Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Konceptualnego i Eksperymentu- dyplomująca I st.

Celem programowym Pracowni Projektowania Konceptualnego i Eksperymentu jest rozbudzenie w studentkach i studentach myślenia w kategoriach konceptualnych, wychodzących poza schematy warsztatowe i technologiczne, otwarcie na nowe narzędzia oraz strategie badawcze wykorzystywane na pograniczu designu i sztuki oraz zrozumienie wpływów i zależności pomiędzy tymi dyscyplinami.

Poszukiwania poprzez źródłowy eksperyment mają umożliwić realizację autorskich koncepcji przy użyciu szkła w połączeniu z innymi materiałami. Główną treścią podejmowanych tematów będą indywidualne komentarze studentek i studentów obrazujące relacje człowieka z przestrzenią, naturą i światłem. Program zajęć ma inspirować do eksperymentów konceptualnych i formalnych a także do odpowiedzi na pytania o miejsce człowieka w zaprojektowanym świecie. Nadrzędnym celem dydaktycznym jest wspieranie poszukiwań na styku wielu dyscyplin oraz u próba uzyskania spójnej koncepcji pod względem użytkowym i kulturowym.

Głównym polem zainteresowania Pracowni Projektowania Konceptualnego i Eksperymentu są relacje człowieka z przestrzenią, światłem i naturą. Eksperymenty i badania dotyczyć będą strefy domu, edukacji, przestrzeni i miejsca rekreacji oraz wspomagania i aktywowania relacji społecznych. Najważniejszym aspektem rozważań i działań projektowych jest warstwa znaczeniowa, kulturowa i funkcjonalna przedmiotów. Efekty pracy mogą mieć charakter przedmiotów użytkowych, obiektów lub instalacji angażujących zastane sytuacje i miejsca. W pracowni będziemy koncentrować się nie tylko na możliwości realizacji projektów, ale możliwe będzie oparcie się na nowych rozwiązaniach i eksperymentach wybiegających w przyszłość. Źródłem inspiracji będzie natura i badania jej poświęcone w obrębie bioniki, sztuka pojmowania intuicyjnego, percepcja zmysłowa i haptyczna. W Pracowni respektowane są wszystkie kryteria prawidłowego i racjonalnego postępowania projektowego, chociaż nacisk położony jest na eksperyment, przygodę twórczą i intuicję.

Zajęcia w pracowni opierają się o wykłady, prezentacje oraz system zadań i eksperymentów projektowych angażujących idee i materię. Na kolejnych etapach pracy student dokonuje analizy wartości formalnych, funkcjonalnych i technologicznych proponowanego rozwiązania. Efektem pracy projektowej jest dokumentacja wizualna i techniczna projektu oraz efekty eksperymentów materiale. Realizujemy nasze eksperymenty i koncepcje w warsztatach Katedry Szkła (np: hucie szkła, laboratorium kształtowania termicznego) lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Przedmioty

Eksperymentalne szkło użytkowe
Kryteria oceny

Ocenie podlega umiejętność sformułowania idei konceptualnej, która wnosi założenia do eksperymentu, analiza problemów projektowych, indywidualność i trafność rozwiązania, jak również kreatywność i nowatorskie podejście do podjętych tematów. najważniejsze jest jednak aby odpowiedzieć na pytania stawiane w kontekście człowieka i jego miejsca w zaprojektowanym świecie.
Język wykładowy: polski, możliwość komunikacji w języku angielskim.

Zapisy

Wybór studentów odbywa się na podstawie przedstawionego portfolio.

Lektury

 1. Utopie Designu. Monika Rosińska
 2. Design Thinking,inspiracje dla dydaktyki. Zofia Okraj
 3. Czym jest wzornictwo, Laura Slack
 4. Projektowanie produktu. Richard Morris
 5. Design-The most infuential designers in the world . Paul Rodgers
 6. Design XX wieku. Charlotte i Peter Fiell
 7. Zmysł porządku-o psychologii sztuki dekoracyjnej. E.H.Gombrich
 8. Hand-made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, red. Marek Krajewski, Bęc Zmiana, Warszawa
 9. Przemyśleć u/życie. Projektanci. Przedmioty. Życie społeczne, Monika Rosińska, Bęc Zmiana, Warszawa
 10. Język rzeczy. Deyan Sudjic, Wyd. Karakter, Kraków
 11. Designerzy. Rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym, Paulina Rojek-Adamek, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa
 12. Dyskurs. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu nr 8, 2008/2009
 13. Dizajn dla realnego świata, Victor Papanek, Wyd. Recto Verso
 14. Kultura w płynnej nowoczesności, Zygmunt Bauman, Wyd. Agora, Warszawa
 15. Świat do zaprojektowania. Józef A. Mrozek, Wyd. ASP Warszawa