Przejdź do treści

Historia Sztuki i Estetyki

Zajęcia dla I roku studiów: I/ semestr 1 i 2 (60 godzin)Studia stacjonarne I stopnia

Wykłady (60 godzin na roku I), konsultacje indywidualne

Proces dydaktyczny prowadzi do uzyskania przez studenta pogłębionej świadomości historycznej ewolucji sztuki oraz ewolucji refleksji estetycznej. Student uzyskuje również pogłębioną świadomość zjawisk obecnych w sztuce współczesnej, jej związków ze sztuką epok minionych oraz form dialogu, jaki artyści prowadzą w swych dziełach z rozmaitymi tradycjami artystycznymi. Student zdobędzie również orientację we współczesnej refleksji estetycznej oraz krytycznej nad sztuką.

Ewolucja poglądów estetycznych od starożytności po współczesność pokazywana na tle przemian w sztuce, w tym tzw. Wielka Teoria Piękna; podstawowe kategorie estetyczne (historyczne i współczesne); analiza wybranych współczesnych postaw i zjawisk artystycznych osadzonych w szerszych kontekstach kulturowych i historycznych; najważniejsze współczesne pytania i problemy w dyskusjach estetyków i teoretyków sztuki; problem obrazu i obrazowych nośników medialnych (historia i współczesność); antropologia obrazu – pytania o obraz, jego status i sens jako pytania antropologiczne

Kryteria oceny

25% aktywność na zajęciach;
75% ustne kolokwium zaliczeniowe