Przejdź do treści

Zakład Języków Obcych

Zakład Języków Obcych prowadzi nauczanie czterech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) oraz jednolitych magisterskich. Nauka języków obcych jest kontynuacją nauki rozpoczętej w szkołach poprzedzających studia. Każdy student wybiera „lektorat" z jednego języka obcego.

Celem nauczania jest poszerzenie umiejętności językowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki uczelni, posługiwanie się pojęciami artystycznymi i czytanie tekstów specjalistycznych oraz wykorzystywanie języka obcego w życiu zawodowym. 

Siedziba ZJO znajduje się w tzw. Łączniku przy ul. Geta-Stankiewicza (I piętro).

Kierowniczka Zakładu Języków Obcych

dr Beata Ludwiczak

e-mail: blu@asp.wroc.pl

Lektorzy i wykładowcy

Starszy wykładowca j. angielskiego na kierunkach: Sztuka i wzornictwo ceramiki, Sztuka i wzornictwo szkła, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacja i restauracja ceramiki i szkła

Anita Majcher
e-mail: amaj@asp.wroc.pl

Starszy wykładowca j. angielskiego na kierunku Wzornictwo

Beata Ludwiczak
e-mail: blu@asp.wroc.pl

Starszy wykładowca j. angielskiego na kierunkach: Grafika, Malarstwo, Rzeźba

Dorota Kopacz-Thomaidis
e-mail: dkt@asp.wroc.pl

Lektor języka angielskiego na kierunkach: Architektura Wnętrz, Scenografia

Stanisław Chwiszczuk
e-mail: s.chwiszczuk@asp.wroc.pl

Lektor j. angielskiego na kierunkach: Sztuka Mediów, Mediacja Sztuki

Ireneusz Osak
e-mail: i.osak@asp.wroc.pl

Starszy wykładowca j. francuskiego

Małgorzata Mońka
e-mail: mmo@asp.wroc.pl

Lektor j. hiszpańskiego

Agata Sikora-Jańska
e-mail: asikorajanska@asp.wroc.pl

Lektor j. niemieckiego

Elżbieta Bochenek-Kowalska
e-mail: bochenekela@asp.wroc.pl

Publikacje

Zakład Języków Obcych prowadzi kształcenie językowe ze szczególnym uwzględnieniem języka sztuki i designu. Owocem prowadzonych przez nas zajęć i gromadzonych materiałów językowych są publikacje.

Stworzyliśmy już „English for Printmaking” oraz „Design English” (a coursebook for students of Interior Architecture and Design”. Obecnie przygotowujemy się do „produkcji” podręcznika do nauki języka angielskiego z zakresu ceramiki I szkła oraz sztuki mediów i fotografii.

English for Printmaking

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu wydała niedawno podręcznik English for Printmaking autorstwa Doroty Kopacz-Thomaidis i Christophera Nowickiego. Książka ma służyć studentom pragnącym pogłębić swoją znajomość specjalistycznego języka angielskiego w zakresie grafiki warsztatowej.

English for Printmaking zawiera opisy 15 technik graficznych wraz z zestawem ćwiczeń. Książka jest wzbogacona o słownik terminów graficznych. Celem publikacji jest dostarczenie uczącym się podstawowego słownictwa i terminów idiomatycznych traktujących o technicznych aspektach grafiki warsztatowej jak i jej walorach artystycznych. Nie jest to, jednakże, podręcznik grafiki warsztatowej jako dyscypliny artystycznej.

Autorzy mają nadzieję, że książka okaże się pomocna w popularyzowaniu celów programu nauczania English for Specific Purposes (ESP), tj. umiejętności rozumienia języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne. Warunkiem wstępnym jest znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym i wyższym ( B1-B2).

Joanna Skrzypiec opracowała ciekawy projekt graficzny książki.

Design English

Design English autorstwa dr Beaty Ludwiczak, jest podręcznikiem do nauki specjalistycznego języka angielskiego dla studentów architektury wnętrz i wzornictwa. Ma na celu nauczanie praktycznego języka, który jest niezbędny do studiowania i pracy w środowisku angielskojęzycznym. Książkę uzupełniają wyrażenia związane ze studiowaniem w instytucji szkolnictwa wyższego i poszukiwaniem pracy w języku angielskim.

Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego, jaki jest wymagany do korzystania z podręcznika, to średniozaawansowany (B1). Jednakże struktura książki pozwala na zastosowanie jej do nauczania grup studentów o różnych umiejętnościach.

Nieocenionym komponentem podręcznika jest płyta DVD, na której znajdują się krótkie filmy ilustrujące zagadnienia z poszczególnych jednostek lekcyjnych. Ponieważ wiele kursów języków obcych w uczelniach oferuje tylko jedno spotkanie w tygodniu, płyta DVD zapewni studentowi wyjątkową możliwość kontynuowania kontaktu z językiem poza klasą. Może być stosowana do samodzielnej nauki (self-study), dlatego zawiera też ćwiczenia audio. Głównym koordynatorem produkcji DVD był prof. Stanisław Sasak.

Podręcznik został sfinansowany z grantu od Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego. Swój wkład finansowy w projekt dołożyła też Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Egzaminy specjalistyczne odbędą się w maju 2024

Język angielski

Konkretny termin zostanie ustalony przez lektora prowadzącego daną grupę językową.

Nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu w terminie późniejszym lub innym niż ustalony.

Do egzaminu przystępują wszyscy studenci. Jest to dla nich egzamin obowiązkowy. Ocena z egzaminu stanowi 50% oceny końcowej w IV semestrze II roku studiów. Do egzaminu mogą przystąpić również studenci lat wyższych lub studenci studiów niestacjonarnych.

Po pomyślnie zdanym egzaminie student otrzyma dyplom potwierdzający znajomość specjalistycznego języka angielskiego w danej dziedzinie, z podaną liczbą uzyskanych punktów.

Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej; egzamin ustny odbędzie się w terminie ustalonym przez lektorów poszczególnych grup. Warunkiem przystąpienia do części ustnej  jest otrzymanie co najmniej 52% punktów z części pisemnej.

Egzamin pisemny składa się z następujących elementów (nie dotyczy Scenografii oraz Architektury Wnętrz i Wzornictwa):

I. Część ogólnoplastyczna (40 punktów). W jej  zakres wchodzą następujące teksty podstawowe, które znajdują się na stronie ZJO

 1. Rysunek – Drawing
 2. Malarstwo – Panel Painting Structure
 3. Rzeźba – Sculpture

II. Część specjalistyczna dla poszczególnych kierunków (90 punktów):

1. Malarstwo:
a. Easel Painting
b. Still life, Portrait, Landscape
c. Oil painting & tempera
d. Watercolour & gouche
e. Drawing techniques
f. Modern painting - 2nd year
g. Squiggly, Tangly and Angular - modern drawing

2. Rzeźba:
a. Egyptian sculpture, Art for Eternity
b. Kuros & kore, Greek sculpture
c. Tools, materials, techniques
d. Movement, human anatomy, texture
e. Drawing techniques
f. Modern sculpture - 2nd year
g. Squiggly, Tangly and Angular - modern drawing

3. Grafika
a. Grafika warsztatowa – podręcznik “English for Printmaking” D. Kopacz, Ch. Nowicki
b. Grafika projektowa – Graphic Design, Design Categories, Typography, Mastering Materials I-IV, Paper

4. Sztuka Mediów:
a. Analog photography
b. Digital photography
c. Image editing
d. Animation 1,2,3,4
e.
 Elementy rzeźby: movement, human anatomy, texture
f. Elementy malarstwa: kolor
g. Drawing techniques

5. Ceramika
(tools, types of firing, forming techniques, decoration, glazes, mosaic, plaster moulds, functional objects)

6. Szkło
(tools, cold and hot shaping techniques, stained glass, mosaic, plaster moulds, bar ware, functional objects)

7. Rekonstrukcja Ceramiki i Szkła
a. (glass - tools, cold and hot shaping techniques, stained glass, mosaic, plaster moulds, bar ware, functional objects, restoration of glass)
b. (ceramics - tools, types of firing, forming techniques, decoration, glazes, restoration of ceramic)

Niektóre teksty specjalistyczne dla poszczególnych kierunków nie są przedstawione na stronie ZJO, w takich przypadkach proszę kontaktować się mailowo z p. Dorotą Kopacz – dorotakopacz.thom@gmail.com (zagadnienia: malarstwo, rzeźba, grafika warsztatowa i projektowa oraz animacja i fotografia) i p. Anitą Majcher a.majcher@wp.pl (zagadnienia: ceramika, szkło, rekonstrukcja ceramiki, rekonstrukcja szkła) celem otrzymania brakujących tekstów.

Z egzaminu ustnego student może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Elementy wypowiedzi, które są brane pod uwagę przy ocenie to: gramatyka, wymowa, umiejętność komunikacji oraz słownictwo specjalistyczne. Egzamin ustny składa się z trzech części:

 1. Prezentacja (angielska nazwa uczelni i kierunku studiów, plany związane ze studiami, zainteresowania etc)
 2. Opis projektu / pracy artystycznej wykonanej przez studentkę/ studenta w tym roku (mile widziane zdjęcia tej pracy)
 3. Krótki opis wybranych zdjęć prac prezentujących różne techniki artystyczne / recenzja ostatnio widzianej wystawy / komentarz na temat bieżących wydarzeń kulturalnych

Całość egzaminu to 160 punktów.

Studenci są proszeni o zgłoszenie swojego uczestnictwa w egzaminie do 20 kwietnia z podaniem wybranego przez siebie zakresu tematycznego.

Dla studentów, którzy nie zgłoszą się na egzamin w terminie podanym powyżej istnieje możliwość przystąpienia w innym, późniejszym terminie jedynie w sytuacji, kiedy  nieobecność na egzaminie jest usprawiedliwiona ważnym powodem. Studenci ci nie otrzymają jednakże dyplomu, a ich przystąpienie do egzaminu będzie  traktowane jedynie jako część składowa zaliczenia IV semestru.

Pozostałe języki obce

Konkretny termin zostanie ustalony przez lektora prowadzącego daną grupę językową.

Program Buddy

Na czym to polega?

Przez jeden semestr Buddy opiekuje się jednym studentem zagranicznym w różny sposób, np.:

 • odbiór z lotniska;
 • pomoc przy zapoznaniu się z uczelnią i jej systemem pracy na początku semestru;
 • pomoc w integracji ze środowiskiem uczelnianym oraz wrocławskim;
 • w ciągu semestru zadbanie o to, aby student z wymiany był włączony w życie pozauczelniane, towarzyskie (otrzęsiny, wystawy, imprezy klubowe);
 • pomoc w sytuacjach losowych (pójście do lekarza, zakupienie biletu miesięcznego, itp.).
Jakie są korzyści?

Oprócz świetnej zabawy, poszerzenia horyzontów i poprawy kompetencji językowych student otrzyma na koniec semestru wyższą ocenę z lektoratu. Ocena wystawiana jest na podstawie ankiety, którą na koniec wypełnia student zagraniczny.

Dodatkowo student otrzyma dodatkowe punkty w przypadku starania się o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ lub umów dwustronnych na studia lub praktyki. Informację o tym, że było się Buddym, należy umieścić na formularzu zgłoszeniowym na studia lub praktyki.

Jak dołączyć do programu?

Jeżeli chcesz wziąć udział w programie, skontaktuj się z lektorką języka hiszpańskiego, p. Agatą Sikorą-Jańską pod adresem email: agatasikorajanska@asp.wroc.pl.

Ogłoszenie

Egzaminy językowe na wyjazdy zagraniczne

Czytaj więcej o Egzaminy językowe na wyjazdy zagraniczne

Zobacz także

Regulamin Zakładu Języków Obcych
 1. W bieżącym roku akademickim zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym.
 2. Ewentualne zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Teams (do uczestniczenia w zajęciach niezbędny jest odpowiedni sprzęt: komputer, laptop, etc., wyposażony w kamerę, mikrofon i głośniki)
 3. Student ma prawo do 15 % nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.
 4. W razie nieobecności spowodowanej chorobą, zwolnienie lekarskie należy przekazać lektorowi w ciągu 7 dni od pierwszego dnia nieobecności.
 5. Kolokwia i wypowiedzi ustne należy zaliczać w terminie. W razie choroby lub usprawiedliwionej nieobecności student ma 2 tygodnie na uzupełnienie zaległości. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną, którą ma obowiązek poprawić w ciągu 2 tygodni. 
 6. Ocenę niedostateczną student ma obowiązek poprawić w ciągu 2 tygodni od uzyskania informacji o ocenie.
 7. Na zaliczenie semestru składają się: pozytywne oceny z kolokwiów, wypowiedzi ustnych, etc., frekwencja i aktywność na zajęciach.
 8. W czwartym semestrze student przystępuje do specjalistycznego egzaminu językowego, którego wynik wpływa na ocenę końcową.
 9. Wszelkie indywidualne przypadki należy zgłaszać do 2 tygodni od rozpoczęcia semestru. W późniejszym terminie nie będą one rozpatrywane.
 10. Uczestnicząc w danym kursie językowym student zobowiązany jest przestrzegać szczegółowych wymagań, przedstawionych przez prowadzącego na 1 zajęciach w roku akademickim. 
 11. Treść i forma prowadzonych zajęć są chronione prawem autorskim i nie wolno ich nagrywać i rozpowszechniać bez zgody osoby prowadzącej.
 12. Szczegóły organizacji pracy zdalnej określa zarządzenie Rektora dotyczące odpowiedniego semestru.
Polityka językowa Uczelni

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu uznaje naukę języków obcych za niezbędny element wyższej edukacji. Wszyscy studenci uczą się jednego z czterech języków europejskich (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego). Kurs języka obcego składa się ze 120 lub 240 godzin.

Zajęcia koncentrują się na nauczaniu słownictwa i zwrotów branżowych, związanych z przyszłym zawodem studenta, jak również rozwijaniu ogólnej wiedzy językowej. Studenci, z których część wyjeżdża na wymianę, mogą otrzymać skuteczne i wyspecjalizowane kształcenie językowe w Zakładzie Języków Obcych. Zamierzony poziom ukończenia kursu to B2, zależy on jednak od początkowych umiejętności uczestników.

W efekcie nauczania specjalistycznego języka obcego pedagodzy Zakładu Języków Obcych tworzą podręczniki z tego zakresu; powstały już: Język angielski dla studentów grafiki warsztatowej, autorstwa Doroty Kopacz-Thomaidis i Christophera Nowickiego, oraz Design English (język angielski dla studentów architektury wnętrz i wzornictwa), autorstwa Beaty Ludwiczak. W przygotowaniu są następne pozycje.

Wszyscy przyjeżdżający studenci (przebywający u nas co najmniej przez 1 semestr) mogą uczestniczyć w organizowanym przez naszą instytucję kursie języka polskiego. Organizujemy także specjalny kurs dla kadry akademickiej, poświęcony językowi sztuki i design’u. Kształcenie językowe jest uważane za ważny aspekt mobilności.

Projekt Język Sztuki

Projekt Język Sztuki jest prowadzony przez nauczycieli języka obcego w uczelni artystycznej, a polega na nauczaniu języków obcych poprzez zagadnienia związane ze sztukami wizualnymi, tworzonymi w ASP we Wrocławiu. Zatem zarówno kwestie promowania i szerzenia wiedzy językowej, jak i przedstawiania i krzewienia wiedzy na temat kultury wizualnej stanowią esencję tego programu. Projekt stanowi w gruncie rzeczy rozległe i wieloletnie badania naukowe nad obszarem językowym związanym ze sztukami plastycznymi i nad przełożeniem zdobytej wiedzy o relacji między językiem angielskim i francuskim (a także niemieckim i hiszpańskim – w trakcie realizacji) a językiem polskim, na narzędzia do nauki języków obcych.

Do intensywnej realizacji projektu Język Sztuki przystąpiliśmy tuż po otrzymaniu pierwszego wyróżnienia European Label w 2006 roku, toteż za czas realizacji projektu uznajemy lata 2007-2017, choć jest to proces, który nadal trwa i nie został jeszcze zakończony.

Celem projektu jest opracowanie programu nauczania oraz materiałów dydaktycznych, które umożliwiłyby nauczanie języka obcego na podstawie analizy języka różnorodnych dyscyplin sztuk wizualnych, nauczanych w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Celem takiego nauczania języków specjalistycznych jest przygotowanie studentów ASP do studiowania i pracy w środowisku posługującym się danym językiem obcym. Program i stworzone materiały, szczególnie opublikowane podręczniki, doskonale nadają się do zastosowaniu w nauczaniu języków obcych różnych grup odbiorców, młodzieży czy dorosłych, co pozwala na osiągnięcie podwójnych efektów: rozwój wiedzy i wrażliwości kulturowej, jak również kompetencji językowych.

Najważniejsze działania zrealizowane w projekcie:

 • Opracowanie programu nauczania języka angielskiego w zakresie sztuk plastycznych i projektowych.
 • Opracowanie programów nauczania języka francuskiego w zakresie sztuk plastycznych i projektowych.
 • Opracowanie programów nauczania języka niemieckiego i hiszpańskiego w zakresie sztuk plastycznych i projektowych (w trakcie realizacji).
 • Opublikowanie podręcznika English for Printmaking.
 • Opublikowanie podręcznika Design English (ze wsparciem grantu z FSS).
 • Organizowanie egzaminów specjalistycznych i wydawanie dyplomów językowych potwierdzających pozytywne wyniki egzaminów.
 • Prowadzenie programu Buddy – jako metody rozwijania umiejętności językowych.
 • Prowadzenie strony internetowej przedstawiającej szeroki zakres realizowanych działań.

Uczestnikami projektu są wszyscy studenci studiów dziennych pierwszego i drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub pięcioletnich studiów jednolitych, którzy biorą udział w zajęciach. Są to studenci następujących wydziałów:

 • Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
 • Wydział Malarstwa (w tym Rysunek)
 • Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki
 • Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
 • Wydział Ceramiki i Szkła (w tym Konserwacja i restauracja dzieł sztuki)

Zajęcia są również prowadzone na studiach zaocznych na kierunku Fotografia i Sztuka Mediów (st. wykł. D. Kopacz-Thomaidis).

Koordynatorem projektu Język Sztuki jest dr Beata Ludwiczak, kierownik ZJO w ASP we Wrocławiu, odpowiedzialna za nadzorowanie wszystkich prac, oraz przygotowanie programu nauczania języka angielskiego z zakresu architektury wnętrz, wzornictwa i scenografii. Autorka podręcznika Design English;

Pozostali dydaktycy biorący udział w projekcie:

 • st. wykł. Dorota Kopacz-Thomaidis opracowuje program język angielski w dziedzinach malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej oraz grafiki projektowej. Współautorka podręcznika English for Printmaking.
 • st. wykł. Anita Majcher specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ceramiką i szkłem oraz restauracją i rekonstrukcją ceramiki i szkła (pracuje nad podręcznikiem). Uczy języka angielskiego.
 • st. wykł. Małgorzata Mońka uczy specjalistycznego języka francuskiego we wszystkich obszarach sztuki.
 • wykł. Elżbieta Bochenek-Kowalska (język niemiecki) oraz wykł. Agata Sikora-Jańska (język hiszpański) są w trakcie przygotowania programów.
 • lektor Stanisław Chwiszczuk prowadzi zajęcia z zakresu Architektury Wnętrz i Scenografii.
 • lektor Ireneusz Osak uczy na kierunkach Sztuka Mediów i Mediacja Sztuki.

Projekt realizowaliśmy własnymi siłami; za partnerów można uznać niektórych przedstawicieli kadry akademickiej, którzy służyli nam pomocą w objaśnianiu trudnych zagadnień z zakresu sztuk wizualnych.

Pracę nad programem rozpoczęliśmy dziesięć lat temu, i było to wtedy prekursorskie działanie w kierunku nauczania języka specjalistycznego w uczelni wyższej. Zagadnieniem tym zajmowało się niewiele ośrodków w Polsce.

Oceniając innowacyjność programu „Język Sztuki” myślimy jednakże w kategoriach jego przydatności do bieżących zapotrzebowań i wymogów szkolnictwa wyższego. Poniżej w punktach zostały przedstawione główne wartości tego programu:

 1. Jakość. Priorytetem było uczenie języków obcych poprzez sztukę na wysokim poziomie merytorycznym w oparciu o oryginalne, akademickie teksty źródłowe. W tworzeniu programu nauczania zrezygnowaliśmy ze stereotypowych i powtarzanych przez trzy etapy edukacji szkolnej tzw. „zagadnień ogólnych”.
 2. Spójność programowa. Wypracowaliśmy program dla wszystkich wydziałów uczelni, poczynając od tematyki i słownictwa ogólnoplastycznego, wspólnego dla wszystkich wydziałów, do zagadnień odpowiadającym poszczególnym kierunkom. Stworzyliśmy zestaw jednostek lekcyjnych i bazę językową.
 3. Interdyscyplinarność. Połączyliśmy aspekt kształcenia językowego z profilem artystycznym uczelni. Studenci uczą się tego, co jest meritum ich edukacji, poszerzając jednocześnie swoje kompetencje językowe.
 4. Umiędzynarodowienie edukacji. Znajomość obcego języka specjalistycznego jest warunkiem swobodnej wymiany wiedzy, doświadczeń i osiągnięć artystycznych pomiędzy uczelniami. Jest podstawą komunikacji akademickiej na poziomie międzynarodowym. Uważamy, że nasz projekt jest częścią nowoczesnego postrzegania idei szkolnictwa wyższego.
 5. Weryfikacja wiedzy i system egzaminacyjny. System sprawdzania umiejętności językowych był opisany wcześniej.
 6. Działanie na rzecz uczelni. Dzięki zgromadzonej przez nas wiedzy językowej jesteśmy w stanie wspierać wiele przedsięwzięć uczelnianych, jak również służyć pomocą naszym kolegom artystom.

Do zasadniczych efektów kształcenia należy znajomość języka specjalistycznego w obrębie  sztuk plastycznych. Studenci posiadają zaawansowaną wiedzę językową dotyczącą opisu procesu warsztatowego i twórczego poszczególnych technik artystycznych z głównym naciskiem na specjalizację odpowiadającą ich kierunkowi studiów. Dysponują bogatym słownictwem, które potrafią  wykorzystać w analizie i interpretacji dzieła artystycznego oraz wyrażeniu swoich myśli i sądów na temat sztuki w formie pisemnej i ustnej. Potrafią zaprezentować swoje własne prace i osiągnięcia artystyczne, co jest istotne w przeglądach semestralnych i egzaminach. Są przygotowani do uczestnictwa w programach stypendialnych, praktykach zagranicznych i wymianie studentów (Erasmus+).

Ważnym efektem końcowym dwuletniego lektoratu językowego (4 semestry) jest egzamin specjalistyczny; organizowany, w przypadku języka designu od 11 lat, dla pozostałych kierunków od 4 lat.

Studenci przystępują do dwuetapowego egzaminu, pisemnego i ustnego, którego pomyślne ukończenie jest potwierdzone certyfikatem English for Special Purposes opisującym kompetencje językowe studentów w poszczególnych dziedzinach artystycznych. Ambitni i pracowici studenci uzyskują te świadectwa nawet w dwóch językach obcych.

Praca nasza nad programem nauczania specjalistycznych języków obcych znalazła oddźwięk w uczelni i była ściśle powiązana z rozwojem programów stypendialnych i wymianą studentów. W opinii studentów program jest dla nich bardzo pomocny w komunikowaniu się na tematy artystyczne i daje im możliwość precyzyjnego nazwania procesów, technik i zagadnień merytorycznych. Środowisko uczelniane i artystyczne staje się coraz bardziej międzynarodowe i umiejętność korzystania z języka obcego, szczególnie branżowego, sprzyja rozwojowi artystycznemu i zawodowemu studentów. Dowodem tego jest fakt, że coraz większa liczba studentów i absolwentów znajduje zatrudnienie w lokalnych muzeach, instytucjach kultury i galeriach.

Należy wspomnieć o programie Buddy, który rozwija praktyczną znajomość języka obcego poprzez zaopiekowanie się studentem z wymiany zagranicznej. Inną korzyścią jest rozwój językowy kadry dydaktycznej uczelni, która uczestniczy w zajęciach lekcyjnych ze specjalistycznego języka angielskiego.

Strona internetowa Zakładu Języków Obcych jest miejscem, gdzie umieszczamy podstawowe teksty specjalistyczne w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim, ponadto zostały wydane w naszej jednostce dwie publikacje z dziedziny projektowania Design English autorstwa Beaty Ludwiczak oraz English for Printmaking autorstwa Doroty Kopacz-Thomaidis i Chrisa Nowickiego. Podręczniki te są udostępnione w bibliotece uczelnianej, zostały przekazane innym uczelniom artystycznym w Polsce i za granicą oraz są kupowane (English for Printmaking) przez osoby prywatne lub przekazywane nieodpłatnie (w przypadku Design English).

Rezultaty pracy zespołu ZJO są również wykorzystywane podczas różnych przedsięwzięć oraz inicjatyw akademickich takich jak: Erasmus+, Staff Mobility, Staff Week oraz letnia szkoła ceramiki dla studentów z Korei Południowej, podczas której specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego prowadzi Anita Majcher.

W celu ewaluacji projektu wprowadziliśmy egzaminy językowe dla wszystkich grup studentów. W programie studiów przedmiot język obcy nie kończy się egzaminem; organizowane egzaminy specjalistyczne są związane wyłącznie z projektem Język Sztuki. Egzaminy sprawdzają opanowanie obcego języka specjalistycznego jako efekt dwóch lat kursu w naszym Zakładzie Języków Obcych. Zdają je studenci drugiego roku. Egzaminy mają część pisemną i ustną, a osoby, które uzyskają pozytywny wynik, otrzymują specjalny Dyplom (Certyfikat) językowy, stanowiący potwierdzenie osiągniętych kompetencji.