Przejdź do treści

Zasady rekrutacji 2022 na studia I stopnia

Architektura Wnętrz / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Egzaminy będzie przeprowadzony w formie stacjonarnej w siedzibie uczelni

I etap

Portfolio

Dopuszczenie do egzaminu - sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o nadesłane w formie elektronicznej PORTFOLIO w tym:

niezbędne studium postaci oraz perspektywy konstrukcyjne mebli lub architektury (min. 10 prac, max. 20), można również dołączyć do 10 innych wybranych przez kandydata prac.

Do Portfolio należy dołączyć maksymalnie dwuminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym; film wskazujący, co jest motywacją do podjęcia studiów na naszej uczelni i wybranym kierunku). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1028 x 720. Nazwa pliku powinna także rozpoczynać się nazwiskiem i imieniem kandydata. Po tym etapie, do egzaminu specjalistycznego zakwalifikowanych jest 40 kandydatów z najwyższą liczbą punktów.

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Tematy zadań będą odczytywane w dniu egzaminu. Kandydaci realizują na terenie uczelni egzamin praktyczny z następujących zadań:

1. Rysunek,

2. Malarstwo,

3. Zadanie specjalistyczne 2D – kompozycja kolorystyczna,

4. Zadanie specjalistyczne 3D – kompozycja przestrzenna biała,

III etap

Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.

Etap III odbywa się w kolejnym dniu po Etapie II .

Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 25 pkt.

Limit przyjęć

20 osób

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych

RYSUNEK

Materiały niezbędne do realizacji zadania egzaminacyjnego:

- karton biały, rysunkowy, format B2 (2szt.)

-blok rysunkowy A4

- ołówki o różnej twardości

- gumka, temperówka

 

ZADANIE MALARSKIE
Materiały niezbędne do realizacji zadania egzaminacyjnego:

- szkicownik (blok rysunkowy A4)

- ołówki o różnej twardości

- gumka, temperówka

- tektura pomalowana podkładem format B2 (2szt.)

- pojemnik na wodę

- paleta

- pędzle

- farby akrylowe
- taśma malarska
- klamerki

ZADANIE SPECJALISTYCZNE 2D
Materiały niezbędne do realizacji zadania egzaminacyjnego:

- szkicownik (blok rysunkowy A4)

- karton biały, rysunkowy, format A3 (2szt.)

- karton biały, rysunkowy, format B2 (1szt.)

- ołówki o różnej twardości

- gumka, temperówka

- kredki ołówkowe, cienkopisy, markery, flamastry

- linijka długa, ekierka, cyrkiel

 

ZADANIE SPECJALISTYCZNE 3D 

Materiały niezbędne do realizacji zadania egzaminacyjnego:

- tektura introligatorska twarda, grubość 3mm, format 50 x50 oklejona czarnym kartonem lub pomalowana na czarno (2szt.)

- karton biały, rysunkowy, format 100 x 70 (5szt.)

-blok rysunkowy A4

- ołówki o różnej twardości

- gumka, temperówka

- linijka długa

- przybory kreślarskie

- nożyczki

- nożyk tapicerski

- zszywacz

- klej do papieru

- taśma klejąca (dwustronna)

Architektura wnętrz / studia niestacjonarne

Tryb egzaminu

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zdalnie poprzez system Verbis 

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów weryfikowanych przez komisję rekrutacyjną. 

Kandydat powinien zamieścić w systemie portfolio w wersji cyfrowej (5 prac rysunkowych lub malarskich).

Egzamin

Regulamin punktowania rekrutacji dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz:

0 - 10 pkt    - ocena dokumentacji kandydata

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 2 punktów.

O kolejności przyjęć decyduje punktacja, osobno w każdym naborze.

Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 12 osób.

Grafika w zakresie Projektowania Graficznego / studia niestacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online.

* Z opłaty za egzamin zwolnieni są kandydaci, którzy zdali na studia stacjonarne kierunek Grafika ASP we Wrocławiu w roku bieżącym.

Egzamin

Egzamin jest jednoetapowy i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac projektowych. 

Łączna maksymalna ocena za egzamin wynosi 10 pkt.; minimalna liczba konieczna do kwalifikacji - 4 pkt.

Do 13.07, do godz. 22:00 Nadsyłanie portfolio poprzez system Verbis (zespół oceniający dla kierunku Grafika w zakresie Projektowanie Graficzne)

13.07 - 18.07  Ocena nadesłanych prac przez komisję rekrutacyjną. Nie przeprowadzamy rozmowy  z kandydatem. Komisja wyłącznie na podstawie przygotowanego zestawu prac ocenia predyspozycje i umiejętności kandydata.

18.07 o godz. 15:00 Ogłoszenie wyników egzaminu (indywidualne konto kandydata)

Wymagania
 • zakres przesyłanych prac:

wybrane elementy dyplomu licencjackiego, reprodukcje obrazów, rysunki w tym studium postaci i martwej natury, kompozycje, ilustracje zarówno analogowe jak i cyfrowe, fotografie, prace projektowe, multimedialne, filmy w ilości nie przekraczającej 20.

Format plików:

reprodukcje cyfrowe można przesłać w formie pojedynczych plików *.jpg, albo złożyć z nich jeden plik *.pdf.

 

pliki *jpg powinny być zapisane w rozdzielczości 72 dpi i nazwane wg poniższego schematu:
Nazwisko_Imię_Liczba porządkowa.jpg (np. Kowalski_Jan_01.jpg).
Dodatkowo prosimy o dołączenie dokumentu *.doc lub *.pdf, podpisanego imieniem i nazwiskiem, z opisem przesłanych prac. Informacje powinny zawierać: rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł). Kolejność opisów powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików.

plik *pdf zawierający wszystkie prace razem (w formie prezentacji) powinien być podpisany wg poniższego schematu:
Nazwisko_Imię.pdf (np. Kowalski_Jan.pdf)

Informacje dotyczące roku powstania każdej pracy, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł) można umieścić pod reprodukcją w prezentacji.

pliki *mp4 lub *mpeg2

Mediacja Sztuki / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online.

I etap

Portfolio warunkiem udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest przedstawienie portfolio przesłane drogą elektroniczną, zawierające cyfrowe reprodukcje prac dotychczas wykonanych w liczbie od 10 do 20 wraz z opisem. Portfolio musi zawierać przynajmniej pięć prac rysunkowych przedstawiających studium postaci oraz przynajmniej pięć prac malarskich przedstawiających martwą naturę. Prace kandydata nie powinny być starsze niż sprzed roku.

II etap

Rrozmowa kwalifikacyjna

Zadaniem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie umiejętności werbalizowania własnych idei w formie wypowiedzi ustnej, odzwierciedlającej świadomość historii sztuki oraz zdolność interpretacji i analizy współczesnych zjawisk artystycznych.

Minimum kwalifikacyjne wynosi 6 pkt

Limit przyjęć

12 osób

Malarstwo / studia niestacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin będzie poprowadzony w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni.

Wymagania wstępne

Kandydat powinien wykazać zainteresowania w zakresie:

1. Trafność wyboru kierunku studiów w oparciu o zaproponowane dokonania plastyczne.

2. Umiejętności świadomego wykorzystania narzędzi i języka klasycznych mediów (malarstwo i rysunek )

3. Umiejętności obrazowego kojarzenia i przedstawiania zagadnień pojęciowych.

Egzamin

Przegląd prac domowych i rozmowa z kandydatem.

Należy przedstawić:

 • Kilkanaście wybranych prac malarskich
 • Kilkanaście prac rysunkowych (w tym studium postaci, kroczki, szkice rysunkowe, szkice pejzażu)
 • Dodatkowe działania artystyczne (pasje plastyczne)

Rysunek / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin będzie poprowadzony w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni.

I etap

Przegląd prac domowych (portfolio) nadesłanych drogą elektroniczną.

Przeglądu dokonuje komisja egzaminacyjna w trybie on-line, po uprzednim zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami. Członkowie komisji przyznają punkty za nadesłane portfolio. Dopuszczenie do II etapu nastąpi po ocenie prac kandydata w oparciu o nadesłane portfolio.

Portfolio powinno zawierać:

 1. prace rysunkowe studyjne (od 8 do 20 prac), wymagane są realizacje przedstawiające studium całej postaci oraz np. detale anatomiczne, martwą naturę, pejzaż, prace z wyobraźni, itp.
 2. szkice rysunkowe na małych formatach (ok. A3, A4) – min. 10
 3. inne realizacje artystyczne: techniki mieszane, fotografia, kolaże, prace multimedialne, filmowe, itp.; maksymalna ilość: 12 prac.

 

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych. Kandydaci zdają egzamin praktyczny:

 • praca nr 1: rysunek studyjny (studium postaci, szkice)
 • praca nr 2 oraz praca nr 3: dwa zadania specjalistyczne (będące poszerzeniem sprawdzianu kandydata o nieskrępowaną, samodzielną wypowiedź artystyczną - opartą o wyobraźnię, pomysłowość i inwencję interpretacyjną tematu).
III etap

Rozmowa kwalifikacyjna (obejmuje zapoznanie się z sylwetką kandydata, zainteresowaniami, doświadczeniem artystycznym, ogólnymi predyspozycjami). Punktacja: Łączna maksymalna ocena za egzamin wynosi 50 pkt.; minimalna liczba konieczna do kwalifikacji - 17 pkt.

1 etap: Portfolio: 0-10 pkt. minimum kwalifikacyjne do II etapu: 5 pkt.

2 etap zadania specjalistyczne: praca nr 1: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.) praca nr 2: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.) praca nr 3: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)

3 etap rozmowa kwalifikacyjna: 0-10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)

Limit przyjęć

8 osób

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych

Egzamin praktyczny Rysunek
Realizacja: Technika – dowolna sucha technika rysunkowa (np. ołówek, grafit, węgiel, sepia, kredka, pastel, itp.); do wykonania studium - jasny papier (brystol) formatu 100x70 cm; – do wykonania szkiców - szkicownik rysunkowy formatu A4; Czas – łącznie egzamin trwa 5 godzin, w tym 1 godzina przeznaczona na wykonanie ok. 6 szkiców oraz 4 godziny przeznaczone na wykonanie 1 rysunku studyjnego. Materiały dodatkowe potrzebne do egzaminu: Klamerki, klipsy lub taśmy służące do montażu papieru na desce rysunkowej, fiksatywa do utrwalania rysunku.

Egzamin praktyczny 

ZADANIE NR 1 - Papier do rysowania (do wyboru: brystol, karton, tektura, papier kredowy, itd.) o formacie nie mniejszym niż 70x50 cm i nie większym niż 100x70 cm - Wybrane narzędzia rysunkowe: ołówek, sepia, węgiel, marker, tusz, itp. oraz gumy do mazania, a w przypadku technik wodorozcieńczalnych także pędzle i pojemnik na wodę - Szkicownik - Klipsy do mocowania papieru (ew. papierowa taśma klejąca) - ASP zapewnia zdającym jedynie sztalugi i deski do rysowania

Egzamin praktyczny 

ZADANIE NR 2 - Zadanie realizowane w dowolnej technice plastycznej wybranej przez kandydatkę/kandydata - Należy przynieść wszystkie materiały i narzędzia adekwatne do preferowanej techniki (technik mieszanych) konieczne do realizacji pracy w wybranej technice. - ASP zapewnia zdającym jedynie sztalugi i deski do rysowania

Sztuka Mediów / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online.

I etap

Egzamin wstępny na kierunek Sztuka Mediów Studia pierwszego stopnia jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie On-line. O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych z II etapu egzaminu.

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione portfolio dotychczasowych prac plastycznych oraz dopuszczenie do II etapu egzaminu. Prace plastyczne  wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

W portfolio oczekiwane są prace z poniższych zakresów i w ilościach:

 • rysunek (studium postaci) i prace z użyciem koloru (min. 5 – max. 15)
 • filmu lub animacji ( max. 5 dzieł o łącznej długości do 5 min)
 • fotografii, fotoobiektów lub fotoinstalacji (max. 20)
 • Opcjonalnie strony internetowe w formie zrzutów ekranu, rendery 3D i inne działania multimedialne (max. 5),

W przypadku prezentacji interaktywnych nagranie ekranu (max. 3 nagrania o łącznej długości do 90 s)

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

 • prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 1920 px;
 • fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 1920 px (w uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000 px).

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej.

Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • wymiary oryginału
 • opis techniki wykonania
 • Animacje, filmy:
 • format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4
 • standard video: HD (1280x720) lub Full HD (1920x1080px)
 • animacje wektorowe: wskazany format .SWF;

Interaktywne prezentacje, rendery 3D i strony internetowe:

 • zrzuty ekranu (max. 5).

nagranie ekranu (max 3 o łącznej długości do 90 s)

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej. Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • wymiary oryginału
 • opis techniki wykonania

Nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię, tytuł pracy i trzycyfrowy nr porządkujący oraz powinna być zgodna z poniższym schematem:

Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy_001.JPG

II etap

Do etapu II kwalifikuje się 40 kandydatów z najwyższą punktacją.

 

 1. Osoby które przejdą do II etapu otrzymują drogą elektroniczną zadania specjalistyczne. Zadania te muszą zrealizować w ciągu 24 godzin i zamieścić w systemie rekrutacji elektronicznej. Zadania specjalistyczne weryfikują potencjał kreacyjny kandydata oraz predyspozycje i umiejętności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obrazowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem.
 2. Prezentacja i omówienie przez kandydata własnych koncepcji i realizacji wizualnych zawartych w PORTFOLIO oraz zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu ( pkt 1).

Rozmowa i omówienie portfolio przez kandydata 0 – 20 pkt. (Średnia bo rozszerza skalę)

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 15 pkt.)

Punktacja za portfolio (etap I) nie wlicza się do końcowego wyniku egzaminu.

Limit przyjęć

20 osób

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych

Do wykonania zadań w drugim etapie będą potrzebne:
1. dowolny  rejestrator obrazu: aparat fotograficzny cyfrowy/lustrzanka, kamera, instax, telefon komórkowy, tablet itp. --> zadanie fotograficzne
2. dowolny środek obrazowania: komputer, tablet, program komputerowy, aparat, telefon komórkowy, ołówek, kredki, flamastry, itd. --> zadania ze sztuki mediów
Ocenie będzie poddawany pomysł, nie wybrane medium.

Sztuka mediów w zakresie Fotografii i Multimediów / studia niestacjonarne

Egzamin

Egzamin przeprowadzony jest w trybie online.

Egzamin jest jednoetapowy i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac – fotograficznych i/lub multimedialnych (np. wideo, animacje, różne realizacje komputerowe) – oraz ich omówienie przed komisją rekrutacyjną. Dodatkowo można przedstawić prace rysunkowe, graficzne lub malarskie. 

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie, na podstawie przedstawionych prac i rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętności i predyspozycji kandydata oraz trafności wyboru kierunku studiów.

Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Komisja ocenia kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów. Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 13 osób.

Sztuka i Wzornictwo Ceramiki / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin wstępny na kierunek Sztuka i Wzornictwo Ceramiki pierwszego stopnia jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.

I etap

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione portfolio dotychczasowych prac plastycznych oraz dopuszczenie do II etapu egzaminu.

Komisyjna ocena przysłanego za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej portfolio, dokumentującego dokonania z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie; w ilości do 15 przykładów realizacji. Określa się jako minimum:

 •  6 prac z rysunku format B1 i/lub B2 (np. pejzaż, portret, martwa natura - w tym minimum 3 prace przedstawiające studium postaci).
 •  5 prac z malarstwa format B1 i/lub B2 (np. pejzaż, martwa natura, postać, portret).
 •  4 dowolne realizacje (np. realizacje przestrzenne takie jak rzeźba, płaskorzeźba itp. / grafika, fotografia, animacja)

 

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
 • NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)
 • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-15 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

 

II etap

II Etap Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki. Omówienie prac zawartych w portfolio.

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 11 punktów

Limity przyjęć

15 osób

Sztuka i Wzornictwo Szkła / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie online.

wymagania wstępne

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym - odbytym w formie on-line. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.

Wymagania wstępne na studia I stopnia

 1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 2. Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie autorskich rozwiązań.
I etap

Komisyjna ocena przysłanego elektronicznie portfolio, dokumentującego dokonania z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie; w ilości 15 przykładów realizacji.Określa się jako minimum:

 • 6 prac z rysunku format minimum B2 (np. pejzaż, portret, martwa natura - w tym minimum 3 prace przedstawiające studium postaci)
 • 5 prac z malarstwa format minimum B2 (np. pejzaż, martwa natura, postać, portret)
 • 4 dowolne realizacje (np. realizacje przestrzenne takie jak rzeźba, płaskorzeźba itp. / grafika, fotografia, animacja)
II etap

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła. Omówienie prac zawartych w portfolio.

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

Opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:

 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-15(kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 11 punktów

Limity przyjęć

12 osób

Wzornictwo / studia stacjonarne

Tryb egzaminu

Egzamin będzie poprowadzony w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni.

I etap

Egzamin będzie prowadzony w trybie stacjonarnym. 

Portfolio

W portfolio mają się znaleźć po dwa rysunki, w dwóch różnych ujęciach, każdego z wymienionych poniżej przedmiotów:
1. Dłoń trzymająca szklankę
2. Opakowanie herbaty
3. Wnętrze pralki
4. Zwierzę domowe
5. Żelazko
6. Czajnik
7. Bateria umywalkowa
8. Niedzielny obiad
9. Roślina doniczkowa
10. Pamiątka

 Rysunki należy wykonać z natury. Jeden z tych rysunków ma być monochromatyczny, a drugi kolorowy. Techniki rysunkowe dowolne. Wszystkie rysunki mają zostać wykonane na formacie A4, a następnie sfotografowane lub zeskanowane w całości (cały format A4) i przesłane do systemu rekrutacyjnego w formacie jpg w rozdzielczości 150 DPI (1240 x 1754). Do zestawu rysunków należy dołączyć też zdjęcia tych konkretnych przedmiotów, które są rysowane. Żadne ze zdjęć w formacie jpg nie powinno przekraczać rozmiaru 800 KB. Każda praca powinna być czytelnie podpisana nazwiskiem i imieniem kandydata. Nazwa każdego pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_czajnik_01.jpg - przykład tytułowania pliku).

Do portfolio można dołączyć do 10 innych wybranych przez kandydata prac. Mogą to być prace rysunkowe, malarskie, fotografie, projekty, modele, makiety itp. Zdjęcia w formacie jpgżadne ze zdjęć nie powinno przekraczać rozmiaru 800 KB.

Portfolio musi też zawierać maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1280 x 720. Nazwa pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata.
 

Portfolio jest punktowane od 0 do 10. Otrzymanie 0 do 3 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio wlicza się do punktacji za cały egzamin.
Po etapie portfolio komisja potrzebuje dwa dni na ocenę nadesłanych prac.

II etap

Egzamin praktyczny

Egzamin odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta w budynku CSU.

Egzamin z rysunku – 2 godziny – 8 punktów

Egzamin z przygotowania szkiców kolorystycznych – 2 godziny – 8 punktów

Testy – 20 minut – 4 punkty

Egzamin praktyczny – 4 godziny – 20 punktów

III etap

rozmowa z kandydatem

Rozmowa odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta w budynku CSU. Pretekstem do rozmowy będzie jeden z wylosowanych przez kandydata przedmiotów.

Rozmowa z kandydatem jest punktowana od 0 do 10

Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu, maksymalnie 50 punktów

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 25 punktów

Limit przyjęć

24 osoby

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych
 • Brystole o formacie 70 x 100 cm min 3, 
 • papier A4 do szkicowania, 
 • narzędzia rysunkowe i kreślarskie, 
 • farby, 
 • papiery kolorowe, 
 • folie samoprzylepne, 
 • kleje, 
 • taśmy klejące, 
 • noże, nożyczki, itp.