Przejdź do treści

Zasady rekrutacji II stopnia

Architektura Wnętrz / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera.

Wymagania wstępne
 1. Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań projektowych w obszarze architektury wnętrz, mebli i wystawiennictwa w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, materiałoznawstwa, konstrukcji, urbanistyki, ergonomii, wystawiennictwa oraz wiedzę ogólną z historii sztuki, historii projektowania architektury, architektury wnętrz, mebli i designu.
 2. Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.
 3. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 4. Umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych w procesie projektowym oraz analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
 5. Umiejętności posługiwania się programami komputerowymi 2D (CAD) i 3D
 6. Umiejętności i kompetencji w przygotowaniu do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie pozyskiwania informacji, selekcji, analizy problemowej i oceny złożonych zagadnień projektowych, popartych znajomością właściwych przepisów i norm prawa autorskiego.
 7. Znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki projektowej.
I etap

Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie;

Wymogi względem portfolio:

 • prace dokumentujące predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku Architektura Wnętrz,
 • dokumentacja techniczna minimum trzech projektów,
 • list motywacyjny (max 1 strona A4).

Portfolio należy uzupełnić o maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym; film wskazujący, co jest motywacją do podjęcia studiów na naszej uczelni i wybranym kierunku). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1028 x 720. Nazwa pliku powinna także rozpoczynać się nazwiskiem i imieniem kandydata.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 10 punktów.

Architektura Wnętrz / studia niestacjonarne

Tryb egzaminu
 1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zdalnie poprzez system Verbis.
 2. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów weryfikowanych przez komisję rekrutacyjną.
 3. Kandydat powinien zamieścić w systemie portfolio w wersji cyfrowej (5 prac projektowych). 
 4. Limit przyjęć – 24 osoby.
Wymagania wstępne

Skończone studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, dowolnego kierunku projektowego związanego z architekturą.

Egzamin

Regulamin punktowania rekrutacji dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz:

 1. 0–10 pkt – ocena dokumentacji kandydata.
 2. Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 2 punktów.
 3. O kolejności przyjęć decyduje punktacja, osobno w każdym naborze.
 4. Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 12 osób.

Grafika w zakresie Projektowania Graficznego / studia niestacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online.

Wymagania wstępne

O przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia w specjalności Projektowanie Graficzne mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata tej specjalności lub pokrewnych. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu oraz ocena za dyplom licencjata.

* Absolwenci Studiów Niestacjonarnych I Stopnia Projektowania Graficznego ASP we Wrocławiu z bardzo dobrą oceną za dyplom licencjacki mogą być zakwalifikowani bez egzaminu wstępnego.

 • zakres przesyłanych prac:

wybrane elementy dyplomu licencjackiego, reprodukcje obrazów, rysunki w tym studium postaci i martwej natury, kompozycje, ilustracje zarówno analogowe jak i cyfrowe, fotografie, prace projektowe, multimedialne, filmy w ilości nie przekraczającej 20.

Format plików:

reprodukcje cyfrowe można przesłać w formie pojedynczych plików *.jpg, albo złożyć z nich jeden plik *.pdf.

 

pliki *jpg powinny być zapisane w rozdzielczości 72 dpi i nazwane wg poniższego schematu:
Nazwisko_Imię_Liczba porządkowa.jpg (np. Kowalski_Jan_01.jpg).
Dodatkowo prosimy o dołączenie dokumentu *.doc lub *.pdf, podpisanego imieniem i nazwiskiem, z opisem przesłanych prac. Informacje powinny zawierać: rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł). Kolejność opisów powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików.

plik *pdf zawierający wszystkie prace razem (w formie prezentacji) powinien być podpisany wg poniższego schematu:
Nazwisko_Imię.pdf (np. Kowalski_Jan.pdf)

Informacje dotyczące roku powstania każdej pracy, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł) można umieścić pod reprodukcją w prezentacji.

pliki *mp4 lub *mpeg2

Egzamin

Egzamin jest jednoetapowy, ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu samodzielnie wykonanych prac plastycznych i projektowych. Zadaniem komisji egzaminu jest sprawdzenie:

• trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania projektowe i artystyczne;

• umiejętności kandydata w zakresie rysunku, malarstwa oraz projektowania graficznego (typografii, plakatu, prostych form wydawniczych).

Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Komisja ocenia prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. 

O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu.

Etap I

Łączna maksymalna ocena za egzamin wynosi 10 pkt.; minimalna liczba konieczna do kwalifikacji - 6 pkt.

I ETAP

Do 13.07, do godz. 22:00 Nadsyłanie portfolio poprzez system Verbis (zespół oceniający dla kierunku Grafika w zakresie Projektowanie Graficzne)

13.07 - 18.07  Ocena nadesłanych prac przez komisję rekrutacyjną. Nie przeprowadzamy rozmowy z kandydatem. Komisja wyłącznie na podstawie przygotowanego zestawu prac ocenia predyspozycje i umiejętności kandydata.

18.07 o godz. 15:00 ogłoszenie wyników egzaminu

 

Malarstwo / studia niestacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin będzie poprowadzony w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni.

Wymagania wstępne

Kandydat powinien wykazać kompetencje w zakresie:

1. Trafność wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaproponowane dokonania plastyczne.

2. Umiejętności świadomego wykorzystania narzędzi i języka klasycznych mediów ( malarstwo i rysunek ) oraz nowych mediów ( fotografia, multimedia, film, komputer i inne ).

3. Umiejętności obrazowego kojarzenia i przedstawiania zagadnień pojęciowych. 4. Umiejętności werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.

Egzamin

Przegląd prac domowych i rozmowa z kandydatem.

Należy przedstawić:

 • Kilkanaście wybranych prac malarskich
 • Kilkanaście prac rysunkowych (w tym studium postaci, kroczki, szkice rysunkowe, szkice pejzażu)
 • Dodatkowe działania artystyczne (pasje plastyczne, multimedia, fotografia itp)

Mediacja Sztuki / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online.

I etap

Portfolio warunkiem udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest przedstawienie portfolio przesłane drogą elektroniczną. Portfolio musi zawierać cyfrowe reprodukcje prac dotychczas wykonanych w liczbie od 10 do 20 wraz z opisem. Portfolio z zakresu sztuk wizualnych (w zależności od zainteresowań kandydata – może zawierać prace wizualne w technikach dowolnych; rysunek, malarstwo, fotografia, prace multimedialne, projekty graficzne, performance, instalacje, projekty scenograficzne). Prace kandydata nie powinny być starsze niż sprzed roku.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna

Zadaniem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie umiejętności werbalizowania własnych idei w formie wypowiedzi ustnej, odzwierciedlającej świadomość historii sztuki oraz zdolność interpretacji i analizy współczesnych zjawisk artystycznych.

Minimum kwalifikacyjne wynosi 8 punktów

Sztuka Mediów / studia stacjonarne

Tryb egzaminów

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online

Etap I

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów jest egzaminem konkursowym, który polega na prezentacji i omówieniu przez kandydata własnych koncepcji artystycznych i realizacji wizualnych zawartych w elektronicznym Portfolio.

O przyjęciu  na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów mogą ubiegać się  absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia o umiejętnościach zbliżonych do absolwentów studiów kierunkowych pierwszego stopnia. Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

 • trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania plastyczne
 • umiejętności kandydata w świadomym wykorzystaniu  narzędzi i języka nowych mediów (multimedia, fotografia, film, komputer, internet, audio) oraz klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne)
 • zdolności kandydata w obrazowym kojarzeniu i przedstawianiu pojęć i idei,
 • umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.

 

Prace plastyczne  wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

Wymogi:

 1. prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 1920 px (min. 10 max. 20).
 2. fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 1920 px (min. 10 max. 20).

W uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000 px .

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej .

Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • wymiary oryginału
 • opis techniki wykonania

animacje, filmy:

 • format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4
 • standard video: HD (1280x720) lub FullHD (1920x1080px)
 • animacje wektorowe: wskazany format .SWF;
 • interaktywne prezentacje i strony internetowe: w formie zrzutów ekranu (max. 5).

W przypadku prezentacji interaktywnych nagranie ekranu (max 3 o łącznej długości do 90 s)

Nazwa pliku musi zawierać nazwisko, imię tytuł pracy i trzycyfrowy nr porządkujący oraz po-winna być zgodna z poniższym schematem:

Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy_001.JPG

Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 5 pkt.

Sztuka Mediów w zakresie Fotografii i Multimediów / studia niestacjonarne

Wymagania wstępne

O przyjęciu na niestacjonarne studia drugiego stopnia Fotografia i Multimedia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia tej specjalizacji lub pokrewnych oraz absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków z autorskim dorobkiem w tym obszarze.

Egzamin

Egzamin przeprowadzony jest w trybie online.

Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję rekrutacyjną.

Forma egzaminu:

• egzamin jest jednoetapowy

• egzamin ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac plastycznych (fotograficznych i multimedialnych) który powinien zawierać najlepsze i wyselekcjonowane prace w obu tych kategoriach - lub ich dokumentacji (portfolio) - oraz ich omówienie i merytoryczna obrona przed komisją rekrutacyjną. Zestaw może być uzupełniony o prace w technikach klasycznych (grafika, rysunek).Absolwenci pierwszego stopnia ASP we Wrocławiu mogą przedstawić dyplom licencjata.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności kandydata w świadomym wykorzystywaniu narzędzi i języka nowych mediów (fotografia, film, komputer, internet, multimedia). Egzamin ma charakter konkursowy. Komisja ocenia kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów. Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 8 osób.

Sztuka i Wzornictwo Ceramiki / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online.

I etap

Przegląd portfolio, dokumentujący dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie, uzupełnione o kopie dokumentów potwierdzających udział w konkursach, zdobytych nagrodach, itp. oraz wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej.

Egzamin ma na celu sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o nadesłane za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej portfolio prac -dotychczasowych dokonań plastycznych i projektowych w ilości 20.

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg, pdf
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
 • NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)
 • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)
 • Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.
 • Lista z opisem prac:
 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)
II etap

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na II stopniu kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki. 

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 11

 

Sztuka i Wzornictwo Szkła / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online.

Wymagania wstępne

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym w trybie on-line. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.

Egzamin ma na celu sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o nadesłane elektroniczne portfolio prac dotychczasowych dokonań plastycznych i projektowych w ilości 20 prac.

W portfolio wymagana jest obecność prac rysunkowych, malarskich, autorskich realizacji artystyczno-projektowych oraz przynajmniej pięciu realizacji przestrzennych (najlepiej z zakresu szkła i/lub rzeźby).

Wymagania wstępne na studia drugiego stopnia

 • Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań artystycznych i projektowych w obszarze szkła, w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, wiedzę ogólną z historii sztuki, historii szkła i designu.
 • Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:

 1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;
 2. Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest szkło, nowych mediów (multimedia, fotografia, komputer) oraz klasycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba);
 3. Wykazać chęć działania w obszarze szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.
I etap

Przegląd portfolio, dokumentujący dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie, uzupełnione o kopie dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp. oraz wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej sztuki.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na II stopniu kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła.

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:

rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:

rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł).

Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 11 punktów

Wzornictwo / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin będzie poprowadzony w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni.

Wymagania wstępne

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera uzupełnione o suplement i wymagane proceduralnie dokumenty

Wymagania wstępne
1. Umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych w obszarze wzornictwa, w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, konstrukcji, technologii i materiałoznawstwa.
2. Umiejętności przekazywania informacji językiem szkiców koncepcyjnych, plansz ofertowych i rysunku technicznego w zakresie technik prezentacyjnych.
3. Umiejętności wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych.
4. Umiejętności analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
5. Pogłębione umiejętności z zakresu sztuki: malarstwa, rysunku odręcznego oraz kompozycji płaskiej i przestrzennej.
6. Umiejętności posługiwania się komputerowymi programami projektowymi 2D i 3D.
7. Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki projektowej.

I etap

Portfolio ma zawierać do 20 wybranych przez kandydata prac. Mogą to być projekty, modele, makiety, wizualizacje, prace rysunkowe, malarskie, fotografie, itp. Pliki w formacie jpg, żaden z pojedynczych plików nie powinien przekraczać rozmiaru 1000 KB. Nazwa każdego pliku powinna się rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_projekt_x_01.jpg - przykład tytułowania pliku).

Portfolio musi zostać przesłane do systemu rekrutacyjnego.
Portfolio musi też zawierać maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1280 x 720. Nazwa pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata. Portfolio i film powinny zostać przesłane do systemu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami.

II etap

Egzamin praktyczny

Etap ten składa się z zadania praktycznego realizowanego w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta w budynku CSU. Czas na realizację zadania wynosi 4 godziny.

III etap

Rozmowa z kandydatem
Rozmowa odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta w budynku CSU. Kandydat podczas rozmowy ma mieć dostępne, swoje prace z portfolio oraz egzaminu praktycznego. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego.

Przyznawanie, przez komisję egzaminacyjną, punktów za wszystkie etapy odbywa się po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap 1 jest punktowany od 0 do 15

Etap 2 i 3 jest punktowany wspólnie od 0 do 15

Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu, maksymalnie 30 punktów

 

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 25 punktów

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych
 • Brystole o formacie 70 x 100 cm min 3, 
 • papier A4 do szkicowania, 
 • narzędzia rysunkowe i kreślarskie, 
 • farby, 
 • papiery kolorowe, 
 • folie samoprzylepne, 
 • kleje, 
 • taśmy klejące, 
 • noże, nożyczki, itp.