Przejdź do treści

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Ogłoszenie
Opublikowano 08 lis 2023
and
uwaga studenci

Przypominamy, iż można nadal składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych:

O stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć kwoty 1294,40 zł netto.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający wydane przez właściwy polski organ właściwe orzeczenie.

Zapomoga:

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności zdarzeniami powodującym krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w tym śmiercią najbliższego członka rodziny studenta, urodzeniem dziecka przez studentkę lub narodzinami dziecka, którego ojcem jest student, kradzieżą, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę i innymi zdarzeniami. Zapomoga nie przysługuje na zakup materiałów.

Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia opisywanego i udokumentowanego we wniosku zdarzenia.

Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendia uczelniane określa Regulamin świadczeń dla studentów dostępny na stronie Uczelni, w zakładce: student stypendia uczelniane

Zasady składania wniosków:

Studenci starający się o przyznanie stypendium czy zapomogi zobowiązani są do wypełnienia wniosków online w uczelnianym systemie internetowym, a następnie po zatwierdzeniu przez pracownika działu DOS – pomoc materialna i uzyskaniu statusu „do druku” do złożenia wniosku w wersji papierowej. Wydrukowane, podpisane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składa się w DOS-ie Pomoc materialna dla studentów (p. 117/118M), Pl. Polski ¾

Szczegółowa instrukcja składania wniosków stypendialnych on-line znajduje się na stronie Uczelni, w zakładce: student stypendia uczelniane

Przypominamy:

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z DOS – pomoc materialna dla studentów:

tel.: 71 34 380 31 (wew. 215)
e-mail:  ada@asp.wroc.pl
e-mail:  a.malinovska@asp.wroc.pl
e-mail:  m.lukasik@asp.wroc.pl

Pozostałe aktualności