Przejdź do treści

Pracownia Propedeutyki Zabytku Archeologicznego

Celem Pracowni jest działalność badawcza i dydaktyczna z zakresu dziejów garncarstwa i szklarstwa, obejmująca także studia obiektów będących przedmiotem konserwacji w Katedrze KiRCiSz. Wykłady i konwersatoria realizowane w pracowni wprowadzają studentów w zagadnienia dawnej technologii produkcji, asortymentu wyrobów, kontekstów użytkowania oraz przemian wymienionych dziedzin wytwórczości w różnorodnych środowiskach kulturowych. Natomiast ćwiczenia prowadzone w pracowni uczą studentów umiejętności analizy cech technologicznych i stylistycznych zabytków ceramicznych i szklanych, a także pracy nad opisową i graficzną dokumentacją tego rodzaju obiektów.

 

Pracownia w ramach zajęć przedstawia szeroką panoramę dziejów garncarstwa i szklarstwa w starożytności i średniowieczu, na podstawie aktualnego stanu badań i publikacji: archeologicznych, archeometrycznych oraz opracowań katalogowych zbiorów i kolekcji zabytków. Prezentacje na wykładach ukazują reprezentatywne wyroby ceramiki i szkła, charakterystyczne dla poszczególnych epok i kręgów kulturowych. Treść wykładów dotyczy ponadto najważniejszych odkryć archeologicznych zespołów zabytków, najbardziej znanych kolekcji muzealnych, a także sylwetek czołowych badaczy i najważniejszych publikacji naukowych odnoszących się do określonych grup zabytków. Szczególnego rodzaju atrakcję stanowi bezpośrednia praca przy oryginalnych zabytkach ceramicznych i szklanych podczas zajęć z dokumentacji.

Przedmioty

Wykłady
Archeologia Ceramiki
Archeologia Szkła

Konwersatoria
Historia Kultury

Ćwiczenia
Propedeutyka Dokumentacji Zabytku Archeologicznego

Zapisy

W zajęciach Pracowni, realizowanych w ramach podstawowych przedmiotów obowiązkowych ujętych w planie studiów, uczestniczą wszyscy studenci kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w zakresie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła.

Lektury

A Rieth, 5000 Jahre Töpferscheibe

A. A. Bobrinskij, Gončarstvo Vostočnoj Evropy M. Mogielnicka-Urban, Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej H. Lüdtke, K. Schietzel (red.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa, T. 1-3 H. Stoksik, Technologia warsztatu ceramicznego średniowiecznego Śląska w świetle badań specjalistycznych i eksperymentalnych M. Auch, Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu Małopolski T. Mangel, R. Thér, Laténské hrnčířské pece ve střední Evropě

B. Schlick-Nolte, Die Glasgefäße im alten Ägypten D. B. Harden, H. Hellenkemper, K. Painter, D. Whitehouse, Glass of the Caesars E. Baumgartner, I. Krueger, Phönix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalters N. Venclová, Prehistoric glass in Bohemia S. Stawiarska, Naczynia szklane okresu rzymskiego z terenu Polski T. Purowski, Wyroby szklane w kulturze łużyckiej w międzyrzeczu Noteci i środkowej Odry. Studium archeologiczno-technologiczne periodyki Annales du Congrès International d'Etude Historique du Verre, t. 1-20 (1959-2017) Journal of Glass Studies, Corning, N.Y., t. 1-60 (1959-2018)