Przejdź do treści

Zagraniczne stypendia artystyczne

Ogłoszenie
Opublikowano 16 sie 2022
and

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów na zagraniczne stypendia artystyczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.

Informacje ogólne:

 • Stypendia są przeznaczone na kilkumiesięczne staże artystyczne lub naukowo-badawcze, studia magisterskie lub podyplomowe realizowane za granicą. 
 • Kandydaci na stypendium uzyskują we własnym zakresie dokumenty świadczące o gotowości ich przyjęcia przez placówkę zagraniczną – instytucję artystyczną lub naukową – w danym roku akademickim. Placówka powinna mieć charakter państwowy/publiczny. Nie istnieje możliwość otrzymania stypendium na pobyt w ośrodkach finansowanych ze źródeł prywatnych lub w celu pokrycia kosztów prywatnych lekcji.
 • Limit wieku przyszłych stypendystów, określany przez większość państw, to 35 lat w chwili rozpoczęcia pobytu.
 • Reprezentanci wszystkich dziedzin sztuki są uprawnieni w równym stopniu do ubiegania się o stypendium.
 • Kandydat w danym roku może ubiegać się o wyjazd wyłącznie do jednego kraju oraz do jednej instytucji artystycznej lub naukowej.

Rekrutacja:

 • Kandydaci ubiegający się o stypendia rządów państw obcych powinni złożyć wniosek o przyznanie stypendium zagranicznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku stypendiów do Japonii należy złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jak również wypełnić Wniosek o przyznanie stypendium zagranicznego (zamieszczony poniżej). Formularz powinien zostać sporządzony w języku polskim.
   
 • Do formularza wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
 1. curriculum vitae,
 2. korespondencję z daną placówką zagraniczną potwierdzająca gotowość przyjęcia kandydata w przypadku przyznania stypendium lub list zapraszający od placówki zagranicznej,
 3. co najmniej dwie opinie od profesorów (instytucji polskich lub zagranicznych), popierających starania kandydata o przyznanie stypendium,
 4. zaświadczenie o znajomości języka obcego, zgodnego z wymogami partnerów zagranicznych,
 5. kserokopię dyplomu ukończenia artystycznych studiów wyższych, a w przypadku studentów ostatniego roku - wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię (lista egzaminów z przedmiotów wiodących podczas całego przebiegu studiów),
 6. kopie dyplomów, wyróżnień z konkursów, wystaw, recenzje itp.,
 7. portfolio, np. zdjęcia prac i szkiców, CD z utworami różnych stylów muzycznych, DVD z formami scenicznymi oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w danej dziedzinie.
   
 • Wszelkie dokumenty w językach obcych powinny zawierać robocze tłumaczenie na język polski.
 • Kandydaci ubiegający się o stypendium rządowe Szwajcarii powinni skontaktować się indywidualnie z osobą przeznaczoną do kontaktu (dane zamieszczone poniżej) w celu otrzymania szczegółowych informacji nt. przedłożenia dodatkowych, wymaganych dokumentów.
 • Wnioski należy przesyłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa). Aplikacje można składać do ostatniego dnia danego naboru. W przypadku przesyłki pocztowej nie decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty powinny zostać wysłane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt:
Eliza Kujan
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego
tel. 22 55 15 786
e-mail: eliza.kujan@kultura.gov.pl

>> Więcej informacji <<   

Pozostałe aktualności