REKRUTACJA

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

1. WYBÓR PROMOTORA

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej powinny skontaktować się z promotorem wybranym z listy opublikowanej na stronie ASP i uzgodnić z nim swój projekt rozprawy doktorskiej. Wskazanie konkretnego promotora i załączenie jego opinii będzie konieczne do uzupełnienia elektronicznego formularza aplikacyjnego i wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

2. UZUPEŁNIENIE FORMULARZA APLIKACYJNEGO W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM: 16.08.2021 – 10.09.2021

1. W dniu 16.08.2021 (godz. 15:00) uruchomiona zostanie możliwość rejestracji kandydata w systemie online: https://e-rekrutacja.asp.wroc.pl/

Uzupełnienie formularza aplikacyjnego w sytsemie online jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej 

Do 10.09.2021 do godziny 15:00 kandydat może modyfikować swoje konto. Po tym terminie system zostanie zablokowany i do prac przystąpi komisja rekrutacyjna.

2. Formularz aplikacyjny uwzględnia:

 • życiorys zawierający informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz dorobku artystyczno-badawczego i/lub projektowo- badawczego (max. 3000 znaków bez spacji)
 • portfolio stanowiące dokumentację dorobku artystycznego i/lub projektowego - zestaw obrazów i/lub plików wideo minimalnie 10, maksymalnie 20 sztuk (w przypadku obrazów statycznych: pliki JPEG lub PNG, RGB, 72 dpi, dłuższy bok 1920 px, od 10 do 20 sztuk; w przypadku obrazów ruchomych: plik mp4, format kodowania H.264, standard video: HD 1280x720 lub FullHD 1920x1080px, czas trwania do 5 minut, maksymalnie 5 sztuk; uwaga: nie jest dozwolone stosowanie plików PDF lub innych formatów wielostronicowych),
 • propozycję tematu i zakresu rozprawy doktorskiej, zawierającą opis projektu, w tym: zakładane cele projektu, stawiane hipotezy, przewidywane metody badawcze oraz wstępną bibliografię (max. 3000 znaków bez spacji)
 • nazwisko potencjalnego promotora wybranego z listy promotorów opublikowanej na stronie ASP,
 • opinię wybranego promotora dotyczącą proponowanego projektu rozprawy doktorskiej,
 • dane kontaktowe do dwóch osób referencyjnych, u których komisja rekrutacyjna może zasięgnąć opinii o kandydacie i zweryfikować jego dokonania,
 • skan dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich lub dyplomu doktorskiego,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 
 • dane osobowe i kontaktowe kandydata wraz ze zdjęciem portretowym (tzw. ID photo),
 • skan dowodu osobistego lub paszportu,
 • elektroniczne potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • potwierdzenie, że kandydat zapoznał się z Regulaminem Szkoły Doktorskiej oraz Programem Kształcenia i akceptuje treść tych dokumentów

3. ETAP 1 REKRUTACJI - OCENA DOKUMENTACJI ZAŁĄCZONEJ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM: DO 13.09.2021

Komisja rekrutacyjna zapozna się z materiałami załączonymi w systemie elektronicznym i oceni:

 • dorobek i portfolio kandydata (punktacja: 0-10 pkt),
 • propozycję tematu i zakresu rozprawy doktorskiej (punktacja: 0-10 pkt).
 • potencjał we współpracy naukowo-dydaktycznej z promotorem (punktacja: 0-6 pkt)

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 20 kandydatów z najwyższą punktacją.


4. ETAP 2 REKRUTACJI – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: 15-16.09.2021

W trakcie drugiego etapu komisja przeprowadzi rozmowę w języku angielskim sprawdzającą poziom kompetencji artystycznych i teoretycznych kandydata (przyznając maksymalnie 20 pkt).

Kandydaci będą oceniani m.in. pod kątem pogłębionej znajomości wybranego obszaru działalności artystycznej lub projektowej, motywów podjęcia pracy twórczej oraz zaprezentowania własnych zainteresowań badawczych. Istotna będzie również ranga osiągnięć kandydata, a także oryginalność i innowacyjność proponowanej rozprawy doktorskiej.

Istotnym elementem jest również komunikatywność kandydata w kontekście przyszłej pracy dydaktycznej ze studentami.

W uzasadnionych przypadkach rozmowa może zostać przeprowadzona online.

Maksymalnie do zdobycia jest 46 punktów. Minimalny wynik punktowy wymagany do zakwalifikowania kandydata na listę doktorantów wynosi 23 pkt. 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI: 17.09.2021

Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci otrzymają za pośrednictwem systemu online

6. DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW: DO 30.09.2021

Kandydat zakwalifikowany do wpisu na listę doktorantów dostarcza do dziekanatu Szkoły Doktorskiej:

 • wypełnione oświadczenie dotyczące zatrudnienia, pobieranego stypendium doktoranckiego oraz nadanych tytułów naukowych (zał. nr 2)
 • oryginał dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, a w przypadku osób z tytułem doktora oryginał lub odpis dyplomu doktorskiego,
 • w przypadku absolwentów uczelni wyższych, którzy zdali egzamin dyplomowy w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego  – zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz dyplom lub odpis dyplomu w ciągu 14 dni od dnia wydania go przez uczelnię
 • certyfikat (zgodnie z zał. nr 1) lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • w przypadku cudzoziemców, których pobyt w Polsce wymaga wizy – skan wizy lub innego dokumentu umożliwiającego legalny pobyt w Polsce

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej ASP na rok akademicki 2021/2022 wynosi: 7 osób
 • Wszyscy kandydaci zobowiązani są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN lub 50 EURO.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 kandydaci zobowiązani są potwierdzić stosownym certyfikatem (wykaz uznawanych certyfikatów znajduje się w załącznikach zamieszczonych poniższej na stronie) lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
 • Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille. W przypadku dyplomów, suplementów i certyfikatów wydanych w języku  innym niż polski lub angielski wymagane są tłumaczenia ww. dokumentów dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie: Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

KONTAKT:

osoba kontaktowa: Marta Włodarczyk
e-mail: m.wlodarczyk@asp.wroc.pl
tel.: 71 343 80 31 wew. 315

Załączniki