Przejdź do treści

Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki

Zajęcia dydaktyczne realizowane w pracowni mają na celu ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w toku studiów w zakresie badań konserwatorskich, stosowanych metod i środków konserwatorskich. Studenci rozwijają umiejętności niezbędne w praktycznej konserwacji i restauracji ceramicznych obiektów zabytkowych. Uczą się oceny stanu zachowania i przyczyn zniszczeń dzieł sztuki, wykonanych w różnych materiałach ceramicznych i innych im towarzyszących (metal, drewno, kość zwierzęca, itp.) oraz zasad prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzięki temu nabywają umiejętności samodzielnego prowadzenia prawidłowych działań przy dziełach sztuki.

W Pracowni prowadzone są zajęcia praktyczne dla studentów IV, V, VI roku w zakresie konserwacji i restauracji i ceramiki. Studenci realizują zadania praktyczne, poddając konserwacji i restauracji zabytkowe obiekty ze zbiorów muzealnych i prywatnych.

Przedmioty

Pracownia dyplomująca konserwacji i restauracji ceramiki konserwacja i restauracja ceramiki Konsultacje Dyplomowe (Cześć Teoretyczna)

Zapisy

Zaliczenie kursów obowiązkowych z semestrów poprzedzających rozpoczęcie zajęć w Pracowni.

Lektury

A. Tomaszewski, Ku nowej filozofii dziedzictwa M. Koch, Style w architekturze S. Buys, V. Oakley, The conservation and restoration of ceramics (red.) W. Domasłowski, Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna V. Oakley, J. Kamal, Essentials in the Care and Conservation of Historical Ceramic Objects E. Osiecka, Materiały budowlane. Kamień - ceramika - szkło E. Osiecka, Materiały budowlane. Spoiwa mineralne - kruszywa