Przejdź do treści

Projektowanie Architektoniczne

Joanna Wojtaszek, Przystań, projekt – rzeźba z funkcją

Program i cel

Studenci podczas zajęć na 5 semestrze studiów I stopnia podejmują problematykę związaną z projektowaniem architektury mieszkalnej z towarzyszącymi usługami. Zadanie projektowe kładzie nacisk na spójność formy i funkcji.  Semestr 6 studiów I stopnia studenci studiują problematykę małych obiektów użyteczności publicznej, wnętrz urbanistycznych oraz kontekstu przestrzeni miejskiej. Podstawowym celem kształcenia jest nabycie przez studenta kluczowych umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów na styku architektury i architektury wnętrz. 

Realizacja powyższego założenia odbywa się poprzez:

 • osiągnięcie przez studenta podstawowej wiedzy na temat wzajemnych zależności i oddziaływań przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej w architekturze, a poprzez to umiejętność tworzenia koncepcji niewielkich obiektów architektonicznych mieszkalno-usługowych (sem. 5) i użyteczności publicznej (sem. 6);
 • zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami architektonicznymi i urbanistycznymi;
 • umiejętność wyrażania własnej koncepcji przy pomocy architektonicznych środków wyrazu; 
 • rozwijanie świadomości zakresu kompetencji projektowych i odwagi twórczej. 

Student po pozytywnym zaliczeniu przedmiotu powinien być przygotowany do podjęcia zespołowej lub indywidualnej pracy polegającej na opracowywaniu projektów wnętrz oraz małej architektury. 

Podstawowym celem kształcenia na sem. 8 i 9 jest nabycie przez studenta umiejętności tworzenia koncepcji złożonego obiektu architektonicznego jak budynki mieszkalne (sem. 8) i użyteczności publicznej (sem. 9). Rozwijanie wiedzy związanej z interpretacją i rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych i urbanistycznych. Umiejętność wyrażania własnej koncepcji przy pomocy architektonicznych środków wyrazu adekwatnych do stopnia zaawansowania projektu. 

Realizacja powyższego założenia odbywa się poprzez 

 • Osiągnięcie przez studenta podstawowej wiedzy na temat układów funkcjonalnych i konstrukcyjnych w architekturze, a poprzez to umiejętność tworzenia koncepcji obiektów architektonicznych – mieszkalno usługowych ( sem. 8 ) i użyteczności publicznej ( sem. 9 ). 
 • Umiejętność wyrażania własnej koncepcji przy pomocy architektonicznych środków wyrazu. - Świadomości zakresu kompetencji projektowych i odwagi twórczej. 

Student po pozytywnym zaliczeniu przedmiotu powinien być przygotowany do podjęcia zespołowej lub indywidualnej pracy polegającej na opracowywaniu projektów wnętrz oraz małej architektury. 

Formy kształcenia

 • wykłady; 
 • ćwiczenia;
 • konsultacje w ramach wykonywanego przez studenta projektu semestralnego. 

Warunki zapisu

 • Student ma podstawowe umiejętności z zakresu przedstawiania własnej koncepcji projektowej w postaci projektu zagospodarowania terenu, rzutów, przekrojów, elewacji, wizualizacji, makiet;
 • student świadomie posługuje się warsztatem architektonicznym i potrafi podejmować decyzje w zakresie projektowania;
 • umiejętność zaprojektowania obiektów architektonicznych o podstawowej złożoności funkcjonalnej;
 • student potrafi nadać projektowanym budynkom i budowlom własny, autorski charakter i przygotować podstawowy opis techniczny projektu. 

Materiały dydaktyczne

 1. Strony internetowe: archdaily.com; deezen.com; 
 2. E. Neufert, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, wydawnictwo Arkady, 2022;
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.