Przejdź do treści

Zasady rekrutacji 2022 na studia jednolite magisterskie

Malarstwo

Tryb egzaminu

Egzamin będzie poprowadzony w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni.

I etap

Przegląd prac plastycznych (portfolio) - z zakresu rysunku i malarstwa.

Kandydat przesyła prace drogą elektroniczną przez system www.e-rekrutacja.asp.wroc.pl

Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych. Określa się jako minimum:

 • 10 - 20 prac z rysunku, w tym obowiązkowe są realizacje przedstawiające studium całej postaci oraz detale anatomiczne, pejzaż, martwa natura, prace z wyobraźni,
 • 10 - 20 prac z malarstwa, w tym wymagane są realizacje zawierające martwe natury oraz pejzaże, postać, prace z wyobraźni itp.
 • 10 szkiców malarskich, na małych formatach (wymiar A3 i A4)
 • 10 szkiców rysunkowych na małych formatach (wymiar A3 i A4)

Kandydat może zaprezentować w portfolio także inne realizacje artystyczne: fotografia, kolaże, prace multimedialne, filmowe itp. Jest to nieobowiązkowe maksymalna liczba prac - 10

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:
1. Rysunek
2. Malarstwo
3. Zadanie specjalistyczne (jest poszerzeniem sprawdzianu kandydata o nieskrępowaną samodzielna wypowiedź artystyczną opartą o wyobraźnię, pomysłowość i inwencję interpretacyjną tematu środkami malarskimi

III etap

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem obejmująca zapoznanie się z sylwetką kandydata, jego zainteresowaniami, doświadczeniem artystycznym i ogólnymi predyspozycjami

Minimum kwalifikacyjne wynosi 17 pkt

Limit przyjęć

18 osób

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych
 1. Podobrazia (płótno/karton/płyta drewnopochodna, itp.): 3 sztuki, w tym:
  -jedno w formacie nie mniejszym niż 50x70 cm, nie większym niż 100x100 cm lub proporcjonalne.
  -co najmniej dwa w formacie 50x70 cm
 2. Farby artystyczne: dowolne wedle uznania (olejna, akrylowa, temperowa), wraz ze stosownymi mediami pomocniczymi. W przypadku techniki olejnej dozwolone jest użycie wyłącznie terpentyny balsamicznej lub bezzapachowej.
 3. Narzędzia malarskie: dowolne wedle uznania (pędzle, szpachle, rakle, noże malarskie, itp.)
 4. Przybory dodatkowe:

-paleta,

-pojemnik na wodę, medium lub terpentynę,

-szmatka/ręcznik papierowy,

-klipsy/spinacze do przypięcia kartonu do deski
-wszelkie inne stosowane przez kandydata w jego praktyce malarskiej (np. nożyczki, linijka, itp.)

Na egzamin z rysunku:

 • Ołówek, grafit, węgiel, sepia, kredka, pastel
 • Jasny papier 100x70
 • Szkicownik A4

Rzeźba

Tryb egzaminu

Egzamin będzie poprowadzony w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni.

I etap

Portfolio - przegląd prac plastycznych

Kandydat przesyła prace drogą elektroniczną przez system www.e-rekrutacja.asp.wroc.pl

Realizacje z zakresu:

 • Rysunek: studium postaci - minimum 5 sztuk, format B-1 lub B-2
 • Rysunek: bryła głowy - minimum 5 sztuk, format minimum A-4
 • Szkicownik – prezentacja wybranych własnych prac o dowolnej tematyce.

Format i technika dowolna. Ilość: od 5 do 20 sztuk.

Mile widziana dodatkowa dokumentacja fotograficzna prac przestrzennych wykonanych przez kandydata z dowolnego materiału oraz innych realizacji i projektów.

II etap

Zadanie specjalistyczne

Praktyczne wykonanie zadań z zakresu rzeźby i rysunku.

III etap

Rozmowa kwalifikacyjna:

Jednym z kryteriów oceny III etapu będzie omówienie prac kandydata oraz zadania specjalistycznego.

Minimum kwalifikacyjne wynosi 13 pkt

Limit przyjęć

14 osób

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych

Zadanie studyjne i zadanie specjalistyczne:

 • Materiały do modelowania w glinie np. szpachelki, szpatułki itp.
 • Szkicownik.
  Rysunek:
 • Przybory rysunkowe, ołówek, gumka, klamry do mocowania kartki itp.
 • Brystol biały formatu B1,
 • Szkicownik.

Grafika

Tryb egzaminu

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online.

I etap

Portfolio - przegląd prac plastycznych

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym w trybie on-line. O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych z II etapu egzaminu.

Kandydat przesyła prace drogą elektroniczną przez system www.e-rekrutacja.asp.wroc.pl

Portfolio

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata wskazanego kierunku studiów w oparciu o przedstawione portfolio, złożone z prac dotychczasowych dokonań plastycznych, przesłanych elektronicznie poprzez elektroniczny system rekrutacyjny.

Portfolio musi składać się z maksimum 30 prac

 • 10 prac rysunkowych przedstawiających studium postaci
 • 10 prac z użyciem koloru (rysunek, malarstwo, grafika cyfrowa)
 • 10 prac o tematyce dowolnej wskazujących na zainteresowanie kandydata/kandydatki grafiką

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg,
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg schematu: NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • numeracja 1-30 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2020, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł).

Do etapu II kwalifikuje się 70 kandydatów z najwyższą punktacją.

II etap

Zadanie specjalistyczne + rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o portfolio.

Osoby które przejdą do II etapu otrzymują drogą elektroniczną zadania specjalistyczne. Zadania te muszą zrealizować w ciągu 24 godzin i zamieścić w systemie rekrutacji elektronicznej

Zadaniem II etapu egzaminu jest sprawdzenie na podstawie zrealizowanego zadana, portfolio i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej:

 • umiejętności kandydata w rysunkowym interpretowaniu rzeczywistości,
 • zdolności kandydata w graficznym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych,
 • umiejętności werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień graficznych.

 

Limit przyjęć

30 osób

Warunki

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych

Egzamin bez użycia narzędzi cyfrowych

 • papier format A3,
 • ołówki, kredki, farby tusz, piórko lub cienkopisy itp

Scenografia

Tryb egzaminu

Egzamin będzie poprowadzony w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni.

Wymagania wstępne
 1. Umiejętnościci ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku plus znajomość podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 2. Kandydat wykazuje się  zainteresowaniem teatrem, filmem, telewizją oraz orientacją z tego zakresu i jej najwybitniejszych przedstawicieli.
I Etap

Portfolio - przegląd prac plastycznych

Kandydat przesyła prace drogą elektroniczną przez system www.e-rekrutacja.asp.wroc.pl

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione w formie elektronicznej portfolio prac dotychczasowych dokonań plastycznych, w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

Portfolio należy umieścić jako załącznik w procesie rekrutacji on–line i przesłać na wskazany przez uczelnię serwer.

Ocena portfolio w skali 0-5 pkt., min. 2 pkt.

Koniec I etapu - wybór kandydatów do dalszej części egzaminu.

II Etap

Egzamin specjalistyczny - praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych, składający się z 3 części przeprowadzony w siedzibie uczelni - forma stacjonarna

1. zadanie z rysunku

2. zadanie tematyczne 1

3. zadanie tematyczne 2

Czas wykonania zadania: 2 dni robocze.

Materiały na egzamin:

Do wykonania zadań należy przynieść materiały własne:

 • brystol 100X70 – min. 3 szt.
 • ewentualnie podobrazie malarskie min. format 50X70
 • farby, kredki, ołówki, papiery pakowe, tekturę, papiery kolorowe, stare gazety, sznurki, patyczki, druty, żyłkę, taśmy klejące, bloki rysunkowe

Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie predyspozycji do projektowania przestrzennego.

Ocena max. 10 pkt. za każde zadanie,

min. 2 pkt. za zadanie rysunkowe i zadanie tematyczne 1, 

min. 3 pkt za zadanie tematyczne 2

Razem 30 pkt., min. 7 pkt.

III Etap

Rozmowa kwalifikacyjna.Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach I stopnia. Każdy Kandydat otrzymuję zaproszenie na spotkanie o określonej godzinie i w określonym czasie, max. 15 minut. Ocena max. 15 pkt., min. 3 pkt. Spotkanie rozdzielone jest na 2 dni.  

Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 10 punktów

Limit przyjęć

12 osób

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych
 • papier A3 min 5 arkuszy
 • bristol 70x50
 • kapa formatu 50x70 biała
 • kapa 50x70 czarna
 • plastelina modelarska
 • patyczki, sznurki
 • ołówki

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki ( w zakresie konserwacja i restauracja ceramiki i szkła)

Tryb egzaminu

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online.

I Etap

Egzamin zostanie przeprowadzony w trybie on-line

Kandydat przesyła prace drogą elektroniczną przez system www.e-rekrutacja.asp.wroc.pl

Portfolio powinno zawierać prace w zakresie:

 • 10 prac z rysunku format minimum B2 - studium postaci, wykonanych ołówkiem- 5 punktów
 • 10 prac malarskich format minimum B2 - studium martwej natury (technika dowolna)- 5 punktów

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

 • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

Przystąpienie do 2 części dla kandydatów którzy uzyskali minimum 5 punktów.

II Etap

Wysłanie przez sekretarza egzaminów na konserwacji e-maila z plikami dotyczącymi zadań specjalistycznych na adresy mailowe kandydatów.

Zadanie 1: zadanie ma zostać przesłane do systemu do godziny podanej przez komisję

Zadanie 2: zadanie ma zostać przesłane do systemu do godziny podanej przez komisję

Zadanie 3: zadanie ma zostać przesłane do systemu do godziny podanej przez komisję

Limit przyjęć

6 osób

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych
 • Papier akwarelowy, 
 • Blok techniczny A4
 • Farby wodne (preferowane akwarelowe)
 • Przybornik geometryczny
 • Ołówki, gumki,
 • Pędzle (również te bardzo cienkie, precyzyjne) do pracy w technice wodnej