Przejdź do treści

Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia

Komunikat
Opublikowano 13 lip 2022
im

Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia dla młodzieży na rok akademicki 2022/2023 

Studenci zainteresowani ubieganiem się  o w/w stypendiumproszeni są o składanie wniosków wg wzoru określonego w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w terminie do dnia 18 lipca 2022 r

Stypendium przyznawane jest osobom uzdolnionym  artystycznie,  uczącym  się  (uczniom  i  studentom  I i II stopnia),  które  w terminie  składania  wniosków nie ukończyły  30 roku życia,  które  zajmują  się twórczością artystyczną, wyróżniają talentem i swoimi osiągnięciami promują Gminę Wrocław.

Wniosek, wypełniony prawidłowo we wszystkich jego częściach i zgodnie z wymaganym wzorem, należy złożyć w Biurze prorektorów pok. 118 pl. Polski.

Informacje :  https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9170/stypendium-artystyczne-samorzadu-wroclawia

W części dane podmiotu zgłaszającego należy wpisać:

Pełna nazwa: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wydział (kierunek / rok nauki w czasie pobierania stypendium)

Ulica i numer budynku: pl. Polski 3/4

Kod pocztowy i miejscowość:, 50-156 Wrocław

Telefon z numerem kierunkowym: (+48 71) 343 25 37

e-mail: prordyd@asp.wroc.pl

Strona www: www.asp.wroc.pl

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium artystycznego UMW
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata, wyniki w nauce:
  - kopie dyplomów
  - kopie świadectw
  - zaświadczenia wystawione przez szkołę/uczelnię
 • dokumenty potwierdzające wymienione aktywności społeczne:
  - zaświadczenie wystawione przez instytucje, w których podejmowana była działalność,
 • rekomendacje z danymi osoby wystawiającej (fakultatywnie)
 • uzasadnienie celowości jednorazowej wypłaty - w przypadku ubiegania się o stypendium jednorazowe

W przypadku studentów starających się o dofinansowanie na rzecz nauki za granicą należy dodatkowo dołączyć

 • dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię
 • program studiów
 • kosztorys i harmonogram studiowania z wyszczególnieniem kwot, które miałyby być pokryte przez stypendium

 

Pozostałe aktualności