VI Pracownia Malarstwa, dyplomująca

Pracownia Malarstwa

Prowadzący: prof. Andrzej Klimczak – Dobrzaniecki

asystent: dr hab. Norman Smużniak

Pracownia Malarstwa jest pracownią kształcącą i dyplomującą w zakresie malarstwa. Studiują w niej, oprócz studentów kierunku malarstwa lat od I – V, także studenci wszystkich innych kierunków kształcenia. Pracownia stanowi integralną część systemu studiów wrocławskiej A.S.P., który oparty jest na wielokierunkowym, szerokim intelektualnie i zawodowo nauczaniu.

Program pracowni zasadza się w pierwszym rzędzie na uszanowaniu indywidualność poszczególnych studentów, na poszanowaniu różnic ich temperamentów twórczych, a także na dostrzeganiu ich zróżnicowanych predyspozycji i gustów artystycznych. Jest rzeczą naturalną, że programy kształcenia na poszczególnych latach studiów różnią się od siebie sekwencyjnością i postępującą komplikacją rozwiązywanych zadań i stawianych problemów

Okres wstępny studiów (rok I i II), to czas poświęcony poznawaniu podstawowych zasad i problemów rządzących malarstwem, nabywanie umiejętności realizacyjno – warsztatowych popartych umiejętnością analitycznej obserwacji rzeczywistości. To jednocześnie czas rozwoju wyobraźni, co w połączeniu ze świadomą obserwacją rzeczywistości pozwala przekładać te informacje na język sztuki malarskiej, i szerzej – na język sztuk wizualnych. Tego rodzaju program dwóch pierwszych lat studiów stanowi solidną podstawę do prowadzenia w przyszłości coraz bardziej samodzielnych i kreatywnych poszukiwań artystycznych

Wykorzystując nabyte wcześniej umiejętności realizacyjne i intelektualne, student poprzez stawianie sobie samemu coraz bardziej skomplikowanych celów i problemów, wypracowuje, a następnie świadomie używa własnego, w pełni dojrzałego języka malarskiego i wizualnego. W konsekwencji pozwala mu to, na latach starszych, na realizowania zupełnie już samodzielnych realizacji: czy to „klasycznie” malarskich, czy też wkraczających i anektujących obszary nietradycyjne: przestrzenne, multimedialne, projektowe itp. Jednym słowem: powyższy program służy wykreowaniu takiego absolwenta uczelni, który posiadłby perfekcyjne i szerokie umiejętności wykonawcze, dojrzałą świadomość artystyczną, własny, niepowtarzalny język wypowiedzi artystycznej i osobiste, skrystalizowane środki wyrazu. Nader ważne jest pełne rozeznanie w historii i zagadnieniach sztuki dawnej i w problemach sztuki najaktualniejszej. Student – przyszły artysta – staje się twórcą w pełni świadomym i w pełni współczesnym, reagującym w sposób sejsmograficznie czuły na wszelkie problemy artystyczne, kulturowe, społeczne i polityczne aktualnej rzeczywistości.

Prof. Andrzej Klimczak - Dobrzaniecki