Przejdź do treści

Kolaż-Asamblaż

Konkurs
Opublikowano 18 cze 2024
im

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 23 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż.

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł


POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace, które uzyskają nagrody pieniężne, zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Artyści, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu, mogą pozostawić te prace jako darowiznę do Kolekcji Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.

REGULAMIN KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio niepublikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą mailową zdjęć prac w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli, wraz z krótką notą biograficzną autora (I etap konkursu).Wraz ze zdjęciem pracy i notą bio w tym samym e-mailu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty (JPG lub PDF). Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2024”. Adres mailowy GSW BWA w Olkuszu: galeriaolkusz@op.pl
5. Każdy z artystów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
7. Autor, którego praca została zakwalifikowana do II etapu konkursu (na wystawę), zobowiązany jest do wysłania tej pracy na swój koszt, w podanym niżej terminie, na adres Organizatora: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad prac zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.

TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 4.10.2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 11.10.2024 roku.
3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 14.10.2024 r.
4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 31.10.2024 roku (liczy się data stempla pocztowego).
5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 9.11.2024.
6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 6.12.2024 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacja prac do udziału w wystawie
• przyznanie nagród

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji na stronie

Do pobrania

Oświadczenie
pdf, 429.73 KB
Oświadczenie
Karta zgłoszenia
pdf, 388.27 KB
Karta zgłoszenia

Pozostałe aktualności