FilozofiaPROWADZĄCY:

dr Jacek Rogucki

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia

RODZAJ ZAJĘĆ :


Połaczona forma wykładu i konwersatorium.
Zajęcia odbywają się w sali wykładowej w blokach po 2 godz. lekcyjne
(program obejmuje dwa semestry, w każdym 30 godzin zajęć, prowadzony w formie łączącej wykład i konwersatorium w oparciu o wybrane fragmenty literatury filozoficznej, zakończony zaliczeniem na stopień)

CELE KSZTAŁCENIA:


Zapoznanie studentów z problematyką filozofii w aspekcie historycznym.

Wprowadzenie do historii filozofii.

Zaprezentowanie wybranych zagadnień z zakresu filozofii klasycznej.

Nurty filozoficzne XX wieku.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:


Wprowadzenie w ogólną problematykę filozofii i jej historyczną ewolucję; wykazanie jej specyfiki oraz źródłowości dla całej kultury europejskiej; charakterystyka klasycznych dyscyplin (metafizyka, epistemologia, etyka, estetyka) i klasycznych zagadnień (zagadnienie prawdy, aprioryzm/empiryzm, idealizm/realizm);
Rozwinięcie filozofii klasycznej w głównych nurtach filozofii XX wieku.

KRYTERIA OCENY:


25% wykonanie zadań/aktywność na zajęciach
25% aktywność w dyskusji
50% esej/referat

Prowadzący: dr Jacek Rogucki