Przejdź do treści

Sympozjum: O przekraczaniu granic w wypowiedzi publicznej „WYP*******Ć"

Ogłoszenie
Opublikowano 29 mar 2021

Zapraszamy do zapoznania z materiałami sympozjum, którego pomysłodawcą i organizatorem jest dr Robert Sochacki i Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Wypowiedź publiczna: czym jest, jakie role przyjmuje, jak kształtuje naszą rzeczywistość i wpływa na przestrzeń publiczną / prywatną. Co sprawia, że wypowiedź publiczna jest nie tylko barometrem społecznym czy językoznawczym fenomenem ale i kanwą dla narracji: kulturowej, politycznej i artystycznej. Sympozjum dotyka także szerszego kontekstu zjawiska protestu i granic wypowiedzi artystycznej, w rozumieniu działań aktywistyczno-humanitarnych, globalnej polityki i systemowej zmiany instytucji kultury. W jakim stopniu można mówić o wpływie wypowiedzi publicznej na wolność wypowiedzi osobistej, co kształtuje naszą świadomość i poczucie estetyki, także w kontekście słowa kształtującego przestrzeń dla wypowiedzi. Czy są jakieś granice w kontekście wypowiedzi publicznej w roku 2021?

***

O przekraczaniu granic w wypowiedzi publicznej „WYP*******Ć" wykorzystuje platformę online do poszerzenia swojego zasięgu. Oprócz dyskusji zamieszczamy także teksty przygotowane specjalnie w ramach Sympozjum.

***

W dyskusji udział wzięli:

Piotr J. Fereński - kulturoznawca i historyk idei, zatrudniony w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Uniwersytecie SWPS

Katarzyna Kasia - filozofka, tłumaczka, publicystka, wykładowca ASP w Warszawie

Jacek Staniszewski - artysta, profesor ASP w Gdańsku, Pracownia Propagandy Społecznej

Maja Staśko - aktywistka, pisarka

Paweł Żukowski - artysta, aktywista

Prowadzący dyskusję: Natalia Fiedorczuk, pisarka, wokalistka, instrumentalistka, psychopedagog twórczości oraz dr Robert Sochacki, autor tematu Sympozjum, adiunkt Katedra Sztuki Mediów i Katedra Scenografii wrocławskiego ASP.

Nagranie dyskusji 

*** 

dr Piotr J. Fereński - kulturoznawca i historyk idei, zatrudniony w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Uniwersytecie SWPS. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne na wrocławskiej ASP. Autor ponad 115 publikacji z zakresu teorii i filozofii kultury, historii nauki, kultury wizualnej oraz studiów miejskich. Jest krytykiem sztuki i kuratorem wystaw. Współredaguje czasopismo naukowe „ΠΡΑΞΗMΑ. Journal of Visual Semiotics", jest redaktorem naczelnym periodyku „Kultura-Historia-Globalizacja". Współpracuje również z pismem artystycznym „Format". Zrealizował wiele projektów naukowych, społecznych i artystycznych. Prowadzi badania w Polsce, Rosji, na Ukrainie, a także w krajach Ameryki Południowej i Północnej (w Brazylii, Chile, Peru, USA). Interesują go związki pomiędzy estetyką i etyką a klasowością w aspekcie politycznych i ekonomicznych sporów o kształt współczesnych miast. Analizuje też utopijne koncepcje przestrzeni miejskiej. Obecnie bada strategie radzenia sobie z pamięcią o okresie dwudziestowiecznych dyktatur w Chile, Hiszpanii, na Węgrzech i Ukrainie. Prace dotyczą form upamiętniania przeszłości w przestrzeni publicznej.

Natalia Fiedorczuk - pisarka, piosenkarka, pedgagożka twórczości. Wszechstronnie utalentowana artystka, działająca na wielu polach kultury i sztuki, uhonorowana paszportem Polityki za powieść „Jak Pokochać Centra Handlowe". Scenarzystka i dramaturżka (m.in. „GracjanPan", „Hymny"). Przewodniczącą Rady Fundacji Dziewczyny w Spektrum, organizacji stworzonej przez samorzeczniczki, wspierającej dziewczyny i osoby LGBT+ w spektrum autyzmu.

dra Katarzyna Kasia - Fi­lo­zof, ab­sol­went­ka Wy­dzia­łu Fi­lo­zo­fii i So­cjo­lo­gii UW, sty­pen­dyst­ka Mi­ni­ster­stwa Spraw Za­gra­nicz­nych Re­pu­bli­ki Wło­skiej. Au­tor­ka książ­ki Rze­mio­sło for­mo­wa­nia. Lu­igie­go Pa­rey­so­na es­te­ty­ka for­ma­tyw­no­ści, tłu­macz­ka tek­stów wło­skich fi­lo­zofów (Pa­rey­son, Vat­ti­mo i in.). Pu­bli­ku­je m.in. w „In­ter­tek­ście", „Kul­tu­rze Li­be­ral­ne­j", „Sz­tu­ce i Fi­lo­zo­fii". Człon­ki­ni ze­spo­łu re­dak­cyj­ne­go „Prze­glą­du fi­lo­zoficzno-literackiego". Współ­pra­cu­je z Pol­skim Ra­diem. Kierownik Katedry Historii Sztuki i Teorii Kultury. Prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski - polski artysta współczesny, malarz, grafik, muzyk, pedagog Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na Wydziale Grafiki prowadzi Pracownia Propagandy Społecznej. Zajmuje się działaniami w przestrzeni publicznej, plakatem, instalacją, grafiką, rysunkiem.

dr Robert Sochacki - badacz kontekstów wypowiedzi artystycznych w przestrzeni publicznej. Interesuje się wpływem sztuki nowych mediów na świadomość i zaangażowanie widza. Artysta wizualny, kurator sztuki, współzałożyciel projektu One Night Public Gallery, w ramach której prezentowane były projekcje „Twarze Protestu" (…)wrażliwa obserwacja codzienności zawsze prowadziła mnie i moją sztukę do przestrzeni publicznej. To tu, na styku miasta, obrazu, artysty i widza powstaje aktywna przestrzeń interpretacyjna, zarazem otwarta i dopełniająca dzieło.

Maja Staśko - aktywistka na rzecz praw kobiet, feministka, publicystką i krytyczka literacka, doktorantka interdyscyplinarnych studiów w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Współpracuje m.in. z „Ha!artem" i „Wakatem". Publikuje na łamach Krytyki Politycznej. Napisała książkę „Gwałt to przecież komplement. Czym jest kultura gwałtu?", a wraz z Patrycją Wieczorkiewicz „Gwałt polski".

Paweł Żukowski - artysta wizualny i aktywista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Swoje prace wystawiał między innymi w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Galerii Lookout w Warszawie, The Ballery w Berlinie, Kavaleridze Museum w Kijowie, Galerii Siłownia w Poznaniu, CSW Znaki Czasu w Toruniu, Galerii Centrala w Birmingham, Biurze Wystaw w Warszawie, galerii Doris Ghetta w Ortisei, Galeri Shefter w Krakowie, Galerii BWA w Zielonej Górze, galerii Lokal 30 oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autor głośnych akcji społecznych jak "LGBT to ja", "Damy Radę" oraz współautor protestu "List".

 ***

 dr Piotr Jakub Fereński „Kultura protestu i jej język" - tekst w załączniku poniżej

 Wykładowca kulturoznawstwa UWr w swoim krótkim tekście wprowadzającym zaprasza do rozmowy w ramach Kultury Protestu z Agatą Kreską z listopada 2020 roku. Oprócz badania semantyki i znaczenia słownictwa używanego protestach z 2020r dr Fereński zwraca też uwagę na manipulcyjną technikę stosowaną przez przeciwników protestów: przewektorowanie wartości, odwrócenie uwagi od sedna komunikatów i próby obarczenia manifestujących poczuciem winy wobec „podmiotu obrażanego" - rządu.

***

prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski Pracownia Propagandy Społecznej

Pracownia Propagandy Społecznej na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku działa od przeszło 10 lat. Realizujemy tematy społeczne dotykające praw człowieka, zapisów konstytucji, solidarności z osobami w bardzo trudnej sytuacji wynikającej z chorób (autyzm, depresja wstyd własnego ciała. Wykonaliśmy wiele prac dotyczących praw kobiet i społeczności LGBT+. Naszym celem jest świadomie zanalizować temat i w sposób czytelny dotrzeć swoim wizualnym przekazem do każdego bez względu na jego stopień wykształcenia.

Adres naszej strony na FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063655652780

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Jacka Staniszewskiego o działaniach w przestrzeni publicznej studentów z Pracowni Propagandy Społecznej ASP.

Projekt powstał dzięki partnerstwu pomiędzy ASP Gdańsk i Goyki 3 Art Inkubator Sopot.

Od Majdanu do strajku Kobiet :

cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=VG5buBhGsEA

cz.2 https://www.youtube.com/watch?v=FqdEKa8QFho

cz.3 https://www.youtube.com/watch?v=ibuKfH7Wy0A&t=1s

cz.4 https://www.youtube.com/watch?v=1CcKEhVJpWs 

dra Karolina Freino „NASZE CIAŁA TO POLA WALKI" - tekst w załączniku poniżej

Od „Twoje Ciało to Pole Walki" Barbary Kruger z 1989 i eleganckie „Mamy Dość" z protestów w 2016 poprzez wyskandowane w 2020 na Żoliborzu „Dziady" (a kysz, a kysz!) aż po proste i po wielokroć, do teraz, powtarzane przekleństwa. Autorka w klarownej analizie wskazuje, że to, co bez kontekstu zdawać się może przekroczeniem granicy w wypowiedzi publicznej okazuje się jedynie wprost proporcjonalną odpowiedzią na regres w politycznym uwarunkowaniu kobiet-obywatelek-artystek w Polsce. Dzięki jasności wywodu dra Freino w tekście wyłania się prawie fizycznie namacalna figura tej, która walczy o wolność.

dra Katarzyna Lewandowska „MANDALA OPORU" - tekst w załączniku poniżej

W swoim artystyczno-naukowym eseju, który de facto może też być odczytany jako poemat lub zapis intymny, autobiograficzny, dra Lewandowska wyrywa żywą tkankę słowa z patriarchalnych, skostniałych już palców. Słowo jest tu ciałem: krwawiącym, miękkim, wrażliwym, silnym, rozproszonym, nieustępliwym.

dra Karolina Freino - Urodzona w 1978 roku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (rzeźba), Edinburgh College of Art (School of Sculpture) i Uniwersytecie Bauhasu w Weimarze (MFA Sztuka Publiczna i Nowe Strategie Artystyczne). Adiunktka w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych ASP we Wrocławiu. W latach 2014-17 zrealizowała przewód doktorski (Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie/Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku). Stypendystka m.in. Alfred Töpfer Stiftung i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działa na styku wielu mediów, głównie w przestrzeni publicznej.

dra Katarzyna Lewandowska - historyczka sztuki, feministka, kuratorka, anarchistka, działaczka na rzecz praw osób wykluczanych oraz istot poza-ludzkich. W badaniach skupia się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej, wykorzystując dyskurs filozofii feministycznej. Zainteresowana sztuką zaangażowaną i totalną, która wchodzi w krytyczny dyskurs z władzą. Badaczka zajmuje się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Przez wiele lat związana z Katedrą Historii Sztuki i Kultury oraz Gender Studies UMK w Toruniu. Pracuje w ASP w Gdańsku.

Alina Lupu „call-out culture / cancel culture" - tekst w załączniku poniżej

Zamieszczony na stronie ASP tekst jest autorskim wstępem do dłuższego artykułu artystki - badaczki współczesnej kultury internetowej i wizualnej - opublikowanego na holenderskiej Platform BK (poświęconej sztukom wizualnym). Wychodząc od głośnego skandalu wokół pracy Erika Kesselsa pokazywanej na Breda Photo w 2020 autorka pokazuje, jak ważne jest nie tylko samo zjawisko cancel culture, które ustanawia nowe granice i standardy w kulturze, ale także przyjmowanie krytyki i informacji zwrotnej w instytucjach sztuki i wśród artystów. [tekst w j.angielskim]

Alina Lupu - is born and bred in Romania. She is currently an Amsterdam-based artist and writer. She was alternately employed and contracted by Deliveroo, Helpling, Foodora, Uber, Thuisbezorgd, Hanze Groningen, Willem de Kooning Rotterdam, de Taart van m´n Tante, and Poké Perfect Amsterdam. Her pension will eventually total a bit over 2 Euros per month. Her work has infiltrated: W139, Amsterdam; Onomatopee, Eindhoven; Drugo More, Rijeka; Rheum Room, Basel; European Lab, Lyon and Diskurs, Giessen, among others. Furthermore, Alina Lupu is a board member of Platform BK. She is currently unemployed.

dr Bogna Hall, dr Nicholas McGeehan „When the subaltern speak: radical imagination, disruptive power, and the growing authoritarianism of liberal democracies" - - tekst w załączniku poniżej

Protesty z Polski służą za puentę tego gęstego wywodu opatrzonego wieloma odnośnikami do tekstów naukowych, artykułów prasowych. Kulturoznawczyni i badaczka PAN, dr Bogna Hall oraz doktor nauk humanistycznych, pisarz, dyrektor organizacji praw człowieka „Fair Square Projects" umieszczają protesty, wulgaryzmy i oddolne działania aktywistyczno-artystyczne w szerokiej perspektywie wieloletnich już procesów dekolonizacyjnych, kryzysów migracyjnych i niekończących się katastroficznych efektów fasadowej polityki krajów „globalnego Zachodu" wobec krajów i ludzi będących na różnych jego marginesach i poza granicami. [tekst w j.angielskim]

dr Bogna Hall - kulturoznawczymi, socjolożka, badaczka w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, PAN. Związana z Centrum Badań nad Ruchami Społecznymi przy Scuola Normale Superiore we Florencji. Interesuje się tematyką ruchów społecznych, granic, rasy i działaniami na pograniczu sztuki i aktywizmu, w geograficznym kontekście Bliskiego Wschodu i Europy. Obecnie realizuje grant NCN pt. 'Jemen w ruchu: etnografia wędrówek przez wojnę i granice'.

dr Nicholas McGeehan - badacz, aktywista, okazjonalny pisarz, dyrektor organizacji praw człowieka 'Fair Square Projects'. Zajmuje się głównie prawami pracowniczymi imigrantów w krajach Zatoki Perskiej, a także tematyką sportu przez pryzmat praw człowieka. Publikował min. w The Guardian, The New York Times oraz Open Democracy. 

identyfikacja graficzna, plakat - dr Jarosław Bujny

http://bujny.com/


info:R. Sochacki

zamieściła: A. Zaczek-Gbiorczyk

Pliki do pobrania

_Karolina Freino-NASZE CIAŁA TO POLA WALKI.pdf
pdf, 179.75 KB
_Karolina Freino-NASZE CIAŁA TO POLA WALKI.pdf

Karolina Freino, NASZE CIAŁA TO POLA WALKI

_Katarzyna Lewandowska-MANDALA OPORU.pdf
pdf, 233.36 KB
_Katarzyna Lewandowska-MANDALA OPORU.pdf

Katarzyna Lewandowska, MANDALA OPORU

_Alina Lupu- call-out culture _ cancel culture.pdf
pdf, 48.26 KB
_Alina Lupu- call-out culture _ cancel culture.pdf

Alina Lupu- call-out culture _ cancel culture

_Bogna Hall_Nicholas McGeehan-when the subaltern speak.pdf
pdf, 124.77 KB
_Bogna Hall_Nicholas McGeehan-when the subaltern speak.pdf

Bogna Hall, Nicholas McGeehan-when the subaltern speak

_Piotr Jakub Ferenski-Kultura protestu i jej język.pdf
pdf, 97.38 KB
_Piotr Jakub Ferenski-Kultura protestu i jej język.pdf

Piotr Jakub Fereński „Kultura protestu i jej język”

Pozostałe aktualności