Przejdź do treści

Krytyka Artystyczna

Zajęcia dla studentów I, II i III roku.

Zajęcia z Krytyki Artystycznej mają na celu uwrażliwienie studentów na wartości związane z poprawnością językową, warsztatową tekstów dziennikarskich, publicystycznych i artystycznych. Studenci uczą się podstawowych zasad wyszukiwania informacji, zasad cytowania, pracy nad bibliografią, redagowania tekstów, pracy nad podpisami pod ilustracjami. Uczą się czym są i jak tworzyć gatunki dziennikarskie, publicystyczne i krytyczne, przy jednoczesnej refleksji nad wartością etyczną mediów.

Dowiadują się jak funkcjonuje rynek krytyczny, czym jest strategia artystyczna, rynek sztuki oraz jak w praktyce wygląda stosowanie prawa autorskiego.

Poznają najważniejsze tytuły gazet, magazynów i portali związanych z krytyką sztuki i rynkiem sztuki. Zajęcia praktyczne związane są z pracą na rzecz szkolnych blogów, próbami publikowania w tytułach ogólnopolskich, wycieczkami do redakcji gazet we Wrocławiu i podejmowaniem gości związanych z pracą krytyczną, kuratorską i publicystyczną oraz medialną.

Uwrażliwienie studenta na wartości związane z poprawnością językową, warsztatową tekstów dziennikarskich, publicystycznych i artystycznych. Przedstawienie studentowi podstawowych zasad wyszukiwania informacji, zasad cytowania, pracy nad bibliografią. Zaprezentowanie zasad pisania tekstu w zakresie: nadawania tytułu, pisania poprawnego lidu, konstruowania akapitów i umiejętności poprawnego zakończenia. Zapoznanie studenta nad sposobami redagowania tekstów, pracy nad podpisami pod ilustracjami. Uwrażliwienie studenta na istnienie i różnice w gatunkach dziennikarskich oraz publicystycznych przy jednoczesnej prezentacji sposobów oceny wartości etycznej mediów. Przedstawienie studentowi podstawowych zagadnień prawa autorskiego.

Wyrobienie krytycznej postawy wobec czytanych tekstów z obszaru sztuki i krytyki artystycznej.Zapoznanie studenta ze strategiami medialnymi istnienia krytyki na rynku.

Skonfrontowanie studenta z dziennikarzami zawodowymi, fotoreporterami i krytykami oraz kuratorami za pośrednictwem ich tekstów, wywiadów, publikacji i spotkań podczas zajęć. 

Uwrażliwienie na obecność stylów, strategii pracy, środowisk we współczesnej sztuce i popkulturze.

Zwrócenie uwagi na rynek pracy i potencjalnego miejsca zarobkowania w zawodzie krytyka sztuki.

Treść kształcenia

Zarys historii krytyki artystycznej i dziennikarstwa.

Podstawowe pojęcia związane z dziennikarstwem i publicystyką.

Historia gatunków prasowych i medialnych na tle krytyki artystycznej.

Podstawowe formy pisemne, typologia, zagadnienia redagowania tekstu.

Przegląd tytułów związanych z rynkiem sztuki i krytyką artystyczną w Polsce.

Wpływ krytyki artystycznej na obraz współczesnej sztuki, jej percepcję, udział opisywanych artystów w obiegu sztuki współczesnej oraz popkulturze.

Funkcja i jakość tekstu krytycznego. Recepcja i wpływ najważniejszych tekstów krytycznych i postaw krytycznych.

Rola i wpływ Internetu na rozwój krytyki artystycznej. Analiza gatunków internetowych i ich udział w rozwoju krytyki artystycznej.

Zasady publikowania w Internecie. Przegląd nowych sposobów publikowania krytyki artystycznej w mediach: radio, telewizja, nowe tytuły prasowe. Wpływ krytyki artystycznej na obieg sztuki współczesnej oraz popkultury: rola PR, skandal kontrolowany, mistyfikacje, przegląd strategii artystycznych. Ocena stylu wybitnych krytyków artystycznych.

Formy kształcenia

Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy . I część to wykłady wprowadzające w tematykę, multimedialna prezentacja przykładów. II część to ćwiczenia warsztatowe z elementami pracy indywidualnej i grupowej. Analiza tekstów. Ocena tekstów.

Kryteria ocen

Ocena końcowa jest sumą ocen uzyskanych za napisane i opublikowane teksty, obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz umiejętność posługiwania się nabytą wiedzą podczas interpretowania omawianych tekstów i wykonywania prac redakcyjnych. 

Ocena końcowa jest sumą nastepujących ocen cząstkowych:

Teksty zadane, opublikowane - 70 %

Obecność, interpretacja tekstów na zajęciach, aktywność - 30 %

Zalecenia dodatkowe

Czytanie prasy branżowej, tekstów krytycznych i publicystycznych oraz dziennikarskich związanych z rynkiem sztuki i krytyką sztuki w prasie oraz w sieci. Regularne czytanie bloga Krytyki Artystycznej i przeglądanie profilów na Facebooku oraz Twitterze.