie wniosków wg wzoru określonego w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. 

Stypendium jest przyznawane osobom uzdolnionym artystycznie, uczącym się (uczniom i studentom I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich), które w terminie składania wniosków nie ukończyły 30 roku życia, które zajmują się twórczością artystyczną, wyróżniają talentem i swoimi osiągnięciami promują Gminę Wrocław.

Wniosek, wypełniony prawidłowo we wszystkich jego częściach i zgodnie z wymaganym wzorem należy złożyć w Biurze prorektorów pok. 118 Pl. Polski.

>> więcej informacji <<

W części dane podmiotu zgłaszającego należy wpisać

Pełna nazwa: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydział (kierunek / rok nauki w czasie pobierania stypendium)
Ulica i numer budynku: Pl. Polski 3/4
Kod pocztowy i miejscowość: 50-156 Wrocław
Telefon z numerem kierunkowym: (+48 71) 343 25 37
e-mail: prordyd@asp.wroc.pl
Strona www: www.asp.wroc.pl

Wymagane wnioski i dokumenty

• wniosek o przyznanie stypendium artystycznego UMW;
• dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata, wyniki w nauce:
>> kopie dyplomów;
>> kopie świadectw;
>> zaświadczenia wystawione przez szkołę/uczelnię;
• dokumenty potwierdzające wymienione aktywności społeczne:
>> zaświadczenie wystawione przez instytucje, w których podejmowana była działalność;
• rekomendacje z danymi osoby wystawiającej (fakultatywnie);
• uzasadnienie celowości jednorazowej wypłaty
w przypadku ubiegania się o stypendium jednorazowe.

W przypadku studentów starających się o dofinansowanie na rzecz nauki za granicą należy dodatkowo dołączyć
• dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię;
• program studiów;
• kosztorys i harmonogram studiowania z wyszczególnieniem kwot, które miałyby być pokryte przez stypendium
.

Pozostałe aktualności